Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1995
498 s. : il. ; 24 cm

ISBN 80-7044-136-4 (brož.)
Studia historica [Univerzita Jana Evangelisty Purkyně ] ; [vol.] 2
Acta Universitatis Purkynianae. Philosophica at historica ; [vol.] 3
Konference se konala ve dnech 6. - 8. září 1994
Obsahuje ilustrace, tabulky, bibliografické citace, resumé německy, seznam účastníků konference
Cestování - dějiny - Evropa střední - sborníky
000012419
Obsah // Úvodem / Einleitung... // Seznam úcastníku konference „Cesty a cestování v živote spolecnosti“... // Liste der Teilnehmer der Konferenz „Reisen im Leben der Gesellschaft“ // I. Stredovek a raný novovek / Mittelalter und Frühe Neuzeit // Jaroslav Pánek... // Cestování jako modernizacní cinitel stredoveké a rane novoveké spolecnosti (Problémy a úkoly ceského výzkumu) // Das Reisen als ein Modernisierungsfaktor der mittelalterlichen und frühneuzeitlicr.er. Gesellschaft (Probleme und Aufgaben der tschechischen Forschung) // Nejstarší ceští „cestovatelé" / Die ältesten böhmischen „Reisenden“ // Ferdinand Seibt... // Cesty sv. Vojtecha // Die Reisen des heiligen Adalbert von Prag // Marie Bláhová... // Možnosti a formy cestování ve stredovekých Cechách a jejich odraz v soudobé historiograf Die Möglichkeiten und Formen des Reisens in mittelalterlichen Böhmen im Spiegel der zeitgenössischen Geschichtsschreibung // Cestování ve vrcholném a pozdním stredoveku / Reisen im hohen und späten Mittelalter // Ivan Hlavácek... // Itinerár jako pracovní nástroj ceského medievisty // Die Itinerarforschung als Arbeitsinstrument des tschechischen Mediävisten // Lenka Bobková... // Cestování, soucást politické praxe. Cesty Karla IV po korunních zemích Das Reisen, ein Bestandteil der politischen Praxis. Die Reisen Karls IV durch die Länder der Böhmischen Krone // Zdenka Hledíková... // Cesty ceských kleriku ke kurii
Die Reisen böhmischer Kleriker zur Kurie // Rainer Aurig... // Zum Görlitzer Gesandten- und Botenwesen im Spätmittelalter ? systému zhoreleckých vyslancu a poslu v pozdním stredoveku Migrace / Migration // Roland Gerber... // Die Einbürgerungsfrequenzen der Städte Freiburg im Uechtland, Konstanz und Luzern im späten Mittelalter // Cetnost prijímání meštanu ve mestech Freiburg v Uechtlandu, Konstantz a Luzern v pozdním stredoveku // Fenomen cestování v dílech autoru rane novoveké Evropy // Das Phänomen des Réisens in den Werken der Autoren in Europa der frühen Neuzeit // Jan Harasimowicz... ; ; // Motiv „dvou cest“ v projevech zbožnosti a v umení raného novoveku // Das Motiv der „zwei Wege“ in der Frömmigkeit und Kunst der frühen Neuzeit // Helmut Hundsbichler...i; // Reise- „Kritik" versus Reise-"Lust’’ im Rahmen der „Welf - Sicht um 1500 // „Kritika“ cestování versus „potešení" v rámci pohledu na svet kolem roku 1500 // Zdenek Beneš...j; // Cesta do Svaté zeme Kryštofa Haranta jako kosmografický obraz sveta // Die Kryštof Harants Reise ins Heilige Land als ein kosmographisches Bild der Welt // Martin Steiner... j; // Cestování v projektech J. A. Komenského Das Reisen in Projekten J. A. Komenskýs // 495 // Folker E. Reichert...-... // Der Einfluß der Ostasienreisen des Mittelalters auf die Kartographie Vliv stredovekých cest do východní Asie na kartografii // ty služební i soukromé / Dienst - und Privatreisen
Václav Ledvinka... // Úrední cesty a pobyty ceských nejvyšších kancléru v 2. poi. 16. stol. // Die Dienstreisen und Aufenthalte der böhmischen obersten Kanzler in der 2. Hälfte des 16. i // Václav Bužek... // Zpravodajské cesty Norimbercanu do rudolfínských Cech Die Nachrichtenreisen der Nürnberger nach Böhmen in der Rudolfinischen Zeit // Petr Vorei... 19J // Mezi Augsburgern a Komárnem (Cestování Jaroslava z Pernštejna v Podunají v polovine 16. stol.) Zwischen Augsburg und Komárno (Das Jaroslavs von Pernštejn Reisen durch das Donaugebie: in der Hälfte des 16. Jhs.) // Aleš Stejskal... // Služební cesty rožmberských úredníku 1589- 1611 Die Dienstreisen der Ämter der von Rosemberg 1589-1611 // Michaela Neudertová... // Cestování nižší šlechty v predbelohorských Cechách // Das Reisen des niederen Adels in Böhmen vor der Schlacht am Weißen Berg // Miloš Sládek... // Posmrtné cestování Albrechta Václava Smirického ze Smiric Das postmortale Reisen Albrecht Václav Smirickýs von Smirice // Jan Smetana... // Náhrobníky renesancních cestovatelu v severních Cechách Grabsteine der Renaissancereisenden in Nordböhmen // Jan Parez...J... // Cestopisné prameny v rukopisné sbírce Strahovské knihovny Reisebeschreibungsquellen in der Handschriftensammlung der Strahover Bibliothek ty za vzdeláním a cesty kavalírské / Die Bildungs- und Kavaliersreisen // Michal Svatoš... // Akademická peregrinate a cesty za vzdeláním // Die akademische
Peregrination und die Bildungsreisen // 199 // 209 // 215 // •I // J // 219 // 4 // 233 // i // 241 // Gernot Heiß... // Bildungsreisen österreichischer Adeliger in der Frühen Neuzeit Cesty rakouských šlechticu za vzdeláním v raném novoveku // Wolfgang Schmid... // Und sie beweisten mir viel Ehr. Anmerkungen zu Albrecht Dürers Reise in die Niederlande (1520-21) // A prokazovali mi mnoho poct. Poznámky ? ceste Albrechta Dürera do Nizozemí (1520-21) Antje Stannek... // 251 // 269 // „Kleider machen Grafen“ im Spiegel der Familienkorrespondenz und der Reisekostenabrechnungen der Grafen von Dernath, 1688-1689 „Šaty delají pána" - ve svetle rodinné korespondence a cestovních úctu hrabat z Dernath, 1688-1689 // Katerina Bobková - Jana Ekertová... // Cesta do Itálie ocima Bedricha z Donína a Petra Velcursia Eine Reise nach Italien aus dem Blickwinkel Bedrichs von Donin und Petrus Velcursiu // Zdenek Hojdá... // Z katolického exilu do západní Evropy. .Velká cesta" Jirího Adama z Martinic ví . Aus dem katholischen Exil in das Westeuropa. Die „Länderreise" des Georg Aia- L t indenjahren 1620-1625. // 496 // Poute a poutníci / Wallfahrten und Pilger // Jan Royt...309 // Poute a poutní místa v Cechách // Die Wallfahrten und Wallfahrtorte in Böhmen // Markéta Holubová...315 // Svatoborské poute // Die Wallfahrten zum Heiligberg // Na prahu „moderního" veku / An der Schwelle der „neuen" Epoche // Alena a Ivan Jakubcovi...325 // Život na
cestách - herci a herecké spolecnosti v 18. století // Das Leben auf den Reisen- Schauspieler und Schauspielergesellschaften im 18. Jahrhundert // Milan Hlavacka...337 // Všední den na stredoevropských cestách 1750-1850 // Der Alltag auf den mitteleuropäischen Wegen und Straßen 1750-1850 // Jan Racek...347 // Cesta za obživou a zábavou - zdroj konfliktu a nesnází // Die Reise zum Lebensunterhalt und Vergnügen - eine Konflikt- und Schwierigkeitsquelle II. Cas objevu a vynálezu - 19. století / Epoche der Entdeckungen und Erfindungen - 19. Jahrhundert Promeny cestování a prameny ? jeho poznání / Veränderungen im Reisen und die Forschungsquellen // Jana Englová...359 // Promeny cestování na pocátku 19. stol. ve svetle zpráv cestovatelu ze Saska do Cech Veränderungen im Reisen von Sachsen nach Böhmen am Anfang des 19. Jhs. auf Grund der Reisenberichte // Kvetoslava Kocourková...365 // Písemné pozustalosti jako pramen ? dejinám cestování Die Schriftlichennachlässe als die Quellen zur Geschichte des Reisens Cestování politické a kulturní / Das politische und kulturelle Reisen // Willem Frijhoff...371 // Holländer in Paris 1805-1810. Ziele und Bedeutung einer Auslandsreise für die niederländische Gesellschaft // Holandané v Paríži 1805-1810. Cíle a význam jedné zahranicní cesty pro nizozemskou spolecnost // Jirí Štaif... 385 // Ceský kulturní a politický zájem o Paríž ve 40. - 60. letech 19. stol. // Tschechische kulturelle und
politische Interessen für Paris in den 40er - 60er Jahren des 19. Jahrhunderts // Volker Ruhland ...399 // Die Eisenbahn - Todesstunde für Postkutsche und Frachtwagen. // Neue Möglichkeiten für das Reisen. // Železnice - soumrak dostavníku a formanských povozu. Nové možnosti cestování. // Eduard Mikušek...407 // „Wanderversammlungen" Spolku pro dejiny Nemcu v Cechách „Wanderversammlungen“ des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen Cestovatelé / Die Reisenden // Milada a Tomáš Sekyrkoví ...415 // Bratri Šternberkové na cestách // Die Brüder von Sternberg auf den Reisen // Ivo Bartecek... 421 // Cestovatelé z ceských zemí v Latinské Americe v 19. stol. // Böhmische und mährische Reisenden in Lateinamerika im 19. Jahihundert // Ludomír Kocourek...429 // Výzkumné cesty Tadeáše Haenka Die Forschungsreisen Thaddäus Haenkes // 497 // Pavel Vanek...437 // Nedocenený cestovatel Vincenc-Cenek Pacit // Ein vergessener tschechischer Reisender - Vincenc alias Cenek Pacit // Bohumír Roedl... 443 // Pozustalost arabisty Eduarda Glasera // Der Nachlaß vom Arabienforscher Eduard Glaser // Petr Štembera...449 // Emanuel Stanek - první ceský malír v Japonsku? // Emanuel Stanek - der erste tschechische Maier in Japan? // Doprava / Verkehr // František Cvrk...455 // Osobní doprava po Labi do I. svetové války Personenverkehr auf der Elbe bis zum 1. Weltkrieg // Bohumil Krivý... 463 // Vývoj Cesko- saského železnicního spojení // Die
Entwicklung der böhmisch-sächsischen Eisenbahnverbindung // Jan Hozák...473 // Zrození motorismu a jeho charakter ve vztahu ? cestování Die Entstehung des Motorismus und sein Charakter in bezug auf das Reisen Turistika / Wandern // Eva Semotanová... 483 // Cestovní a turistické mapy v ceských zemích v 19. století // Die Reisen- und Wandernlandkarten in den böhmischen Ländern des 19. Jhs. // Miloslava Melanová... 489 // Putování do Jizerských hor a Krkonoš v dobe zrodu organizované turistiky // Die Wanderungen ins Iser- und Riesengebirge zur Zeit der Entstehung der organisierten Turistik
(OCoLC)38296912
cnb000273966

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC