Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:14x 
BK
Vyd. 1.
Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2001
232 s. : il.

ISBN 80-7044-365-0 (brož.)
Skripta
Obsahuje tabulky, úvod
Bibliografie: s. 229-232
Didaktika - cvičení praktická - učebnice vysokošk.
000015343
K // Obsah // ÚVOD 5 // VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ 6 // 1. PROCES UČENÍ A STYLY UČENÍ ŽÁKŮ 7 // 1.1 Vymezení pojetí učeiií 8 // 1.2 Podmínky učení 11 // 1.2.1 Vnitřní podmínky učení 12 // 1.2.2 Vnější podmínky učeni 13 // 1.2.3 Brunerovo pojetí podmínek učeni 14 // 1.3 Styl učení a jeho typy 28 // 1.4 Diagnostika stylů učení 35 // 1.5 Řízení učení 37 // 2. ŘÍZENÍ KURIKULA 39 // 2.1 Vymezení pojetí kurikula 40 // 2.2 Tvorba kurikula 45 // 2.3 Změny kurikula 50 // 2.4 Třídní management 52 // 3. VÝUKOVÉ CÍLE VE VZDĚLÁVACÍM PROCESU 56 // 3.1 Vymezení pojmu výukový (výchovně vzdělávací) cíl 58 // 3.2 Taxonomie cílů výuky 59 // 3.2.1 Taxonomie kognitivních cílů výuky 63 // 3.2.2 Taxonomie efektivních (postojových) cílů 65 // 3.2.3 Taxonomie psychomotorických (výcvikových) cílů 68 // 3.3 Požadavky na formulaci výukového cíle 69 // 3.4 Práce učitele s výukovým cílem 71 // 3.5 Práce žáka s výukovým cílem 73 // 4. DIDAKTICKÁ ANALÝZA UČIVA A JEJÍ METODICKÝ POSTUP 77 // 4.1 Vymezení pojmu didaktická analýza učiva 79 // 4.2 Východiska pro didaktickou analýzu učiva 80 // 4.3 Postup při provádění didaktické analýzy učiva 87 // 4.4 Ukázka didaktické analýzy učiva 88 // 5. METODY VÝUKY 94 // 5.1 Vymezení pojmu „výuková metoda“ 95 // 5.2 Metody a jejich vztah k dalším prvkům vyučovacího procesu 96 // 5.3 Klasifikace výukových metod 97 // 5.4 .Aktivizující metody výuky
102 // 6. ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY 109 // 6.1 Vymezení pojmu organizační formy výuky a jejich klasifikace 110 // 6.2 Přehled organizačních forem výuky 112 // 6.2.1 Individuální forma výuky 112 // 6.2.2 Hromadná forma výuky 112 // 6.2.3 Skupinová forma výuky 114 // 6.2.4 Individualizovaná forma vyučování 118 // 6.2.5 Projekty ve výuce , 121 // 6.3 Organizační formy vyučování v mimoškolním prostředí - vycházka a exkurze 123 // 7. PROCES KOMUNIKACE VE VÝUCE 126 // 7.1 Komunikace v pedagogické interakci 127 // 7.1.1 Vymezeni pojmu pedagogická komunikace a funkce komunikace 127 // 7.1.2 Obsah pedagogické komunikace 129 // 7.1.3 Pravidla pedagogické komunikace 131 // 7.1.4 Typy pedagogické komunikace 133 // 7.1.5 Vytváření a kladení otázek 135 // 7.2 Zpětná vazba v pedagogické komunikaci 138 // 7.3 Práce s chybou v pedagogické komunikaci 139 // 8. PEDACOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA ŽÁKA 143 // 8.1 Vymezení pojmu pedagogicko-psychologická diagnostika 145 // 8.2 Zásady, které by měl učitel při diagnostikování dodržovat 146 // 8.3 Metody pcdagogicko-psychologické diagnostiky 147 // 8.3.1 Přehled metod 147 // 8.3.2 Diagnostika vědomosti a dovedností žáka 148 // 8.3.3 Diagnostika sociálních vztahů ve třídě 161 // 8.3.4 Diagnostika sociálního klimatu třídy 164 // 8.3.5 Diagnostika zájmů žáků 167 // 8.3.6 Diagnostika žákova vztahu k předmětu 168 // 8.3.7 Diagnostika sebepojetí žáka 169 // 9. HODNOCENÍ
VE VÝUCE 173 // 9.1 Vymezení pojmu hodnocení 175 // 9.2 Podstata školního hodnocení 178 // 9.3 Základní funkce hodnoceni 178 // 9.4 Typy a formy hodnocení žáků ve škole 181 // 9.4.1 Typy hodnocení žáků ve škole 181 // 9.4.2 Formy realizace hodnocení 187 // 9.4.3 Hodnotící aktivity žáku 193 // 9.5 Učitelovo pojetí úspěšného žáka 195 // 10. TVOŘIVOST UČITELŮ A ŽÁKŮ V VÝUCE 201 // 10.1 Vymezení pojmu tvořivost 202 // 10.2 Tvořivá osobnost 203 // 10.3 Vývoj tvořivosti u dětí předškolního a školního věku 206 // 10.4 Tvůrčí činnosti 207 // 10.5 Tvořivé otázky a úkoly 208 // 10.6 Metody výchovy tvořivosti ve vyučování 210 // 10.7 Vytváření tvořivého klimatu 212 // 11. PŘÍPRAVA UČITELE NA VÝUKU 215 // 11.1 Projektování přípravy’ učitele 216 // 11.2 Fáze přípravy učitele 217 // 11.3 Několik zásad pro plánování vyučovací hodiny 226 // LITERATURA 229 // Autorky jednotlivých kapitol: // Renata Šikulová: kapitola 3 - 9, 11 // Lenka Mťíllerová: kapitola 1 - 2, 10

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC