Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.12.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15.7) Půjčeno:47x 
BK
3. vyd., V nakl. Petr Rezek 2.
Praha : Rezek, 2008
482 s. ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-86027-27-2 (brož.) ISBN !80-86027-27-9 (chyb.)
antická starověká řečtina
Přeloženo z řečtiny
Překlad podle vydání W. Christa, Aristotelis Metaphysica, Lipsiae 1934
000007920
OBSAH // Úvod (Antonín Kříž) // KNIHA PRVNI // Podstata, hodnota a cíl metafyziky. // Kritika domněnek o principech věcí // 1. Potřeba vědění. Povaha vědy vůbec // a podstata, hodnota a úkol metafyzické vědy zvlášť 33 // 2. Povaha, předmět a cíl moudrosti 36 // 3. Druhy příčin. Přehled starších filozofických soustav 39 // 4. Pokračování v přehledu starších filozofických nauk 43 // 5. Pýthagorovci a eleaté. // Stručné shrnutí dřívějších soustav 45 // 6. Platónovo učení o idejích a číslech. Kritika 49 // 7. Důsledky starších filozofických názorů o příčinách // a jejich kritika 51 // 8. Pokračování v kritice názorů starších filosofů 52 // 9. Kritika Platónova učení o číslech a idejích 56 // 10. Závěrečná úvaha 63 // KNIHA DRUHÁ // Několik poznámek o metafyzice jako vědě a její metodě // 1. Nesnadnost a snadnost filozofie. // Zásluhy dřívějších myslitelů. Cíl filozofie 65 // 2. Zda jest neomezená řada příčin 66 // 3. Metoda filozofického výkladu 69 // KNIHA TŘETÍ // Aporie metafyziky // 1. Formulace řešení metafyzických otázek. // Důležitost pochybování. Druhy aporií 71 // 2. Pojednání o prvních pěti aporiích 74 // 3. Pokračování pojednání o aporiích // (aporie šestá až sedmá) 79 // 4. Pokračování pojednání o aporiích // (aporie osmá až jedenáctá) 82 // 5. Pokračování pojednání o aporiích // (aporie dvanáctá) 89 // 6. Pokračování
pojednání o aporiích // (aporie třináctá až patnáctá) 91 // KNIHA ČTVRTÁ // Podstata a úkol metafyziky. Definice metafyziky // 1. Předmět a definice metafyziky 93 // 2. Významy jsoucna. Odpověď na první aporií 94 // 3. Principy myšlení, logické zásady jako předmět // metafyziky, první filozofie. Zásada sporu 98 // 4. Pokračování výkladu o zásadě sporu. // Její oprávněnost a nepřímý důkaz pro ni 100 // 5. Další osvětlení nauky protivníků zásady sporu // a metoda vyvracení 108 // 6. Důsledek zásady sporu. // Subjektivnost a relativnost smyslového vnímání nedokazuje nesprávnost zásady sporu 113 // 7. Zásada o vyloučeném třetím 115 // 8. Nesprávnost tvrzení: Vseje pravdivé nebo mylné, // vše je v klidu nebo v pohybu 117 // KNIHA PÁTÁ // Vysvětlení některých filozofických pojmů // 1. Počátek 119 // 2. Příčina 120 // 3. Prvek (živel) 123 // 4. Příroda, přirozenost 124 // 5. Nutné 125 // 6. Jedno 127 // 7. Jsoucno 130 // 8. Podstata 132 // 9. Totéž, jiné, rozdílné, podobné 133 // 10. Protikladné 134 // 11. Dřívější a pozdější 135 // 12. Mohoucnost (mohutnost, možnost) 137 // 13. Kolikostní, kolikost 139 // 14. Jakostní, jakost 140 // 15. Vztažné 141 // 16. Dokonalé, dokonalost 143 // 17. Omezení, mez 145 // 18. Podle čeho, proč. Samo o sobě 145 // 19. Rozpoložení 146 // 20. Držení, stav 147 // 21. Trpnost 147 // 22. Zbavenost 148 // 23. Mít 149 // 24. Být z něčeho 149
// 25. Část 150 // 26. Celé 151 // 27. Kusé 152 // 28. Rod 153 // 29. Omyl, klam 154 // 30. Nahodilost, případek 155 // ’ KNIHA ŠESTÁ // Další výklad o povaze, předmětu a úkolu metafyziky. // Roztříděni věd // 1. Roztřídění věd a vztah metafyziky ? ostatním vědám 157 // 2. Jsoucno nahodilé není předmětem vědy 159 // 3. Příčiny nahodilého jsoucna 162 // 4. Pravda, omyl a metafyzika 163 // KNIHA SEDMÁ Pojednání o podstatě // 1. Podstata jako první předmět metafyziky 165 // 2. Různé názory o podstatě 166 // 3. Vlastní pojem podstaty. // Otázka, zda látka je podstatou 167 // 4. Bytnost 169 // 5. Zda je výměr toho, co o sobě nemá jsoucnost 172 // 6. Zda bytnost je odloučená a různá od věci 173 // 7. Vznik a jeho druhy 176 // 8. Vznikání a bytí tvaru. // Tvar nevzniká ani neexistuje odloučeně 178 // 9. Vznikání nahodilé a tvar 180 // 10. Celek a části. O výměru 182 // 11. Další určení vztahu celku a částí. // Zda lze oddělovat druh od látky 186 // 12. Jednota výměru. Význam pro výklad podstaty 189 // 13. Výsledky pro pojem podstaty. // Otázka, zda obecno je podstatou 191 // 14. Vyvracení učení o samostatné jsoucnosti idejí 193 // 15. Ideje, stejně jako jednotliviny, nelze vymezit 194 // 16. Zda jedno a jsoucno jsou podstatou. // Omyl učení o idejích 196 // 17. Doplnění pojmu podstaty a tvaru. // Podstata jako počátek. // Cesta ? příčinám smyslových podstat 198 // KNIHA OSMÁ // Pokračování
o principech smyslové podstaty. // Látka a tvar // 1. Druhy podstaty. Látka jako počátek 201 // 2. Tvar jako vlastní podstata. Určení tvaru 203 // 3. Několik dalších poznámek o podstatě // se zřením ? platónským názorům o ideji a čísle 205 // 4. Látka a její vztah ? různosti věcí 207 // 5. Vztah látky ? tomu, co nemá vzniku a zániku, // ? ? stavu a zbavenosti 209 // 6. Sjednocení látky a tvaru. Tvar je uskutečněním 210 // KNIHA DEVÁTÁ // Zkoumání jsoucna z hlediska možnosti a skutečnosti // 1. Možnost, mohoucnost činná a trpná 213 // 2. Mohoucnost čili mohutnost rozumná a nerozumná 215 // 3. Názor megariků o jsoucnu možném a skutečném 216 // 4. Možné a nemožné 218 // 5. Způsob působení mohutností rozumných // a nerozumných 219 // 6. Skutečná činnost, skutečnost. Vztah ? pohybu 220 // 7. Kdy je něco v možnosti a kdy není 222 // 8. Skutečnost je dříve než možnost 224 // 9. Skutečnost je lepší než možnost 228 // 10. Skutečnost pravdivá a mylná 229 // KNIHA DESÁTÁ // Jsoucno, jedno a totéž; protivy, pomíjející a nepomíjející // 1. Čtyři druhy jedna. Jedno jako míra // 2. Zda jedno je podstatou // 3. Jedno a mnohé, totožné a podobné, jiné čili různé a nepodobné // 4. Protivy // 5. Vztah stejného ? velkému a malému // 6. Jedno a mnohé // 7. Střední členy // 8. Různé druhově // 9. Pokračování v určení toho, co se různí druhově // 231 // 235 // 237 // 239 // 241
243 // 245 // 247 // 248 // 10. Pomíjející a nepomíjející. Důsledky učení o idejích 250 // KNIHA JEDENÁCTÁ // Stručný přehled a příprava ? dalšímu pojednání // o obecných a nej vyšších příčinách // 1. Rekapitulace aporií. Předmět moudrosti 251 // 2. Pokračování. Zda je ještě něco jiného mimo věci // smysly vnímatelné 253 // 3. Podstata a úkol metafyziky 256 // 4. Vztah metafyziky ? fyzice a matematice 258 // 5. Věta sporu, nejvyšší axioma metafyziky 258 // 6. Vyvracení věty Prótagorovy. // Věta o vyloučeném třetím 260 // 7. Rozdělení filozofie a vztah první filozofie // ? ostatním vědám. Přednost metafyziky 263 // 8. Jsoucno nahodilé. Jsoucno pravdivé. Náhoda 265 // 9. Pohyb 267 // 10. Neomezeno jako vlastnost pohybu 270 // 11. Bližší určení pohybu 273 // 12. Tři druhy pohybu 275 // KNIHA DVANACTA // Počátky smyslových podstat. Poslední příčina všeho jsoucna. Jsoucnost nejvyšší bytosti // 1. Podstata a její druhy 279 // 2. Počátky vznikání a změny 280 // 3. Poznámky o tvaru a podstatě 281 // 4. Stejnost nebo různost počátků, podstaty // a ostatních kategorií 283 // 5. Pokračování o stejnosti nebo různosti počátků // a podstat • 285 // 6. Nutnost věčné, nehybné a skutečné podstaty // jako příčiny, počátku všeho 286 // 7. Bůh a jeho podstata 288 // 8. Ostatní nehmotné podstaty 291 // 9. Myšlení boha 295 // 10. Přehled odchylných názorů a jejich vyvracení.
// Řád a jednota světa 296 // % // KNIHA TŘINÁCTÁ Polemika s učením o idejích a číslech // 1. Postup zkoumání otázky, zda čísla a ideje // jsou samostatné 301 // 2. Podstata matematických předmětů 302 // 3. Jsoucnost matematických předmětů. Dobro a krásno. // Chvála věd matematických 305 // 4. Učení o idejích 308 // 5. Zda jsou ideje příčinami věcí 310 // 6. Různé teorie číselné 311 // 7. Platónská nauka o číslech 314 // 8. Pokračování v úvaze o číselných teoriích 318 // 9. Pokračování v úvaze o číselných teoriích. // Přechod ? úvaze o nauce o počátcích 323 // 10. Zda obecné je samostatné jako předmět vědy 327 // KNIHA ČTRNÁCTÁ O odloučených podstatách podle domněnek jiných filosofů // 1. O platónských počátcích 331 // 2. Kritika platónských počátků 334 // 3. Pokračování v kritice teorie čísel 338 // 4. Počátky a dobro 341 // 5. Pokračování v kritice číselné teorie 343 // 6. Pýthagorská číselná symbolika // 345 // Poznámky (Antonín Kříž) Zkratky // Ediční poznámka // 349 // 476 // 482 // t
cnb001853522

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC