Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
1. vyd.
Praha : Academia, 1990
496 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-200-0135-2 (váz.)
Obsahuje bibliografii a jmenný a věcný rejstřík
Celostátní vysokoškolská učebnice pro studenty matematicko-fyzikálních a přírodovědných fakult
000006226
Rekat.
Předmluva 11 // 1.0. ÚVOD 13 // 1.1. Vliv elektromagnetického pole na atomy 14 // 1.2. Přirozená radioaktivita 17 // 2.0. SITUACE KOLEM POČÁTKU 20. STOLETÍ 18 // 2.1. Základy špeciálni teorie relativity 18 // 2.2. Výchozí myšlenky kvantové teorie 25 // 2.2.1. Zákon zářeni černého tělesa 26 // 2.2.2. Comptonův jev 29 // 2.3. Atom - analogie planetární soustavy 34 // 2.3.1. Pohyb v centrálním poli - 36 // 2.3.2. Účinný průřez 38 // 2.3.3. Rutherfordova formule pro rozptyl - 40 // 2.3.4. Důsledky 42 // 3.0. ZÁKLADY KVANTOVÉ MECHANIKY 47 // 3.1. L. de Broglieova hypotéza 47 // 3.2. Schrödingerova pohybová rovnice - 50 // 3.2.1. Fyzikální význam vlnové funkce 52 // 3.3. Elektron v kubickém monokrystalu 54 // 3.4. Elektron uvnitř koule 59 // 3.5. Skládání momentů hybnosti 65 // 3.6. Elektron v elektromagnetickém poli 67 // 3.7. Spin 71 // 3.8. Rozptyl částic 74 // 3.9. Nestacionárni děje 79 // 4.0. ATOMY A JEJICH SPEKTRA 82 // 4.1. Energetické stavy a elektromagnetické přechody 84 // 4.2. Kvantově mechanický popis atomu vodíku 89 // 4.2.1. Vlnové funkce atomu vodíku 90 // 5 // 4.2.2. Energetické stavy atomu vodíku // 4.3. Ověření existence energetických hladin 99 // 4.4. Magnetické vlastnosti atomů 103 // 4.4.1. Vliv magnetického pole na energetické spektrum 103 // 4.4.2. Jemná struktura spektrálních čar atomů 107 // 4.4.3. Měření magnetických momentů atomů 108 // 4.4.4. Měření makroskopických magnetických jevů 110 // 4.5. Zavedení spinu elektronu 112 // 4.6. Vnitřní magnetické pole v atomu 113 // 5.0. ATOMY S VÍCE ELEKTRONY 118 // 5.1. Pauliho vylučovací princip 118 // 5.2.1. Jednoelektronová aproximace 124 // 5.2.2. Periodická soustava prvků 127 // 5.2.3. Energetické stavy víceelektřenových atomů 131 // 5.2.3.1. Energetické stavy alkalických kovů 131 // 5.2.3.2. Energetické stavy helia 134 //
5.3. Vazby elektronů v atomech 141 // 5.4. Opravy energetického spektra vyššího řádu 144 // 5.4.1. Velmi jemná struktura 145 // 5.4.2. Lambovo posunutí 147 // 5.5. Hundova pravidla 148 // 6.0. ELEKTROMAGNETICKÉ PŘECHODY V ATOMU 153 // 6.1. Excitace atomů 153 // 6.2. Pravděpodobnosti přechodu a výběrová pravidla 155 // 6.3. Parita stavu 157 // 6.4. Šířka spektrální čáry 162 // 6.5. Optická spektra atomů 166 // 6.5.1. Jednoelektronová spektra 166 // 6.5.2. Víceelektronová spektra 169 // 6.6. Atomy v elektromagnetickém poli 169 // 6.6.1. Magnetický moment atomu 170 // 6.6.2. Magnetooptické jevy 171 // 6.6.3. Elektrooptické jevy 174 // 6.6.4. Rezonanční jevy 176 // 6.7. Rentgenové záření 178 // 6.7.1. Emisní RTG spektrum 179 // 6.7.2. Absorpční RTG spektrum 181 // 6.7.3. RTG energetické hladiny 182 // 6.7.4. Augerův jev a vnitřní fotoelektrický jev 185 // 6.8. Vynucené přechody a laser 186 // 7.0. MOLEKULY 189 // 7.1. Pohyby v molekule a její energetické stavy 189 // 7.2. Elektronové stavy a chemická vazba 190 // 7.2.1. Ion molekuly vodíku 190 // 7.2.2. Molekula vodíku 193 // 6 // i // 7.2.3. Jiné dvouatomové molekuly a vazba iontová 195 // 7.3. Vibrační a rotační stavy molekul 196 // 7.4. Molekulová spektra - 198 // 8.0. KRYSTALY 202 // 8.1. Elementární modely krystalu 203 // 8.1.1. Model elektronového plynu 204 // 8.1.2. Pásový model 206 // 8.2. Poznámka na závěr 210 // 9.0. ATOMOVÉ JÁDRO 212 // 9.1. Proton a neutron - 213 // 9.2. Nukleon 215 // 10.0. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY ATOMOVÉHO JÁDRA 216 // 10.1. Definice a pojmy 216 // 10.1.1. Hmotnost a vazbová energie jádra 217 // 10.1.2. Měření hmotnosti jader 219 // 10.1.3. Empirické poznatky o struktuře jádra 221 // 10.2. Rozměr jádra 227 // 10.2.1. Klasické určení poloměru jádra 227 // 10.2.2. Pružný rozptyl elektronů na jádře 229 //
10.3. Spin jádra, jeho parita a izospin 230 // 10.4. Magnetický moment jádra 235 // 10.4.1. Měření magnetických momentů jader 236 // 10.4.2. Experimentální hodnoty magnetických momentů jader 239 // 11.0. RADIOAKTIVNÍ PROCESY 242 // 11.1. Rozpadový zákon 244 // 11.2. Rozpadá 248 // 11.3. Rozpad ß 256 // 11.4. Rozpad ? a vnitřní konverze 262 // 12.0. JADERNÉ REAKCE 265 // 12.1. Zákony zachování v jaderných reakcích 267 // 12.2. Účinné průřezy jaderných reakcí 269 // 12.3. Základní typy reakci- 279 // 12.3.1. Reakce s nabitými částicemi 282 // 12.3.2. Reakce s neutrony 284 // 12.3.3. Fotojaderné reakce 286 // 12.4. Štěpení 286 // 12.5. Termojaderné reakce 291 // 13.0. MODELY ATOMOVÉHO JÁDRA 294 // 13.1. Elementární model deuteronu 295 // 13.2. Jednočásticové modely 301 // 13.3. Obecnější modely jádra . 307 // 7 // 14.0. APLIKACE JADERNÉ FYZIKY 312 // 14.1. Jaderná magnetická rezonance 312 // 14.2. Mossbauerův jev 313 // 14.3. Jaderný reaktor 315 // 14.4. Neutronová spektroskopie a využití neutronových svazků 320 // 14.5. Výroba a využiti radionuklidů 323 // 15.0. KOSMICKÉ ZÁŘENÍ 327 // 15.1. Struktura primárního kosmického záření 327 // 15.2. Komponenty sekundárního kosmického záření 328 // 15.3. Původ kosmického záření 330 // 15.4. Detekce kosmického záření 332 // 16.0. ČÁSTICE A INTERAKCE 335 // 16.1. Základní tříděni elementárních částic 336 // 16.2. Interakce mezi částicemi 338 // 16.3. Veličiny charakterizující elementárni částice 341 // 16.4. Zákony zachováni 343 // 16.5. Antičástice 345 // 17.0. VLASTNOSTI ČÁSTIC 348 // 17.1. Kvanta cejchovacích poli - 348 // 17.1.1. Foton 350 // 17.1.2. Gluon 350 // 17.1.3. Bosony slabých interakcí 351 // 17.2. Leptony 351 // 17.2.1. Elektron a elektronové neutrino 351 // 17.2.2. Mion a mionové neutrino 352 // 17.2.3. Těžký lepton 356 //
17.3. Hadrony 357 // 17.3.1. Nukleon 357 // 17.3.2. Mezon ? 357 // 17.3.3. Interakce pionů a nukleonů 370 // 17.3.4. Podivné částice 373 // 17.3.5. Slabé interakce podivných částic 380 // 17.3.6. Rezonance 383 // 17.3.7. Antibaryony 386 // 18.0. STRUKTURA HADRONŮ 390 // 18.1. Modely hadronů 390 // 18.2. Rozptyl elektronů na hadronech 396 // 18.3. Kvarky a gluony 399 // 18.4. Nové částice 402 // 19.0. INTERAKCE PŘI VYSOKÝCH ENERGIÍCH 406 // 19.1. Mnohonásobná produkce částic 406 // 19.2. Užívané proměnné 411 // 19.3. Interakce částic s jádry - 413 // 19.4. Závěrečná poznámka ke kapitolám 16. až 19 414 // 20.0. PRŮCHOD ČÁSTIC LÁTKOU ? JEJICH DETEKCE 416 // 20.1. Průchod těžkých nabitých částic látkou 417 // 20.2. Průchod elektronů látkou 420 // 20.3. Čerenkovovo záření - 423 // 20.4. Průchod fotonů látkou 424 // 20.5. Detekce jaderného zářeni 429 // 21.0. DETEKTORY A SPEKTROMETRY 431 // 21.1. Plynem plněné detektory 433 // 21.2. Detektory využívající ionizace v pevné látce 436 // 21.2.1. Scintilačni detektory 436 // 21.2.2. Polovodičové detektory 438 // 21.3. Čerenkovovy detektory 440 // 21.4. Kalorimetry 441 // 21.5. Dráhové komory 441 // 21.5.1. Jaderné fotoemulze 442 // 21.5.2. Mlžné komory 443 // 21.5.3. Bublinové komory 443 // 21.5.4. Jiskrové komory 443 //
21.6. Registrace neutronů 446 // 21.6.1. Registrace pomalých neutronů 446 // 21.6.2. Registrace rychlých neutronů - 448 // 21.7. Spektrometry 449 // 21.7.1. Spektrometry nabitých částic 449 // 21.7.2. Magnetické spektrometry 452 // 21.7.3. Spektrometrie záření 455 // 22.0. URYCHLOVAČE 459 // 22.1. Využití urychlovačů 459 // 22.2. Klasifikace urychlovačů 460 // 22.3. Principy urychlování 460 // 22.4. Základní typy urychlovačů 461 // 22.4.1. Kruhové urychlovače 461 // 22.4.1.1. Betatron 461 // 22.4.1.2. Slabá fokusace 464 // 22.4.1.3. Cyklotron 464 // 22.4.1.4. Samočinné fázování 466 // 22.4.1.5. Synchrocyklotron 468 // 22.4.1.6. Mikrotron 468 // 22.4.1.7. Elektronový synchrotron 469 // 22.4.1.8. Protonový synchrotron 470 // 22.4.1.9. Silná fokusace 471 // 22.4.1.10. Relativistický izochronní cyklotron 472 // 22.4.1.11. Vstřícné svazky a urychlovací komplexy 473 // 22.4.2. Lineární urychlovače 477 // 22.4.2.1. Urychlovače elektrostatické 477 // 22.4.2.2. Urychlovače vysokofrekvenční 479 // Fyzikální konstanty 480 // Některé používané veličiny 480 // Tabulka elementárních částic 481 // Seznam doplňující literatury 488 // Jmenný rejstřík 489 // Věcný rejstřík 490
(OCoLC)24107952
cnb000054971

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC