Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
VYRAZENO
Vyd. 1.
Praha : ASPI, 2008
147 s. ; 24 cm

ISBN 978-80-7357-325-6 (brož.)
Obsahuje bibliografické odkazy
000008806
ZMĚNY V ZÁKONÍKU PRÁCE -- ZMĚNY PROVEDENÉ ZÁKONEM Č. 261/2007 SB., O STABILIZACI VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ -- PŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE -- § 191 Důležité osobní překážky v práci -- § 192 Náhrada mzdy a platu při dočasné pracovní neschopnosti -- (karanténě) -- § 194 Náhrada odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné -- pracovní neschopnosti (karanténě) -- POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ -- § 313 Obsah potvrzení o zaměstnání -- PŘECHODNÁ USTANOVENÍ -- § 370 Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti -- ZMĚNY PROVEDENÉ ZÁKONEM Č. 296/2007 SB SOUVISLOST SE ZMĚNAMI V INSOLVENČNÍM ZÁKONĚ -- SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU -- § 62 Povinnosti při hromadném propouštění -- § 63 Výjimka z běhu výpovědní doby při hromadném propouštění -- PŘÍSTUP K NADNÁRODNÍM INFORMACÍM -- § 289 Definice řídícího zaměstnavatele ---
ZMĚNY PROVEDENÉ ZÁKONEM Č. 362/2007 SB NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE -- PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ -- § 1 Předpisy Evropských společenství -- § 5 Vztah zákoníku práce a zvláštních právních předpisů -- ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ § 13 Povinnost zaměstnavatele k rovnému zacházení a dodržování zákazu diskriminace -- ROVNÉ ZACHÁZENÍ A ZÁKAZ DISKRIMINACE -- § 16 Zákaz diskriminace -- § 17 Ochrana před diskriminací -- VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU -- § 33 Jmenování na vedoucí pracovní místo -- § 35 Zkušební doba -- ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU -- § 40 Obecné ustanovení -- § 41 Převedení na jinou práci -- § 45 Žádost zaměstnance o převedení nebo přeložení -- SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU -- § 52 Výpovědní důvody na straně zaměstnavatele -- § 53 Zákaz výpovědi -- § 56 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem -- § 58 Lhůty pro rozvázání pracovního poměru ---
§ 67 Právo na odstupné -- § 68 Vrácení odstupného -- § 73 Odvolání z vedoucího pracovního místa, vzdání se tohoto místa -- DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR -- § 77 Právo na pracovní volno při překážkách v práci a na dovolenou -- DÉLKA PRACOVNÍ DOBY -- § 79 Stanovená týdenní pracovní doba -- § 79a Pracovní doba mladistvých zaměstnanců -- ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY -- Díl 2 Způsoby rozvržení pracovní doby (nadpis) -- § 82 Rovnoměrné rozvržení pracovní doby -- § 84 Písemný rozvrh týdenní pracovní doby -- § 84a Jiná úprava pracovní doby -- § 85 Pružné rozvržení pracovní doby -- § 86 Konto pracovní doby -- PŘESTÁVKA V PRÁCI -- § 88 Rozdělení přestávky v práci na více částí -- DOBA ODPOČINKU -- § 90 Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami -- § 90a Výjimky v zemědělství při sezónních pracích ---
§ 91 Den pracovního klidu a zaměstnanci pracující v nočních směnách § 92 Nepřetržitý odpočinek v týdnu -- NOČNÍ PRÁCE -- § 94 Lékařské vyšetření zaměstnanců pracujících v noci -- SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ A DOBĚ ODPOČINKU § 97 Překážky v práci při pružném rozvržení a při kontu pracovní doby § 98 Práce přesčas při kontu pracovní doby -- ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ -- §100 Odchylná úprava v dopravě a u hasičského záchranného sboru -- podniku -- BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI -- § 102 Prevence rizik -- § 103 Povinnosti zaměstnavatele -- § 106 Práva a povinnosti zaměstnance -- § 107 Další požadavky podle zvláštního právního předpisu -- § 108 Účast zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti -- a ochrany zdraví při práci -- ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI -- Hlava I Terminologie v nadpisu příslušné Hlavy zákoníku práce -- § 109 Výčet zaměstnavatelů odměňujících platem ---
MZDA -- § 114 Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas -- § 116 Mzda za noční práci -- § 118 Mzda za práci v sobotu a v neděli -- § 120 Mzda při uplatnění konta pracovní doby -- PLAT -- § 122 Určení platu -- § 123 Platové tarify -- § 124 Příplatek za vedení -- § 127 Plat nebo náhradní volno za práci přesčas -- §129 Zvláštní příplatek -- § 132 Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah -- § 136 Platový výměr -- ODMĚŇOVÁNÍ U DOHOD O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR Hlava IV Terminologie v nadpisu příslušné Hlavy zákoníku práce -- MZDA NEBO PLAT PŘI VÝKONU JINÉ PRÁCE § 139 Doplatek do průměrného výdělku -- ODMĚNA ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST -- § 140 Výše odměny za pracovní pohotovost -- SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI Hlava VII Terminologie v nadpisu příslušné Hlavy zákoníku práce. , § 142 Výplata mzdy a platu ---
SRÁŽKY Z PŘÍJMU Z PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU § 145 Výčet příjmů z pracovněprávního vztahu pro účely srážek § 149 Pořadí srážek -- NÁHRADA VÝDAJŮ V SOUVISLOSTI S VÝKONEM PRÁCE Hlava II Terminologie v nadpisu příslušné Hlavy zákoníku práce -- § 170 Zahraniční stravné -- Hlava III Terminologie v nadpisu příslušné Hlavy zákoníku práce -- SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH -- § 183 Záloha na cestovní náhrady a její vyúčtování -- § 187 Definice člena rodiny zaměstnance -- PŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE -- § 200 Překážky v práci z důvodu obecného zájmu -- § 202 Výkon občanské povinnosti -- § 205 Překážky v práci z důvodu školení, jiné formy přípravy nebo studia -- DODATKOVÁ DOVOLENÁ -- §215 Vymezení zaměstnanců s právem na dodatkovou dovolenou -- SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DOVOLENÉ -- §216 Zaokrouhlování dovolené -- PRACOVNÍ PODMÍNKY ZAMĚSTNANCŮ ---
§ 224 Zajištění pracovních podmínek -- ODBORNÝ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ -- § 232 Pracovní volno při zvyšování kvalifikace -- § 235 Závazek zaměstnance při kvalifikační dohodě -- ZVLÁŠTNÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY NĚKTERÝCH ZAMĚSTNANCŮ -- § 240 Omezení ve vztahu k vyslání na pracovní cestu -- § 241 Žádost o vhodnou úpravu pracovní doby, omezení ve vztahu -- k práci přesčas -- § 245 Omezení ve vztahu k mladistvým zaměstnancům -- § 247 Vyšetření lékařem závodní preventivní péče u mladistvých -- zaměstnanců -- ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNAVATELE ZA ŠKODU -- § 268 Rozsah náhrady škody -- ZABEZPEČENÍ PŘI PRACOVNÍCH ÚRAZECH A NEMOCECH Z POVOLÁNÍ § 275 Odkaz na zvláštní právní předpis -- INFORMOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ -- § 276 Základní ustanovení -- PŘÍSTUP K NADNÁRODNÍM INFORMACÍM -- § 289 Definice řídícího zaměstnavatele -- § 299 Výjimky z použití ustanovení zákoníku práce -- KONKURENČNÍ DOLOŽKA ---
§ 311 Nemožnost použití konkurenční doložky -- ZVLÁŠTNÍ POVAHA PRÁCE NĚKTERÝCH ZAMĚSTNANCŮ -- § 317 Výjimky z právní úpravy překážek v práci -- VYLOUČENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU -- § 318 Pracovněprávní vztah a registrované partnerství -- VYSLÁNÍ K VÝKONU PRÁCE -- § 319 Působnost právní úpravy o odměňování zaměstnanců -- ZÁNIK PRÁVA (PREKLUZE) -- § 330 Přehled ustanovení s prekluzivní lhůtou -- PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ -- § 342 Potvrzení o zaměstnání při smrti zaměstnavatele -- ZAMĚSTNANCI S PRAVIDELNÝM PRACOVIŠTĚM V ZAHRANIČÍ -- § 346 Zmocnění k vydání nařízení vlády -- VÝKLAD NĚKTERÝCH POJMŮ -- § 347 Radiační pracovníci, karanténa -- § 348 Výkon práce -- § 350 Osamělý zaměstnanec -- PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK -- § 354 Rozhodné období -- USTANOVENÍ, KTERÝMI SE ZAPRACOVÁVAJÍ PŘEDPISY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ -- § 363 Výčet ustanovení -- PŘECHODNÁ USTANOVENÍ ---
§ 365 Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech -- a nemocech z povolání -- § 366 Rozsah odpovědnosti a zproštění se odpovědnosti -- § 371 Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti -- § 376 Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením -- a náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem -- § 377 Náhrada nákladů na výživu pozůstalých -- § 378 Jednorázové odškodnění pozůstalých -- § 380 Definice pracovního úrazu -- § 382 Průměrný výdělek pro účely náhrady škody -- § 388 Zvýšení odškodnění soudem -- § 390 Změny poměrů poškozeného -- § 391 Odpovědnost za škodu u žáků a studentů -- PŘECHODNÁ USTANOVENÍ NOVELY -- ZMĚNY V ZÁKONĚ O ZAMĚSTNANOSTI -- ZMĚNY PROVEDENÉ ZÁKONEM Č. 261/2007 SB., O STABILIZACI VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ -- ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ ÚŘADY PRÁCE -- § 25 Uchazeč o zaměstnání ---
§ 30 Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání -- PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI -- § 39 Nárok na podporu v nezaměstnanosti -- § 50 Výše podpory v nezaměstnanosti a výsluhový příspěvek -- § 54 Dodatečné přiznání, zvýšení nebo doplacení podpory -- v nezaměstnanosti -- ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM -- § 78 Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením -- PŘECHODNÁ USTANOVENÍ NOVELY -- ZMĚNY PROVEDENÉ ZÁKONEM Č. 362/2007 SB NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE -- ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM § 69 Pracovní rehabilitace -- Činnost dítěte -- § 121 Základní podmínky -- ZMĚNY PROVEDENÉ ZÁKONEM Č. 379/2007 SB SOUVISLOST SE ZMĚNAMI V ZÁKONĚ O POBYTU CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY -- ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ -- § 3 Účastníci právních vztahů -- POVOLENÍ K ZAMĚSTNÁNÍ CIZINCE -- § 97 Rozhodování úřadu práce -- § 98 Zaměstnání cizince bez povolení k zaměstnání

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC