Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:10x 
BK
Dotisk 1. vyd.
Praha : Česká biblická společnost, 1998
173 s. : il.

ISBN 80-85810-15-8 (brož.)
Obsahuje ilustrace, mapku, fotografie, předmluvu, úvod, stručné biografie autorů a jejich fotografie
Bible - výklady
000014886
Obsah // Úvod Miloš Bič // a) Bible v českých zemích - b) Od ústního podání ke kánonu - c) Písmo svaté a slovo Boží // STARÝ ZÁKON // Miloš Bič // I. TAJEMSTVÍ A DIV STVOŘENÍ...19 // 1. Na počátku (Gn 1,1) ...19 // a) Bůh stvořil - b) Prostřený stůl - c) Odpočinutí - d) Výstraha // 2. Je tu člověk (Gn 1,27; 2,7)...24 // a) Obraz Boží - b) Pouhý prach - c) Muž a žena - d) Dvě jména // 3. Vlastní cestou (Gn 3,4n) ...29 // a) Vzpoura - b) Výslech - c) Trest - d) Milost // II. ZRADA A ZÁCHRANA ...34 // 1. Bratrovrah (Gn 5,3)...34 // a) Kain a Ábel - b) Kainovci - c) Zlo sílí - d) Šétovci // 2. Potopa (Gn 6,5n)...38 // a) Marné úsilí - b) Zrůdy - c) Zachráněný Noe - d) Nový počátek // 3. Babylónská věž (Gn 11,4)...42 // a) Rozčlenění lidstva - b) Lidské velikášství - c) Bůh se směje - d) Terachovci // III. BOŽÍ LID ...47 // 1. Věrný Abraham (Gn 12,1)...47 // a) Opouští domov - b) Pod Boží ochranou - c) Rozchod s Lotem - d) Syn zaslíbení // 2. Slepý Izák (Gn 26,24)...51 // a) Splněné zaslíbení - b) Izákovy příběhy - c) Ezau a Jákob - d) Zásah Rebeky // 3. Vítězný Jákob (Gn 32,29) ...55 // a) V Bét-elu - b) U Lábana - c) Útěk - d) Nové jméno // 5 // IV. ZEMĚ ZASLÍBENÁ A EGYPT...60 // 1. Izrael v Egyptě (Dt 11,10.12)...60 // a) Dva protiklady - b) Dvanáctero pokolení - c) Přechod mořem - d) Pouští k cíli // 2. Mojžíš - Prostředník (Ex 33,11) ...64 // a) Narození a
mládí - b) Na útěku - c) Pověření - d) Sínajská smlouva // 3. V zaslíbené zemi (Joz 21,45) ...69 // a) Jozue - b) Zajordánské kmeny - c) Boj o zemi - d) Rozdělení země // V. OTÁZKA KRÁLOVSTVÍ 75 // 1. Doba předkrálovská (Sd 17,6)...75 // a) Soudcové - b) Gedeón - c) Jiftáeh - d) Samson // 2. Saul a David (1S 8,5) ... 79 // a) Spor o království - b) Nespolehlivý Saul - c) Věrný David - d) Zaslíbení // 3. Šalomoun a zánik (lKr 5,10)...84 // a) Moudrý Šalomoun - b) Stavitel chrámu - c) Vládce i nad mořem - d) Království // se hroutí // VI. PROROCI 90 // 1.Extatičtí ztřeštěnci (1S 10,5) ...90 // a) Ve starém Orientu - b) Izraelské začátky - c) Prorok a král - d) Hospodinovi služebníci // 2. Neohrožení svědkové (Jr 1,10)...94 // a) Sami proti všem - b) Písemné záznamy - c) Zvěstovatelé soudu - d) Ohlašo- // vatelé milosti // 3. Budovatelé mostu (Iz 55,9)...98 // a) Proroci jako reformátoři - b) K zákonu a svědectví - c) Nové srdce - d) Mojžíš a Elijáš // VII. ZE SMRTI V ŽIVOT...103 // 1. Starozákonní evangelium (Iz 42,1) ...103 // a) Trpící Služebník - b) Nový Izrael - c) Návrat ze zajetí - d) Budování chrámu // 2. Jób (Jb 42,5) ...107 // a) Zkouška spravedlivého - b) Trpící Jób - c) Zrádní přátelé - d) Svrchovaný Bůh // 3. Nová píseň (2 96,1)...K // a) Královské žalmy - b) Žalmové nadpisky - c) Otázka zpřítomňování - d) Od kultu // k eschatologii // 6 // VIII. RADOSTNÝ
CHVALOZPĚV...ііK // 1. Bůh - Král i Otec (2 24,10; Iz 63,16) ...116 // a) Otec i Bratr - b) É1 a Baal - c) Hospodin Králem - d) A přece Otec // 2. První i poslední (Iz 44,6) ...120 // a) Koloběh času - b) Zaslíbení a naplnění - c) Historie a mytologie - d) Blažená doba // 3. Boží slovo je stálé (2 119,89) ...124 // a) Bůh mluví - b) Člověk odpovídá - c) Otázka zjevení - d) Naplnění v Kristu // NOVÝ ZÁKON // Petr Pokorný // I. EVANGELIUM O JEŽÍŠI KRISTU іKі // (1K 15,1-5; Ř 1,1-4; F(p) 2,5-17) // 1. Svéráz Nového zákona a jeho vztah k první části Bible...131 // 2. Nejstarší výrazy křesťanské víry...132 // 3. Evangelium o Kristově vzkříšení a vyvýšení...132 // 4. Vtělení, ponížení a vyvýšení...135 // II. ZAČÁTEK JEŽÍŠOVA PŘÍBĚHU ...138 // (L 2,1-20; Mt 1,18-23; Mk 1,1-11.14) // 1. Vánoční legendy...138 // 2. Ježíšův křest...141 // 3. Ježíšova pokušení ...141 // 4. Ježíš káže evangelium...143 // III. PŘIBLÍŽILO SE KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ...144 // (Mt 13,24-52; L 6,12-26; Mt 5,1-12; Mt 12,22-29; Mt 6,7-13) // 1. Království Boží přichází...145 // 2. Blahoslavenství ...146 // 3. Podobenství Ježíšova...146 // 7 // 4. Království Boží a odpovědnost v životě ...148 // 5. Zastihlo vás království Boží ...148 // IV. „SYN ČLOVĚKA PŘIŠEL, ABY HLEDAL 151 A SPASIL, CO ZAHYNULO“ // (Mk 9,33-37; Mk 10,13-16; 10,42-52; Mt 9,9-13; L 19,1-10; 22,14-20) // 1. Jako dítě
...152 // 2. Uzdravování a zázraky...152 // 3. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky...153 // 4. Poslední večeře ...154 // V. DVOJÍ PŘIKÁZÁNÍ LÁSKY ...155 // (L 10,25-37; 6,27-36; 15,11-32; 1K 13) // 1. Výklad Zákona ...156 // 2. Milujte nepřátele...156 // 3. Podobenství o milosrdném otci...157 // 4. Hymnus lásky ...158 // VI. UKŘIŽOVÁN UMŘEL...159 // (Mk 3,13-19; 7,14-23; 11,15-19; 13,1-2; 14,12-42) // 1. Obnova Božího lidu...160 // 2. Nový obraz člověka...161 // 3. Smrt na kříži...162 // VII. AŽ DO POSLEDNÍCH KONČIN ZEMĚ ...164 // (Sk 1,1-8; 1 KK 1,1-10; Ga 2,11-3,14; R 8,31-39; Zj 21,1-4) // 1. Evangelium mezi pohany ...165 // 2. Epištoly a vznik Nového zákona...166 // 3. Ospravedlnění z milosti...167 // 4. Soubor biblických knih ...169

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC