Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

geovědy (@@20121124-18:28:31@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Pardubice : Univerzita Pardubice, 2007
xxiii, 347 s. : il., portréty ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7395-023-1 (brož.)
Nad názvem: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Sekce fyziky pevných látek
Na obálce vročení 2008
Obsahuje bibliografie
000011350
Úvod -- KAPITOLA 1. Základní pojmy a představy rovnovážné termodynamiky -- 1.1. Úvodní pojmy a fyzikální trivia -- 1.1.1. Skupenství látek a stavové rovnice popisující jejich chování -- 1.1.2 Nejjednodušší stavové rovnice plynu -- 1.1.3. Objem atomů a molekul a jejich vztah ke kritickému objemu -- 1.1.4. Vratný a nevratný děj -- 1.1.5. Základní termodynamické funkce za podmínek rovnováhy -- 1.1.6. Specifická tepla cv a cp pro rovnovážný děj -- 1.1.7. Základní vztah pro vnitřní energii pro w molů van der Waalsovy látky -- 1.1.8. Ekvipartiční teorém a vztahy pro entropii pro w molů látky -- 1.1.9. Definice teploty a mikrostruktura entropie -- 1.1.10. Mikropohled na entropii a vnitřní energii vibrujících jednotek tuhé látky -- 1.1.11. Ilustrace partiční funkce související s míšením a prostorovým přemístěním částic typu A typu B -- 1.1.12. Vnitřní energie a síly interakce pro uzavřený systém -- 1.1.13. Představa vnější energie otevřeného (průtočného) systému Literatura -- KAPITOLA 2. Deformace těles pod vlivem napětí -- 2.1. Tvar a deformace tuhého tělesa: Hookův zákon -- 2.1.1. Matice napětí -- 2.1.2. Matice diferenciálně malé deformace -- 2.1.3. Vazba lineární úměry mezi maticí napětí a maticí relativní deformace -- 2.1.4. Poissonovy konstanty. Dvojrozměrná ilustrace -- 2.1.5. Tlaková síla v mechanice kontinua a její odezva relativní objemové změny -- 2.1.6. Tlak a objemová relativní deformace -- 2.2. Napětí která vznikají v pohybující se Newtonově tekutině -- 2.3. Rovnice Navier-Stokesova - vazká tekutina v pohybu 2.3.1. Voigtův visko-elastický element -- 2.4. Přechod tuhá látka-kapalin: ztráta střižného modulu Literatura -- KAPITOLA 3. Rovnováha a stavy v blízkosti rovnováhy -- 3.1. Podstata specifických tepel --
3.2. Základní definiční vztahy specifických tepel pro systémy v rovnováze -- 3.3. Experimentální hodnoty některých parametrů nejběžnějších typů látek -- 3.3.1. Specifická tepla plynů -- 3.3.2. Závislost objemu tuhé látky, či kapaliny, na tlaku a teplotě -- 3.4. Struktura pevné látky a kapaliny s fyzikálními vlastnostmi harmonického oscilátoru -- 3.4.1. Látky s pravidelně uspořádanou strukturou -- 3.4.2. Dulong -Petitovo pravidlo -- 3.4.3. Možnost superpozice specifických tepel vzhledem k referenční teplotě -- 3.4.4. Formy vibrace hmotných center v pevné fázi a souvislost specifického tepla -- 3.4.5. Kvantováni harmonického oscilátoru - teplotně závislé specifické teplo -- 3.4.6. Debyeův model a spektrum frekvencí -- 3.4.7. Dvojí řešení Debyeova integrálu pro dvě oblasti teplot -- 3.5. Látky nekrystalické: amorfní a skelné -- 3.6. Stručný výklad nástupu tekutosti: modelová představa -- 3.7. Specifické teplo za konstantního objemu a jeho vztah k partiční funkci -- 3.8. Úhrn partičních funkcí základních stavů: tuhá látka, kapalina a plyn -- 3.8.1. Partiční funkce tuhé látky -- 3.8.2. Partiční funkce atomárního plynu -- 3.8.3. Partiční funkce Tumbull-Eyringova typu pro kapaliny -- 3.9. Shrnutí Literatura -- KAPITOLA 4. Základní fázové přechody -- 4.1. Úvod: Základní představa kapaliny a plynu -- 4.2. Přechod kapalina-pára: semiempirický přístup -- 4.2.1. Troutonovo empirické pravidlo a jeho souvislost s rovnicí Clapeyronovou -- 4.2.2. Individuální charakteristika kapalin a universálnost jejich odpaření: acentrický faktor -- 4.2.3. Expanse kapaliny do konstantního objemu -- 4.2.4. Hildebrandovo empirické pravidlo -- 4.3. Částečný micro-pohled na strukturu Troutonova pravidla -- 4.3.1. Volný objem kapaliny -- 4.3.2. Eyringova rovnice -- 4.3.3. Odvození Eyringovi rovnice -- 4.4. Omezení užití VDW a Eyringovy rovnice --
4.4.1. Omezení vyplývající z rozměru částice -- 4.4.2. Přibližný vztah pro objem Eyringovy kapaliny odvozený z kritického objemu -- 4.4.3. Limitní expanse kapaliny- odhad z VDW rovnice -- 4.4.4. Souvislost volného objemu a objemu kapaliny -- 4.4.3. Aplikace Eyringovy rovnice k odvození Troutonova pravidla - souvislost volného objemu a enthalpie -- 4.5. Přechody z krystalického stavu do kapaliny zvětšením vibrační amplitudy -- 4.5.1. Lindemannova teorie tání -- 4.5.2. Přechod ze skelného stavu do stavu kapaliny zvětšením vibrační amplitudy -- 4.6. Stupeň uspořádání látky a řád fázového přechodu -- 4.6.1. Fázový přechod druhého řádu a závislost volné energie na vnitřním uspořádání látky (Landauova matematická abstrakce) -- 4.6.2. Fázový přechod prvního řádu z hlediska uspořádání systému -- 4.7. Řád fázového přechodu a derivace funkce stavové veličiny - spojitost a nespojitost fázových veličin a jejich derivací -- 4.7.1. Změny stavových veličin ve fázových přechodech - změny tepelné roztažnosti a tepelné kapacity -- 4.7.2. Příčiny tepelné roztažnosti pevných látek -- 4.7.3. Specifické teplo nelineárního oscilátoru -- 4.7.4. Závěrečné shrnutí základních představ a modelů specifických tepel Literatura -- KAPITOLA 5. Difúze a viskosita -- 5.1. Základní pojmy -- 5 1.1. Difúze a viskozita -- 5.1.2. Odlišnost Einsteinova a Debyeova postupu -- 5.1.3. Praskání struktury - příčné eratičnosti Brownova pohybu -- 5.1.4. Pohyb částic v prostoru vzorku: Doba úniku částice z původní polohy, doba odezvy okolí částice a vibrační a prostorová nehomogenita -- 5.1.5. Rychlost difúze a rychlost vibrace částic -- 5.1.6. Difúze a prasknutí struktury. -- 5.1.7. Střední migrační vzdálenost a střední doba trvání lavinovitého posuvu --
5.1.8. Změny frekvence základních kmitů vyvolané přemístěním částice -- 5.1.9. Závislost elastické energie %Fna tlaku a teplotě -- 5.1.10. Shrnutí -- 5.2. Kvantová difúze -- 5.2.1. Nelineární difúze s chemickou reakcí -- 5.2.2. Historie periodických samoorganizujících chemických reakcí -- 5.2.3. Fyzikální podstata procesů Literatura -- KAPITOLA 6. Neuspořádaný stav a základní představy skelného přechodu -- 6.1. Přechod od ideálně tuhé látky ke kapalině - nejjednodušší vyjádření -- 6.1.1. Měknutí amorfní látky za nízkého a atmosférického tlaku, vyjádření pomocí jednoduchého reologického modelu -- 6.1.2. Ztráta střižného modulu -- 6.2. Přechod z pevné, amorfní látky vyvolaný změnou teploty -- 6.2.1. Limitovanost - aproximace elastických konstant získaných s vyloučením času -- 6.2.2. Vztahy platící v těsné blízkosti skelného přechodu (neuvažujeme časový vliv) -- 6.2.3. Vzájemné poměry matematicky propojených konstant elastického Hookova modelu - dílčí vyjádření a tradiční pojetí podle Tobolskeho vázané k typu látky -- 6.2.4. Určení elastických konstant ze střední rychlosti šíření akustických vln ve vzájemně kolmém směru v okolí bodu a pro speciální typ deformace vzorku -- 6.3. Určení jedné z elastických konstant z fyzikálně chemických měření při změně fáze -- 6.3.1. Modul kompresibility, x*, určený z experimentálních dat - z hodnot výpamé a sublimační energie -- 6.3.2. Hustota kohezní energie a hlubší pojetí jejího významu -- 6.4. Změny fyzikát ně chemické povahy u teploty skelného přechod -- 6.4.1. Úvod k jednotlivým zvláštnostem skelného přechodu -- 6.4.2. Vliv teploty na volný objem a viskositu -- 6.4.3. Alternativní odvození rovnice WLF -- 6.4.4. Odvození rovnice Rosslera -- 6.4 5. Struktura závislosti viskosity a difuzivity na teplotě --
6.4.6. Závislost viskosity na tlaku u 7 přechodu -- 6.4.7. Závislost viskozity na tlaku i na teplotě - FMT rovnice -- 6.5 Začlenění časových závislostí -- 6.5.1. Pokles elasticity a ztráta střižného modulu na čase v oblasti přechodu -- 6.5.2. Modul relaxace napětí -- 6.5.3. Dynamický modul 6.5 .4. Dynamická viskosita -- 6.5.5. Vyjádření relaxačního chování látky pomocí více elementů. -- 6.5.6. Alternativní přístup zavedení vice elementů do vyjádření časového relaxačního chování látky (parametr /7’) a protažení exponenciály -- 6.5.7. Zavedení empirického parametru, /7’ -- 6.5.8. Viskozita ve střihu -- 6.6. Změny amplitudy vibrací u teploty zeskelnění a formování skelného stavu -- 6.6.1. Nejednoznačnost struktury skelného stavu -- 6.7. Heterogenita amorfní struktury skel v rámci „medium rangę order" -- 6.7.1. Bloky a předvypařené částice -- 6.7.2. Odhad rozměrů heterogenity domén z termické analysy . -- 6.7.3. Odhad velikosti domén z velikosti polarizibility segmentů a z relaxačních měření -- 6.7.4. Určení velikosti domén z nepravidelnosti rozložení a z hustoty vibračních spektrálních frekvencí -- 6.8. Heterogenita děr a heterogenita volného objemu amorfní látky u 7g přechodu -- 6.8.1. Vznik velkých dutin -- 6.8.2. Oblast nad Vogelovou teplotou a pod teplotou Tg -- 6.8.3. Oblast nad teplotou 7g a pod teplotou Tcr -- 6.9. Strukturalizace entropie dle Johariho (rovnovážný vztah) -- 6.9.1. Několik poznámek vyplývajících z experimentálních měření -- 6.9.2. Změny entropie v okolí teploty skelného přechodu -- 6.10. Teplota zeskelnění Tg a chemická struktura látky -- 6.11. Chování amorfní látky za nízké teploty Literatura -- KAPITOLA 7. Nelineární prvky mechaniky a termodynamiky materiálů -- 7.1. Úvod -- 7. 1. 1. Otevřený a uzavřený systém -- 7.1.2. Vlastnosti látek --
7.2. Bilance hmotnosti průtočného systému, bez rozlišení individuálních složek -- 7.2.1. Bilance -- 7.2.2. Jednoduchý a dvojitý skalami součin -- 7.2.3. Bilance hybnosti aplikovaná v mechanice kontinua -- 7.2.4. Bilance mechanické energie -- 7.2.5. Celková bilance energie průtočného elementu -- 7.3. Bilance systému o několika složkách -- 7.3.1. Vícesložkové systémy -- 7.3.2. Součet kinetické energie toku a kinetické energie difúze - formy vyjádření -- 7.3.3. Vznik a zánik jednotlivých složek chemickou reakcí v diferenciálně malém elementu -- 7.3.4. První věta termodynamická zahrnující výměnu hmoty ve složkách -- 7.3.5. Jednorozměrný případ ne-konvektivní migrace s chemickou reakcí -- 7.4. Souhrn -- 7.4.1. Bilance hmoty ve složkách - hmotové podíly -- 7.4.2. Pohybová rovnice součtu složek -- 7.4.3. Práce síly na systém -- 7.4.4. Bilance energie zahrnutím tepelného toku, q -- 7.5. Energie vyjádřená formou součinu toků a sil -- 7.5.1. Rozlišení externí a interní entropie -- 7.5.2. Interní entropie v chemické reakci a v uzavřeném systému -- 7.5.3. Souběžné chemické reakce -- 7.5.4. Produkce entropie - příklady pro mechanické a analogické elektrické systémy -- 7.6. Oscilace termodynamických veličin -- 7.6.1. Linární oscilátor a mikropohyb hmoty charakterizující skupenství -- 7.7. Nelineární oscilátory a jejich využití pro popis strutumích změn -- 7.7.1. Příklad zdvojení potenciální jámy přidáním koeficientů -- 7.7.2. Variace koeficientů potenciální jámy - případ zavěšeného kyvadla s nelineární výchylkou -- 7.7.3. Nelineárnost problému vznikající provázaností dvou diferenciálních rovnic a jejich zobrazení -- 7.7.4. Rovnice Van Polova -- 7.7.5. Jednoduchý vynucený oscilátor Rossler -Uedova typu -- 7.7.6. Chaotický oscilátor --
7.7.7. Oscilační nelineární systémy a charakterizující pohyb molekul nad teplotou, , -- 7.8. Fluktuace vibračních pohybů Literatura -- KAPITOLA 8. Stavové rovnice ve stavu rovnováhy -- 8.1. Základní typy rovnic polynomu třetího stupně -- 8.1.1. Rovnice s trojnásobným kořenem kritického objemu, -- 8.1.2. Stavová rovnice nejpůvodnější - vyjádření podle van der Waalsa -- 8.1.3. Grafické vyjádření stavových rovnic. -- 8.1.4. Stručná fyzikální charakteristika nejtypičtějších vlastností látek určených ke zkoumání pomocí stavových rovnic -- 8.1.5. Bližší pohled na strukturu parametru rozpustnosti -- 8.1.6. Některé novější stavové rovnice -- 8.2. Vyčíslení individuálních parametrů stavových rovnic -- 8.3. Přibližný odhad číselných hodnot koeficientů α, β, γ, δ ve stavových rovnicích -- 8.4. Starší typy stavových rovnic a jejich vztah ke kritickým parametrům látky -- 8.4.1. Přehled souhrnných hodnot pro dvou parametrické stavové rovnice staršího typu -- 8.5. Bližší pohled na rovnici Peng-Robinsona -- 8.6. Jednoduché fyzikální souvislosti indikované z kubických rovnic -- 8.6.1. Logaritmický vztah závislosti tlaku nasycených par na převrácené hodnotě teploty -- 8.6.2. Koeficient teplotní roztažnosti kapaliny -- 8.6.3. Koeficient stlačitelnosti kapalin κ a charakteristický poměr -- KAPITOLA 9. Revize základních pojmů termiky -- 9.1. Úvod -- 9.2. Dvouparametrický systém, konjugované parametry -- 9.2.1. Diatermický (tepelný) kontakt -- 9.2.2. Adiabatická přepážka -- 9.2.3. Residuální charakter termických veličin a pojmů -- 9.3. Definice tepelné rovnováhy -- 9.3.1. Termoskop a termoskopický stav -- 9.3.2. Ad hoc definice teploty -- 9.3.3. Nultý zákon termodynamiky -- 9.4. Fixní termometrické body -- 9.4.1. Empirické vlastnosti fixních termometrických bodů --
9.4.2. Konstrukce empirické teplotní stupnice -- 9.4.3. Sešívání lokálních teplotních stupnic -- 9.4.4. Absolutní teplotní stupnice -- 9.5. Carnotův princip -- 9.5.1. Kalibrace Camotovy funkce pomocí expanse Boyleova plynu -- 9.6. Kritika principu ekvivalence tepla a práce -- 9.6.1. Kalorická teorie tepla -- 9.6.2. Porovnání dynamické a kalorické teorie tepla -- 9.7. K realizaci teplotní stupnice ideálního plynu 9.7.1. Ideální plyn za nízkých teplot -- 9.8. Shrnutí Literatura -- Seznam symbolů

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC