Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

prosociální chování (@@20121022-08:51:18@@) -- 
4 (hodnocen1 x )
(12.5) Půjčeno:200x 
BK
2., přeprac. a rozš. vyd.
Praha : Grada, 2008
404 s. ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-247-1428-8 (váz.)
Psyché
slovenština
Část. přeloženo ze slovenštiny
V tiráži chybně uvedeno: vyd. 1.
1. dotisk 2009 (brož.), 2. dotisk 2010, 3. dotisk 2011 (brož.)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
000012089
předmluva k druhému vydání -- část I. předmět a historie sociální psychologie -- 1. Předmět a místo sociální psychologie v systému věd -- Jozef Výrost, Ivan Slaměník -- 1.1 Milníky na cestě ke konstituování sociální psychologie -- 1.2 „Rodiče", „sourozenci" a „děti" sociální psychologie -- 1.3 Vývojová období a vývojové úlohy sociální psychologie -- 1.4 Sociální psychologie a její self-concept: reflexe předmětu vědní disciplíny -- 1.5 Od hraniční disciplíny přes interdisciplinaritu k transdisciplíně -- Souhrn -- Klíčová slova -- Literatura -- 2. Historie sociální psychologie -- Alena Zelová -- 2.1 K pramenům myšlenkové zdroje sociální psychologie -- 2.2 Období rozvoje sociálně psychologických výzkumů a teoretických koncepcí -- 2.3 Období pochybností -- 2.4 Sociálněpsychologická reflexe postmoderního světa -- 2.5 Na prahu třetího tisíciletí -- 2.6 Sociální psychologie v Čechách (Československu) -- Souhrn -- Klíčová slova -- Literatura -- 3. Socializace -- Eva Sollárová -- 3.1 Socializace jako pojem -- 3.2 Činitelé socializace -- 3.2.1 Rodina, škola a vrstevnické skupiny -- 3.2.2 Socializace v podmínkách práce/organizace -- 3.2.3 Masmédia -- 3.3 Sociální učení -- 3.3.1 Teorie sociálního učení N. E. Millera a J. Dollarda -- 3.3.2 Teorie sociálního učení J. Rottera -- 3.3.3 Teorie sociálního učení R. Searse -- 3.3.4 Teorie sociálního učení A. Bandury -- 3.4
Kultura, společnost a osobnost -- 3.4.1 Kultura -- 3.4.2 Společnost a osobnost -- 3.4.3 Kulturní a společenská podmíněnost člověka -- Souhrn -- Klíčová slova -- Literatura -- Část II. Jedinec a sociální chování -- 4. Sociální psychologie osobnosti -- Jozef Výrost -- 4.1 Stručně z historie -- 4.2 Sociální psychologie a psychologie osobnosti -- 4.3 Problém stability osobnostních charakteristik -- 4.4 Problém struktury osobnosti -- 4.4.1 Pětifaktorový model struktury osobnosti (Big Five) -- 4.4.2 Struktura interpersonálních osobnostních rysů -- 4.4.3 Vztahy modelu interpersonálních rysů a modelu struktury rysů osobnosti -- 4.5 Místo závěru: interakční přístup ke studiu osobnosti -- Souhrn -- Klíčová slova -- Literatura -- 5. Sebesystém, vztah k vlastnímu já -- Petr Macek -- 5.1 Specifičnost jáské zkušenosti -- 5.1.1 Subjektivnost a jedinečnost -- 5.1.2 Dvojakost jáství -- 5.2 Já jako subjekt činnosti, poznávání a prožívání -- 5.2.1 Základní charakteristiky činného já -- 5.2.2 Selektivní vědomí a pozornost -- 5.2.3 Souvztažnost činného já a paměti -- 5.2.4 Činné já a seberegulace -- 5.3 Já jako objekt vlastní reflexe -- 5.3.1 Sebesystém a další příbuzné konstrukty -- 5.3.2 Jáské reprezentace, vztahový rámec uvažování o já -- 5.4 Kognitivní složka sebesystému sebepojetí -- 5.4.1 Obsahové charakteristiky sebepojetí -- 5.4.2 Hypotetický model obsahu sebepojetí -- 5.4.3 Formativní
parametry obsahu -- 5.5 Emocionální složka sebesystému sebehodnocení a celkový vztah -- k sobě -- 5.5.1 Interpersonali!! kontext a obrana sebehodnocení -- 5.5.2 Globální sebehodnocení a vědomí vlastní hodnoty -- 5.6 Konativní složka sebesystému seberegulace -- 5.6.1 Strategické sebeprezentace -- 5.6.2 Sebepotvrzující strategie -- 5.6.3 Sebemonitorování -- 5.6.4 Osobní a společenské standardy a seberegulace -- Souhrn -- Klíčová slova -- Literatura -- 6. Identita v sociální psychologii -- Viera Bačová -- 6.1 Identita definice, přístupy, zkoumání -- 6.1.1 Vymezení identity a jejich vývoj -- 6.1.2 Přístupy k vymezení identity -- 6.1.3 Zkoumání identity v psychologii -- 6.2 Teorie a zkoumání identity v psychologických směrech -- 6.2.1 Teorie ego identity -- 6.2.2 Teorie identity v symbolickém interakcionismu -- 6.2.3 Teorie sociální identity a etnolingvistická teorie identity -- 6.2.4 Procesy konstruování identity -- 6.2.5 Integrující teorie identity v psychologii -- 6.2.6 Postmoderni přístupy k identitě v psychologii -- Souhrn -- Klíčová slova -- Literatura -- 7. Postoje, jejich utváření a změna -- Jozef Výrost -- 7. 1 Základní vymezení a funkce postoje -- 7.2 Stručný nárys vývoje oblasti výzkumu postojů -- 7.2.1 První etapa výzkumu postojů v sociální psychologii (1918-1950) -- 7.2.2 Druhá etapa výzkumu postojů (1950-1970) -- 7.2.3 Současná etapa rozvoje teorie a výzkumu postojů -- 7.3 Problém
vnitřní struktury postoje a organizace postojů do soustav -- 7.4 Změna postojů -- 7.4.1 Zdroj persvazivní informace -- 7.4.2 Obsah persvazivní informace -- 7.4.3 Informační kanál -- 7.4.4 Faktory na straně přijímatele -- 7.4.5 Cíl persvazivní komunikace -- 7.4.6 Proměnné vysvětlující proces změny postoje -- 7.4.7 Úloha přesvědčení při změně postoje -- Souhrn -- Klíčová slova -- Literatura -- 8. Sociální motivace -- Jaromír Janoušek, Ivan Slaměník -- 8.1 Motivace jako psychický proces a jako psychická dispozice -- 8.2 Základní motivační faktory a jejich sociální povaha -- 8.3 Společenská determinace a společenské působení lidské motivace -- 8.3.1 Výkonová motivace -- 8.3.2 Motiv společné činnosti -- 8.3.3 Teorie vnímaného sebeuplatnění -- Souhrn -- Klíčová slova -- Literatura -- 9. Problematika rodu v psychologii -- sociální psychologie ženy a muže -- Viera Bačová -- 9.1 Tradiční přístupy ke zkoumání žen a mužů v psychologii -- 9.1.1 Biologicko-fyziologický přístup -- 9.1.2 Sociální a kulturní přístup -- 9.1.3 Interakcionistické přístupy -- 9.2 Výsledky hlavního proudu psychologického zkoumání žen a mužů -- 9.2.1 Zkoumání rozdílů mezi pohlavími -- 9.2.2 Zkoumání rodu jako osobní proměnné -- 9.2.3 Kritické hodnocení psychologického zkoumání žen a mužů -- 9.3 Psychologie rodu -- 9.3.1 Rod jako sociální kategorie -- 9.3.2 Reflexe způsobů poznávání a zkoumání
žen a mužů -- 9.3.3 Mocenské vztahy v problematice rodu -- Souhrn -- Klíčová slova -- Literatura -- část III. jedinec v interakci -- 10. Sociální poznávání -- František Baumgartner -- 10.1 Specifika sociálního poznávání -- 10.2 Meziosobní percepce -- 10.2.1 Utváření dojmu o osobě teoretické modely -- 10.2.2 Determinanty ovlivňující proces formování dojmu -- 10.3 Atribuční procesy -- 10.3.1 Teorie odpovídajících závěrů -- 10.3.2 Kovariační teorie -- 10.3.3 Atribuční tendence -- 10.4 Sociální schémata: organizování dojmů -- 10.4.1 Druhy schémat -- 10.4.2 Schémata a fungování paměti -- 10.4.3 Kognitivní zkratky (zjednodušení) -- 10.5 Pragmatika sociálního poznávání -- Souhrn -- Klíčová slova -- Literatura -- 11. Sociální inteligence, sociální kompetence -- František Baumgartner, Olga Orosová, Jozef Výrost -- 11.1 Sociální inteligence -- 11.1.1 Vývoj zkoumání sociální inteligence -- 11.1.2 Psychometrická vs. osobnostní linie studia sociální inteligence -- 11.1.3 Sociální vs. emocionální inteligence -- 11.1.4 Měření sociální inteligence -- 11.2 Sociální kompetence -- 11.2.1 Sociální kompetence jako konstrukt sociálních způsobilostí -- 11.2.2 Operacionální definování sociální kompetence a zdroje informací o sociální kompetenci -- 11.3 Psychologické studium moudrosti -- Souhrn -- Klíčová slova -- Literatura -- 12. Sociální komunikace -- Jaromír Janoušek -- 12.1 Základní
charakteristika sociální komunikace -- 12.2 Komunikace verbální a neverbální, záměrná a nezáměrná -- 12.3 Verbální komunikace -- 12.4 Neverbální komunikace -- 12.5 Parajazykové projevy -- 12.6 Interpersonální komunikace -- 12.7 Intrapersonální komunikace a vnitřní řeč -- 12.8 Skupinová komunikace -- Souhrn -- Klíčová slova -- Literatura -- 13. Osobní vztahy -- Jozef Výrost -- 13.1 Konstituování tématu osobní vztahy -- 13.2 Problém vymezení předmětu zkoumání: interpersonální vs. osobní vztahy -- 13.3 Blízkost vztahu a možnosti jeho měření -- 13.4 Ještě jednou o době trvání vztahů: úloha závazků -- 13.5 Fyzikální a sociální kontext osobních vztahů -- 13.6 Fenomenologie intimity -- 13.7 Faktorová analýza struktury vztahů -- Souhrn -- Klíčová slova -- Literatura -- 14. Afiliace, atraktivita, láska -- Ivan Slaměník -- 14.1 Afiliace -- 14.1.1 Fyzická blízkost -- 14.2 Atraktivita -- 14.2.1 Atraktivita fyzická a osobní -- 14.2.2 Teorie atraktivity -- 14.3 Láska -- 14.3.1 Trojúhelníková teorie lásky -- 14.3.2 Druhy lásky -- Souhrn -- Klíčová slova -- Literatura -- 15. Agrese -- Ladislav Lovaš -- 15.1 Co je agrese -- 15.1.1 Agrese a příbuzné pojmy -- 15.1.2 Typy agrese -- 15.2 Teoretické přístupy k agresi -- 15.2.1 Agrese jako instinkt -- 15.2.2 Frustrace a agrese -- 15.2.3 Kognitivní neoasociační teorie -- 15.2.4 Sociální učení -- 15.2.5 Teorie transferu excitace -- 15.2.6 Integrativní
pohled na agresi -- 15.3 Příčiny a faktory agresivního chování -- 15.3.1 Situační faktory agrese -- 15.3.2 Biologické faktory agrese -- 15.3.3 Osobní faktory agrese -- 15.3.4 Faktory ovlivňující inhibici agresivního chování -- 15.3.5 Faktory sociálního prostředí -- Souhrn -- Klíčová slova -- Literatura -- 16. Prosociální chování -- Ivan Slaměník, Jaromír Janoušek -- 16.1 Co je prosociální chování -- 16.2 Proč pomáháme -- 16.2.1 Sociální výměna -- 16.2.2 Sociální normy -- 16.2.3 Empatie -- 16.3 Kdy pomáháme -- 16.3.1 Efekt přihlížejících -- 16.3.2 Rozptýlená odpovědnost -- 16.3.3 Osobnostní determinanty -- 16.4 Komu pomáhame -- Souhrn -- Klíčová slova -- Literatura -- 17. Sociální konflikty -- Miroslav Frankovský, Michal Kentoš -- 17.1 Vymezení konfliktu -- 17.2 Druhy sociálních konfliktů -- 17.2.1 Dynamika sociálního konfliktu -- 17.3 Řešení konfliktu -- 17.3.1 Autoritativní řešení konfliktních situací -- 17.3.2 Alternativní řešení konfliktních situací -- 17.3.3 Intervence třetích stran -- 17.3.4 Vyjednávání -- Souhrn -- Klíčová slova -- Literatura -- část IV. skupina -- 18. Malé sociální skupiny -- Ladislav Lovaš -- 18.1 Základní pojmy -- 18.2 Skupinová struktura a kompozice skupiny -- 18.2.1 Kompozice skupiny -- 18.2.2 Skupinová struktura -- 18.3 Typy skupin -- 18.4 Vývojové procesy ve skupinách -- 18.4.1 Vývoj skupiny -- 18.4.2 Socializace jedince ve skupině -- 18.5 Skupinový
vliv -- 18.5.1 Sociální facilitace -- 18.5.2 Sociální zahálení -- 18.5.3 Skupinová polarizace -- 18.5.4 Skupinářské myšlení (groupthink) -- Souhrn -- Klíčová slova -- Literatura -- 19. Konformita -- Ivan Slaměník -- 19.1 Pojmové vymezení -- 19.2 Klasické studie konformity -- 19.2.1 Vysvětlení konformity -- 19.2.2 Činitelé ovlivňující konformitu -- 19.3 Vyhovění -- 19.3.1 Technika nohy ve dveřích -- 19.3.2 Technika dveří v tváři -- 19.3.3 Technika nízké koule -- 19.3.4 Technika to není vše -- 19.4 Poslušnost -- Souhrn -- Klíčová slova -- Literatura -- 20. Makrosociální jevy a procesy -- Alena Zelová -- 20.1 Psychologie masových jevů -- 20.1.1 Terminologie, klasifikace -- 20.1.2 Teoretické koncepce -- 20.1.3 Laboratorní studie -- 20.1.4 Terénní studie -- 20.2 Psychologie etnicity -- 20.2.1 Mezietnické vztahy -- 20.2.2 Etnicita a teorie sociální identity -- Souhrn -- Klíčová slova -- Literatura -- 21. Mezikulturní psychologie -- Alena Zeľová -- 21.1 Kde se vzala a co je mezikulturní psychologie -- 21.2 Klíčový pojem kultura -- 21.3 Hledání kulturních specifik a univerzálií mezi kulturami -- 21.4 Když se kultury setkávají -- 21.5 Problémy a perspektivy mezikulturní psychologie -- Souhrn -- Klíčová slova -- Literatura -- rejstřík věcný -- rejstřík jmenný
(OCoLC)236558137
cnb001792989

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC