Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Praha : Grada, 1993

ISBN 80-85623-45-5
000013161
Rekat.
OBSAH // I. ÚVOD DO CHIRURGIE ...15 // O podstatě a koncepci chirurgie (V. Balaí) >5 // Dějinný vývoj chirurgie (Jan Knobloch) ...20 // Česká a slovenská chirurgie (Jan Knobloch)...22 // Etika v chirurgii (M. Zeman, Z. Šerý) ...31 // Definice ...31 // Chirurg a mezioborová spolupráce ...32 // Etické principy v léěení nemocných se zhoubnými nádory ...33 // Etické a morální problémy u umírajících ...33 // Etika transplantací ...34 // II. ASEPSE A ANTISEPSE (Af Zeman) ...Ч...36 // Základní pojmy...36 // Antisepse ...36 // Asepse ...37 // Dezinfekce...37 // Sterilizace ...37 // ІП. NAUKA O RANÁCH (J. Sváb) . . S°)...49 // Dělení jednotlivých druhů ran ... 49 // Rána řezná ... 49 // Rána sečná ...50 // Rána bodná ...50 // Rána střelná ...50 // Rána kousnutím ...51 // Rána tržná ...51 // Rána zhmožděná ...51 // Hojení ran ...51 // Primární hojení rány ...51 // Sekundární hojení rány ...52 // Prozatímní ošetření ran ...f...33 // Prozatímní stavění krvácení z rány . . . . 53 // První pomoc při velkých ztrátách krve ...54 // Definitivní oSetření ran ...56 // Rány hluboké a pronikající ... 57 // Ošetřeni ran zvláštního původu...58 // Prevence ranné infekce ...59 // IV. INFEKCE V CHIRURGII (A. Podzimek. J. Kletka. Jiřt Knobloch) ...63 // Přirozený průběh infekce...63 // 5 // I // Stav imunity...00 // Nemocniční nákazy...**7 // Diagnostika chirurgických infekcí... 69 // Léčeni
chirurgických infekcí ...-...70 // Chirurgické léčeni ...70 // Chemoterapie ...7* // Imunoterapie ...78 // Ostatní léčebné metody chirurgické infekce...78 // Chirurgické infekce... 79 // Bakteriální a toxická infekce... 80 // Stafylokokové infekce...80 // Streptokokové infekce... 82 // Anaerobní infekce ...J...83 // Gramnegativní infekce...84 // Pseudomykotické infekce ...84 // Mykotické infekce ...8S // Specifické infekce ...85 // Hnisavá onemocněni ruky... 85 // Výskyt HOR...86 // Příčiny HOR...86 // Prevence HOR...86 // Klinický obraz...8*> // Léčebné postupy...88 // V. PATOLOGICKÁ FYZIOLOGIE V CHIRURGII Џ. Kohout, M. PeSkooä) . . . l \ . . 91 // Reakce organismu na zátěž...91 // Poplachová reakce...92 // Katabolická fáze...92 // Anabolická fáze ...94 // Změny vnitřního prostředí...94 // Voda...94 // Natrium...93 // Kalium...96 // Kalcium...92 // Magnézium ...97 // Chloridový aniont...97 // Fosfátový aniont...98 // Sulfátový aniont...98 // Proteinový aniont ...98 // Acidobazická rovnováha...98 // Acidóza ...100 // Alkalóza ...101 // Změny metabolismu při hladovění v poúrazovém a pooperačnfm období...102 // Změny metabolismu bílkovin...105 // Změny metabolismu sacharidů...105 // Změny metabolismu tuků...106 // Změny krevního oběhu ...106 // Infekce ...107 // Úprava metabolických poruch ...107 // Infúze...107 // Klinické vyšetření ...108 // Léčení poruch clcktrolytové a acidobazické rovnováhy...110
// 6 // Náhrada ztrát plazmy nebo krve...112 // Úhrada nutričních a energetických potřeb...113 // Perorální realimentace...117 // VI. VYŠETŘENI CHIRURGICKÉHO NEMOCNÉHO A PŘÍPRAVA К OPERACI // (M. Procházka)...118 // Anamnéza...3...119 // Anamnestické údaje u nemocných s NPB ...’...120 // Zvláštnosti anamnézy u poraněných...121 // Klinické vyšetřeni nemocného ...121 // Aspexe ...122 // Perkuse a auskultace ...123 // Palpace...125 // Doplňující vyšetřeni...126 // Laboratorní vyšetřeni...127 // Zobrazovací metody ...128 // Instrumentální vyšetřeni...130 // Diagnostické chirurgické výkony...130 // Konziliárni vyšetřeni...130 // Stanovení diagnózy...131 // Závěr vyšetřeni a predoperační rozvaha ... 131 // Příprava nemocného к operaci...--v...134 // Obtížnost chirurgického výkonu ...134 // Celkový klinický stav nemocného...134 // Časový faktor operace ...135 // Celková příprava obecná ... 136 // Speciální celková příprava ...136 // Místní příprava ...138 // VII. ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE (J. Drábková)... 141 // Anesteziolog a péče o chirurgického nemocného ...141 // Perioperační období...142 // Predoperační období...143 // Operační výkon ...144 // Anestézie a analgezie ...147 // Celková anestézie... 148 // Mistnf anestézie ...158 // Bezprostřední pooperační období...165 // Kritické stavy . ... 165 // л Léčba bolesti...166 // Mimořádné podmínky - mimořádné situace...167
// ѴШ. CHIRURGICKÝ VÝKON (M. Duda) ...168 // Definice a klasifikace ...168 // Indikace к chirurgickému výkonu...168 // Stanoveni diagnózy, riziko a prognóza ...169 // Poučeni nemocného...169 // Druhy indikaci...169 // Materiální předpoklady ...170 // Operační trakt...170 // Přístrojové vybaveni ...174 // Operační nástroje...177 // 7 // Šicí materiál a jehly...177 // Ostatní operační potřeby ...188 // Personální a organizační předpoklady...190 // Pracovníci operačního oddělení a jejich pracovní náplň ...190 // Organizace práce na operačním oddělení...192 // Hygiena a bezpečnost práce...199 // Dokumentace ...201 // IX. TAKTIKA A TECHNIKA OPERACI (M. Duda. M. Fára)...202 // Definice...202 // Průběh operace...202 // Základy operační techniky...203 // Kožní řez a operační přístup...2<33 // Stavěni krvácení...205 // Preparace...209 // Technika uzleni ...2,2 // Technika šití...217 // Zásady drenáže...234 // Fyziologické operování ...236 // Důležité krvavé chirurgické výkony obecné povahy ...236 // Injekce... 236 // Venesekce... 240 // Punkce...•< „...242 // Koniotomie a tracheostomie...-2...255 // Obstřiky a ostatní výkony...238 // Amputace, exartikulace a replantace..., „...259 // Obecné výkony a tkáňové přenosy v plastické chirurgii ... ."V...268 // Transplantace...268 // Způsoby transplantace ...268 // Lalokové plastiky...ц-л-...271 // Důležité nekrvavé chirurgické výkony obecné
povahy i i..277 // X. POOPERAČNÍ PÉČE (M. Pešková) ...282 // Bezprostředně po operaci ... _...282 // Následná pooperační péče...283 // Obecné zásady pooperační péče...285 // Poloha nemocného po operaci 285 I // Bolest a poruchy spánku po operaci...285 // Hygiena operovaného nemocného ...286 // Nauzea a zvracení po operaci ...286 // Močení po operaci...286 // Odchod plynů a stolice po operaci ...287 // Vodní a elektrolytová rovnováha..., ...287 // Prevence proleženin...Xi...288 // Prevence trombembolické nemoci...v. 288 // Péče o operační ránu...28M // Rehabilitace po operaci... 289 // Dietologie po operaci...-Ѵч>...289 // XI. POOPERAČNÍ KOMPLIKACE (M. Pešková)... 292 // Pooperační nemoc...л\...292 // Pooperační komplikace respirační...293 // 8 // Pooperační laryngotracheitida...293 // Pooperační atelektáza...293 // Aspirace po operaci...294 // Plieni edém...294 // Apnoe jako pooperační komplikace...294 // Šoková plíce...295 // Pooperační záněty plic ...295 // Pooperační komplikace kardiální... ... ...295 // Trombembolické pooperační komplikace...•*’ Wf . і ’їкЬ...296 // Tromboflebitida...296 // Flebotrombóza...297 // Embolie plicnice... ...299 // Vzduchová (plynová) embólie...301 // Tuková embólie ...301 // Poruchy hemostázy po operaci...301 // Koagulopatické krvácení ...302 // Anémie z náhlé krevní ztráty...303 // Teplota po operaci ...304 // Alergické komplikace...304 // Poruchy
funkce močového systému...305 // Pooperační močová retencc ...305 // Poruchy funkce ledvin...306 // Zánéty močových cest...306 // Poruchy funkce jater ...307 // Poruchy funkce trávicího ústrojí ...308 // Prudké ochrnutí žaludku ...308 // Stressové eroze a vředy ...309 // Pooperační ileus...309 // Pooperační zánět příušní žlázy...310 // Škytavka... ...311 // Komplikace v operační ráné ...-r’...311 // Infekce v ráné...311 // Krváceni z operační rány...312 // Rozestup operační rány...313 // Nekróza rány ...314 // Zánéty kůže v okolí operační rány ...314 // Nervové poruchy ...314 // Duševní poruchy ...315 // ХИ. TRANSFÚZE KRVE (M. Zeman) ... v >...316 // Dárcovstvl krve...316 // Odbér krve...316 // Odbér jednotlivých složek krve...317 // Konzervace krve pro mimotélnl oběh...317 // Transfúzni přípravky ...317 // Celulámí krevní preparáty...317 // Deriváty krevní plazmy ...318 // Frakce krevní plazmy...319 // Krevní skupiny...319 // Skupinový systém ABO...319 // Skupinový systém Rh...320 // Ostatní skupinové systémy...321 // 9 // К’ // Indikace transfúze... // Kontraindikace transfúze... // Technika provedeni transfúze... // Zahájenf transfúze ... // Ukončeni transfúze... // Přetlaková transfúze ... // Chyby při provádénf transfúze... // Potransfúzní reakce a komplikace...323 // Hemolytická reakce...323 // Bakteriálně toxická reakce...323 // Pyretická reakce ...323 // Alergická
reakce...324 // Kardiovaskulární komplikace ...324 // Přenos infekčních chorob ...324 // XIII. NAUKA O PORANĚNÍCH (M. Zeman, M. Fára) ...325 // Úraz ... 325 // Příčiny úrazů ...326 // Epidemiologie a sociální důsledky úrazů...326 // Prevence úrazů...327 // Úrazovost v dětském věku...328 // Prevence úrazovosti... 328 // Organizace péče o poraněné ...HO...329 // První pomoc...329 // Hromadné úrazy ... 330 // Základní problémy u hromadných úrazů...330 // Příčiny vzniku katastrof a hromadných úrazů ...331 // Traumatologický plán...331 // Hlášení hromadného úrazu ...331 // Doprava raněných ...10...332 // Způsoby dopravy...332 // Transportní polohy raněných ...332 // Služba rychlé zdravotnické pomoci ...333 // Klinické vyšetření poraněných ...333 // Objektivní vyšetření...333 // Bezprostřední úrazové změny...334 // Poranění měkkých tkání...334 // Poranění skeletu...336 // Bolesti ...336 // Krvácení ...337 // Následné úrazové změny...337 // Poruchy vitálních funkcí...337 // Traumatický šok...337 // Tuková embólie ...337 // Vzduchová embólie...339 // Trombembolie...339 // Pozdní komplikace úrazů ...339 // Dekubity ...339I // Hypostatická pneumonie ...339Ј // Paralytický ileus ...340 // Komplikující onemocnění ...340 // Diabetes mellitus...34O // 10 // Hypertenznf choroba...340 // ICHS...340 // Chronická žilní insuficience ...340 // Chronická bronchopulmonální onemocněni
...340 // Otevřená poranění měkkých tkání...341 // Zavřená poranění měkkých tkání...341 // Otřesy ...341 // Pohmoždění...341 // Poranění šlach...342 // Poranění periferních nervů...342 // Poranění cév ... 343 // Poraněni kloubů... 343 // Poranění kostí...345 // Spontánní zlomeniny...d  . . ’і«...346 // Úrazové zlomeniny...346 // Diagnostika zlomenin...349 // Průvodná poranění při zlomeninách...349 // Léčení zlomenin...350 // Otevřené zlomeniny...354 // Odstraňování kovového materiálu po osteosyntézázh ...354 // Rehabilitační léčení...354 // Hojeni zlomenin...354 // Pakloub...355 // Pozdní komplikace zlomenin...356 // Orgánová poranění...357 // Obvazy...У V...358 // Obvazy šátkové...358 // Obvazy obinadlové...360 // Obvazy z hadicových obinadel...f ...363 // Dlahy a dlahové obvazy... ...363 // Sádrové obvazy...363 // Tepelná poranění...365 // Popáleniny ...366 // Přehřátí...371 // Sluneční úpal... ...372 // Vychladnutí a omrznutí...372 // Poranění elektrickým proudem...372 // Chemická poranění...,...373 // Poraněni zářivou energií...374 // IV. SOK (M. Zeman)... ">...375 // Dělení šoku...375 // Sok z poruchy objemu tekutin...373 // Kardiogenní šok...377 // Septický šok...378 // Anafylaktický šok...378 // Neurogenní šok...379 // Patofyziologie šoku...379 // Hemodynamické změny při šoku...381 // Vliv šoku na funkci orgánů...382 // Klinika šoku...386 // Anamnéza...38 
// 11 // XV. // XVI. // Klinický obraz...386 // Léčení šoku...387 // První pomoc při šokových stavech...388 // Klinické léčení šoku...388 // ÚKOLY VÁLEČNÉ CHIRURGIE A ZVLÁŠTNOSTI CHIRURGICKÉ ČINNOSTI ZA // VÁLKY (B. Konečný, J. Lichtenberg)...391 // Rozsah pomoci na zdravotnických etapách...392 // Třídění raněných na zdravotnických etapách...392 // Obecné zásady ošetřování válečných poranění...393 // Soudobá válečná poranění...393 // Střelná poranění...396 // Ošetření střelných poranění ...397 // Válečné popáleniny...398 // Děleni válečných popálenin...399 // Lokalizace a klasifikace popálenin ...399 // Třídění a ošetřeni popálených...399 // Omrzliny ve válce...402 // Kombinovaná poškození při použiti jaderných zbrani...403 // Poranění a celkové ozářeni...404 // Rána zamořená radioaktivními látkami...404 // Kombinovaná poškození při použití chemických zbraní ...405 // Crush-syndrom (syndrom zhmoždění, syndrom zasypáni, traumatická toxikóza) . J .) . . 406 // Klinický obraz...406 // Léčení...407 // Blast-syndrom (poranění tlakovou vlnou)...3 ...407 // Ošetření...408 // Válečný traumatický šok...408 // Klasifikace šoku...408 // Ranné krvácení...409 // Ranná infekce válečných poranění...410 // Hnisavá infekce...i...410 // Tetanus...i...411 // Anaerobní infekce...412 // Válečné amputace...414 // Neodkladné výkony v rámci první lékařské
pomoci...415 // Odsunové třídění...415 // ZÁKLADY CHIRURGICKÉ ONKOLOGIE (M. Duda, Z. Šerý) . . ...417 // Vznik nádorového onemocnění...417 // Definice a základní členění...417 // Etiologie...419 // Epidemiologie...420 // Stupeň rozvoje, šíření a klasifikace nádorů...420 // Prekancerózy a časná stadia zhoubných nádorů...420 // Šíření nádoru...423 // Klasifikace...424 // Onkologie a onkochirurgie...426 // Organizace onkologické péče...426 // Diagnostika...427 // Včasná prvotní diagnostika...427 // Stanovení definitivní diagnózy ...429 // 12 // Prevence a léčení...430 // Prevence...430 // Léčení...430 // Výsledky léčení a prognóza...437 // XVII. IMUNOLOGIE A TRANSPLANTACE (V. Kořislek. J. Lokaj)...438 // Vliv chirurgického výkonu na imunitu...439 // Chirurgická léčba nemocných s podlomenou imunitou...440 // Imunologická problematika transplantací tkáni a orgánů...441 // Transplantace životně důležitých orgánů...442 // Transplantace ledviny...444 // Transplantace jater...445 // Transplantace srdce...446 // Transplantace pankreatu...446 // Transplantace srdce a plic...446 // ХѴІП. CHIRURGICKÁ POSUDKOVÁ ČINNOST (M. Zeman)...448 // Chirurgický posudek...450 // Odškodněni za bolest a ztiženi společenského uplatněni...451 // Posudky pro účely pojišťovny...452 // Posudky pro účely vojenské správy...453 // Znalecký posudek v trestním řízeni...453 // Příčinná souvislost úrazu a chorobných
změn...454 // Lázeňská péče...456 // Obecné zásady poskytováni lázeňské péče...456 // Kritéria pro výběr nemocných pro lázeňskou léčbu...456 // Navrhováni lázeňské péče...456 // XIX. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST V CHIRURGII (M. Zeman)...458 // Lex artis (pravidlo vědy, uměni)...458 // Chirurg a trestní právo... 459 // Ublíženi na zdraví ...459 // Těžká újma na zdraví...460 // Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků...460 // Podáváni důkazu svědeckou výpovědi zdravotnických pracovníků a důkaz znalcem // v oboru lékařství v trestním řfzenf ...462 // Zásady pro poskytováni údajů ze zdravotnické dokumentace...462 // Odpovědnost za porušeni povinné mlčenlivosti...462 // Právní aspekty prováděni chirurgických výkonů...462 // Náboženské úkony ve zdravotnických zařízeních...464 // Negativní jevy ve zdravotnictví...464 // Vybrané zákonné a podzákonné předpisy...465 // Resortní předpisy...466 // XX. VĚDECKÉ INFORMACE V MEDICÍNĚ SE ZAMĚŘENÍM NA CHIRURGII // (F. Choc)...467 // Knihovny a informační pracoviště...467 // Využíváni vědeckých informací...468 // Bibliografie lékařské literatury...470 // Citováni literatury ...472 // Seznam základních chirurgických časopisů včetně jejich zkratek...474 // XXI. REJSTŘÍK...480 // 13

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC