Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Česká biblická společnost, 1996
151 s. : il., mapy

ISBN 80-85810-09-3 (váz.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Název originálů: The Times Concise atlas of the Bible
Obsahuje ilustrace, mapy, rejstříky, údaje o autorovi
Bible - atlasy
000008503
POČÁTEK ZROD IZRAELE // OD GENESE PO EXODUS // OSÍDLENÍ KENAANU // KRÁLOVSTVÍ SAULOVO A DAVIDOVO DOBA ŠALOMOUNOVA // ROZDĚLENÉ KRÁLOVSTVÍ - IZRAEL // ROZDĚLENÉ KRÁLOVSTVÍ - JUDSKO DSKO POD BABYLÓNSKOU NADVLÁDOU // Místa ve Starém zákoně - přední predsádka Místa v Novém zákoně - zadní predsádka Úvod str. 7 Chronologie str. 8 // Starý zákon // Lovci, zemědělci a zpracovatelé kovu str. 10 První města str. 12 // Abrahamovo putování str. 14 // Cesty a putování praotců str. 16 // Prodání Josefa a jeho příchod do Egypta str. 18 // Egyptská expanze do Kenaanu str. 20 Ugarit - obchodní a mocenské středisko str. 22 Amárnské tabulky a válečná tažení Setchiho I. str. 24 Egyptský Ramesse II. soupeří s chetitskou říší str. 26 Cesta písaře a cesta faraóna Merenptaha str. 28 Kenaanský obchod s Mykénami a Kyprem str. 30 Proměny za hranicemi Izraele str. 32 // Exodus a putování pouští str. 34 Země zaslíbená str. 36 Jozue dobývá Kenaan str. 38 Obsazení země str. 40 Pelištejci str. 42 Hrdinská doba soudců str. 44 // Saulovo království str. 46 Vzestup Davidovy moci str. 48 Upevňování království za Davida str. 50 Hroby a způsoby pohřbívání str. 51 // Hospodářství v Šalomounově království str.-52 // Chrámy v Palestině str. 53 // Šalomounovy stavby str. 54 // Vztah Izraele k Foiníkii str. 56 // Biblická představa světa str. 58 // Vznik písma a jeho užití str. 60 // Království rozděleno
a napadeno Šíšakem str. 62 // Dynastie Omríovců str. 64 // Izrael a Moáb str. 66 // Řemesla a výroba str. 67 // Pohanské kulty a náboženství str. 68 // Vztahy Izraele k Aramu str. 70 // Bible a dějiny světa str. 71 // Asyřané str. 72 // Mír a rozkvět za Jarobeáma II. str. 74 Asyrská svrchovanost nad Izraelem str. 76 // Obnova moci Judy kolem r. 750 př. Kr. str. 78 Nápor Asýrie na Pelištejce a Judsko str. 80 Judsko za Chizkijáše a Menašeho str. 82 Vedení války a obrany str. 83 // Konec asyrské říše a vzestup Babylóna str. 84 // Vláda Jóšijášova str. 86 // Nebúkadnesar a babylónské zajetí str. 88 // Doba mezi Starým a Novým zákonem // PERSKÉ OBDOBÍ OBDOBÍ HELÉNISMU // PALESTINA POD ŘÍMSKOU NADVLÁDOU // ŘÍMSKÝ SVĚT // Perská říše a Západ str. 90 // Judsko a helénistický svět str. 92 Judsko a Ptolemaiovci str. 94 Říše Seleukovců str. 96 Makabejci str. 98 // Židovská nezávislost - království Hasmoneovců // Nový zákon // Římská expanze str. 102 // Království Herodovců str. 104 // Rozmach a růst za Heroda str. 106 // Římský obchod a Nabatejci str. 108 // Svitky od Mrtvého moře a jejich pisatelé str. 110 // Římská Palestina str. 111 // Galilea a Ježíšovo vystoupení str. 114 // Ježíšovy poslední dny str. 116 // Římská nadvláda po Herodovi str. 118 // Židovská diaspora str. 120 // Rozšíření synagógy str. 122 // Pavlovy cesty str. 124 // Města zasažená Pavlovou misií str.
126 // Židovská povstání str. 128 // Rozmach křesťanství str. 130 // Záznamy biblických událostí str. 132 // Historický zeměpis a archeologie str. 134 // Rejstřík osob a bohů str. 136 Rejstřík biblických odkazů str. 137 Rejstřík vzdáleností str. 138 Bibliografie str. 140 Zeměpisný rejstřík str. 141 Poděkování str. 151 // str. 100

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC