Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:36x 
BK
3., aktualiz. a rozš. vyd.
Praha : ASPI, 2008
712 s. : il. ; 22 cm

ISBN 978-80-7357-351-5 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 685-691, bibliografické odkazy a rejstřík
000005880
1 Veřejný sektor a veřejná správa -- 1. 1 Státní zásahy příčiny a důsledky -- 1. 1. 1 Příčiny tržního selhání -- 1. 1. 2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné volby -- 1. 2 Úloha veřejného sektoru ve smíšené ekonomice -- 1. 2. 1 Charakteristika veřejného sektoru -- 1. 2. 2 Poslání, funkce a činnosti veřejného sektoru -- 1. 3 Veřejný sektor jako část národního hospodářství -- 1. 3. 1 Struktura veřejného sektoru -- 1. 3. 2 Velikost veřejného sektoru. Faktory ovlivňující velikost a strukturu veřejného sektoru -- 1. 4 Efektivnost veřejného sektoru -- 1. 4. 1 Pojetí efektivnosti -- 1. 4. 2 Faktory ovlivňující efektivnost ve veřejném sektoru -- 1. 4. 3 Efektivnost a objektivizace výdajů ve veřejném sektoru -- 1. 5 Veřejné statky a jejich zabezpečování veřejným sektorem -- 1. 5. 1 Charakteristika veřejných statků -- 1. 5. 2 Externality a úloha veřejného sektoru ---
1. 5. 3 Zabezpečování veřejných statků -- 1. 6 Decentralizace veřejného sektoru a úkoly územní samosprávy při zajišťování veřejných statků -- 1. 7 Zajišťování veřejných statků soukromoprávními neziskovými organizacemi a veřejnými zakázkami -- Shrnutí -- Kontrolní otázky -- 2 Funkce a činnosti veřejné správy -- 2. 1 Pojetí veřejné moci a veřejné správy -- 2. 1. 1 Formy uspořádání státu -- 2. 1. 2 Charakteristika veřejné správy -- 2. 1. 3 Vztahy mezi volenými orgány a veřejnou správou -- 2. 1. 4 Reformy veřejné správy a územní samosprávy -- 2. 2 Stát a státní správa -- 2. 2. 1 Orgány a instituce státní správy v ČR -- 2. 3 Územní samospráva Vznik a vývoj územní samosprávy v českých zemích -- Charakteristika územní samosprávy v současnosti -- Předpoklady fungování územní samosprávy v ČR ---
2. 4 Obec základní článek územní samosprávy Charakteristika a působnost obce Postavení obcí v ČR -- Orgány obcí a jejich činnost -- 2. 5 Vyšší stupně územní samosprávy v ČR -- 2. 5. 1 Postavení a působnost krajů v ČR -- 2. 5. 2 Orgány kraje -- 2. 6 Vztahy státu a územní samosprávy 2. 7. Majetek spravovaný a využívaný veřejnou správou -- 2. 7. 1 Majetek územní samosprávy v ČR -- 2. 8 Regionální politika 2. 8. 1 Regionální politika v ČR -- 2. 9 Management a marketing ve veřejné správě, ve veřejném sektoru -- Strategický management Personální management Management zabezpečování veřejných statků Finanční management Informační management Management kvality Marketing v neziskových organizacích ve veřejném sektoru Shrnutí -- Kontrolní otázky -- 3 Financování veřejné správy -- 3. 1 Rozpočtová soustava -- 3. 1. 1 Soustava veřejných rozpočtů -- 3. 1. 2 Mimorozpočtové fondy ---
3. 1. 3 Rozpočtová soustava v ČR -- 3. 2 Veřejný rozpočet, pojetí veřejného rozpočtu Pojetí veřejného rozpočtu Funkce veřejného rozpočtu Příjmy veřejných rozpočtů Výdaje veřejných rozpočtů Rozpočtová skladba třídění příjmů a výdajů v rozpočtové soustavě Rozpočtový proces v ČR -- 3. 3 Státní rozpočet Charakteristika státního rozpočtu Příjmy státního rozpočtu ČR Výdaje státního rozpočtu ČR -- 3. 4 Rozpočty územní samosprávy Charakteristika rozpočtu obce a kraje Příjmy rozpočtů územní samosprávy v ČR Výdaje rozpočtů územní samosprávy Mimorozpočtové fondy územní samosprávy -- 3. 5. Neziskové organizace a jejich vztah k veřejným rozpočtům v ČR -- Organizační složky a jejich vztah k rozpočtové soustavě ---
Příspěvkové organizace a jejich vztah k rozpočtové soustavě Soukromoprávní neziskové organizace a jejich vztah k veřejnému rozpočtu Daňový režim neziskových organizací v ČR Shrnutí -- Kontrolní otázky -- 4 Financování odvětví veřejného sektoru -- 4. 1 Financování školství -- Postavení školství ve veřejném sektoru Financování školství Financování přímo řízeného školství -- 4. 2 Financování zdravotnictví Charakteristika zdravotnictví Organizace zdravotnictví v ČR Základní modely organizace zdravotnictví Ekonomické aspekty zdravotnických služeb Technika financování zdravotnických služeb Druhy výdajů ve zdravotnictví Výdaje na léky a ortopedické pomůcky Vztahy mezi pojišťovnou a poskytovateli zdravotnických služeb -- Základní způsoby placení za zdravotní služby Hrubá bilance finančních prostředků za služby a léky ---
Problémy pojišťovacího systému Financování zdravotnických zařízení v ČR Zdroje financování -- Systémy hodnocení výkonů ve zdravotnictví Komparace zdravotnického systému ČR se zahraničím -- Perspektivy financování zdravotnictví v ČR Shrnutí -- Kontrolní otázky -- 4. 3 Financování sociálního zabezpečení Charakteristika sociálního zabezpečení Faktory ovlivňující sociální zabezpečení Základní přístupy k financování sociálního zabezpečení -- Hlavní subjekty sociální politiky Způsoby sociálního zabezpečení v ČR 3 Organizace a provádění sociálního zabezpečení v ČR -- Zdroje pro financování sociálního zabezpečení Základní formy sociálního zabezpečení -- Penzijní připojištění Státní politika zaměstnanosti Životní minimum Dávky státní sociální podpory Sociální dávky Sociální péče Dotační programy MPSV Shrnutí -- Kontrolní otázky ---
4. 4 Financování kultury Kultura jako veřejný statek Produkce kulturních statků Výdaje na financování kultury Financování regionální kultury (v rámci krajů a obcí) Cestovní ruch -- Shrnutí -- Kontrolní otázky -- 4. 5 Financování sportu Význam a poslání sportu jako ekonomického statku -- Ekonomické hodnocení sportu Ekonomické hodnocení spotřeby Organizace sportu v ČR Základní legislativa ve sportu Financování sportu -- Ekonomické aspekty vrcholového sportu Celkové zhodnocení velikosti výdajů na sport v ČR Shrnutí -- Kontrolní otázky -- 4. 6 Financování péče o životní prostředí Význam životního prostředí a základní problémy Financování péče o životní prostředí Státní fond životního prostředí -- Zákony upravující náhrady za poškozování životního prostředí -- Poplatky, úplaty, odvody, úhrady a pokuty Ekologické daně -- Financování péče o životní prostředí krajskými úřady ---
Financování péče o životní prostředí z rozpočtů měst a obcí -- Ekonomická efektivnost výdajů na péči o životní prostředí -- Komparace se státy EU -- Čerpání prostředků pro péči o životní prostředí z fondů EU Shrnutí -- Kontrolní otázky -- 4. 7 Financování výzkumu a vývoje Úloha výzkumu a vývoje v moderní společnosti Státní vědní politika Organizace vědy a výzkumu Národní program výzkumu a vývoje Financování výzkumu a vývoje Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje Komparace se zahraničím Makroekonomický rozměr problematiky vědy a výzkumu v EU High technologie (high-tech) Mikroekonomický rozměr problematiky výzkumu v EU -- Shrnutí -- Kontrolní otázky -- 4. 8 Financování dopravy Obecná charakteristika dopravy Význam dopravy -- Úloha dopravy při tvorbě společenských hodnot -- Negativní vlivy dopravy na životní prostředí Dopravní politika ČR ---
Úloha státu při rozvoji dopravy Vliv dopravy na sociální politiku státu Ekonomika odvětví -- Vztah soukromého a veřejného sektoru v dopravě Druhy dopravy -- Vývojové tendence v dopravním sektoru Mezinárodní srovnání Shrnutí -- Kontrolní otázky -- 4. 9 Financování bydlení Význam bydlení a bytová politika státu Formy účasti státu a obcí při zajišťování bydlení -- Vlastnické vztahy k bytům a formy bydlení Domovní a bytový fond ČR Bytová výstavba -- Nájemné a další náklady spojené s bydlením Regulace nájemného -- Ekonomická podpora státu při výstavbě bytů Cena bydlení a ekonomická pomoc státu Získávání bytu Rekreační bydlení Situace bydlení v zahraničí Shrnutí -- Kontrolní otázky ---
4. 10 Financování justice, policie a hasičských sborů Charakteristika justice Ekonomika soudů Státní zastupitelství Advokacie Vězeňská služba Financování policie Bezpečnostní informační služba Městská (obecní) policie Požární ochrana -- Shrnutí -- Kontrolní otázky -- 4. 11 Financování obrany -- Charakteristika problematiky obrany státu Obrana jako čistý veřejný statek Charakteristika ekonomiky obrany Management obrany Financování obrany státu Sestavování rozpočtu Ministerstva obrany Hospodaření vojenského útvaru Profesionalizace České armády Shrnutí -- Kontrolní otázky -- 4. 12Financování církví -- 4. 12. 1 Charakteristika a význam církví -- 4. 12. 2 Vztah církví a státu 4. 12. 3 Financování církví -- Financování státem z dotací a subvencí -- Financování členy církví Financování z výnosu majetku nemovitého a movitého -- 4. 12. 4 Možné způsoby financování církví v ČR ---
4. 12. 5 Základní legislativní ustanovení financování církví v ČR -- 4. 12. 6 Restituce majetku církví Majetek církví -- Základní argumenty pro a proti restituci majetku církví Rozsah restitucí -- 4. 12. 7 Hospodaření církví Příjmy církví Výdaje církví Státní dotace církvím -- 4. 12. 8 Příklad hospodaření farnosti o cca 1 000 členech s velkým objektem -- Shrnutí -- Kontrolní otázky -- 4. 13 Financování zemědělství, lesnictví a rybářství Obecná charakteristika a význam zemědělství v ČR -- Struktura a infrastruktura v zemědělství Vztah zemědělství k veřejnému sektoru Zajištění základní výživy obyvatel Zajištění ochrany a tvorby krajiny Výrobní faktory v zemědělství Hlavní znaky ekonomiky zemědělství Financování zemědělství Obecná charakteristika lesn

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC