Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
1. vyd.
Praha : Oikoymenh : Filosofia, 2008
471 s. ; 22 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-80-7298-307-0 (OIKOYMENH ; váz.)
ISBN 978-80-7007-275-2 (Filosofia ; váz.)
Sebrané spisy Jana Patočky ; sv. 6
francouzština
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Část. souběžný francouzský text
000006065
Pojem evidence a jeho význam pro noetiku -- Část I (systematická) -- 1 Problém evidence -- 2 Vynalézání a systematizace -- 3 Vynalézání nepostačí lidskému duchu. Je potřebí jasného základu pro tuto jeho činnost -- 4 Náčrt evidentních struktur našeho světa -- 5 Bytí ideální a bytí reální -- 6 Podrobnější rozbor některých evidencí a pokus -- o vyvrácení některých námitek -- a Stará a nová logika -- b Smysl základních zákonů logických -- c Otázka subalternace, částečné konverze a modů Darapti, Felapton, Bramantip, Fesapo -- d Evidence matematických principů -- e Předměty vnějšího a vnitřního vnímání -- Část II (historická) -- 1 Racionální geneze -- 2 Empirická geneze -- 3 Meyersonovo chápání vědeckého výkladu -- 4 Pojetí evidence u Edmunda Husserla -- Použitá díla -- Přirozený svět jako filosofický problém -- Uvedení -- I Položení problému -- 1 Svět naivního života a svět vědecký ---
Jejich prvotní opozice. Jak obojí uvést v soulad? -- 2 Působení vědeckého pojetí světa na náš životní pocit -- 3 Pokus historické typologie možných řešení problému. Berkeley, Reid, Jacobi, Goethe. Moderní pozitivismus: Avenarius, Mach, B. Russell, Carnap, Wittgenstein, fyzikalismus -- 4 Anticipace vlastního pokusu o řešení. Transcendentální teorie zkušenosti je s to smířit domnělé protiklady. Subjektivismus proti všem druhům objektivismu -- II Otázka podstaty subjektivity a jejího metodického vytěžení -- 1 Descartovo cogito cogitans a cogito cogitatum -- 2 Kantovo já transcendentální apercepce a já zkušenostní -- 3 Fichteho tvořivé já a já konečné. Fichteho metoda subjektivní je syntetická -- 4 Absolutní subjektivita a dialektická metoda. Je podstata subjektivity identická s já? Schelling -- 5 Schellingův a Hegelův „absolutní skepticismus". Provedení této myšlenky ve fenomenologické epoché a redukci ---
6 Metoda fenomenologie je analytická a deskriptivní. Redukce není metodou získám eidetických poznatků. Metoda vodítek. Konstituce a její problémy -- Eidetický názor -- 7 Námitka solipsismu. Transcendentální intersubjektivita jakožto prozatím dosažená etapa subjektivní redukce -- EU. Přirozený svět -- 1 Deskriptiva situace člověka na světě. Forma tohoto bytí na světě. Domov a cizota. Časová dimenze světa. Náladová a subjektivní dimenze světa -- 2 Poukaz k historickému vývoji problému. Kant, -- W. Humboldt, Dilthey, Simmel, Husserl, Heidegger atd -- 3 Subjektivní postoj. Pojmy aktové a horizontové intencionality -- 4 Pojem horizontu již zahlédnut před Husserlem: Kant, Droysen -- 5 Pokus o konstitutivní skicu geneze naivního světa. Čas jako konstitutivní základna. Původní čas odlišný od světového je podržením a tvorbou. Proces konstituce skandován procesem objektivace času. Postup: kvalitativnost, prostor, věc ---
6 Základní tendence vedoucí artikulaci zkušenosti jsou tendence dispoziční a komunikační -- IV Skica k filosofii jazyka a mluvy, -- 1 Deskriptiva jazykového chápání, dispozice jazykem (mluvy) a zjevu jazyka sama -- 2 Pokus ideální geneze jazyka. Jazyk možný jen na základě faktu, že člověk žije jako svobodné já -- 3 Pasivní zkušenost a zmocňování se jí myšlením pomocí jazyka -- 4 Jazyková smyslovost -- 5 Jazyk jakožto objektivní smysl: myšlenkové schéma a jeho obrážení jazykem -- V Závěr. Vlastní teorie možná teprve na podkladě jazyka. Výhled na genezi teorie a in specie moderní vědy -- Studie a přednášky -- Metafyzika ve XX. století -- Duch a dvě základní vrstvy intencionality -- Karl Jaspers -- Otázka solipsismu a argument souvislého snu -- Pochybnosti o existencialismu (Několik poznámek) -- Recenze, zprávy, slovníková hesla -- Georges Gurvitch: Les tendances actuelles de la philosophie -- allemande -- Fenomenologie ---
Filosofie -- Husserl Edmund -- Hans Reiner: Phänomenologie und menschliche Existenz Paul Menzer: Deutsche Metaphysik der Gegenwart -- Moritz Geiger: Die Wirklichkeit der Wissenschaften -- und die Metaphysik -- Theodor Celms: Hussens phänomenologischer Idealismus -- Ludwig Landgrebe: Nennfunktion und Wortbedeutung -- Charles Serrus: Le parallélisme logico-grammatical -- La phénoménologie -- Eugen Fink: Erinnerung und Bild I -- E. Fink: Die phänomenologische Philosophie E. Husserls in der gegenwärtigen Kritik -- Mezinárodní filosofická společnost a časopis Philosophia -- Edmund Husserl: Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie -- Hans Petersen: Die Eigenwelt des Menschen -- Edmund Husserl -- Zemřel Edmund Husserl -- Erwin Straus: Vom Sinn der Sinne -- Recherches philosophiques VI -- Otto Friedrich Bollnow: Das Wesen der Stimmungen -- Hans Lipps: Die menschliche Natur -- Příloha: Neuveřejněný dopis pro UNESCO ---
Filosofie Edmunda Husserla -- La philosophie ď Edmund Husserl -- Ediční komentář -- Odkazy -- Dokument

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC