Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
1. vyd.
Praha : Polyglot, 1997
363 s.

ISBN 80-901988-8-0 (brož.)
Francouzština - gramatika - cvičení praktická a klíče
000015566
Obsah // Úvod ...5 // 1. Podstatná jména... 8 // Les noms // 2. Přídavná jména...18 // Les adjectifs // 3. Členy...32 // Les articles // 4. Číslovky...46 // Les adjectifs numéraux // 5. Zájmena osobní, přivlastňovací a ukazovací...58 // Les adjectifs et pronoms personnels, possessifs et démonstratifs // 6. Zájmena vztažná...78 // Les pronoms relatifs // 7. Zájmena neurčitá ...88 // Les adjectifs et pronoms indéfinis // 8. Zájmenná příslovce en,y...102 // Les pronoms adverbiaux en, у // 9. Přítomný čas a rozkazovací způsob ...110 // Le présent de ľindicatif et ľimpératif // 10. Budoucí čas prostý ...132 // Le futur simple // 11. Složené perfektum, imperfektum, jednoduché perfektum...144 // Le passé compose, ľimparfait, le passé simple // 12. Blízká budoucnost, blízká minulost, vazba étre en train de...176 // Le futur proche, le passé récent, la tournure étre en train de // 13. Předminulý čas, předbudoucí čas...186 // Le plus-que-parfait, le futur antérieur // 14. Konjunktiv přítomný a minulý...194 // Le présent et le passé du subjonctif // 15. Podmiňovací způsob přítomný a minulý...214 // Le conditionnel présent et passé // 16.Trpný rod...230 // La voix passive // 17. Podmínková souvětí se spojkou si ...238 // Les propositions hypothétiques avec la conjonction si // 18. Souslednost časů v oznamovacím způsobu ...248 // La concordance des temps de ľindicatif // 19. Slovesné vazby ... 258
Les verbes et leurs constructions // 20. Předložky před infinitivem, složený infinitiv...272 // Ľemploi des prépositions devant 1’infinitif, 1’infinitif passé // Cvičebnice francouzské gramatiky 3 // 21. Příčestí přítomné, přechodník přítomný, příčestí minulé složené ...284 // Le participe présent, le gérondif, le participe passé composé // 22. Příslovce...294 // Les adverbes // 23. Předložky...306 // Les prépositions // 24. Zdůraznění větných členů ...326 // L.a mise en relief ďun membre dc la phrase // 25. Zápor...332 // La négation // 26. Otázka přímá a nepřímá, tázací zájmena ...342 //  .’interrogation directe et indirecte, les pronoms interrogatifs // 27. Různé problémy ...358 // Autrcs problčmes // 4 Cvičebnice francouzské gramatiky

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC