Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3.0 (hodnocen2 x )
(24.6) Půjčeno:489x 
BK
Encyklopedie
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2009
935 s. : il. ; 27 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7367-546-2 (váz.)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
000012821
A. Edukační realita -- Edukační realita a pedagogika -- Fenomén výchova ’ -- Školní edukace -- Celoživotní učení a vzdělávání -- Společnost vědění -- B. Škola a edukace -- 1. Systém školství -- Historický vývoj českého školství I (do r. 1948) -- Historický vývoj českého školství II (1948-1989) -- Transformace české společnosti, školství a vzdělávání po r. 1989 -- Současný školský systém v ČR -- Školské systémy v zahraničí -- Předškolní vzdělávací instituce v ČR -- Základní a střední všeobecně vzdělávací školství v ČR -- Střední odborné školství v ČR -- Terciární školství v ČR -- Speciální školství v ČR -- Umělecké školství v ČR -- Nestátní školství (soukromé a církevní) v ČR -- Alternativní školy v ČR -- 2. Cíle a obsahy školní edukace -- Funkce školy a školního vzdělávání -- Kurikulum -- Vzdělávací programy ve všeobecně vzdělávacím školství -- Vzdělávací programy v odborném školství -- Cíle výchovy a vzdělávání -- Obsah vzdělávání -- Cíle a obsahy předškolního vzdělávání -- Cíle a obsahy primárního vzdělávání -- Cíle a obsahy základního vzdělávání (2. stupeň ZŠ) -- Cíle a obsahy středního všeobecného vzdělávání -- Cíle a obsahy středního odborného vzdělávání -- 3. Edukační procesy -- Učení ve školním prostředí -- Školní vyučování -- Edukační prostředí školní třídy -- Komunikace
učitelé-žáci ve výuce -- Formy a metody výuky -- Netradiční formy učení a vyučování -- Školní zátěž a její zvládání -- Kázeň a nekázeň -- Asociální jevy ve škole -- 4. Produkty a efekty edukace -- Gramotnost -- Základy gramotnosti (počáteční čtenářská gramotnost) -- Školní vzdělávání a funkční gramotnost -- Kompetence / klíčové kompetence ve školním vzdělávání -- Formální vzdělávání, neformální vzdělávání, informální učení Vzdělanost / národní vzdělanost -- 5. Edukační média -- Materiální didaktické prostředky -- Školní učebnice -- Nové technologie ve vzdělávání -- E-learning ve školním vzdělávání -- Mimoškolní edukační média -- 6. Škola jako organizace -- Kultura školy -- Psychosociální klima školy -- Management školy -- Malotřídní školy -- Pohled na školní život očima praktika: venkovská škola -- Pohled na školní život očima praktika: velkoměstská škola -- 7. Školy a vzdělávání v síti vnějších vztahů -- Rodiče a škola -- Veřejná správa škol (školské rady) -- Zaměstnavatelé a školy -- Politické strany ve vztahu ke školám a ke vzdělávání -- C. Subjekty edukace -- 1. Žáci a studenti -- Kognitivní vývoj dětí a mládeže -- Jazyková a komunikační kompetence české mládeže -- Tělesné charakteristiky českých dětí a mládeže -- Demografické a sociální charakteristiky českých dětí a mládeže -- Populace českých
středoškoláků a jejich vzdělávání -- Populace českých vysokoškoláků -- Mládež a volný čas -- Mládež z rizikových skupin -- Absolventi škol na trhu práce -- 2. Učitelé a jiní pedagogičtí pracovníci -- Populace českých učitelů -- Pracovní zátěž a podmínky práce učitelů -- Přípravné vzdělávání učitelů -- Další vzdělávání učitelů -- Začínající učitelé -- Asistenti pedagogů -- Vysokoškolští učitelé -- Mimoškolní edukátoři -- D. Edukace specifických skupin populace -- Vzdělávání žáků zdravotně znevýhodněných -- Specifické poruchy učení -- Vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků -- Vzdělávání romských žáků a studentů -- Vzdělávání žáků z etnických menšin a z rodin imigrantů -- Vzdělávání mimořádně nadaných žáků -- Vzdělávání dospělých -- Vzdělávání seniorů -- E. Edukace v mimoškolních prostředích -- Rodina jako edukační prostředí -- Média a edukační působení na mládež -- Edutainment fenomén mimoškolní edukace -- Zájmové vzdělávání mládeže a dospělých -- Podnikové vzdělávání -- Distanční vzdělávání -- Vzdělávání v institucích neformálního vzdělávání -- Výchova a vzdělávání dětí a mládeže ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy Pastorace a výchova -- F. Plánování a řízení vzdělávání a školství -- Česká vzdělávací politika -- Řízení školství
(státní správa) -- Marketingové řízení školy -- Financování a ekonomické aspekty školství -- Reformy školství a vzdělávání ve světě -- G. Evaluace vzdělávání a školství -- Kvalita a efektivita ve vzdělávání -- Inspekce škol -- Autoevaluace škol -- Hodnocení a klasifikace žáků a studentů -- Testování výkonů ve vzdělávání -- Evaluace vzdělávacích výsledků žáků v ČR -- Mezinárodní evaluace vzdělávacích výsledků -- H. Podpora vzdělávání a školství -- Legislativa ve vzdělávání -- Pedagogicko-psychologické poradenství -- Kariérové poradenství -- Zdravotní péče o děti a mládež -- CH. Pedagogická věda a výzkum -- 1. Celkový stav pedagogické vědy -- Pedagogická věda v ČR -- Pedagogická teorie a vzdělávací praxe -- 2. Disciplíny a specializace pedagogické vědy -- Obecná pedagogika -- Obecná didaktika -- Oborové a předmětové didaktiky -- Teorie výchovy -- Filozofie výchovy -- Historická pedagogika -- Dějiny vzdělanosti -- Komeniologie -- Srovnávací pedagogika -- Andragogika -- Androdidaktika -- Pedagogická psychologie -- Školní psychologie -- Speciální pedagogika -- Pedagogická diagnostika -- Sociologie výchovy (vzdělávání a školy) -- Etnopedagogika -- Sociální pedagogika -- Pedagogika volného času -- Gerontopedagogika -- Pedagogická evaluace -- Ekonomie vzdělávání a školství -- Teorie vzdělávací politiky -- Pedagogická prognostika -- Teorie učitelské
profese -- Vysokoškolská pedagogika -- Medicínská pedagogika -- Mediální pedagogika -- Inženýrská pedagogika -- Pedagogika sportu -- 3. Pedagogický výzkum -- Pedagogický výzkum v ČR -- Pedagogický výzkum v zahraničí -- Kvantitativní pedagogický výzkum -- Kvalitativní pedagogický výzkum -- Využitelnost pedagogického výzkumu -- 4. Významná témata pedagogické vědy -- Sociální nerovnosti ve vzdělávání -- Hodnoty ve vzdělávání a ve škole -- Inovace a rozvojové změny v současných školách -- Kritické teorie o škole a vzdělávání -- Ekologická/environmentální výchova -- Multikulturní výchova -- Sexuální výchova -- 5. Informační základna pedagogické vědy a výzkumu -- Pedagogické časopisy, bulletiny a zpravodaje -- Pedagogické encyklopedie, slovníky a tezaury -- Pedagogické knihovny a databáze -- Pedagogická muzea a archivy v ČR -- Přílohy -- České fakulty s programy učitelství a pedagogiky -- Instituce a asociace pedagogického výzkumu v ČR -- Asociace a organizace pedagogického výzkumu v zahraničí Grantové agentury podporující pedagogický výzkum v ČR -- Akreditace vysokých škol v ČR -- Seznam vysokých škol v ČR (stav v r. 2008) -- Tituly absolventů vysokých škol -- Mezinárodní norma pro klasifikaci vzdělávání ISCED
(OCoLC)505913996
cnb001929341

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC