Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Bratislava : Chronos, 2003
346 s.

ISBN 80-89027-06-7 (brož.)
Obsahuje anglické resumé
Náboženství - Romové - Slovensko - sborníky
Romové - náboženství - Slovensko - sborníky
000010321
Obsah // Boh Všetko Vidí: Duchovný Svet Rómov na Slovensku Rómovia a viera // (Milan Kováč, Arne B. Mann)... 9 // Fenomén smrti v ľudovom náboženstve Rómov z okolia Trnavy a Nitry (Obce Madunice, Lukáčovce, Čakajovce) // (Zuzana Palubová)... 17 // Rómske nové duchovné piesne v obci Rankovce // (Jakub Mináč)... 37 // Bôrka: komunity, identity a náboženstvo v hornogemerskom pútnickom mieste // (Attila Kovács)... 55 // Identita, sociálny a náboženský život v rómskej obci Lomnická // (Anina BotoSová)... 71 // Magická ochrana novorodenca u Rómov na Slovensku // (Arne B. Mann)... 85 // Cirkev ako iniciátorka zmien v rómskej spoločnosti (možnosti a obmedzenia) // Príklad z Bardejova // (Danuela DjuriSičová)...103 // Negatívne sily, niektoré ich podoby a pôsobenie v života Rómov (Na príklade troch obcí v okolí Hlohovca) // (Rastislav Pivoň)...115 // Slnko pre spravodlivých // Posvátnost prísahy a Božia sankcia medzi horehronskými Rómami z obce Telgárt // (Milan Kováč)...129 // Boh medzi vojnovými plotmi // Náboženská polarizácia v rómskej kolónii v Plaveckom Štvrtku // (Tatiana Podolinská)...147 // Obrazová príloha...:...177 // O Del sa Dikhel: Romano Paťaviben pre Slovensko // Meriben sar fenomenos andro romano manušikano paťaviben pašal e Trnava the Ňitra (gava Madunice, Lukačovce, Čakajovce) // (Zuzana Palubová)...195 // Neve románe khangerutne gila andro gav Rankovce // (Jakub Mináč)...211 // Borka:
o komunity, o identiti th’o konfesiji andro kermešiko than andre Upruno Gemeris (Attila Kovács)...225 // Socijalno the paťavibnaskero dživipen andro romano gav Lomnička // (Anina BotoSová)...237 // Sar Roma pre Slovensko arakhen cikne čhavores nalačhipnastar // (Arne B. Mann)...249 // Save nevipena (šaj the našťi) anel khangeripen andre romaňi societa Sar oda hin pašal o Bar dej ovos // (Danuela DjuriSičová)...265 // Negativna zora andro romano dživipen andre trin gava pašal o Hlohovcis // (Rastislav Pivoň)...275 // Kham vaš o pattvale // Solachakeri zor the sar marel o Del maškar o horehronská Roma Telgartoste // (Milan Kováč)...287 // Del maškar o mariben // Paťavibnaskeri polarizacija andre romaňi kolonija andro Plavecko Štvrkos // (Tatiana Podounská)...3C6 // God Sees Everything: the Religious World of the Romanies in Slováku // The Romanies and Religious Faith // (Milan KovAC, Arne B. Mann)...329 // The Phenomenon of Death in the Romany Folk Religion Around Trnava and Nitra: Residential Localities of Madunice, Lukáčovce and Čakajovce // (Zuzana PalubovA)...337 // Romany New Religious Songs at Rankovce // (Jakub MinAC)...338 // Bôrka: Communities, Identities and Religion at This Place of Pilgrimage in Upper Gemer Region // (Attila KovAcs)...339 // Identity, Social and Religious Ufe in a Romany With the Romanies in Slovakia // (Anina BotoSovA)...340 // Magic Protection of New Born Babies With the Romanies in Slovakia // (Arne B. Mann)...341
// Church - an Initiator of Changes in the Romany Community: Chances and Limitations (Based on an example from the Bardejov district) // (Danuela DjuriSičová)...342 // Negative Forces: Forms and the Place ’They Have in Life of the Romanies // (Rastislav Pivoň)...343 // The Sun for the Just: Sacrity of Oath and God’s Negative Sanction Among the Romanies at Telgdrt, the Upper Nitra River Region // (Milan KovAć)...344 // God Between the Fences of War: Religious Polarisation in the Romany Colony at Plavecký Štvrtok // (Tatiana PodounskA)...345

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC