Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 1998
399 s. : il.

objednat
ISBN 80-7226-078-2 (brož.)
Učebnice pro střední školy
Obsahuje rejstřík
AutoCAD (software) - učebnice středošk.
000006337
Předmluva // Použité typy písma pro rozlišení textu Definice příkazů // Orientace v menu a nástrojových panelech KAPITOLA I // Než začneme // Komu je tato kniha určena Jak nejlépe pracovat s touto knihou Co byste měli předem znát Proč studovat CAD aplikace Postup při studiu // KAPITOLA 2 // Úvod do CAD // Rozdělení CAD systémů Charakteristika programu AutoCAD Otevřená architektura // Základní vybavení pro provoz CAD // Systémové požadavky // Zařízení pro obsluhu osobního počítače // Funkce klávesnice // Seznam kláves // Funkce myši // Ergonomie pracoviště pro CAD aplikace // Učebnice AutoCADu // Principy grafického zobrazení 34 // Rastrová grafika 34 // Vektorová grafika 35 // Grafické zobrazení a AutoCAD 36 // KAPITOLA K // Úvod do AutoCADu 37 // Základní činnosti před spuštěním AutoCADu 39 // Spuštění AutoCADu 39 // Uživatelské prostředí AutoCADu 41 // Obsluha AutoCADu 42 // Příkazová řádka a definice příkazů 43 // Obrazovkové menu 44 // Roletové nabídky 45 // Nástrojové panely 45 // Modifikace nástrojových panelů 47 // Dialogové panely 48 // Použití systémových proměnných 49 // Vrácení a obnovení příkazu 51 // Vrácení akce 51 // Obnovení akce 52 // Orientace v souřadném systému 53 // Úpravy souřadného systému 55 // Posun počátku 56 // Nastavení globálních souřadnic 57 // Rotace souřadné roviny XY 57 // Zarovnání
souřadnic podle objektu 58 // Archivace nastavení souřadného systému 59 // Použití jednotek 61 // AutoCAD // Modelový a výkresový prostor 64 // Modelový prostor, vázané výřezy 65 // Výkresový prostor, volné výřezy 67 // Šablona a prototypový výkres 69 // Použití šablony 69 // Práce se soubory 71 // Desatero práce se soubory 71 // Založení nového výkresu 73 // Uložení výkresu 76 // Otevření výkresu 78 // Výkresový zámek 79 // Oprava poškozených souborů 80 // kapitola a // Základy kreslení 83 // Použití čar ve cvičeních 85 // Úsečka 86 // Kružnice 87 // Obdélník 90 // Polygon 92 // Oblouk 94 // Elipsa 96 // Prsten, Deska 99 // Konstrukční čáry 102 // Křivka 105 // Úpravy křivek 108 // Vyhlazené spline křivky 112 // Multičára 114 // Nastavení stylu multičar 114 // Úpravy multičar 117 // Boolean operace a regiony 119 // Oblast 119 // v Učebnice AutoCADu // Pomůcky pro přesné kreslení 121 // Nastavení pomůcek pro kreslení 122 // Uchopovací módy 124 // Jednorázové uchopovací módy 124 // Trasování 126 // Uchopení od bodu 126 // Koncový bod 127 // Polovina 127 // Průsečík 127 // Zdánlivý průsečík 128 // Střed 128 // Kvadrant 129 // Tangenta (tečna) 129 // Kolmice 129 // Referenční bod 130 // Uchopení bodu 130 // Obecné uchopení objektu 130 // Rychlé uchopení 131 // Trvalý uchopovací mód 131 // Zrušení uchopovacího módu 132 // Práce v hladinách 133 // Módy tvorby objektů
133 // Nastavení hladin a typů čar 134 // Úprava vlastností objektů z hlediska hladin 138 // Správa hladin 140 // Pomůcky pro správu hladin 141 // Nastavení aktuální hladiny podle objektu 142 // Funkce pro řízení obrazovky 144 // Řízení velikosti zobrazení 144 // ZOOM Standardní 145 // ZOOM Dovnitř a ZOOM ven 145 // ZOOM Střed 146 // X // // AutoCAD // ZOOM Měřítko 147 // zoom Okno 147 // ZOOM Dynamický 148 // ZOOM Vše, ZOOM Maximálně 149 // ZOOM Předchozí 149 // ZOOM Sokolí oko 151 // Rychlý Posun a ZOOM 152 // Překreslení a Regenerace pohledu 153 // KAPITOLA 5 // Úpravy objekt 155 // Editační uzly 158 // Úpravy objektů pomocí editačních uzlů 159 // Výběr a skupiny objektů 162 // Skupiny objektů 163 // Editační příkazy 166 // Vymazání objektů 166 // Posun objektů 167 // Otočení objektů 167 // Protažení objektů 168 // Změna měřítka objektů 169 // Ořezání objektů 171 // Prodloužení objektů 173 // Změna délky objektů 175 // Přerušení objektů 176 // Srovnání objektů 177 // Rozdělení objektů na daný počet úseků 178 // Rozdělení objektů podle délky úseku 179 // Rozložení objektů 180 // Učebnice AutoCADu // Zkosení a zaoblení hran 182 // Zkosení hran 182 // Zaoblení hran 184 // Konstrukční příkazy 186 // Kopírování objektů 186 // Zrcadlení objektů 187 // Tvorba pole objektů 188 // Paralelní kopírování 190 // Změna vlastností objektů 192 // Editace vlastností 192
// Úprava jediného objektu 192 // Úprava více objektů najednou 193 // Změna vlastností 194 // Kopírování vlastností objektů 195 // Informace o objektech ve výkresu 197 // Vzdálenost a úhel mezi dvěma body 197 // Zobrazení souřadnic bodu 198 // Výpočet plochy a obvodu 198 // Výpočet objemových vlastností 200 // Informace o vybraném objektu 201 // Zobrazení stavu výkresu 202 // Sledování času kreslení 203 // KAPITOLA 6 // Šrafovaní 205 // Nastavení šrafovacího vzoru 207 // Výběr hranic šrafování a vykreslení šraf 209 // Šrafování z příkazové řádky 211 // Editace šraf 212 // KAPITOLA 7 // Zpracování textu 215 // Nastaveni stylu textu 217 // Psaní řádkového textu 218 // Nestandardní symboly 221 // Změna řádkového textu 221 // Úpravy vlastností textu 222 // Psaní odstavcového textu 222 // Import textových souborů 223 // Použití externích textových souborů 225 // Úprava odstavcového textu 226 // Změna odstavcového textu 228 // Úpravy vlastností odstavcového textu 228 // Kontrola pravopisu 229 // Vytvoření a editace uživatelského slovníku 231 // KAPITOLA 8 // Kótování 233 // Kótovací styl 235 // Nastavení oblasti Kótovací styl 236 // Nastavení v oblasti Rodina 236 // Panel Geometrie 237 // Nastavení v oblasti Kótovací čára 238 // Nastavení v oblasti Vynášecí čára 239 // Nastavení v oblasti Kótovací šipky 240 // Nastavení v oblasti Střed 241 // Nastavení
v oblasti Měřítko 241 // Panel Formát 242 // xiii // Učebnice AutoCADu // Panel Poznámka 244 // Nastavení v oblasti Primárni jednotky 244 // Nastavení v oblasti Alternativní jednotky 245 // Nastavení v oblasti Text 246 // Nastavení v oblasti Tolerance 246 // Asociativní kóty 248 // Použití kótovacího stylu na existující kóty 248 // Kótovaní pro jednotlivé druhy profesí 250 // Nástroje pro kreslení kót 250 // Zápis a úprava kótovacího textu 251 // Primá kóta 252 // Šikmá kóta 253 // Úhlová kóta 254 // Kóta polomeru 256 // Kóta průměru 257 // Kóta od základny 258 // Řetězcová kóta 259 // Odkaz 260 // Stredová značka 262 // Staniční kóta 262 // Tolerance 263 // Editace kóty 266 // Editace textu kóty 267 // Aktualizace kót 268 // Úpravy vlastností kót 268 // KAPITOLA 9 // Bloky a externí reference 293 // Vytvoření bloku 275 // Uložení bloku jako samostatného souboru 276 // Vložení bloku 277 // Vícenásobné vkládání bloku 279 // Definice atributů 280 // Editace definicí atributů 282 // Připojení atributů k bloku 282 // Předefinování atributů 283 // Editace atributů jednotlivě 284 // Editace atributů globálně 284 // Externí reference 286 // Aktualizace externích referencí 286 // Použití dialogu Externí reference 287 // Definice pomocí příkazu 288 // Připojení Xrefů 288 // Podložení Xrefů 290 // Odpojení Xrefů 290 // Opětovné načtení Xrefů 291 // Uvolnění
Xrefů z paměti 291 // Svázání Xrefů s výkresem 291 // Svázání závislých symbolů s výkresem 292 // Oříznutí bloků a Xrefů 293 // KAPITOLA IO // Základy modelování 295 // Úvodní požadované znalosti 298 // Jak se zobrazují prostorové objekty 299 // Úpravy pohledu 302 // Oko 303 // Pohled shora (půdorys) 304 // Dynamický pohled 305 // Vytvoření knihovny pohledů 307 // Prostorové úpravy souřadného systému 309 // Prostorová rotace souřadného sytému 310 // Zarovnání souřadnic pomocí tří bodů 311 // Otočení souřadné roviny XY pomocí vektoru osy z 312 // XV // Presun počátku 314 // zarovnání souřadnic s aktuálním pohledem 314 // Obnovení globálních souřadnic 315 // Prostorové modelování klasické 317 // Metody tvorby těles a ploch 317 // Základy tvorby těles 319 // Objemová primitiva 319 // Koule 320 // Kvádr a krychle 320 // Válec 321 // Kužel 322 // Klín 323 // Anuloid 324 // Tvorba těles pomocí Boolean operací 325 // Tvorba těles vytažením 327 // Rotační tělesa 329 // Konstrukce úkosů a zaoblení na tělesech 331 // Odříznutí části těles 332 // Vytvoření průřezu 333 // Kolize těles 335 // Konstrukce pole objektů v prostoru 336 // Prostorová rotace objektů 337 // Zrcadlení objektů v prostoru 338 // Srovnání prostorových objektů 339 // Desatero modelování 341 // Ukázkové práce studentů 342 // Základy tvorby ploch 344 // Plošná primitiva 345 // Rotační plocha 346 // Trajekční
plocha 347 // Přímková plocha 348 // Hraniční plocha 350 // Obecné plochy a jejich úpravy Pravouhlé a polygonálni sítě Tvarování a plátování ploch // Ukázkové práce studentů Směry vývoje prostorového modelování // Parametrické modelování // KAPITOLA 11 // Vykreslování a výměna dat // Tiskárna // Plotr // Konfigurace vykreslovacího zařízení // Vykreslování výkresu // Zařízení a implicitní informace // Parametry per // Optimalizace // Doplňující parametry // Přizpůsobit vyplnění // Vykreslení do souboru // Rozměr papíru a orientace // Měřítko, rotace a počátek // Náhled výkresu // Výměna dat z AutoCADu // Standardní souborové formáty AutoCADu Export dat Import dat // Připojení rastrového obrázku Systémová schránka Vyjmutí do schránky Kopírování do schránky Vložení objektů ze schránky Převod metasouboru do AutoCADu // Učebnice AutoCADu // Uživatelské nastavení AutoCADu 382 // Nastavení vzhledu pracovní plochy a systému 382 // Úprava velikosti výběrového terčíku 383 // KAPITOLA 12 // Souhrnná cvičení 385 // Rejstřík // 395

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC