Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
SE
Seriál, periodikum
Praha : Scriptorium, [1964]-
sv. ; 24 cm
Externí odkaz    Online verze: http://www.ahmp.cz/index.html?mid=51&wstyle=0&page=%27%27 

2007-
0555-0238
Ročenka
Dříve jako monografie
Popsáno podle: sv. 35 (2007)
Jednotlivé svazky mají ISBN
Obsahuje bibliografické odkazy
Český a částečně německý text, anglické resumé
Vydal: Archiv hlavního města Prahy
978-80-86852-18-8 (35/2007 ; Archiv hl. m. Prahy ; váz.) 978-80-86197-90-6 (35/2007 ; Scriptorium ; váz.) 978-80-86852-25-6 (36/2008 ; Archiv hl. m. Prahy ; váz.) 978-80-87271-03-2 (36/2008 ; Scriptorium ; váz.) 978-80-86852-32-4 (37/2009 ; Archiv hl. m. Prahy ; váz.) 978-80-87271-19-3 (37/2009 ; Scriptorium ; váz.) 978-80-86852-59-1 (41/2013 ; Archiv hl. m. Prahy ; váz.) 978-80-87271-99-5 (41/2013 ; Scriptorium ; váz.) 978-80-86852-64-5 (42/2014 ; Archiv hl. m. Prahy ; váz.) 978-80-88013-11-2 (42/2014 ; Scriptorium ; váz.) 978-80-86852-69-0 (43/2015 ; Archiv hl. m. Prahy ; váz.) 978-80-88013-32-7 (43/2015 ; Scriptorium ; váz.)
000005285
SVAZEK 35 / 2007 :   Studie: Milos Dvořák, Císař Karel IV. a pražský zahraniční obchod. II. část ...7 // Jaroslav Mezník, Jeroným Šrol. Úvahy o osudech jednoho husity. (S drobným úvodním zamyšlením Františka Šmahela) ...63 // Jan Kilián, Kropáčové z Kiymlova. Z bohatých měšťanů pauperizovanými rytíři ...79 // Tomáš Jelínek, Zástupci německých politických stran v orgánech pražské samosprávy v období mezi dvěma světovými válkami ...115 // Martin Krummholz, Stavební historie a osudy Clam-Gallasova paláce ...155
SVAZEK 36 / 2008 :   Studie: Michael Diefenbacher, Obchod norimberského patriciátu orientovaný na východ na příkladu Tucherů v době kolem roku 1500 (přeložil Tomáš Rataj) ...7 // Kai Wenzel, Konfese a chrámová architektura. Dva luteránské kostely v Praze v předvečer třicetileté války. 1. díl (přeložil Tomáš Rataj) ...31 // Oldřich Kortus, Praha za saského vpádu v letech 1631 a 1632 ...105 // Hana Zimmerhaklová, Institucionální a ekonomické podmínky Stavovského divadla v první polovině 19. století ...185 // Tomáš Jelínek, Politika pražské radnice v oblasti tělovýchovy a sportu do roku 1938 ...201
SVAZEK 37 / 2009 :   Studie, materiály: Kai Wenzel, Konfese a chrámová architektura. Dva luteránské kostely v Praze v předvečer třicetileté války. 2. díl (přeložil Tomáš Rataj) ...7 // Miloš Dvořák, Pobělohorská Praha a velkoobchod s českou vlnou na západoevropských trzích. 1. část ...67 // Marek Nekula, Hankův pohřeb a idea českého Slavína: Přebírání a dominance veřejného prostoru českými národními symboly ...149 // Jiří Kořalka, Vídeň a Praha v životě Františka Palackého ...195 // Petr Kreuz, K pražským kořenům tvůrce ryzí nauky právní a spoluautora rakouské ústavy Hanse Kelsena ...225 // Jan Vobořil, Porovnání pozic karlínské a libeňské komunální elity při jednáních o spojení obcí s Prahou ...255 // Marianne Doerfel, „Deutsche Heimschule Prag“ 1943–1945 (přeložil Tomáš Rataj) ...289 // Zlata Brátková, Několik poznámek k historii bohnické farní osady (Farní úřad u sv. Petra a Pavla v Praze-Bohnicích) ...318 // Jan Ryba, Retribuční problematika ve spisech Okresního soudu trestního v Praze ...325
SVAZEK 38 / 2010 :   Studie, materiály: Jitka Katovská, Pražský špitál svatého Pavla. Příspěvek k dějináma každodennosti sociálně-charitativního zařízení v raném novověku ...7 // Miloš Dvořák, Pobělohorská Praha a velkoobchod s českou vlnou na západoevropských trzích. 2. část ...53 // Ivana Dejmková, Pražská měšťanská beseda – její vzestup a pád ...185 // Libor Hruška, Přeměna nuselského pivovaru na akciovou společnost na pozadí pražské „pivovarnické horečky“ devadesátých let 19. století ve světle dobového tisku ...273 // Jaroslav Jásek, Důležitá stavba, která často překážela. Větrací věž pražské kanalizace na Letenské pláni ...326 // Tomáš Kavka, Fond Svaz pro povznesení návštěvy ČSR jako pramen k dějinám masové turistiky u nás ...337
SVAZEK 39 / 2011 :   Studie, materiály: Miloš Dvořák, Zahraniční a zemský obchod na pražském trhu v letech 1620–1707 – styky českých měst s Prahou. Obchodní biogramy pražských křesťanských velkoobchodníků a obchodníků se zahraničním kupeckým a šmejdířským zbožím v letech 1620–1707 ...7 // Naďa Machková Prajzová, Profese služky v Praze na sklonku 19. a v prvních desetiletích 20. století. Služebná na trhu práce ...151 // Jan Županič, Realismus či tradice? K heraldickému sebevyjádření nové šlechty a obcí v 19.–21. století ...175 // Anna L. Staudacher, Židovští nalezenci z Čech a Moravy ve Vídni a v Praze (1784–1868) ...197 // Jiří Mikuláš, Děti v životě pražského skladatele a ředitele kůru Vinzenze Maschka (1755–1831) ...223 // Tomáš Jiránek, Dětství v Praze ve třicátých letech 19. století v pamětech Emanuela Salomona z Friedbergu-Mírohorského ...245 // Martin Omelka – Otakara Řebounová, Poznámky ke zbožnosti a pohřebnímu ritu malostranského barokního měšťanstva ve světle archeologických nálezů ...268 // Jana Konvičná, Portrét (nejenom) pražského magistrátního registrátora a českého lexikografa Josefa Ranka ...299
SVAZEK 40 / 2012 :   Studie, materiály: Petr Čornej, Kočička, Kurvička, Kokot a Múdrá Hlavička aneb Staroměstští řezníci v husitské revoluci ...7 // Petr Kreuz, Kouzelnictví a jeho pronásledování v jagellonské Praze. Příspěvek k počátkům kouzelnických a čarodějnických procesů v Čechách ...131 // Gary B. Cohen – Tomáš Rataj (ed.) DENKSCHRIFT DER DEUTSCHEN IN PRAG (1916) – PAMĚTNÍ SPIS PRAŽSKÝCH NĚMCŮ (1916). EDICE S ČESKÝM PŘEKLADEM ...165 // Gary B. Cohen, Politický kontext vzniku pamětního spisu pražských němců (1916). Úvodní studie (přeložila Veronika Knotková) ...166 // Tomáš Rataj, Úvodní slovo editora (autorství, předlohy, ediční zásady) ...178 // Denkschrift der Deutschen in Prag (1916) ...183 // Pamětní spis pražských němců (1916) (přeložil Tomáš Rataj) ...221 // Jana Konvičná, eduard Šebesta & Václav Vojtíšek: dva osudy z jednoho archivu ...261 // Nina Lohmann, Kdo byli pražští němci v letech 1939–1945? ...299 // Martin Musílek, Rodina od Věže a její městské rezidence. Příspěvek k dějinám staroměstského domu čp. 403/I ...333 // Miroslava Přikrylová, Sbírka fotografií archivu hl. města Prahy – o jejím původu a fotografech ...349 // Václav Ledvinka, in memoriam Františka Holce (1925–2011) ...391
SVAZEK 41 / 2013 :   Studie, materiály: Maria Theisen, Několik úvah o knižní malbě v Praze od založení univerzity do husitských válek. Malíři na Novém Městě pražském (přeložil Jan Hrdina) ...7 // Hana Vobrátilková, Domy Starého Města pražského a jejich majitelé v berních pramenech barokní doby ...35 // Tomáš Krákora, Knihy testamentů a pozůstalostních inventářů pražských Židů z konce 17. a první poloviny 18. století ...153 // Bohdana Divišová, Praha a Čechy ve vzpomínkách lékaře Hippolyta Guarinoniho ...219 // Jan Kuděla, Prozaický konec aféry plukovníka Redla (1913–2013). Nová fakta k aféře plukovníka Alfreda Redla na základě dosud nevyužitých či neznámých archivních dokumentů ...235 // Michal Plavec, Pražský primátor stíhač Dr. Erich Mix? Pokusy K. H. Franka o odstranění Josefa Pfitznera z pražského magistrátu ...363
SVAZEK 42 / 2014 :   Studie, materiály: Roman Pazderský, Základy starého místopisu Pražského W. W. Tomka a jejich místo ve vývoji moderní české historiografie ...7 // Olga Fejtová – Jiří Pešek, „ ...a obzvláště jedna truhla kněh právních.“ Právnická literatura v městech pražských raného novověku (na příkladu Nového Města pražského) ...43 // Ivana Dejmková, Modřany 1938–1947. Konfrontace obce na periferii Prahy s problémy válečné a poválečné Evropy (I. část) ...89 // Karel Konečný, Městská organizace Československé strany lidové v Praze v letech 1948–1968 ...129 // Martin Illáš, Příspěvek k interpretaci objevu raně středověkého kostela na Vyšehradě ...159 // Robert Gája, Soupis katolických a nekatolických obyvatel farnosti kostela sv. Havla na Starém Městě pražském z roku 1636 ...183 // Martin Omelka – Otakara Řebounová, Barokní mariánské kulty na Malé Straně v zrcadle pražských archeologických nálezů náboženských medailí (s přihlédnutím k situaci v Čechách a na Moravě) ...243 // Lubomír Slavíček, Jan Quirin Jahn, topograf uměleckých památek Prahy ...269 // Pavla Vrbová – Romana Kmochová, Praha objektivem Přemysla Koblice ...369
SVAZEK 43 / 2015 :   Studie, materiály: Radka Heisslerová, Malíři Nového Města pražského a vzestup jejich cechu v 17. století ...7 // Vojtěch Pojar, Cestovní průvodce v procesu modernizace: případ Prahy v „dlouhém“ 19. století ...59 // Ivana Dejmková, Modřany 1938–1947. Konfrontace obce na periferii Prahy s problémy válečné a poválečné Evropy (II. část – tábor u Rupy) ...121 // Jan Hrdina, Liber summarius bernarum Nove Civitatis Pragensis. Příjmy a výdaje Nového Města pražského v letech 1411–1418 (Úvod a edice) ...203 // Martina Maříková, Směnečný a obchodní soud v Praze 1764–1785 ...309 // Veronika Knotková, Vysoká škola politická a sociální v Praze, 1945–1949 (1952) ...363

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC