Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.01.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:140x 
BK
Vyd. 2.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2007
141 s. ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-372-6 (brož.)
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, katedra romanistiky
Obsahuje bibliografii na s. 130-137
Francouzské resumé
000007339
Teorie a praxe překladu // Obsah // Úvodem. Překladatelství jako teorie a překládání jako praktická činnost. // Místo teorie překladu mezi vědami ...3 // I. kapitola: Interakce, komunikace ...6 // 1.1.1. Interakce ... 6 // 1.1.2. Sociální interakce ...6 // 1.2. Komunikace, informace, vzájemné porozumění ...6 // 1.2.1. Komunikace ...6 // 1.2.2. Komunikace - informace ...6 // 1.2.3. Komunikace a pouhá sémiologická manifestace ...6 // 1.2.4. Implicitní komunikace ...6 // 1.2.5. Prvky komunikační aktivity ...6 // 1.2.6. Postulát vzájemného porozumění ...7 // 1.2.7. Překlad a tlumočení /mediace/jako nepřímá komunikace ...7 // II. kapitola: Je překlad možný? ...9 // 2.1. Filozofické problémy překladu ...9 // 2.1.1. Otázka motivovanosti jazykového znaku ...9 // 2.1.2. Znakový systém a "duch národa" ...9 // 2.1.2.1. V. Brondal /"abstraktnost francouzštiny"?/ ...9 // 2.1.2.2. Vossler, Lerch /"logický charakter francouzštiny"?/...9 // 2.1.2.3. M. Müller, N. Marr /jazyk a typ civilizace/ ...9 // 2.1.2.4. Uklouznutí Meilletovo ...9 // 2.1.3. Novohumboldtovci ...9 // 2.1.3.1. Jost Trier ...10 // 2.1.3.2. B. L. Whorf ...10 // 2.1.3.3. ?. Sapir ...10 // 2.1.3.4. Weisgerber, Porzig, a další ...10 // 2.1.3.5. "Sémantická filozofie" ...10 // 2.2. O překážkách překladu ...11 // III. kapitola: Jazyk jako nástroj komunikace, text, jazykový znak ...12 // 3.1.1. Jazyk ...12 // 3.1.2. Promlouvání a text ...12 // 3.2. Jazykový znak a jeho
fungování ...12 // 3.2.1. Denotace jako vztah mezi denotantem a denotátem ...12 // 3.2.2. Externí systémový vztah ...13 // 3.2.3. Označení /designace/. Designant a designát jako koreláty designace ...14 // 3.2.4. Subsémiony a jednotky distinktivní ...14 // 3.2.5. Ontologický referent není designát ...14 // 3.2.6. Smysl - "sens" ...15 // 3.2.7. Asymetrické a synergetické fungování jazykového znaku ...15 // 3.3.1. Sémiotika - sémantika ...16 // 3.3.2. Komponenciální analýza ...16 // 3.3.2.1. Šémy, noémy ...16 // 3.3.2.2. Sémoglyfy ...18 // 3.3.3. Sémasiologie - onomasiologie ...19 // 3.3.4. O konotaci a kodesignaci ...20 // 3.4. Roviny a plány jazykového systému ...20 // 138 // IV. kapitola. Technické problémy překladu. Mechanika elementárních překla- // datelských postupu ...22 // 4.1. Tzv. "doslovný překlad" a výpůjčka ...22 // 4.1.1. Doslovný překlad a jeho meze ...22 // 4.1.2. Jednotka překladu ...22 // 4.1.3. Výpůjčka ...23 // 4.1.3.1. Vocabula cognata ...23 // 4.1.3.2. Fonologické a pravopisné změny denotantu výpůjčky ...24 // 4.1.3.3.1. Morfologické rozdíly u výpůjček a internacionalismů ...24 // 4.1.3.3.2.1. Obsahová specifikace výpůjčky a její odlišná kombinabilita ...26 // 4.1.3.3.2.2. Konotace u výpůjček ...27 // 4.1.3.3.2.3. ? literatuře o výpůjčkách ...27 // 4.1.3.4. Lexikální mezera v jazyce ...28 // 4.1.4. Kalk ...28 // 4.1.5. "Transpozice" jako "nepřímý" překlad ...28 // 4.1.5.1. Rozdíly
v sémickém využití slov ...29 // /slovesné struktury 29 - 30, jmenné struktury 30-31, vlastní jména 32 - 33, sémiologická motivovanost derivátů 33, sémiologická transpozice personifíkační 33, ? odlišné kombinabilitě 33/ // 4.1.5.2. Redundance a ekonomie ...33 // 4.1.5.2.1. Koncentrace a diluce, kondensace a amplifíkace ...33 // 4.1.5.2.2. O komplexních sémionech ...33 // 4.1.5.2.3. Implikace a explicitace ...34 // 4.1.5.3. Supercharakterizace ...34 // 4.1.5.4. Překlad definicí ...35 // 4.1.5.5. Chassé croisé ...35 // 4.1.5.6. Pojem modulace a "ekvivalence" ...35 // 4.1.5.7. Adaptace ...36 // 4.2. Technické překladatelské postupy podle jazykových rovin ...37 // 4.2.1. Jednotky distinktivní a jejich expresívni hodnota ...37 // 4.2.1.1. Slova zvukomalebná ...37 // 4.2.1.2. Paronomázie ...37 // 4.2.1.2.1. Obecně o paronomázii ...37 // 4.2.1.2.2. Expresivní funkce hlásek v "Písni podzimní" ...38 // 4.2.1.2.3. Metrická a grafická ikona ...41 // 4.3. Gramatické transpozice podle slovních druhů ...43 // 4.3.1. Substantivum jako translát nebo transferendum ...43 // 4.3.1.1. Jmenný rod ...43 // /44 - 45: pomnožná substantiva; kompozita; verbonominální sousloví; deminutiva .../ // 4.3.2. Transpozice adjektiva ... 45 // 4.3.3. Transpozice adverbia ...47 // /adverbia odvozená, neodvozená 48, komplexní adverbiální sémiony 48, // české adverbium proti předložkovému sousloví ve fr. 48, proti českému adverbiu slovesný opis ve
fr. 48-49 .../ // 4.3.4. Předložka ...49 // 4.3.4.1. Transpozice fr. předložka - č. adverbium ...49 // 4.3.4.2. Nulová předložka ve fr. - předložka v č...49 // 4.3.4.2.1. Přímá rekce fr. - předložková rekce č...49 // 4.3.4.2.2. Francouzské bezpředložkové syntagma v apozici ...49 // 139 // 4.3.4.3. Předložkové sousloví ...50 // 4.3.4.3.1. Předložková sousloví lexikalizovaná ...50 // 4.3.4.3.2. "Etoffement" ...50 // 4.3.4.3.3. Prostředky amplifíkace předložky ...50 // 4.3.4.4. Kombinace předložek ve francouzštině ...51 // 4.3.4.5. Francouzská předložka a pád českého substantiva ...52 // 4.3.4.6. Další užití předložek - onomaziologická sonda ...52 // 4.3.4.6.1. Soulad významů předložek ...52 // 4.3.4.6.2. Ukázka nesouladu: česká předložka na ...52 // 4.3.4.7. Prázdná předložka /préposition vide/ ...54 // 4.3.4.7.1. Předložka uvádějící apozici ...54 // 4.3.4.7.2. Předložka v neshodném přívlastku /udání ceny/ ...54 // 4.3.4.7.3. Předložka ve vzorci S + de + S ...54 // 4.3.4.7.4. Předložka před infinitivním předmětem ...54 // 4.3.4.7.5. Předložka před infinitivem ve funkci podmětu ...55 // 4.3.4.8. Předložka kodesignující místní vztah /statický, kinetický nebo směr/ ...55 // 4.3.5. Ekvivalenty spojek, partikulí, interjekcí ...56 // 4.3.5.1. Ekvivalenty spojek ...56 // 4.3.5.2. Partikule ...57 // 4.3.5.3. Interjekce ...57 // 4.3.6. Prezentativ ...57 // 4.3.7. Číslovka, jednotka míry,
váhy ...58 // 4.3.8. Substituty ...58 // 4.3.8.1. Osobní zájmena spojitá ve fr...58 // 4.3.8.2. České zájmeno ve funkci zvolací ...59 // 4.3.8.3. České slovo to ...59 // 4.3.8.4. Ukazovací zájmeno v anaforické pozici ...59 // 4.3.8.5. Substituty v různé slovnědruhové platnosti ...59 // 4.3.8.6. Náměstky slovesné ...59 // 4.3.8.7. Francouzská zájmenná příslovce ...59 // 4.3.9. Posesivní prédeterminant ve francouzštině ...60 // 4.3.9.1. Konkrétnější užití zvratného posesiva ve fr...60 // 4.3.9.2. Posesivum při vyjadřování příbuzenského vztahu ...60 // 4.3.9.3. Transpozice fr. posesívního prédeterminantu a pádového tvaru českého // zájmena osobního ...61 // 4.3.9.4. Posesivní prédeterminant a konsuetivní povaha děje ...61 // 4.3.9.5. Posesivní prédeterminant v oslovení ...62 // 4.3.9.5.1. Před interpellativy pére apod...62 // 4.3.9.5.2. Oslovení v armádě ...62 // 4.3.9.6. posesivní prédeterminant a aktuální projev obvyklého děje ...63 // V. kapitola. Transpozice v oblasti slovesa ...65 // 5.1. Slovesa s širokou kombinabilitou ...65 // /mettre 65, prende 66 - 67, avoir 67, ětre 67 - 68, faire, se faire 68, donner 68 - 69, tomber 69 - 70, passer 71/ // 5.2. Sloveso a jeho kategorie ...71 // 5.2.1 Povinné spojité zájmeno u fínitivních tvarů kromě imperativu ...72 // 5.2.2. Morfologické "časy" /tiroirs/ ...72 // 5.2.3. Modus a modalita...74 // 5.2.4. Vid děje a povaha děje ...75 // /vid děje 75, povaha
děje = ordre de proces 77, durativní 77, perfektní = rezulta- // 140 // tivní 77, fázovost 77, ingrese = počínavost 77, terminativnost 78, kontinua-tivnost 78, distributivnost 78, iterace limitovaná a nelimitovaná 78, frekventativ-ní 79, "fréquentatif-momentané" 80, perfektivnost a perfektum 81; vid a slovesné časy v interakci s významem slovesa 82, incidenční schéma 86, česká slovesa šel jsem, viděl jsem 89, modálni paradigmata a vid 90; slovesa nekonklu-zivní a konkluzivní 91 - 93, konkluzivnost a francouzské préfíxy 93; slovesné náměstky a povaha děje 94/ // 5.2.5. Úloha slovesných sémionů verbonominálních a verboadverbiálních při vyjadařo- // vání povahy a vidu děje ...94 // /různé formémy verbonominálních sémionů...95 // /verbonominální útvary významu pasivního...97 // /verboadverbiální sémiony ...98 // /verbonominální jednotky atributivní...99 // 5.2.6. Prémorfologické slovesné opisy ...101 // /prémorfologické opisy vyjadřující "čas" 101 -102, vyjadřující neasertorickou modalitu 102, vyjadřující vid nebo povahu děje 102 - 103, vyjadřující slovesný // rod 103 - 104, opisy faktitivní a permisivní 105 - 106/ // 5.2.7. Vid a syntaktická schémata ...107 // 5.2.8. Tabulka vidových korespondencí ...109 // 6. Syntaktické transpozice ...110 // /Všeobecně 110 - 112, stupnice predikační sevřenosti a její možné transpozice 113-115 // 7. Zvláštní problémy ...116 // 7.1. Subkódy jazyka
a překlad ...116 // 7.2. Je francouzština jazyk abstraktní? ...116 // 7.3. Funkční komunikativní perspektiva a překlad ...120 // 7.4. Překladatelské problémy slovních hříček ...121 // 7.4.1. Hříčky mohou být slovní nebo výpovědní ...121 // 7.4.2. R. Queneau ...122 // 7.4.3. Překlad přísloví a citátů ...122 // 7.4.4. Jazykové zdroje humoru a problémy překladu ...122 // 7.4.5. Překlad veršované poesie ...123 // 7.5.1. Poznámka ? tlumočení ...124 // 7.5.2. Zvláštní případy tlumočení ...125 // 7.5.3. "Strojový" překlad ...125 // 7.6. Překlad a zákonodárství ...126 // Résumé ...127 // Selektivní bibliografie ...130 // Obsah ...138 // 141

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC