Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
MP
Mapa, atlas
Vyd. 1.
Měřítka různá
Praha : Knižní klub, 1999
1 atlas (176 s.) : ca 110 barev. map ; 22 cm

objednat
ISBN 80-7176-928-2 (váz.)
angličtina
Obsahuje rejstřík
000006419
ÚVOD 9 // ČÁST PRVNÍ Starověký svět // PÜV0D ČLOVĚKA 10 // 1 Stopy vývoje člověka // DOBA LEDOVÁ 12 // 1 Lovecké osídleni // 2 Osídleni Ameriky // POČÁTKY ZEMĚDĚLSTVÍ 14 // 1 Střediska pěstování plodin a chovu užitkových zvířat // 2 Ústup lovu a sběračství // PRVNÍ ASIJŠTÍ ROLNÍCI 16 // 1 Rozvoj zemědělství na Blízkém východě // 2 Počátky obděláváni půdy v Cine // 3 Počátky zemědělství v Asii // ROZVOJ CIVILIZACE 18 // 1 Rozvoj civilizace // BLÍZKÝ VÝCHOD V LETECH 3600-605 př.n.l. 20 // 1 První řiše v Mezopotámii // 2 Egyptská Stará říše kol. 3250-2000 př.n.l. // 3 Růst asyrské říše // AMERIKA DO 8. STOLETÍ n.l. 22 // 1 Americké obyvatelstvo a kultury kolem roku 500 n.l. // 2 Střední Amerika za klasického období 300-800 n.l. // AFRIKA, AUSTRÁLIE A OCEÁNIE V NEJSTARŠÍCH DOBÁCH 24 // 1 Afrika od doby kamenné do doby železné // 2 Rané osídlení v jižním Pacifiku // JIŽNÍ A JIHOVÝCHODNÍ ASIE DO 5. STOLETÍ n.l. 26 // 1 První indické říše v letech 297 př.n.l.-150 n.l. // 2 Pravěká sídliště v jihovýchodní Asii // 3 Indie za vlády Guprů // PRAVĚKÁ EVROPA V OBDOBÍ 6000-1000 př.n.l. 28 // 1 Šíření zemědělského osídlení // 2 Egejská oblast v letech 2500-1200 př.n.l. // ŘECKO V OBDOBÍ 750-300 př.n.l.. 30 // 1 Řecká kolonizace v letech 750-550 př.n.l. // 2 Peloponéská válka // 3 Alexandrova ražení // SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ 32 // 1 Šíření světových náboženství // ŘÍMSKÉ IMPERIUM V OBDOBÍ 264 př.n.l. -565 n.l. 34 // 1 Římské impérium v letech 14-280 n.l. // 2 Pozdní říše římská v letech 284-565 n.l. // PRVNÍ ČÍNSKÉ ŘÍŠE 36 // 1 Růst říše za dynastie Chan // 2 Čína za dynastie Chan roku 2 n.l. // KONEC STAROVĚKÉHO SVĚTA 38 // 1 Zánik starověkého světa //
ČÁST DRUHÁ - Rozdělený svět // ŠÍŘENÍ KŘESŤANSTVÍ DO KONCE 15. STOLETÍ 40 // 1 Křesťanství v Evropě // 2 Šíření křesťanství // ČÍNA V LETECH 581-1279 42 // 1 Čína za dynastie Tchang // 2 Čína za dynastie Sung // BYZANTSKÁ ŘÍŠE V LETECH 650-1453 44 // 1 Byzantská říše v letech 628- I453 // 2 Křížové výpravy a rozpad byzantské říše // SVĚT ISLÁMU V OBDOBÍ 623-1517 46 // 1 Šíření islámu // 2 Blízký východ a severní Afrika vletech 786-1260 // FRANKOVÉ A ANGLOSASOVÉ V LETECH 714-814 48 // 1 Franská říše v letech 714-814 // 2 Anglosaská Anglie na poč. 9. stol. // EVROPA V OBDOBÍ 814-1250 50 // 1 Vpády Vikingů, Maďarů a Saracénů // 2 Říše Hohenštaufů v letech 1152-1250 // PRVNÍ STÁTNÍ ÚTVARY V RUSKU V LETECH 862-1242 52 // 1 Rusko za nadvlády Varjagů // 2 Kyjevská Rus v letech 1054-1242 // AFRICKÉ STÁTY A ŘÍŠE V 10.-18. STOLETÍ 54 // 1 Afrika v 10.-15. stol. // 2 Afrika v 16.-18. stol. // MONGOLSKÁ ŘÍŠE V LETECH 1206-1696 56 // 1 Mongolská říše // 2 Timúrovy výboje v letech 1370-1405 // MUSLIMSKÉ ŘÍŠE V INDII A PERSII V OBDOBÍ 1206-1707 58 // 1 Říše Safíjovců a Mughalů // JIHOVÝCHODNÍ ASIE PŘED ROKEM 1511 60 // 1 Jihovýchodní Asie v 6.-15. stol. // 2 Kulturní oblasti v jihovýchodní Asii na poč. 16. stol. // EVROPA V LETECH 1250-1500 62 // 1 Evropa za epidemie „černě smrti“ // 2 Východní Evropa v letech 1278-1589 // ČÍNA A JAPONSKO V LETECH 1279-1644 64 // 1 Dynastie Ming v letech 1368-1644 // 2 Občanská válka v Japonsku 1167-1590 // OSMANSKÁ ŘÍŠE VE 14.-17. STOLETÍ 66 // 1 Rozmach osmanské říše v období 1300-1520 // 2 Osmanská říše v letech 1520-1639 // PŘEDK0LUMB0VSKÁ AMERIKA 68 // 1 Archeologická naleziště v Severní Americe po roce 1000 n.l. // 2 Aztécká říše v Mexiku // 3 Říše Inků v Peru //
SVĚT KOLEM ROKU 1492 70 // 1 Způsoby hospodaření a významné civilizace kolem r. 1492 // 2a Rozšíření lidských ras kolem r. 1492 // 2b Míšení lidských ras po r. 1492 // ČÁST TŘETÍ - Vzestup Západu // VELKÉ ZÁMOŘSKÉ OBJEVY V LETECH 1480-1616 72 // I Objevitelské plavby v období 1480-1630 // EVROPSKÁ ZÁMOŘSKÁ EXPANZE V LETECH 1492-1713 74 // 1 Španělské a portugalské obchodní cesty a nové osídleni na poč. 17. stol. // 2 Obchodní expanze směrem na východ v 17. stol. // ROZVOJ FRANCIE V LETECH 1440-1789 76 // 1 Sjednocená Francie v letech 1440-1589 // 2 Francie za Ludvika XIV. // 3 Válka o dědictví španělské vletech 1702-1713 // ROZŠIŘOVÁNÍ RUSKA V LETECH 1462-1815 78 // 1 Knížectví moskevské a ruská říše v letech 1462-1815 // 2 Ruská expanze na Sibiř v období 1581-1800 // KOLONIÁLNÍ AMERIKA V LETECH 1519-1783 80 // 1 Kolonizace Ameriky // 2 Evropské osídlení Severní Ameriky // JIHOVÝCHODNÍ ASIE A JAPONSKO V LETECH 1511-1830 82 // 1 Japonsko v izolaci // 2 Obchod a politika // REFORMACE V OBDOBÍ 1517-1660 84 // 1 Církevní rozpory kolem r. 1560 // HABSBURSKÁ NADVLÁDA V EVROPĚ V LETECH 1519-1659 86 // 1 Habsburská říše v Evropě // 2 Nizozemská revoluce v letech 1572-1648 // 3 Třicetiletá válka v letech 1618-1648 // ČÍNA ZA DYNASTIE ČCHING 1644-1911 88 // 1 Čínské výboje v odobí 1644-1760 // 2 Rozdrobeni čínské říše v letech 1842-1911 // INDIE V LETECH 1707-1947 90 // 1 Vzrůst britské moci v Indii // 2 Indie v letech 1805-57 // 3 Indická říše r. 1931 // REVOLUČNÍ OBDOBÍ 1755-1815 92 // 1 Vzpoury a revoluce v Evropě a Americe // 2 Napoleonovo císařství // PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE V EVROPĚ OD POLOVINY 18. STOLETÍ DO ROKU 1914 94 // 1 Počátky průmyslové revoluce: Velká Británie v období 1750-1820 // 2 Průmyslová revoluce v Evropě vletech 1850-1914 //
INTEGRACE CELOSVĚTOVÉ EKONOMIKY KOLEM ROKU 1775 96 // 1 Hospodářské kontakty v atlantické oblasti // 2 Obchod v Africe a Asii // SPOJENÉ STÁTY V LETECH 1775-1865 98 // 1 Americká válka za nezávislost vletech 1775-1783 // 2 Rozšiřování území v letech 1803-1853 // 3 Státy Unie a Konfederace // AUSTRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND OD ROKU 1788 100 // 1 Osídlení a vývoj Austrálie // 2 Osídlení a vývoj Nového Zélandu // ÚPADEK OSMANSKÉ ŘÍŠE V OBDOBÍ 1798-1923 102 // 1 Rozpad osmanské říše vletech 1798-1923 // AFRIKA V 19. STOLETÍ 104 // 1 Evropské ovládnutí Afriky po r. 1880 // 2 Rozdělená Afrika po r. 1914 // LATINSKÁ AMERIKA V OBDOBÍ 1808-1929 106 // 1 Politický vývoj v Latinské Americe // EXPANZE CARSKÉHO RUSKA V LETECH 1815-1917 108 // 1 Rusko v Asii v období 1815-1900 // 2 První ruská revoluce r. 1905 // EVROPSKÝ NACIONALISMUS V OBDOBÍ 1815-1914 110 // 1 Sjednocení Itálie v letech 1859-70 // 2 Sjednocení Německa 1815-1871 // IMPERIALISMUS V LETECH 1830-1914 112 // 1 Rozmach kolonialismu v letech 1815-1870 // 2 Koloniální říše r. 1914 // SEVERNÍ AMERIKA V LETECH 1865-1929 114 // 1 Rozvoj měst a průmyslu v letech 1860-1929 // 2 Vývoj Kanady v letech 1867-1929 // JAPONSKO V OBDOBÍ 1868-1941 116 // 1 Industrializace a hospodářsky růst Japonska v letech 1880-1922 // 2 Japonska územní expanze // EVROPSKÉ MOCNOSTI V LETECH 1878-1914 118 // 1 Balkán v letech 1878-1911 // 2 Evropská spojenectví // SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V PŘEDVEČER PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY 120 // 1 Vývoj světového hospodářství // 2 Zahraniční investice r. 1914 // 3 Podíl na světovém trhu // ČÁST ČTVRTÁ - Moderní svět // ČÍNSKÁ REPUBLIKA V LETECH 1911-1949 122 // 1 Čína za vlády Kuomintangu v letech 1928-1937 // 2 Čínské komunistické hnuti do r. 1945 // PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA 1914-1918 124 // 1 První světová válka v Evropě vletech 1914-1918 //
RUSKÁ REVOLUCE 1917-1945 126 // 1 Válečné a revoluční Rusko // 2 Sovětský svaz v letech 1926- 1940 // POLITICKÉ PROBLÉMY V EVROPĚ V OBDOBÍ 1919-1939 128 // 1 Národnostní konflikty a hraniční spory v letech 1919-1939 // 2 Německá a italská expanze vletech 1935-1939 // SVĚTOVÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE 1929-1939 130 // 1 Světová ekonomika v období 1929-1939 // 2 Krize ve Spojených státech // DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA V EVROPĚ 1939-1945 132 // 1 Německý postup v letech 1939-1943 // 2 Porážka Německa v letech 1943-1945 // DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA V ASII A V TICHOMOŘÍ V LETECH 1941-1945 134 // 1 Japonský postup v letech 1941-1942 // 2 Protiofenziva Spojenců // SPOJENÉ STÁTY PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE 136 // 1 Růst městských oblastí v období 1940-1975 // 2 Ekonomický růst v období 1947-1987 // EVROPA V LETECH 1945-1973 138 // 1 Poválečné pohyby obyvatelstva // 2 Poválečné Německo v období 1945-1990 // 3 Vojenské a hospodářské bloky v letech 1947-1973 // SOVĚTSKÝ SVAZ V OBDOBÍ 1945-1991 140 // 1 Republiky Sovětského svazu // 2 Národnosti Sovětského svazu r. 1989 // VÝCHODNÍ ASIE PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE 142 // 1 Korejská válka // 2 Vývoj v Číně v letech 1953-1982 // 3 Japonská průmyslová výroba a export v období 1945-1990 // ÚSTUP KOLONIÁLNÍCH ŘÍŠÍ PO ROCE 1947 144 // 1 Dekolonizace v období 1947-1990 // BLÍZKÝ VÝCHOD OD ROKU 1917 146 // 1 Blízký východ za studené války v období 1955-1968 // 2 Izrael a Palesrina v období 1947-1994 // 3 Perský záliv // LATINSKÁ AMERIKA OD 30. LET 148 // 1 Sociální a politické hnutí v období 1930-1994 // 2 Ekonomický vývoj // AFRIKA PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE 150 // 1 Afrika: války a revoluce po získáni nezávislosti // JIŽNÍ A JIHOVÝCHODNÍ ASIE PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE 152 // 1 Války a revoluce po získáni nezávislosti // 2 Válka ve Vietnamu //
STUDENÁ VÁLKA 1947-1989 154 // 1 Sovětský a americký blok v období 1949-1959 // 2 Karibská krize r. 1962 // EVROPA PO ROCE 1973 156 // 1 Hospodářská a obchodní společenství v zapadni Evropě od r. 1957 // 2 Změny v ekonomické struktuře vletech 1960-1993 // PÁD KOMUNISMU V EVROPĚ ROKU 1989 158 // 1 Zánik komunismu v letech 1989-1994 // 2 Rozpad Jugoslávie od r. 1991 // SVĚT V 90. LETECH 160 // 1 Světová populace r. 1992 // 2 Kojenecká úmrtnost a průměrná délka života // 5 Hrubý národní produkt a zahraniční investice // 4 Vyčerpání ozonu // REJSTŘÍK 162
(OCoLC)42616389
cnb000659903

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC