Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14.3) Půjčeno:57x 
BK
Příručka
3., přepracované a doplněné české vyd.
Praha : Avicenum, 1982
399 s. : barev. il. ; 27 cm

objednat
ruština
Přeloženo z ruštiny
Obsahuje ilustrace, rejstřík
Anatomie - atlasy
000005897
OBSAH III. DÍLU // Seznam pracovníků anatomických ústavů lékařských // fakult, kteří se podíleli na překladu III. dílu // Vysvětlení zkratek // NAUKA O SOUSTAVĚ NERVOVÉ // Systém nervový, systema nervosum ...Il, // Centrální systém nervový, systema nervosum centrale .. // Mícha a mozek, medulla spinalis et encephalon // Mícha hřbetní, medulla spinalis // Bílá a šedá hmota míšní // Bílá hmota míšní // Šedá hmota míšní // Mozek, encephalon // Koncový mozek, telencephalon // Plochy, rýhy a závity mozkové // Rýhy a závity na zevní ploše hemisféry // Ostrov, lobus insulae // Rýhy a závity na mediální ploše hemisféry // Spodní plocha mozku a výstupy hlavových nervů // Corpus callosum // Postranní komory mozkové, ventriculi laterales // Fornix // Mezimozek, diencephalon // Třetí komora mozková, ventriculus tertius // Basální ganglia, nuclei basales // Střední mozek, mesencephalon // Tectum mesencephali // Hrbolky středního mozku, colliculi mesencephali // Brachia colliculorum // Pedunculi cerebri // Isthmus rhombencephali // Zadní mozek, rhombencephalon // Most, pons // Prodloužená mícha, medulla oblongata // Čtvrtá komora mozková, ventriculus quartus ...Jádra hlavových nervů v mozkovém kmenu // Mozeček, cerebellum // Bílá a šedá hmota mozečku // Jádra mozečku, nuclei cerebelli // Krátký přehled drah míchy hřbetní a mozku // Šedá a bílá hmota míchy hřbetní a mozku // Šedá hmota míchy hřbetní // Bílá hmota míchy hřbetní ...92 // Kůra mozková a lokalisace korových analysátorů 92 // Bílá hmota mozku ...96 // Vzestupné (aferentní) dráhy hřbetní míchy a // mozku ...98 // Vzestupné (aferentní) dráhy, začínající v míše // hřbetní ...98 // Vzestupné (aferentní) dráhy, začínající v kmenu mozkovém ...100 // Dráhy mozečku ...102 //
Ascendentní (aferentní) dráhy mozečku ...102 // Descendentní (eferentní) dráhy mozečku ...102 // Descendentní (eferentní) dráhy mozkové a // míšní ...104 // Obaly míchy hřbetní a mozku, meninges ...106 // Tvrdá plena, dura mater ...108 // Tvrdá plena míšní, dura mater spinalis ...108 // Tvrdá plena mozková, dura mater encephali ...108 // Řasy tvrdé pleny mozkové ...111 // Splavy tvrdé pleny mozkové, sinus durae matris ...112 // Pavučnice, arachnoidea ...118 // Pavučnice míchy hřbetní, arachnoidea spinalis ...118 // Pavučnice mozku, arachnoidea encephali ...119 // Měkká plena, pia mater ...122 // Měkká plena míchy hřbetní, pia mater spinalis ...122 // Omozečnice, pia mater encephali ...122 // Růstové změny centrálního nervového systému (J. R. Sinělnikov) ...122 // Periferní systém nervový, systema nervosum periphericum ...123, 125 // Nervy hlavové, nervi craniales ...128 // Nervy čichové, nn. olfactorii ...130 // Nerv zrakový, n. opticus ...131 // Nerv okohybný, n. oculomotorius ...132 // Nerv kladkový, n. trochlearis ...132 // Nerv trojklaný, n. trigeminus ...133 // Nervus ophthalmicus ...136 // Nervus maxillaris ...139 // Nervus mandibularis ...139 // Nerv odtahovaci, n. abducens ...146 // Nerv lícni, n. facialis ...146 // Nerv sluchový a rovnovážný, n. vestibulocochlearis .. 150 // Nerv jazykohltanový, n. glossopharyngeus ...154 // Nerv bloudivý, n. vagus ...156 // Hlavový oddíl ...158 // Krční oddíl ...158 // Hrudní oddíl ...160 // Břišní oddíl ...162 // Nerv přídatný, n. accessorius ...162 // Nerv podjazykový, n. hypoglossus ...162 // Vývoj a růst hlavových nervů (J. R. Sinělnikov) ...165 // Ganglia hlavové části autonomního (vegetativního) nervového systému ...166 // Nervy míšní, nn. spinales ...173, 174 // Zadní větve míšních nervů, rami dorsales nervorum spinalium ...176 //
Nervy krční, nervi cervicales ...178 // Rami dorsales nervorum cervicalium ...178 // Rami ventrales nervorum cervicalium ...178 // Pleteň krčni, plexus cervicalis ...178 // Spojky plexus cervicalis ...180 // Kožní větve plexus cervicalis ...182 // Nervus occipitalis minor ...182 // Nervus auricularis magnus ...182 // Nervus transversus colli ...182 // Nervi supraclaviculares ...182 // Svalové větve plexus cervicalis ...183 // Větev pro m. trapezius ...183 // Větev pro m. sternocleidomastoideus ...183 // Nervus phrenicus ...183 // Pleteň pažní, plexus brachialis ...190 // Pars supraclavicularis plexus brachialis ...190 // Svalové větve ...190 // Krátké nervy ...190 // Nervus dorsalis scapulae ...194 // Nervus thoracicus longus ...194 // Nervi pectorales, medialis et lateralis ...194 // Nervus subclavius ...194 // Nervus suprascapularis ...194 // Nervus subscapularis ...194 // Pars infraclavicularis plexus brachialis ...194 // Fasciculus lateralis ...201 // Nervus musculocutaneus ...201 // Radix lateralis nervi mediani ...201 // Fasciculus medialis ...205 // Nervus ulnaris ...205 // Nervus cutaneus brachii medialis ...206 // Nervus cutaneus antebrachii medialis ...206 // Radix medialis nervi mediani ...206 // Nervus medianus ...206 // Fasciculus posterior ...210 // Nervus axillaris ...210 // Nervus radialis ...210 // Nervy hrudní, nervi thoracici ...214 // Nervy bederní, křížové a nerv kostrční, nervi lumbales, sacrales et nervus coccygeus ...222 // Nervy bederní, nervi lumbales // Rami dorsales nervorum lumbalium // Rami ventrales nervorum lumbalium // Pleteň bederni, plexus lumbalis // Větve plexus lumbalis // Větve svalové // Nervus iliohypogastricus // Nervus ilioinguinalis //
// Nervus genitofemoralis // Nervus cutaneus femoris lateralis // Nervus obturatorius // Nervus femoralis // Nervy křížové, nervi sacrales // Rami dorsales nervorum sacralium // Rami ventrales nervorum sacralium // Pleteň křížová, plexus sacralis // Krátké větve plexus sacralis // Svalové větve // Nervus glutaeus superior // Nervus glutaeus inferior // Dlouhé větve plexus sacralis // Nervus cutaneus femoris posterior // Nervus ischiadicus // Nervus pudendus // Nervus (plexus) coccygeus // Autonomní nervový systém, systema nervosum autonomicum // Sympatická část autonomního nervového systému, pars sympathica systematis nervosi autonomici ...Hlavový oddíl sympatické části autonomního nervového systému // Krční oddíl sympatické části autonomního nervového systému // Ganglion cervicale superius // Ganglion cervicale medium // Ganglion vertebrale // Ganglion cervicothoracicum // Hrudní oddíl sympatické části autonomního nervového systému // Břišni oddíl sympatické části autonomního nervového systému // Plexus coeliacus // Druhotné pleteně břišního oddilu autonomního // nervového systému // Pánevní oddíl sympatické části autonomního nervového systému // Plexus hypogastricus inferior // Druhotné pleteně pánevní části autonomního nervstva // Parasympatická část autonomního nervového systému, pars parasympathica
systematis nervosi autonomici // Hlavový oddíl parasympatické části autonomního nervového systému // Mesencefalická část hlavového oddílu // Rhombencefalická část hlavového oddílu // Křížový oddíl parasympatické části autonomního // nervového systému // Intramurální nervové pleteně // Inervace jednotlivých vnitřních orgánů // Inervace podčelistní a podjazykové žlázy // Inervace srdce // Inervace trachey // Inervace plic // Inervace jícnu // Inervace žaludku // Inervace střev // Inervace jater a žlučníku // Inervace pankreatu // Inervace sleziny // Inervace ledvin // Inervace močového měchýře // Inervace varlete // Inervace dělohy // Inervace pochvy // NAUKA O ÚSTROJÍCH SMYSLOVÝCH // Ústrojí smyslová, organa sensuum (J. R. Sinělnikov) 305, // Ústrojí zrakové, organum visus // Koule oční, bulbus oculi // Tunica fibrosa bulbi // Tunica vasculosa bulbi // Cévnatka, choroidea // Řasnaté těleso, corpus ciliare // Duhovka, iris // Tunica interna (sensoria) bulbi // Světlolomná prostředí oka // Pomocná zařízení oka, organa oculi accessoria // Víčka, palpebrae // Ústrojí slzní, apparatus lacrimalis // Svaly okohybné, musculi bulbi, vazivový aparát // očnice, fasciae orbitales // Cévy koule oční // Tepny // Žíly // Inervace koule oční // Vývoj a růst zrakového ústrojí // Ústrojí sluchové a rovnovážné, organum vestibulocochleare // Zevní ucho, auris externa // Ušní boltec, auricula // Zevní zvukovod, meatus acusticus externus // Bubínek, membrana tympani // Ucho střední, auris media // Středoušní dutina, cavum tympani // Sluchová trubice, tuba auditiva // Kůstky sluchové, ossicula auditus // Kladívko, malleus ...336 // Kovadlinka, incus ...338 // Třmínek, stapes ...338 // Sliznice středoušní dutiny, tunica mucosa cavi // tympani ...340 // Vnitřní ucho, auris interna ...342 //
Kostěný labyrint, labyrinthus osseus ...342 // Vestibulum ...343 // Polokruhovité kanálky kostěného labyrintu, canales semicirculares ossei ...344 // Kostěný hlemýžď, cochlea ...344 // Blanitý labyrint, labyrinthus membranaceus ...347 // Labyrinthus cochlearis ...348 // Blanitý hlemýžď, ductus cochlearis ...348 // Labyrinthus vestibularis ...349 // Utriculus et sacculus ...349 // Polokruhovité kanálky, ductus semicirculares 350 Vnitřní zvukovod, meatus acusticus internus ...350 Nerv sluchový a rovnovážný, n. vestibulocochlearis ...351 // Cévy ústrojí sluchového a rovnovážného ...352 // Nervy zevního a středního ucha ...353 // Vývoj a růst sluchového a rovnovážného ústrojí ...354 // Ústrojí chuťové, organum gustus ...355 // Ústrojí čichové, organum olfactus ...356 // Kůže a ústrojí kožní, integumentum commune ...357 // Kůže, cutis ...357 // Žlázy a rohové deriváty kožní ...360 // Kožní žlázy ...360 // Nehet, unguis ...361 // Chlupy, pili ...361 // Cévy kůže ...368 // Nervy kůže ...368 // NAUKA O ŽLÁZÁCH S VNITŘNÍ SEKRECÍ // Žlázy s vnitřní sekrecí neboli žlázy bez vývodů, glandulae // endocrinae s. glandulae sine ductibus ...371 // Žláza štítná, glandula thyroidea ...371 // Žlázy přištítné, glandulae parathyroideae ...373 // Brzlik, thymus ...376 // Nadledviny, glandulae suprarenales ...377 // Paraganglia ...379 // Glomus caroticum ...379 // Paraganglion supracardiale ...379 // Paraganglion aorticum ...380 // Corpus (glomus) coccygeum ...383 // Žlázy pohlavní ...383 // Podvěsek mozkový, hypophysis (glandula pituitaria) 384 // Šišinka (epifysa), corpus pineale (epiphysis cerebri) ...386 // Endokrinní složky slinivky břišní, insulae pancreaticae, // Langerhansovy ostrůvky ...389 // Vývoj a růst žláz s vnitřní sekrecí (J. R. Sinělnikov)_ 390 // Rejstřík ...392
(OCoLC)39598781
cnb000002234

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC