Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Sémiotika v teorii a praxi (@@20121102-11:51:53@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(21.7) Půjčeno:65x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2005
343 s. ; 21 cm

ISBN 80-246-0919-3 (brož.)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze ; 6
Obsahuje bibliografii na s. 309-327, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000014801
Obsah // Co na srdci... /K // 1. Kognitivní lingvistika tady a teď (Irena Vaňková, Iva Nebeská) /17 i.i. Interdisciplinární kontexty /17 // i.i.i.Přístupy k jazyku a dimenze znaku /17 // 1.1.2 Kognitivní věda /18 // 1.1.3 Jazyk v kognitivním rámci /21 // 1.1.4 Vývojové souvislosti /22 // 1.2 Pojetí jazyka a jazykovědy /24 // 1.2.1 Filosofická východiska /24 // 1.2.2 Charakteristické rysy /26 // 1.2.3 Metody a cíle /30 // 1.2.4 Rozložení akcentů /32 // 1.3 Základní směry v kognitivní lingvistice /34 // 2. Člověk ve světě a v jazyce /37 // 2.1 Univerzální a relativní (Irena Vaňková) /37 // 2.2 Jazykový obraz světa (Irena Vaňková) /46 // 2.2.1 Historické souvislosti /46 // 2.2.2 Definice /51 // 2.2.3 »Přirozená“ slovní zásoba /56 // 2.2.4 Kořeny /58 // 2.3 Antropocentrismus jako perspektiva jazykového obrazu světa (Irena Vaňková) /59 // 2.4 Kategorizace a význam (Irena Vaňková) /67 // 2.4.1 Kategorizace: ne chaos, ale svět /67 // 2.4.2 Kategorizace a kategorie: otázky, problémy, filosofické zázemí /70 // 2.4.3 Jak kategorizujeme: kategorie-nádoba versus kategorie s centrem a periferií /75 // 2.4.4 Reflexe významu a jeho popis /77 // /5 // Obsah // 2.4.5 Prototyp, nebo stereotyp? /83 // 2.4.6 Hledání konotací /88 // 2.4.7 Umělecké texty a sdílení konotací /90 // 2.4.8 Nejen jazykověda, nejen sémantika /91 2.5 Metafora a metaforičnost (Iva Nebeská) /92 // 2.5.1 Metafora v životě a ve vědě /92 // 2.5.2
Metafora v lingvistice /93 // 2.5.3 Metaforičnost konceptuálního systému /96 // 2.5.4 Metafora v kognitivních vědách /99 // 3. Kapitoly o smyslech /107 // 3.1 Patero smyslů v českém obrazu světa (Irena Vaňková) /107 // 3.1.1 Lidské smysly a „čitedlný svět“ /107 // 3.1.2 Čuješ? - O čití, cítění a slyšení /ш // 3.1.3 Co to znamená cítit /113 // 3.1.4 Cítit a bdít, cítit a žít /116 // 3.1.5 Čichy, city a smysly /117 // 3.1.6 Kvalita smyslů a smyslových vjemů /121 // 3.1.7 Smysly a smyslové defekty /124 // 3.2 Smysly jako zdrojové oblasti konceptuálních metafor /130 // 3.2.1 Zrak (Iva Nebeská) /131 // 3.2.2 Sluch (Iva Nebeská) /141 // 3.2.3 Čich (Lucie Saicová Římalová) /145 // 3.2.4 Chuť (Lucie Saicová Římalová, Iva Nebeská) /156 // 3.2.5 Hmat (Iva Nebeská) /163 // 3.3 Poznámky o smyslovém vnímání v interdisciplinárních souvislostech (Jasňa Šlédrová) /188 // 3.3K Smysly a psychoterapie /188 // 3.3.2 Smysly a učení /190 // 3.4 Závěry o smyslech /191 // 3.4.1 Jazykový obraz smyslů (Irena Vaňková) /191 // 3.4.2 Jednotlivé smysly jako zdrojové oblasti konceptuálních metafor (Iva Nebeská, Lucie Saicová Římalová) /192 // 4. Kapitoly o barvách (Irena Vaňková) /195 // 4.1 Mít barvu a nemít barvu: barevnost a nebarevnost v českém obrazu světa /195 // 4.1.1 Přirozený svět a jeho jazykový obraz /195 // /6 // 4-1.2 Barvy a barevnost v českém obrazu světa /196 // 4.1.3 Zabarvení tváře: „dobrá“
a „špatná“ barva /202 Přílohy: A. Co znamená v češtině barva a barevný /212 // B. Opozice „barevné - nebarevné“ v češtině /213 // C. Zabarvení tváře v češtině /214 // D. Opozice „červený - bledý“ /215 // 4.2 Žlutá barva v českém obrazu světa /217 // 4.2.1 Barvy, člověk a přírodní cyklus /217 // 4.2.2 Žlutá v češtině: nejednoznačnosti a ambivalence /219 // 4.2.3 Žlutá: etymologie, motivační souvislosti, deriváty /222 // 4.2.4 Co je v češtině žluté: sémantická centra, kolokace a konotace /224 // 4.2.5 Závěr: sémantika adjektiva žlutý a jeho derivátů /231 Příloha: Sémantická struktura českého lexému žlutý a jeho derivátů - // kognitivní modely jednotlivých sémantických okruhů /233 4.3. Čtyiy doby Boženy Němcové: barevnost a barvy v českém obrazu světa a v uměleckém textu /239 Příloha: Struktura textu Čtyrydoby z hlediska sémantické opozice barevné - nebarevné /245 // 5. Různá témata - různé metody /247 // 5K Srdce to lidské (K jazykovému obrazu srdce v češtině) // (Irena Vaňková) /247 // 5.1.1 Na prahu tázání: východiska /248 // 5.1.2 Emoce a části těla: somatická frazeologie /250 // 5.1.3 Etymologický exkurs. Symbolika srdce /252 // 5.1.4 Srdce: základní významy /254 // 5.1.5 Srdce v poezii /261 // 5.2 Rozměrové vztahy v češtině (Jasňa Šlédrová) /265 // 5.2.1 Prostor a představová schémata /265 // 5.2.2 Prostorové vztahy z hlediska ontogenetického
/267 // 5.2.3 Problematika vyjadřování rozměrů úhlem pohledu J. Linde-Usiekniewicz /268 // 5.2.4 Co se dovídáme o rozměrech na podkladě českého jazykového materiálu /271 // 5.2.5 Závěrem /280 // 5.3 Významy slov silný a slabý (Lucie Saicová Římalová) /281 // 5.3.1 Významy a jejich struktura /282 // /7 // Obsah // 5.3.2 Silní a slabí- o lidech /289 // 5.3.3 Závěrem /291 // Příloha: Schéma významů slov silný a slabý /292 // 5.4 Některé prostředky vyjadřování nejistoty (a , jistoty“) (Iva Nebeská) /294 // ...to na jazyku /301 // Summary (Lucie Saicová Římalová) /303 // Ediční poznámka /307 // Literatura /309 // Jmenný rejstřík /329 // Věcný rejstřík /335 // /8
(OCoLC)69923027
cnb001500137

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC