Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.10.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
2 (hodnocen1 x )
(38) Půjčeno:38x 
BK
3., aktualiz. a rozš. vyd.
Praha : Parta, 2007
386 s. : il. ; 31 cm

objednat
ISBN 978-80-7320-099-2 (váz.)
V tiráži uvedeno jako 3., dopl. a upr. vyd.
Na obálce uvedeni jako autoři pouze Milan Valenta a Oldřich Müller
Obálkový podnázev: teoretické základy a metodika
Adresář SPC pro osoby s mentálním postižením
Obsahuje bibliografii na s. 378-386, bibliografické odkazy
000011805
ÚVOD // OBSAH // 3 // OBECNÁ ČÁST 4 // (M. Valenta) // 1 Pojetí psychopedie a její postavení v systému věd 4 // 1.1 Pojetí psychopedie 4 // 1.2 Postavení psychopedie v systému věd 5 // 2 Terminologie v psychopedii 7 // 3 Z historie péče o osoby s mentální retardací či jinou duševní poruchou 17 // 3.1 Koncepční změny v oblasti psychopedie spojené s novými legislativními úpravami 29 // 4 Specifika osobnosti klienta s mentálním postižením i dalšími duševními poruchami 35 // 4.1 Osoby s mentálním postižením 35 // 4.2 Osoby s jinou duševní poruchou 40 // 4.2.1 Děti s pervazivní vývojovou poruchou 40 // 4.2.2 Děti s poruchami chování a emocí 41 // 4.2.3 Klienti se schizofrenií 42 // 4.3 Sexualita osob s mentálním postižením (Z. Kozáková) 44 // 4.3.1 Postoje ? sexualitě osob s mentálním postižením 46 // 4.3.2 Partnerství osob s mentálním postižením 49 // 4.3.3 Manželství osob s mentálním postižením 51 // 4.3.4 Rodičovství osob s mentálním postižením 52 // 4.3.5 Sexuální zneužívání osob s mentálním postižením 53 // 4.3.6 Doporučení pro omezení výskytu sexuálního zneužívání 56 // 5 Etiologie mentálního postižení 58 // 5.1 Prenatální příčiny 58 // 5.2 Perinatální příčiny 59 // 5.3 Postnatální příčiny 60 // 6 Diagnostika v psychopedii 61 // 6.1 Klinické diagnostické prostředky 62 // 6.1.1 Anamnéza • 62 // 6.1.2 Pozorování 63 // 6.1.3 Rozhovor 65 // 6.1.4 Dotazník 66
// 6.1.5 Analýza produktů činnosti 67 // 6.1.5.1 Analýza písma 67 // 6.1.5.2 Analýza hry 68 // 6.1.5.3 Analýza kresby 73 // 6.1.6 Případová studie 78 // 6.2 Testové metody 79 // 6.2.1 Didaktické testy 79 // 6.2.2 Sociometrické testy 80 // 6.2.3 Psychodiagnostické metody 81 // 6.2.3.1 Vývojové škály 81 // 6.2.3.2 Pojetí inteligence a jejího testování 82 // 6.2.3.3 Testy specifických funkcí a schopností 85 // 7 Edukační systém a služby sociální péče určené osobám s mentálním postižením 88 // 8 Prevence mentálního postižení a integrace jedinců s mentálním postižením 97 // 9 Alternativní přístupy ? edukaci a péči o osoby s mentálním postižením 107 // 9.1 Slovo o alternativě 107 // 9.2 Alternativní pedagogické koncepce 20. století 110 // 9.3 Antropozofická pedagogika 114 // 9.3.1 Waldorfská škola 116 // 9.3.2 Camphillské léčebné komunity 117 // 10 Terapeutické přístupy v péči o osoby s mentálním postižením 125 // (M. Valenta, O. Müller) // 10.1 Klasifikace a charakteristika terapií využitelných v péči o osoby s mentálním postižením 126 // 10.1.1 Terapie hrou 126 // 10.1.2 Pracovní a činnostní terapie 127 // 10.1.3 Psychomotorická terapie 129 // 10.1.4 Terapie s účastí zvířete 130 // 10.1.4.1 Hipoterapie 131 // 10.1.4.2 Canisterapie 132 // 10.1.5 Expresívni terapie 133 // 10.1.5.1 Muzikoterapie 134 // 10.1.5.2 Dramaterapie 138 // 10.1.5.3 Arteterapie 143 // 10.1.5.4 Biblioterapie 147
11 Alternativní a augmentativní komunikace 150 // METODICKÁ ČÁST 165 // (M. Valenta, O. Müller) // 1 Teorie výchovy osob s mentálním (či jiným duševním) postižením 165 // (O. Müller, M. Vítková, I. Stmadová, M. Mužáková, Z. Kozáková) // 1.1 Základní východiska 165 // 1.1.1 Obsah, formy a podmínky výchovy 168 // 1.1.2 Cíle a výsledky výchovy 170 // 1.1.3 Metody a další prostředky výchovy 171 // 1.1.4 Konkretizace vybraných výchovných metod uplatnitelných u osob s mentálním postižením 174 // 1.1.4.1 „Terapeutické“ metody 174 // 1.1.4.2 Dramika (výchovná dramatika) 174 // 1.1.4.3 Program instrumentálního obohacení (RLE. - Programm of Instrumental Enrichment) 179 // 1.1.4.4 Alternativní a augmentativní komunikace 181 // 1.1.4.5 Další podpůrné pedagogické metody 183 // 1.1.4.6 Rehabilitační metody 187 // 1.2 Koncept bazálni stimulace a její využití při edukaci jedinců s těžkým postižením (M. Vítková) 190 // 1.2.1 Okruh osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami 190 // 1.2.2 Těžké postižení jako trvalé ohrožení vývoje a života 192 // 1.2.3 Zásady podpory těžce postižených žáků 192 // 1.2.4 Model „vnímání - představy - myšlení“ jako základ terapií ve speciálně pedagogické intervenci 194 // 1.2.5 Koncept bazálni stimulace 197 // 1.3 Socializace osob s mentálním postižením 203 // 1.4 Výchova dítěte s mentálním postižením v rodině 206 // 1.4.1 Další
modely reakcí rodičů na výskyt postižení (I. Stmadová) 208 // 1.4.2 Vlivy na rodinu s dítětem s mentálním postižením (I. Stmadová) 209 // 1.4.3 Podpora poskytovaná rodinám dětí s mentálním postižením v České republice (I. Stmadová) 210 // 1.4.4 Výchovné přístupy a organizace života v rodině s dítětem s mentálním postižením 211 // 1.5 Osobnost a profesní zdatnost psychopeda 213 // 1.6 Předškolní a školní výchova osob s mentálním postižením 216 // 1.6.1 Raná péče a předškolní výchova 216 // 1.6.2 Složky výchovy jako součásti výchovně-vzdělávacího procesu na základní škole 219 // 1.6.3 Výchova na základních školách speciálních 223 // 1.6.3.1 Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy (M. Vítková) 224 // 1.7 Výchova v zařízeních sociálních služeb 228 // 1.8 Standardy kvality sociálních služeb (Z. Kozáková) 232 // 1.8.1 Základní charakteristika standardů 232 // 1.8.2 Způsob hodnocení kvality pomocí standardů 233 // 1.8.3 Typy standardů 233 // 1.8.3.1 Procedurální standardy kvality sociálních služeb 234 // 1.8.3.2 Personální standardy kvality sociálních služeb 234 // 1.8.3.3 Provozní standardy kvality sociálních služeb 234 // 1.9 Příprava vstupu a vstup na volný trh práce 236 // 1.9.1 Sebeobhajování osob s mentálním postižením (Z. Kozáková) 238 // 1.9.1.1 Schůzky sebeobhájců 239 // 1.10 Volný čas a zájmová činnost 241 // 1.11 Společenské organizace
a občanská sdružení 241 // 1.11.1 Vznik Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. 242 // (M. Mužáková) // 1.11.2 Činnost SPMP po roce 1989 (M. Mužáková) 243 // 1.11.2.1 Sociální služby pro osoby s mentálním postižením 243 // 1.11.3 Vznik a rozvoj dalších nestátních neziskových organizací 244 // 1.12 Výchova osob s jiným duševním postižením 246 // 1.12.1 Děti s pervazivní vývojovou poruchou 246 // 1.12.2 Děti s poruchami chování a emocí 250 // 1.12.3 Dospělí klienti s psychiatrickou diagnózou 251 // 2 Didaktika osob s mentálním postižením (M. Valenta) 252 // 2.1 Teorie vzdělávání osob s mentálním postižením 252 // 2.2 Teorie vyučování osob s mentálním postižením 257 // 2.2.1 Teoretická východiska procesu vyučování osob s mentálním postižením 257 // 2.2.1.1 Gnozeologická východiska vyučování 257 // 2.2.1.2 Psychologická východiska vyučování 259 // 2.3 Didaktické zásady 264 // 2.4 Didaktické metody 268 // 2.4.1 Motivační metody 269 // 2.4.1.1 Úvodní motivační metody 269 // 2.4.1.2 Průběžné motivační metody 270 // 2.4.2 Expoziční metody 270 // 2.4.2.1 Metody přímého přenosu poznatků 270 // 2.4.2.2 Metody zprostředkovaného přenosu poznatků 271 // 2.4.3 Metody fixační 275 // 2.4.4 Klasifikační metody 278 // 2.5 Vyučovací formy 280 // 2.6 Didaktické pomůcky 283 // 3 Vybrané předmětové didaktiky (M. Valenta) 287 // 3.1 Smyslová
výchova 287 // 3.1.1 Rozvoj diferenciace jednotlivých analyzátorů 288 // 3.2 Vyučování českého jazyka na prvním stupni základní školy praktické 293 // 3.2.1 Počáteční čtení na základní škole praktické 294 // 3.2.2 Počáteční psaní na základní škole praktické 297 // 3.3 Metodika prvouky a věcného učení 300 // 3.4 Poznámky ? vyučování matematiky 303 // 3.4.1 Matematické zkušenosti dětí před vstupem do školy a na začátku školní docházky 304 // 3.4.2 Geneze kvantitativních (mnohostních) představ vedoucích ? pojmu přirozeného čísla 305 // 3.4.3 Početní výkony 306 // 3.4.4 Slovní úlohy 307 // 3.4.5 Geometrie 308 // 3.5 Metodika pracovního vyučování 309 // 3.5.1 Odraz zvláštností osobnostní struktury žáků s mentálním postižením v hodinách pracovního // vyučování 309 // 3.5.2 Didaktické prostředky a obsah pracovního vyučování 311 // 3.6 Metodika výtvarné výchovy 318 // 3.6.1 Tvořivé pojetí výtvarné výchovy na základní škole praktické 319 // 3.6.2 Výtvarná výchova v nižších ročnících základní školy praktické 320 // 3.6.3 Výtvarná výchova ve vyšších ročnících základní školy praktické 326 // 3.7 Metodika hudební výchovy 329 // 3.7.1 Rozcvičování v hodinách hudební výchovy 330 // 3.7.2 Pěvecké činnosti 334 // 3.7.3 Instrumentální činnost 336 // 3.7.4 Hudebně-pohybové hry 338 // 3.7.5 Hudební poslech 339 // 3.8 Metodické poznámky ? vyučování
tělesné výchovy 340 // 3.8.1 Organizace tělesné výchovy 341 // 3.8.2 Obsah předmětu tělesná výchova 342 // 3.8.3 Dopravní výchova dětí s mentálním postižením 344 // 3.9 Sexuální výchova osob s mentálním postižením (Z. Kozáková) 346 // 3.9.1 Schéma sexuální výchovy 348 // 3.9.2 Principy sexuální výchovy 349 // 3.9.3 Základní východiska sexuální výchovy osob s mentálním postižením 350 // 3.9.4 Metody a formy sexuální výchovy 353 // 3.9.5 Obsah sexuální výchovy osob s mentálním postižením v období základního vzdělávání 355 // 3.9.5.1 Sexuální výchova osob s lehkým mentálním postižením 355 // 3.9.5.2 Sexuální výchova osob se středně těžkým mentálním postižením 358 // 3.9.5.3 Sexuální výchova osob s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami 361 // PŘÍLOHY 364 // Přehled možnosti studia speciální pedagogiky se zaměřením na psychopedii na vysokých školách v České republice 364 // Adresář SPC pro osoby s mentálním postižením 368 // Ukázky IVP pro integrovaného žáka s mentálním postižením 370 // Základní koncepční a legislativní předpisy 376 // LITERATURA // 378

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC