Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.11.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:198x 
BK
1. vyd.
Voznice : Leda, 2007
2 sv. : il. ; 21 cm + 2 CD

objednat
ISBN 978-80-7335-083-3 (brož.)
Obsahuje rejstřík
učebnice. 2007. 568 s. + 2 CD -- klíč, slovník. 2007. 96 s.
000007119
OBSAH // Předmluva ... 17 // Úvodní lekce o francouzské výslovnosti...20 // Výslovnost jednotlivých hlásek // 1. Samohlásky, a) ústní, b) nosové...21, 22 // 2. Polosouhlásky...23 // 3. Souhlásky ...23 // Přízvuk, intonace, vázání...23 // Několik poznámek k pravopisu // 1. Akcenty...24 // 2. Čtení «K» bez akcentu na konci slov...25 // 3. Čtení souhlásek na konci slova...25 // Francouzská abeceda ...25 // D Est-ce que vous parlez frangais?...27 // Qui est-ce?...27 // K Pozdrav, představování...28 // Výslovnost a pravopis: // 1. Jak číst jednotlivá písmena či skupiny písmen...30 // 2. Přízvuk ...31 // 3. Výslovnost e bez akcentu na konci jednoslabičných slov...31 // Mluvnice: I. Sloveso ...31 // II. Zápor...32 // III. Vyjadřování podmětu...32 // IV. Otázka pomocí est-ce que ...32 // A Paris...36 // K Oslovení...37 // Výslovnost K pravopis: // 1. Jak číst jednotlivá písmena či skupiny písmen...38 // 2. Intonace vět tvořených jednou rytmickou skupinou...39 // 3. Samohláska [ü]...40 // Mluvnice: I. Otázka intonací...40 // II. Rod podstatných jmen a člen...41 // III. Vyjadřování pádových vztahů...42 // IV. Předložky a, dans...42 // Madame Picard n’est pas contente...48 // K  KѵK? ...49 // Výslovnost K pravopis: // 1. Jak číst jednotlivá písmena či skupiny písmen...51 // 2. Délka samohlásek...51 // 3. Intonace vět složených ze dvou rytmickýxh skupin...52 // 4. Samohlásky [e] a [ej ...52
// Mluvnice: I. Sloveso ětre ...53 // II. Otázka inverzí...53 // III. Clen ve jmenném přísudku ...54 // IV. Předložka u jmen zemí a měst ...54 // V. Nepravidelné sloveso faire...55 // Les Picard vont au zoo...60 // K Pozdrav...61 // Výslovnost a pravopis: // 1. Jak číst jednotlivá písmena či skupiny písmen...63 // 2. Navazování koncové hlásky se začáteční následujícího slova ...64 // 3. Samohlásky [o] a [o]...65 // 4. Výslovnost e ve členu...66 // Mluvnice: I. Množné číslo (člen a podstatná jména, přídavná // jména)...66 // II. Slovesa 1. třídy - vzor parier...67 // III. Nepravidelné sloveso aller...68 // <K) La famílie Picard ...74 // Oslovení...75 // Výslovnost K pravopis: // 1. Jak číst jednotlivá písmena či skupiny písmen...77 // 2. Intonace...77 // 3. Samohláska [i]... 78 // 4. Nosová samohláska [ä] ...79 // Mluvnice: I. Číslovky 1-10...79 // II. Sloveso avoir...80 // III. Člen určitý stažený s předložkou ä ...81 // IV. Slovesa 1. třídy - typ espérer...81 // V. Přivlastňovací zájmena (jednotné číslo)...82 // VI. Slovosled...82 // K) Lecture...89 // Le train - transport de notre temps...89 // L’exposition de Gustave Eiffel á Dijon ...89 // Quelle est sa profession ? (Jaké má zaměstnání?)...91 // Mluvnice: I. Rod podstatných jmen ...91 // II. Člen určitý a neurčitý...92 // Jean décore sa chambre...97 // K Pozdravy...98 // í!)1 demande ... (Jak se ptáme ...)...99 // Výslovnost
a pravopis: // 1. Jak číst jednotlivá písmena či skupiny písmen...100 // 2. Intonace... 101 // 3. Nosová samohláska [ö]... 101 // Mluvnice: I. Ženský rod přídavných jmen ...102 // II. Výraz ilya...103 // III. Přivlastňovací zájmena nesamostatná v jednotném // čísle...104 // Co) // (2) Daniel va en France...111 // K V trafice... 112 // Quelle est sanationalité? (Jaké je národnosti?)... 114 // Výslovnost a pravopis: // 1. Poznámky k textu... 115 // 2. Výslovnost souhlásek na konci slov ... 115 // 3. Samohlásky [K] a (0]... 115 // Mluvnice: I. Nepravidelné sloveso aller... 116 // II. Opisný budoucí čas ... 117 // III. Avoir ä faire qc... 117 // IV. De po výrazech množství ... 117 // V. Devant x avant... 118 // 7 // ~7K Dans le train...123 // K S’il vous plait - je vous en prie...124 // ■jj-’fi Combien de temps ... ? (Jak dlouho ... ?)...126 // Výslovnost a pravopis: // 1. Navazování hlásek...126 // 2. Nosová samohláska [ě] ...127 // 3. Nosové samohlásky - opakování...127 // 4. Vázání: a) nosových souhlásek, b) koncového -d...128 // 5. Výslovnost e (bez akcentu) v poslední slabice před souhláskou ... 128 Mluvnice: I. Přivlastňovací zájmena nesamostatná v množném čísle ... 129 // II. Nepravidelné sloveso faire...129 // III. Přídavné jméno slovesné - příčestí minulé ...130 // IV. Ženský rod přídavných jmen - pokračování... 131 // V. Předložky á, en, chez... 131 // VI. Předložková vazba
s de ...132 // W A la frontiére...139 // A la douane de ľaéroport de Montréal...139 // K Vous avez ľheure ?... 141 // vA La famille (Rodina)...143 // Výslovnost a pravopis: // 1. Samohláska [u]... 143 // 2. Polosouhlásky: [u],) [ü], [j] ... 144 // Mluvnice: I. Ukazovací zájmena nesamostatná...145 // II. Osobní zájmena samostatná (prízvučná) ...146 // III. Záporné výrazy personne, rien, jamais, plus ... 147 // IV. Neurčitý podmět on... 147 // V. Zájmeno quel... 148 // 1 Daniel téléphone...154 //  Adresa...155 // •;>{]• Oň est ton hotel ? (Kde je tvůj hotel?) ...157 // Výslovnost a pravopis: // 1. Kde se vyslovuje písmeno e jako [K]...157 // 2. Výslovnost samohlásky [K] ...158 // 8 3. Souhláska [r] ...159 // Mluvnice: I. Slovesa 3. třídy - vzor attendre...159 // II. Rozkazovací způsob...160 // III. Člen stažený s předložkou de...160 // IV. Číslovky 11-20... 161 // Lecture...166 // Tour de France...166 // Clinique pour les tableaux...166 // Č A Quand est-ce que tu vas le faire? (Kdy to uděláš?)... 169 // Grammaire: I. Podstatná jména, členy... 169 // II. Sloveso a předmět přímý / nepřímý... 172 // III. Postavení příslovečného určení ve větě ... 172 // K Une rencontre...180 // K Pozvání... 181 // Comment est-il ? Comment est-elle ? (Jaký je? Jaká je?)... 183 // Výslovnost a pravopis: // 1. Poznámky k výslovnosti ...184 // 2. Koncovky -bre, -ble (-tre, -vre, -cre, -dre)...184 // 3. Koncové souhlásky...
185 // 4. Délka nosových samohlásek... 185 // 5. Opakování... 185 // Graminaire: I. Osobní zájmena nesamostatná - předmět přímý ...186 // II. Nepravidelné sloveso vouloir... 187 // III. Nepravidelné sloveso venir... 188 // IV. Si v odpovědi na zápornou otázku...188 // M Paul téléphone ä Sylvie...196 // K Pozdravy...197 // іKK’ Combien de temps? (Jak dlouho?)...199 // Výslovnost a pravopis: // 1. Vázání povinné... 200 // 2. Nestálé [э] a nosovky: Opakování ...201 // Grammaire: I. Osobní zájmena nesamostatná - předmět nepřímý 202 // II. Osobní zájmena v kladném rozkazovacím způsobu ... 203 // III. Vyjádření blízké minulosti... 204 // IV. Nepravidelné sloveso pouvoir... 204 // V. Číslovky 20-100 ... 204 // Hof) Une lettre de Paris...210 // K Některé odlišnosti v psaní francouzských dopisů ...212 // •:>t> La faculté (Fakulta) ...214 // Výslovnost a pravopis: // 1. Mezinárodní slova...215 // 2. Vázání nepřípustné...215 // 3. Vázání nosových souhlásek...215 // 4. Výslovnost samohlásek - opakování ...216 // Grammaire: I. Zvratná slovesa...216 // II. Zájmenné příslovce у ...217 // III. Nepravidelné sloveso prendre...218 // IV. Zájmena vztažná qui, que...218 // V. Vazba ne ... que...219 // H(°) Une panne ďessence...225 // K Omluva... 226 // Comment réagir? Vous acceptez une invitation. Vous voulez // refuser une invitation...227 // •:5o Moyens de transport (Dopravní prostředky)...229
Grammaire: I. Minulý čas složený (passé composé)...229 // II. Nepravidelné sloveso mettre...233 // w Un week-end bien rempli...239 // K Kolik je hodin? ...241 // Comment réagir? Vous parlez trop lentement? On ne vous laisse // pas terminer votre phrase?... 242 // Des monuments historiques (Historické památky) ... 244 // Grammaire: I. Passé composé zvratných sloves ... 245 // II. Infinitivní vazby ... 246 // III. Zdůraznění vazbou cest... qui, cest... que...247 // IV. Nepravidelné sloveso dire... 248 // V. Nepravidelné sloveso voir... 249 // VI. Nepravidelné tvoření množného čísla // podstatných a přídavných jmen... 249 // (K) Le tour du monde en 80 jours (Jules Verne) ...257 // Comment réagir? Chcete něco zdůraznit? ...258 // ’fľi1 temPs KK’11 (Jaké je počasí) ...261 // Grammaire: I. Slovosled v passé composé...261 // II. Zájmena osobní předmětná v rozkaze ...262 // III. Předložkové vazby ...263 // IV. Významy que...263 // V. Tvoření příslovcí... 264 // TI® // U (/ Un bouquet de roses...274 // K Telefon ...275 // Comment réagir? Vous voulez protester? ...276 // Fixer un rendez-vous (Jak si domluvit schůzku) ...278 // Grammaire: I. Tázací zájmena qui, que ...278 // II. Nepravidelné sloveso devoir... 280 // III. Další zvláštnosti sloves 1. třídy (appeler, acheter) 280 // IV. Sans s infinitivem ...281 // V. Facile ä faire...282 // En Visit // I visitě...288 // K Přicházíme na návštěvu...289 // Comment
réagir? Comment se présenter?... 290 // Ä ľheure/ En retard Včas/pozdě ...292 // Grammaire: I. Slovesa 2. třídy - vzorfinir...293 // II. Další slovesa na -ir (sortir, ouvrir) ...293 // III. Stupňování přídavných jmen a příslovcí...294 // IV. Číslovky řadové ...296 // V. Měsíce...297 // K // Un repas en famille...304 // Na návštěvě... 306 // Comment réagir? Vous ětes ďaccord. Vous étes ďaccord ... 306 // <2 La cuisine (Kuchyně) ... 309 // Grammaire: I. Dělivýčlen ...310 // II. Nepravidelné sloveso savoir...312 // III. Nepravidelné sloveso boire...312 // Madame Picard fait ses courses...317 // K Francouzský chléb ...319 // Comment réagir? Vous n’étes pas ďaccord...319 // Les achats (Nákupy)...321 // Grammaire: I. Zájmenné příslovce en...322 // II. Zájmenné příslovce/ ...324 // III. En a / v kladném rozkazovacím způsobu ...324 // IV. Vazba étre en train de faire qc ...325 // V. Názvy ulic, náměstí apod...325 // VI. Nepravidelné sloveso connaitre ...325 // VII. Číslovky od 100 výše...326 // VIII. Datum...326 // Une joumée de ski...334 // K Dny v týdnu ...335 // Comment réagir? Excusez-vous...336 // Le sport (Sport)...338 // Grammaire: I. Imparfait ...339 // II. Přivlastňovací zájmena samostatná... 342 // III. Nepravidlené sloveso croire... 343 // C±d—[? Les Francois ä table...349 // K Qu’est-ce qu’on mange? ...350 // Comment réagir? Je ne suis pas content. II est content...352 // »јKјk
Au restaurant (V restauraci)...354 // Grammaire: I. Odvozování slov...355 // II. Zájmena ...356 // III. Zájmenná příslovce en K у...358 // IV. Dělivý člen u abstraktních podstatných jmen ...358 // 12 // /Kс-ѵ Daniel n’est pas dans son assiette...366 //  Chez le médecin ...367 // Comment réagir? Vous étes surpris? ... 368 // |K| La santé (Zdraví) ...371 // Grammaire: I. Subjunktiv přítomný (présent du subjonctif) ...371 // II. Nepravidelné stupňování přídavných jmen // a příslovcí...374 // III. Neurčité zájmeno tout...375 // IV. Slovesa na -ayer (-oyer) ...376 // V. Nepravidelné sloveso pleuvoir...377 // Allez tout droit...383 //  Le transport ä Paris ...386 // Comment réagir? Quel est votre avis?...387 // KK Demander son chemin (Jak se zeptat na cestu)...389 // Grammaire: I. Budoucí čas jednoduchý (lefutur)...390 // II. Avant de s infinitivem...392 // III. Infinitiv složený...392 // IV. Nepravidelné sloveso suivre...393 // V. Nepravidelné sloveso lire...394 // W Chambre ä louer...402 //  Paris ... 404 // Comment réagir? Vous voulez demander quelque chose? ... 405 // Č-fi Le logement (Byt) ... 407 // Grammaire: I. Podmiňovací způsob přítomný (conditionnel // présent)... 408 // II. Podmínková souvětí (podmínka uskutečnitelná // a nereálná) ... 408 // III. Ukazovací zájmena samostatná...410 // IV. Nepravidelné sloveso recevoir...411 // V. Nepravidelné sloveso écrire...411 // 13 // Paris - gare de Lyon...419
// K S. N. C. F...421 // Comment réagir? Vous voulez đemander une permission ?... 422 // -pi;- A la gare, ä ľaéroport (Na nádraží, na letišti) ... 425 // Grammaire: I. Předminulý čas (plus-que-parfait)... 425 // II. Souslednost časů (concordance des temps)... 426 // III. Pořadí dvou nesamostatných zájmen ...427 // IV. Nepravidelné sloveso mourir... 429 // c±d 7/ Comment faire de ľauto-stop...436 // K Vous allez en France en voiture...438 // Comment réagir? Vous hésitez ä faire quelque chose?...438 // č;;- Décrire une personne (Popis osoby)... 440 // Grammaire: I. Subjunktiv přítomný - pokračování...441 // II. Subjunktiv minulý (passé du subjonctif)... 442 // III. Vztažné zájmeno dont... 443 // IV. Nepravidelné sloveso conduire...444 // Le portrait robot du Franqais moyen...450 // Nous nous appellerons tous Martin...451 // Comment réagir? Comment remercier?...452 // ’3V§- C’est vrai. Ce n’est pas vrai. (To je pravda. To není pravda.) ... 454 // Grammaire: I. Přehled souslednosti časů... 454 // II. Iinfinitivní vazba nebo věta vedlejší ?...455 // III. Předložky před infinitivní vazbou ...457 // IV. Předložková vazba sloves ...458 // K Les soldes...468 // K Achats ...470 // Comment réagir? Qa vous fait plaisir? Qa vous fait de la peine? 470 // Vous faites vos achats ? (Nakupujete ?)...472 // Grammaire: I. Subjunktiv po spojkách...473 // II. Podmiňovací způsob minulý (conditionnel passé) ...475 // III. Přípona
-able...476 // IV. De nebo des7. ...476 // V. Nepravidelné sloveso battre ...477 // VI. Nepravidelné sloveso valoir...477 // A propos de Čapek...485 // L’Officiel des spectacles ...487 // Comment réagir? Vous proposez...487 // Lecture (Četba) ... 489 // Grammaire: I. Složené zájmeno vztažné lequel... 490 // II. Nepřímá otázka ...491 // III. Trpný rod - pasivum...493 // IV. Různé významy тётK...494 // V. Nepravidelné sloveso courir...495 // Musique en téte...504 // K Au cinéma...505 // Comment réagir? ča vous plait? Qa ne vous plait pas? ...505 // Les loisirs (Volný čas) ...507 // Grammaire: I. Participe présent... 508 // II. Gérondif... 509 // III. Různé významy autre...510 // IV. Shoda příčestí minulého s předcházejícím předmětem ...511 // V. Nepravidelné sloveso vivre ...512 // Avant de nous quitter...518 // Graphologie...518 // Pour écrire une lettre...519 // Comment réagir? Vous avez besoin ďun conseil?...520 // Apprendre une langue...522 // Grammaire: I. Faire + infinitiv...523 // II. Otázka (přehled)...524 // III. Tázací zájmeno lequel...527 // IV. Minulý čas jednoduchý (passé simple) ...528 // V. Nepravidelné sloveso naitre... 528 15 // Qi/CrJ Etes-vous sociable?...535 // Grammaire: I. Podmínkové souvětí (přehled)...539 // II. Infinitivní vazba po spojkách ...539 // III. Zájmena vztažná (přehled)... 540 // IV. Časové výrazy (shrnutí) ...541 // Přehled slovesných tvarů...551 // Rejstřík...562 // Audionahrávka... 566
(OCoLC)187296485
cnb001720780

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC