Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:28x 
BK
Vyd. 3., upr., V nakl. Academia 2.
Praha : Academia, 2007
487 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-200-1568-6 (váz.)
Europa
francouzština
Přeloženo z francouzštiny
"Vydal Charles Bally a Albert Sechehaye za spolupráce Alberta Riedlingera" -- Titulní list
Obsahuje bibliografii na s. 447-472, bibliografické odkazy a rejstřík
000005938
Slovo úvodem (V. Skalická) -- Ferdinand de Saussure a jeho Kurs (F. Čermák) K českému překladu a vydání Kursu obecné lingvistiky (F. Čermák) -- K druhému českému vydání (F. Čermák) -- K třetímu českému vydání (F. Čermák) -- Předmluva k prvnímu vydání (Ch. Bally, A. Sechehaye) -- Předmluva k druhému vydání (Ch. Bally, A. Sechehaye) -- Předmluva k třetímu vydání (Ch. Bally, A. Sechehaye) -- ÚVOD -- První kapitola Pohled na dějiny lingvistiky Druhá kapitola Látka a úkol lingvistiky, její vztah k dalším vědám -- Třetí kapitola Předmět lingvistiky -- § 1. Jazyk a jeho definice -- § 2. Místo jazyka ve faktech řeči -- § 3. Místo jazyka v lidských faktech. Sémiologie Čtvrtá kapitola Lingvistika jazyka a lingvistika mluvy Pátá kapitola Vnitřní a vnější prvky jazyka Šestá kapitola Reprezentace jazyka písmem § 1. Nutnost studia tohoto tématu ---
§ 2. Prestiž písma. Příčiny jeho rostoucího vlivu na mluvenou formu § 3. Systémy písma -- § 4. Příčiny nesouladu mezi grafikou a výslovností § 5. Důsledky tohoto nesouladu Sedmá kapitola Fonologie §1. Definice § 2. Fonologické písmo § 3. Kritika svědectví přinášeného písmem DODATEK -- ZÁKLADY FONOLOGIE -- První kapitola Fonologické druhy § 1. Definice fonému § 2. Hlasové ústrojí a jeho funkce § 3. Klasifikace hlásek podle jejich ústní artikulace -- Druhá kapitola — Foném v mluvním řetězu § 1. Nutnost studia hlásek v mluvním řetězu § 2. Imploze a exploze § 3. Různé kombinace explozí a implozí v řetězu § 4. Hranice slabiky a vokalický vrchol § 5. Kritika teorií slabičnosti § 6. Trvání imploze a exploze -- § 7. Fonémy čtvrtého stupně otevřenosti. Diftong. Otázky grafiky Poznámka vydavatelů -- PRVNÍ ČÁST OBECNÉ PRINCIPY -- První kapitola — Povaha jazykového znaku ---
§ 1. Znak, označované, označující -- § 2. První princip: arbitrárnost znaku -- § 3. Druhý princip: lineární povaha označujícího Druhá kapitola — Neproměnlivost a proměnlivost znaku -- § 1. Neproměnlivost § 2. Proměnlivost Třetí kapitola — Statická lingvistika a evoluční lingvistika § 1. Vnitřní dualita všech věd operujících s hodnotou § 2. Vnitřní dualita a historie lingvistiky § 3. Vnitřní dualita ilustrovaná na příkladech -- § 4. Rozdíl mezi oběma řády ilustrovaný na srovnáních -- § 5. Protiklad synchronní a diachronní lingvistiky z hlediska jejich metod a principů -- § 6. Synchronní a diachronní zákon -- § 7. Existuje panchronní hledisko? -- § 8. Důsledky směšování synchronního a diachronního § 9. Závěry DRUHÁ ČÁST -- SYNCHRONNÍ LINGVISTIKA -- První kapitola — Obecné otázky Druhá kapitola — Konkrétní entity jazyka -- § 1. Entity a jednotky. Definice ---
§ 2. Metoda delimitace § 3. Praktické potíže s delimitací -- § 4. Závěr Třetí kapitola — Identity, reality, hodnoty Čtvrtá kapitola — Jazyková hodnota § 1. Jazyk jako myšlenka organizovaná ve fónické matérii -- § 2. Jazyková hodnota nazíraná z hlediska konceptuálního -- § 3. Jazyková hodnota nazíraná z hlediska materiálního § 4. Znak nazíraný ve své úplnosti -- Pátá kapitola — Syntagmatické a asociativní vztahy -- § 1. Definice § 2. Syntagmatické vztahy -- § 3. Asociativní vztahy Šestá kapitola — Mechanismus jazyka -- § 1. Syntagmatické solidarity § 2. Současné fungování obou druhů seskupení -- § 3. Absolutní a relativní arbitrárnost Sedmá kapitola — Gramatika a její oddíly § 1. Definice. Tradiční dělení § 2. Racionální dělení Osmá kapitola — Úloha abstraktních entit v gramatice TŘETÍ ČÁST -- DIACHRONNÍ LINGVISTIKA První kapitola — Obecné otázky Druhá kapitola — Fonetické změny ---
§ 1. Jejich absolutní pravidelnost § 2. Podmínky fonetických změn -- § 3. Otázky metody -- § 4. Příčiny fonetických změn -- § 5. Působení fonetických změn je neomezené Třetí kapitola — Gramatické důsledky fonetického vývoje -- § 1. Přerušení gramatického svazku -- § 2. Setření struktury slova -- § 3. Fonetické dublety neexistují -- §4. Alternace § 5. Zákony alternace § 6. Alternace a gramatický svazek Čtvrtá kapitola — Analogie § 1. Definice a příklady -- § 2. Analogické jevy nejsou změny § 3. Analogie jako princip nového tvoření v jazyce Pátá kapitola — Analogie a vývoj § 1. Jak se analogická inovace stává součástí jazyka § 2. Analogické inovace jako příznaky změn v interpretaci -- § 3. Analogie jako princip renovace a konzervace Šestá kapitola — Lidová etymologie Sedmá kapitola — Aglutinace ---
§ 1. Definice § 2. Aglutinace a analogie Osmá kapitola — Diachrónni jednotky, identity a reality 206 Dodatky ke třetí a čtvrté části 210 -- A Subjektivní a objektivní analýza 210 -- B Subjektivní analýza a určování nižších jednotek 211 -- C Etymologie 215 -- ČTVRTÁ ČÁST -- GEOGRAFICKÁ LINGVISTIKA -- První kapitola — O různosti jazyků Druhá kapitola — Komplikace v geografické různosti § 1. Koexistence několika jazyků na jednom místě 219 § 2. Spisovný jazyk a konkrétní místní jazyk Třetí kapitola — Příčiny geografické různosti § 1. Čas jako hlavní příčina § 2. Působení času na souvislém území § 3. Dialekty nemají přirozené hranice § 4. Jazyky nemají přirozené hranice -- Čtvrtá kapitola — Šíření jazykových vln § 1. Síla styku a duch provincialismu § 2. Vztažení těchto dvou sil k jedinému principu § 3. Jazykové diferenciace na rozdělených územích -- PÁTÁ ČÁST ---
OTÁZKY RETROSPEKTIVNÍ LINGVISTIKY ZÁVĚR -- První kapitola — Dvě perspektivy diachronní lingvistiky Druhá kapitola — Nejstarší jazyk a prajazyk Třetí kapitola — Rekonstrukce § 1. Povaha a cíl rekonstrukcí -- § 2. Stupeň spolehlivosti rekonstrukcí Čtvrtá kapitola — Svědectví jazyka pro antropologii a prehistorii -- § 1. Jazyk a rasa -- § 2. Etnismus § 3. Jazyková paleontologie -- § 4. Jazykový typ a mentalita sociální skupiny Pátá kapitola — Jazykové rodiny a jazykové typy -- TULLIO DE MAURO: -- BIBLIOGRAFICKÉ A KRITICKÉ POZNÁMKY O FERDINANDOVI DE SAUSSUROVI -- 1. Rodina 2. První studia -- 3. Lipsko a „ Mémoire " 4. Paříž: Škola a Société -- 5. Ženeva: Výuka a studium 6. Kursy obecné lingvistiky. Poslední léta 7. Utváření de Saussurovy obecné lingvistiky -- 8. Osudy Kursu v různých zemích -- 9. Přítomnost de Saussura v různých proudech lingvistiky 10. Otázka předchůdců Doplněk: Noreen a de Saussure ---
Dodatky -- 1. De Saussurova knihovna -- 2. Noreen, de Saussure a švédština 3. De Saussure, Wackernagel a vědci z oblasti německého jazyka -- 4. Záporný soud Croceho o de Saussurovi -- 5. De Saussure a Chomsky TULLIO DE MAURO: POZNÁMKY K TEXTU KURSU -- FERDINAND DE SAUSSURE NA ZAČÁTKU 21. STOLETÍ -- DODATKY A VÝŇATKY Z RUKOPISŮ AUTORA A ZÁPISKŮ STUDENTŮ Třetí kurs obecné lingvistiky Spisy z obecné lingvistiky Seznam zkratek Bibliografie Dodatky k bibliografii Rejstřík
(OCoLC)228780796
cnb001791567

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC