Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.11.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(29) Půjčeno:29x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Triton, 2007
318 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7387-008-9 (váz.)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 310-311, rejstřík
000006145
Obsah // Předmluva // iiiiiiiiiiiiiiiii // 1 Ekologická a evoluční parazitológie (J. Flegr, M. Svobodová) // USiiiSSSSii // ;í;;;:;;ííí;;;í;íí:;s // iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiinii // 1.1 Fenomén parazitismii .. // 1.2 DiVerZita parazitů ... // 1.3 Hostitelská SpeCifita ... // 1.4 Ekologie parazitů ... // 1.5 Vliv parazitů na ekologické procesy // 1.6 Evoluce parazitického druhu i;;;.;...i;;;:::;;««::!:«!«:::«:»:;«:::!::!:;:;:;;;»«;»::;»;»;:»«*»»«»» 29 // 1.7 Vliv parazita na fenotyp hostitele 17 // 1.8 Parazitismus a pohlavní výběr 19 // 1.9 Regresní evoluce U parazitů 40 // iaiiiiiiiiiiiaa;;;:;;; :::íí:::s;sís:í:s::;;:s;íísssíss:í // 11 11 « 18 18 27 // ililiiiiiliilHliliiillllliHl // 1.10 Společná kladogeneze systému hostitel - parazit ??? 1.1 1 Parazitóza jako nemoc 42 // 2 Protozoologie (I. Čepička, J. Lukeš, J. Vávra) // 2.1 Úvod do protozoologie... // 2.1.1 CO jSOU rVOď’ ... // // // iíi.iiiiiiiiiitUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiliii // // // ii.iiiiiiii.sisiaiiiiiiiawitiiiiisisit úst t tilt // // 10 10 10 11 19 61 62 61 // 63 // 64 64 64 // 2.2.2 Kmen Parabasala...u... 67 // 2.2.3 Kmen Preaxostyla (Anaeromonada)...72 // 2.2.4 Kmen Euglenozoa... 73 // 2.1.2 Buněčná stavba jednobuněčných eukaryot // 2.1.3 Biologické jedinečnosti parazitických protist // 2.1.4 Význam jednobuněčných eukaryotických organismů // 2.1.5 Budoucnost výzkumu parazitických protist // 2.1.6 Významné
skupiny jednobuněčných parazitických eukaryotických organismů // 2.2 Excavata... // 2.2.1 Kmen Fornicata ... // 2.2.1.1 Třída Retortamonadea // 2.2.1.2 Třída Trepomonadea ... // iiiiHiiiiiittlliltllUllllttlUlllUtlllitll // • iiéiiiHéiiUiiilUllltUllllllliUllliiiillllilHl // iHéHiiiiéUiumiiiZUiiiiiUitiiuiiitti // // 2.2.4.1 Třída Euglenoidea (krásnoočka) // »•iiiiiiiiiiéééiitlitititSi // 2.2A2 Třída Kinetoplastea... 73 // 2.2.5 Kmen Heterolobosea (Percolozoa)... 84 // 2.3 Chromalveolata...85 // 2.3.1 Kmen Ciliophora (nálevníci)... 85 // 90 // 2.3.2 Kmen Apicomplexa (výtrusovci)... // 2.3.2.1 Třída Gregarinea (gregariny, hromadinky) // IIIMIMIUIIItilIt // // 2,3,2.2 Třída Cryptosporidea (kryptosporidie) // 2,3,2J Třída Coccidea (kokcidie)... // 2 J,24 Třída Haematozoea... // 2.3.3 Kmen Dinoflagellata (obrněnky)... // 2.1.4 Kmen Perkinsea... // 2.3.5 Kmen Slopalinida a rod Blastocystis... // 2.4 Plantae (Archaeplastida)... // 2.5 Rhjzaria ... // 2.6 Amoebozoa ... // 2.7 Opisthokonta ... // 2.7.1 Kmen Ichthyosporea (Mesomycetozoa)... // 2.7.2 Kmen Myxozoa ... // 2.7.3 Kmen Microspora ... // 2,74 Pneumocystis ... // . 94 . 96 106 // 115 // 116 // 117 // 118 // 119 // 120 124 // 124 // 125 132 137 // 3 Helmintologie (P Horák, L Mikeš) ... // 3.1 Taxonomieké zařazení a význam helmintů... // 1.2 Molekulární interakce helmintů s hostiteli... // 34Nf©dermata ... // * 34,1 Třída Trematoda ... // 34.1.1 Podtřída Aspidogastrea ...
34.1.2 Podtřída Digenea «„„„„„„„««„«.m»»»,»»,,,... // 14.1.2.1 Motolice s dvouhostitelskými cykly vázanými na vodu, // § cerkáriemi napadajícími definitivního hostitele... // 34-1,2,2 Motolice i dvouhostitelskými cykly vázanými na vodu, // encyitující ve vnějším prostředí ... // 34.1.2.1 Motolice i tříhostitelskými cykly vázanými na vodní prostředí 34,1,24 Motolice s tří- a čtyřhostitelskými cykly vázanými na vodu, // u některých druhů se stadiem mezocerkárie... // 34,1,2,5 Motolice § cykly vázanými na suchozemské prostředí... // 14.1.1 Prevence a léčba trematodóz . // 34,2 Třída MOnOgenea // 34.2.1 Podtřída Polyonchoinea ... // 34.2.2 Podtřída Heteronchoinea „„««„„„„„„„t,,,... // 34.2.1 Prevence a léčba // 3.4.3Třída Cestoda ľ...r...;...-... // 14.3.1 Ciyrocotylidea a Amphilinidea (Cestodaria) ... // 34.1.2 Podtřída Eucestoda // 34.3.2.1 Řád Caryophyllidea... // 14.1.2.2 Řád Pseudophyllidea „?„88, // 34,1,2,1 Řád Cyclophyllidea // 14,1 J Prevence a léčba cestodoi 3J Acanthocephala r,,:::,:,:,t:::,,t:::,:::,::,,:.:::...::...:...:.., // ...138 // ...138 // ...139 // ...144 // ...145 // ...148 // ...150 // ...150 // ...157 // 161 // ...165 // 168 imwwtř 169 // 172 // 173 // 176 // 177 179 179 182 182 183 // 183 // 184 191 // 3.6 Hirudinea // •••••••¦••••••¦••••••¦••••••a // // 3.6.1 Podtřída Branchiobdellidea...
// 3.6.2 Podtřída Acanthobdellidea // 3.6.3 Podtřída Euhirudinea (Hirudinida) // 3.6.3.1 Řád Rhynchobdellida ... // 3.6.3.2 Řád Arhynchobdellida... // 3.6.3.2.1 Pharyngobdeilae // iitiitiiiiiiitiuiiiiii // iiiiiiiiiiiiiiiiiiHiii // // ¦.iiiiiiiiiiiiHiiiiiiii-.iillMti // // // iiiiiiiiilliiiiliiHiiiiiiiiiUHii // iSSSitiiitiitiSiiiS // iiiiiiiiiniiiiiiiiiii // ? 111 m m 111 198 // 198 // 199 // m // 20S 201 208 208 // 3.7.2.1.1 Nadceled Rhabditoidea 208 // 3.7.2í2 Řad Tylenchida 210 // 3.7.2.2.1 Nadčeled Tylonchoidea 210 // 3.7.2.3 Řad Strongylida 21 1 // 3.7.2.3.1 Nadčeleď Ancylostomatoídea 21 1 // 3.6.3.2.2 Gnathobdellae ... // 3.7 Nematoda ...??? // 3.7.1 Třída Adenophorea i;»;»;;«;;;:;;; // 3.7.1.1 Řád Enoplida // 3.7.1.1.1 NadčeledTrichinelloidea // 3.7.2 Třída SeCernentea ... // 3.7.2.1 Řád Rhabditida... // // ;ííííííí;;í;ííí;íííííí;: // // iiiiiiiiiiiiiiiiiiHiii // iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii // ...i // iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii // iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii // // s:;tsissssssi;isisiitt // iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii // 3.7.23.2 Nadčeleď Strongyloidea... // 3.7.2.3.3 NadČeleďTrichOStrOngyloidea 214 // 211 217 // 217 // 218 218 219 // 3.7.2.3.4 Nadčeleď Metastrongyloidea // 3.7.2.4 Řád Oxyurida ... // 3.7.2.4.1 NadčeleďOxyuroidea .. // 3.7.2.5 Řád Ascaridida... // 3.7.2.5.1 Nadčeleď Heterakoidea // 3.7.2.5.2 Nadčeleď Ascaroídea...: // 3.7.2.6 Řád Spirurida ... // 3.7.2.6.1 Nadčeleď Dracunculoidea...
// 3.7.2.6.2 Nadčeleď Gnathostomatoidea // 3.7.2.6.3 NadčeleďThelazioidea... // ...n...i..n. ??? iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn // // // ... Hi. n..niniiiiinni4iiiiiiilillliiiniiitilllliilliiiliiiiilil a // iiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiitiiitiiiitititiiinittntiii // ???...???1??? // ... // ... ii.iiii.iii it ?? Uiiitillliiiiii; ili« ili ili // iitiiiiiiiiiiliiiiiiiilliiiliiiiiiiliiiiiiiii // 222 // 223 // 224 // 3.7.2.6.4 Nadčeleď Spiruroidea ...im»««...?... 224 // 3.7.2.6.5 Nadčeleď Filarioidea... 225 // 3.7.3 Prevence a léčba nematodóz...i..,.227 // 3.8 Nematomorpha ...i... 228 // 4 Parazitičtí členovci (lékařská entomologie) (P. Volf, J. Votýpko) 4.1 Úvod... // 4.1.1 Různé formy parazitace ... // 4.1.2 Význam členovců jako přenašečů nákaz... // 4.1.3 Morfologie a anatomie parazitických členovců... // 4.1.4 Příjem a trávení krve... // 4.1.5 Obranné mechanismy a imunita členovců... // 4.1.6 Způsoby přenosu infekcí... // 232 // 232 // 232 // 234 // 237 // 241 // 247 // 248 // 4.1.7 Boj s parazitickými členovci...252 // 4.1.8 Využití parazitických členovců...253 // 4.2 Třída Crustacea (korýši) - Crustacea parasitica...254 // 4.2.1 Řád Copepoda (klanonožci)...255 // 4.2.2 Řád Branchiura (kapřivci)...256 // 4.2.3 Řád Pentastomida (Linguatulida) (jazyčnatky)...256 // 4.2.4 Řád Rhizocephala (kořenohlavci)...258 // 4.3 Třída Chelicerata (klepítkatci), řád Acarina (roztoči)...258 // 4.3.1 Podřád
Metastigmata (Ixodida)...260 // 4.3.1.1 Čeleď Argasidae (klíšťákovití)...260 // 4.3.1.2 Čeleď Ixodidae (klíšťovití)...262 // 4.3.2 Podřád Mesostigmata (Gamasida) ...264 // 4.3.2.1 ČeleďVarroidae...265 // 4.3.2.2 Čeleď Dermanyssidae (čmelíkovití)...266 // 4.3.3 Podřád Prostigmata...266 // 4.3.3.1 Čeleď Demodicidae (trudníkovití)...268 // 4.3.3.2 ČeleďTrombiculidae (sametkovití)...268 // 4.3.4 Podřád Astigmata ...269 // 4.3.4.1 čeleď Sarcoptidae (zákožkovití)...269 // 4.3.4.2 Čeleď Acarididae (skladokazovití) a Pyroglyphidae...270 // 4.4 Třída Inseeta (hmyz)...271 // 4.4.1 Řád Anoplura (vši) ...272 // 4.4.2 Skupina „Mallophaga" (všenky)...275 // 4.4.2.1 Řád lichnocera ...276 // 4.4.2.2 Řád Amblycera (luptouši) ...276 // 4.4.3 Řád Hetemptera (ploštice) ...276 // 4.4.3.1 ČeleďCimicidae (stěnicovití) ...277 // 4.4.3.2 Čeleď Reduviidae (zákemicovití) ...278 // 4.4.4 Řád Siphonaptera, syn. Aphaniptera (blechy)...279 // 4,4,1 Řád Diptera (dvoukřídlí) ...282 // 4.4.1.1 Podřád Nematocera (dlouhorozf) ...282 // 4.4.1.2 Podřád Braehycera (krátkorozí) ...291 // Výkladový slovník ... ??? // Doporučená a rozšiřující literatura ...??

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC