Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

heinzmann (@@20121105-15:58:36@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(18.6) Půjčeno:93x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 2004
444 s. ; 22 cm

ISBN 80-7021-662-X (váz.)
antická starověká řečtina, latina
Část. přeloženo z latiny a řečtiny?
Obsahuje bibliografii na s. 401-430 a rejstříky
Filozofie středověká - dějiny - pojednání
Křesťanství - dějiny - středověk - pojednání
000013005
Slovo ke čtenáři... 13 // Prolog:...16 // Oddíl první: Počátky středověké filosofie // I. Přehled duchovních proudů pozdní antiky // a dílo Aurelia Augustina...19 // II. Anicius Manlius Torquatus Boethius ...24 // 1. Bocthiova učitelská mise...24 // 2. Boethius jako spolutvůrce latinského filosofického pojmosloví . 27 // 3. Rozvrh dělení věd...28 // 4. Boěthiovy gnoseologické názory ...30 // 5. Boěthiův náčrt syntézy antické filosofie a křesťanské teologie ... 32 // 6. Stručné zhodnocení Boěthiova významu ... 35 // III. Jan Filoponos Grammatikos...39 // 1. Komparace dvou současníků ...40 // 2. Jan Filoponos a Simplikios...41 // 3. Filoponova kritika Aristotelovy fyziky...42 // 4. Filoponovo dílo a konflikt křesťanství a pohanství...46 // 5. Historie recepce Filoponova myšlení ... 51 // 6. Zájem o dílo Jana Filopona Grammatika v současnosti ...58 // KѴ. Dionysios Areopagita...60 // 1. Tajemné Divišovo autorství...60 // 2. Přehled spisů...61 // 3. Zakořenění Divišova díla v novoplatónské tradici. // Stručná charakteristika Proklova díla...62 // 4- Cesty k poznání Boha...68 // 5. Idea participace... 73 // 6. Co je zlo? ...75 // 7. Dionysiovo postavení v dějinách filosofie...76 // Oddíl druhý: Karolinská renesance a dílo Jana Scota Eriugeny // I. Povaha vědění v období karolínske renesance...79 // II. Dílo Jana Scota Eriugeny ...81 // 1. Eriugenovo pojetí Božího předurěení a svobody lidské vůle 81 // 2. Vztah rozumu a víry...83 // 3. Předmět díla Peri fyseón ...85 // 4. Eriugenovo pojetí Boha...89 // 5. Svět, ělověk a návrat všeho k Bohu...93 // 6. Eriugenovo místo v dějinách filosofie...98 //
Oddíl třetí: Raná scholastika a Anselm z Canterbury // I. Stručná charakteristika doby... 101 // II. Anselmova filosofie v dějinných souvislostech...104 // 1. Anselmova koncepce vztahu rozumu a víry...104 // 2. Anselmovy důkazy existence Boží v Monologiu a Proslogiu ---112 // 3. Duchovní konfrontace na prahu 12. století: // Anselm kontra Roscelin ...120 // 4. Znalost Anselmova díla v českém středověku ...123 // 5. Hlavní protagonisté dějinného dialogu // o Anselmovč nahlédnutí nepochybnosti existence Boží... 125 // Oddíl čtvrtý: Středověká renesance ve dvanáctém století // I. Sociální a duchovní charakteristika doby ...149 // II. Dílo Petra Abaelarda ... 154 // 1. Abaelardova koncepce univerzálií... 155 // 2. Abaelardova etika...160 // 3. Metodologický význam spisu Sic et non... 161 // 4. Petr Abaelard a jeho působení...163 // III. Spiritualita Bernarda z Clairvaux a jeho konflikt s Abaelardem ... 166 // IV. Jan ze Salisbury ... 171 // V. Symboly a dějinnost v díle Hugona od Sv. Viktora... 173 // VI. Poznámky k některým významným tématům // dvanáctého století... 177 // 1. Metamorfózy struktury sedmi svobodných umění... 177 // 2. Středověký atomismus... 179 // 3. Panteista David z Dinantu...182 //
Oddíl pátý: Vrcholný středověk // I, Některé aspekty duchovních dějin doby ...185 // 1. Idea řádu ... 185 // 2. Formální stránka filosofické literatury...187 // 3. Zápas o Aristotela ve třináctém století...188 // 4. Význam dvou anonymních spisů ...190 // 5. Velký solitér - RaimundusLullus...194 // II. Dva předtomášovští myslitelé ...195 // 1. Vilém z Auvergne ...195 // 2. Albert Veliký...196 // III. Dílo Tomáše Akvinského ...201 // 1. Význam Tomášova díla...201 // 2. Vztah filosofie a teologie...203 // 3. „Objektivita“ Tomášovy filosofie...206 // 4. Základy Tomášovy antropologie // a její význam pro povahu metafyziky...210 // 5. Základní rysy a pojmy Tomášovy metafyziky... 215 // A. Nauka o substanci a akcidentech...218 // B. Nauka o látce a formě...219 // C. Možnost a uskutečnění...222 // D. Nejvýznamnější dvojice pojmů Tomášovy metafyziky: // bytnost a bytí ...223 // 6. Problematika existence a povahy Boží...230 // 7. Poznámky k Tomášovým kosmologickým názorům...240 // 8. Tomášovy názory noctické ...24K // 9. Tomášova etika...250 // 10. Tomášovy názory na společnost // a sociální učení katolické církve ...259 // 11. Dějinné osudy Tomášovy filosofie ...263 // I V. Latinský averroismus a Siger z Brabantu ...268 // V. Františkáni, augustinismus a Bonaventura...272 // 1. Povaha filosofie myslitelů františkánského řádu ...272 // 2. Charakteristika Bonaventurovy filosofie...27? // 3. Rozdělení filosofických disciplín...278 // 4. Vztah k antické tradici ...279 // 5. Bonaventurova teologie dějin...280 // 6. Bonaventurův vliv ...283 //
VI. Oxfordské centrum a Roger Bacon...284 // VII. Tři vklady středověké filosofie do pokladnice dějin myšlení a kultury...289 // 1. Význam sporu o univerzálie...290 // 2. Význam povahy názoru na lidský intelekt...291 // 3. Problematika liberum arbitrium ...294 // Oddíl šestý: Pozdní scholastika // I. Charakteristika pozdní scholastiky...299 // II. Jan Duns Scotus...307 // 1. Scotovo pojetí teologie a její vztah k filosofii...308 // 2. Scotova nová metafyzika... 311 // 3. Scotův důkaz existence Boží... 315 // 4. Poznámky ke Scotově gnoseologii ... 317 // III. Vilém Ockham... 321 // 1. Ockhamova koncepce Boha ...322 // 2. Kritika metafyziky a povaha světa...324 // 3. Ockhamova koncepce poznání a univerzálií ...326 // 4. Ockham a dějiny filosofie ... 332 // 5. Úvahy o dějinné aktuálnosti Ockhamova myšlení... 333 // IV. Mikuláš z Autrecourtu... 337 // 1. Struěný přehled doxografie...339 // 2. Myšlení Mikuláše z Autrecourtu // na pozadí vývoje aristotelismu ...346 // 3. Zpochybnění klíčových pojmů scholastické filosofie... 352 // A. Kritika pojmu substance ... 352 // B. Zpochybnění kauzálního pojetí skutečnosti... 354 // C. Zpochybnění principu participace a analogie... 355 // D. Kritika nauky o transcendentáliích ...356 // E. Otřesení středověkého řádu jsoucího ... 357 //
4. Náčrt Mikulášova filosofického systému... 357 // A. Hledání „prvního principu“ ... 357 // B. Obraz reálného světa...359 // C. Paralelnost reálného a intencionálního světa...361 // 5. Mikuláš z Autrecourtu jako anticipátor // pozdějšího filosofického vývoje ...364 // 6. Poznámky k Mikulášově noetice...367 // 7. Problematika hodnocení Mikulášova filosofického díla ...370 // V. Filosofická spekulace Mistra Eckharta ... 372 // 1. Metafyzika Mistra Eckharta... 372 // 2. Eckhartova nauka o stvoření... 374 // 3. Eckhartovo pojetí Boha ... 375 // 4. Stručné zhodnocení Eckhartova významu... 376 // Oddíl sedmý: Antologie // I. Aurelius Augustinus De doctrina Christiana...379 // II. Jan Filoponos Grammatikos O věčnosti světa proti Aristotelovi ...38K // III. Tomáš Akvinský O potenci Boží...391 // IV. Bonaventura Quaestiones disputataede Scientia Christi...397 // Poznámky...401 // Jmenný rejstřík...431 // Věcný rejstřík...438
(OCoLC)62562068
cnb001489997

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC