Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.09.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Praha : ISV, 1998
122 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-85866-31-5 (brož.)
Jazykověda
Čeština - mluvnice - cvičení praktická - učebnice pro cizince
000015788
MORFOLOGIE (1-72) // Slovesa (1-27) // 1. Koncovky přítomného času - sg // a) jediná koncovka A 14 // b) i dvě koncovky a změny v kmeni A 14 // 2. Koncovky přítomného času - pl // a) jediná koncovka A 14 // b) i dvě koncovky a změny v kmeni A 14 // c)3. pl-íx-ejí В 14 // d) 3. pl-í x-ejí С 14 // 3. Přítomný čas (ze složeného budoucího) A 14 // 4. Složený budoucí čas // a) tvoření budoucího času (z přítomného) A 15 // b) změny v minulém kmeni (z minulého času) В 15 // c) změny v minulém kmeni (z minulého času) С 15 // 5. Minulý čas (z přítomného a budoucího) // a) tvoření minulého času A 15 // b) příčestí sloves 2. a 3. třídy А 15 // c) změny v kmeni A 15 // d) zvratná slovesa А 15 // e) krácení v kmeni В 16 // f) změny v kmeni, slovesa 2. třídy В 16 // g) změny v kmeni, slovesa 2. třídy С 16 // 6. Přítomný čas - přítomný kmen (z minulého času) // a) A 16 // b) B-C 16 // 7. Jednoduchý budoucí čas - přítomný kmen (z minulého času) // a) A 17 // b) B-C 17 // 8. Podmiňovací způsob přítomný // a) tvoření podmiňovacího způsobu A 17 // b) slovesa se zvratnými zájmeny A 17 // c) příčestí - změny v kmeni B-C 17 // 9. Podmiňovací způsob minulý // a) z podmiňovacího způsobu přítomného С 17 // b) z oznamovacího způsobu С 18 // 10. Rozkazovací způsob (z oznamovacího) // a) A 18 // b) В 18 // c) i dvojtvary С 18 // 11. Opisný rozkazovací způsob 3. os. (z 2. os.) В 18 // 12. Rozkazovací způsob (z opisného) В 18 // 13. Opisný trpný rod // a) tvoření trpného rodu В 19 // b) příčestí - změny v kmeni С 19 // c) neosobní věty С 19 // 14. Přechodníky // a) přítomný С 19 // b) minulý С 19 // 15. Vykání А 19 // 16. Zápor u sloves А 20 // 17. Infinitiv - krácení při záporu В-С 20 //
18. Vid (jednoduchý budoucí čas z přítomného) // a) předponami В-С 20 // b) příponami В 20 // c) změny v kmeni В-С 20 // 19. Vid (přítomný čas z jednoduchého budoucího) // a) příponami В 21 // b) změny v kmeni В-С 21 // 20. Vid (přítomný čas z jednoduchého budoucího a naopak) // a) příponami В 21 // b) změny v kmeni В-С 21 // 21. Vid (změna vidu v minulém čase) // a) příponami В 22 // b) změny v kmeni В-С 22 // 22. Vid (přítomný a budoucí čas z minulého) // a) příponami В 22 // b) změny v kmeni, i slovesa pouze nedokonavá С 23 // 23. Vid - i slovesa pouze dokonavá a pouze nedokonavá // (změna vidu v minulém čase) С 23 // 24. Vid - dvojí budoucí čas (budoucí čas z přítomného) // a) i slovesa pouze nedokonavá В 23 // b) závislost vidu na předmětu В 24 // c) slovesa pouze dokonavá a opakovací В-C 24 // 25. Vid (kladný rozkazovací způsob ze záporného a naopak) // a) B 24 // b) с 24 // 26. Vid (kladný a záporný rozkazovací způsob z oznamovacího) // a) B 24 // b) с 24 // 27. Zvratná slovesa // a) slovesa pouze zvratná nebo nezvratná А 25 // b) slovesa pouze zvratná nebo nezvratná B-C 25 // c) předponová slovesa B 26 // d) slovesa zvratná a slovesa s předmětem B 27 // e) zvratná a nezvratná slovesa z téhož nebo podobného základu B-C 27 // f) slovesa zvratná a slovesa s předmětem B-C 28 // Jména (28 - 75) // Podstatná jména (28 - 40) // 28. Základní vzory - jednotné číslo // a) mužský rod A 28 // b) ženský rod A 28 // c) střední rod A 28 // d) všechny rody A 28 //
29. Základní vzory - jednotné číslo // a) mužský rod A 29 // b) ženský rod A 29 // c) střední rod A 29 // d) všechny rody A 29 // e) pohybné e A 30 // f) měkčení v 3. a 6. sg f. A 30 // g) střídání v kmeni-základní A 30 // h) dvojí koncovky v 2. sg a 6. m. a n. tvrdých A-B 30 // ch) dvojí koncovky v 2. sg a 6. m. a n. tvrdých B-C 30 // 30. Základní vzory - množné číslo A 31 // 31. Základní vzory - množné číslo // a) jediná koncovka A 31 // b) pohybné e v 2. pl f. a n. tvrdých A 32 // c) nulová koncovka v 2. pl f. a n. měkkých A - B 32 // d) koncovky 6. pl m. a n. tvrdých A-B 32 // e) opakovací cvičení A - B 32 // 32. Základní vzory - sg (z pl) A 32 // 33. Základní vzory - pl (ze sg), 1. pl A 32 // 34. Další vzory a výjimky - obě čísla // a) opakovací cvičení A - B 33 // b) skloňování podle přídavných jmen A - В 33 // c) vzory „předseda“, „soudce“ В 33 // d) vzor „kuře“ В 33 // e) typ „kámen“ В 33 // f) duálové koncovky В 34 // g) pomnožná В 34 // h) kolísání mezi vzory „píseň“ а „kost“ B-C 35 // ch) kolísání ve vzoru a rodě B-C 35 // i) změny v kmeni B-C 35 // j) výjimky B-C 36 // k) přejatá slova - počeštěná В 36 // 1) přejatá slova - odpojování původních koncovek B-C 36 // m) přejatá slova - nepravidelné skloňování С 37 // n) vlastní jména osobní B-C 37 // 35. Vlastní jména místní (2. a 6. pád) // a) česká jednoslovná В 37 // b) česká víceslovná В 37 // c) česká - rozlišení čísla С 38 // d) cizí počeštěná В 38 // e) slovenská B-C 38 // f) slovanská jednoslovná С 38 // g) slovanská víceslovná С 38 // h) neslovanská jednoslovná С 38 // ch) neslovanská víceslovná С 38 // 36. Vlastní jména osobní (2. sg) // a) česká B-C 39 // b) slovenská С 39 // c) slovanská С 39 // d) neslovanská С 39 // e) neslovanská s předložkami С 40 //
37. 5. pád // a) (rozkazovací způsob z oznamovacího) В 40 // b) (rozkazovací způsob 2. osoby z rozkazovacího // způsobu pro 3. osobu) В 40 // 38. 1. pád množného čísla // a) mužský rod životný В 40 // b) přejatá slova С 40 // c) kolísání v životnosti B-C 40 // 39. Opakovací cvičení - jednotné číslo (z množného) // a) kolísání mezi vzory „píseň“ a „kost“ B-C 41 // b) skloňování všech podstatných jmen B-C 41 // 40. Opakovací cvičení - množné číslo (z jednotného) // a) kolísání mezi vzory „píseň“ a „kost“ B-C 41 // b) skloňování všech podstatných jmen B-C 41 // Přídavná jména (41 - 46) // 41. Složené skloňování // a) tvrdý typ - jednotné číslo - mužský a střední rod A 41 // b) tvrdý typ - jednotné číslo - ženský rod A 42 // c) tvrdý typ - množné číslo A 42 // d) měkký typ - jednotné číslo A 42 // e) měkký typ - množné číslo A 42 // f) oba typy A 42 // 42. 1. pád množného čísla mužského rodu životného // a) A - В 42 // b) В 42 // 43. Přídavná jména přivlastňovací (skloňování) В 43 // 44. Přídavná jména přivlastňovací - jednotné číslo (z množného) В 43 // 45. Přídavná jména přivlastňovací - množné číslo (z jednotného) В 43 // 46. Přídavná jména přivlastňovací (i tvoření) В 43 // Zájmena (47- 69) // 47. „kdo“, „co“ A 44 // 48. „kdo“, „co“, „někdo“, „něco“, „nikdo“, „nic“ A 44 // 49. Osobní zájmena - pro 3. osobu A 44 // 50. Osobní zájmena - pro 1. a 2. osobu A - В 44 // 51. Osobní zájmena - pro všechny osoby В 44 // 52. Osobní zájmeno zvratné A - В 45 // 53. Osobní zájmeno zvratné В 45 // 54. Osobní zájmena - jednotné číslo (z množného) A 45 // 55. Osobní zájmena - množné číslo (z jednotného) A 45 //
56. Přízvučné a nepřízvučné tvary osobních zájmen (přízvučné z nepřízvučných) // a) bez dalších enklitik A 45 // b) další enklitika В 45 // 57. Přízvučné a nepřízvučné tvary osobních zájmen (nepřízvučné z přízvučných) // a) bez dalších enklitik A 46 // b) další enklitika В 46 // 58. „ten“ А 46 // 59. „ten“ - jednotné číslo (z množného) А-В 46 // 60. „ten“ - množné číslo (z jednotného) А-В 47 // 61. Přivlastňovací zájmena (skloňování) // a) „náš“, „váš“ A 47 // b) „můj“, „tvůj“ A 47 // c) pro všechny osoby A 47 // 62. Přivlastňovací zájmena (tvoření z osobních) // a) bez zvratného A 48 // b) i zvratné zájmeno В 48 // 63. Přivlastňovací zájmena - jednotné číslo (z množného) В 48 // 64. Přivlastňovací zájmena - množné číslo (z jednotného) В 49 // 65. Zájmena osobní a přivlastňovací В 49 // 66. Zájmena s částicemi В 49 // 67. „všechen“ // a) В 49 // b) С 50 // 68. ,jenž“ С 50 // 69. „týž“ С 50 // Číslovky (70 - 72) // 70. Číslovky základní a řadové // a) řadové A 50 // b) řadové В 50 // c) základní A 51 // d) základní В 51 // e) základní a řadové B-C 51 // 71. Číslovky neurčité В 51 // 72. Číslovky druhové В 51 // 73. Opakovací cvičení na skloňování B-C 51 // 74. Opakovací cvičení na skloňování - jednotné číslo (z množného) B-C 52 // 75. Opakovací cvičení na skloňování - množné číslo (z jednotného) B-C 52 // SYNTAX (76 - 149) // Užití předložek a prostých pádů (76 - 93) // 76. Pády po předložkách // a) předložky s jedním pádem A 52 // b) předložky s několika pády A 53 // c) i méně časté předložky В 53 // 77. Předložky // a) místní A 53 // b)časové A 54 // c) ostatní В 54 // d) souhrn В 54 // 78. Předložky // a) místní A 55 // b) ostatní В 55 //
79. „pro“ x „za“ B-C 55 // 80. Určení místa // a) konkrétní A 56 // b) konkretní B 56 // c) i přenesené C 56 // 81. Určení místa - i vlastní jména místní B-C 56 // 82. Určení času // a) A - B 56 // b) B - C 56 // 83. Předložkové pády // a) u sloves - místní určení В 56 // b) u sloves - časové určení B 57 // c) u sloves - ostatní určení B 57 // d) u sloves - souhrn В 58 // e) u podstatných jmen B 58 // 84. Prosté pády // a) u sloves B 58 // b) u podstatných jmen B 58 // 85. Prosté i předložkové pády u podstatných jmen B-C 59 // 86. Prosté i předložkové pády u podstatných jmen C 60 // 87. Prosté i předložkové pády u sloves A-B 61 // 88. Jmenná část přísudku a vazby // a) spona В 61 // b) i sponová slovesa B-C 61 // c) ostatní slovesa B-C 62 // d) přídavná jména B-C 66 // 89. Vazby sloves - slovesa s několika pády // a) В 66 // b) С 67 // 90. Rozdíly mezi slovesnými vazbami // a) В 67 // b) С 67 // 91. Slovesa s několika vazbami С 68 // 92. Vazby sloves a jmen významově blízkých // a) slovesa z téhož základu B-C 68 // b) slovesa blízká významem B-C 69 // c) jména z téhož základu jako slovesa С 69 // d) jména blízká slovesům významem С 70 // 93. Vazby sloves С 70 // 94. Vazby číslovek základních // a) A - В 70 // b) В 71 // 95. Vazby číslovek základních a neurčitých В 71 // 96. Užití přídavných jmen přivlastňovacích В 71 // Spojovací výrazy (97 - 118) // 97. Spojky souřadicí // a) mezi větnými členy A - В 71 // b) mezi větami A - В 72 // 98. Spojky souřadicí (tvoření souvětí) В 72 // 99. Spojky podřadicí // a) souvětí obsahová В 72 // b) ostatní В 72 // c) ostatní С 73 // 100.„co“ x„že“ А 73 // 101. „a“ x „i“ В 73 // 102. „a“ x „i“ x „ani“ В 73 // 103. „kdy“ x „když“ А 74 // 104. „když“ x „až“ В 74 // 105. „kdy“ x „když“ x „až" В 74 //
106. „že“ x „aby“ А 74 // 107. „aby“ x,jestli“ А-В 75 // 108. „že“ x, jestli“ В 75 // 109. jestli“ x „kdyby“ В 75 // 110.,jestli“ x „když“ В 75 // 111. „-li“, „zda“ x Jestliže“ (náhrada Jestli“) С 75 // 112. „však“, „avšak“ x „nýbrž“ (náhrada „ale“) В-С 76 // 113. Spojovací a odkazovací výrazy В 76 // 114. Spojky téhož významu a) В 76 // b) С 76 // 115. Absolutní „co“ В 77 // 116. Jak“ В 77 // 117. Vztažná zájmena a příslovce В 77 // 118. „kdo“, „co“, „který“, „jaký“ В-С 77 // 119. „celý“, „všechen“, „každý“ a) В 78 // b) С 78 // 120. „některý“, „nějaký“, Jeden“ В-С 78 // 121. „sám“, „samý“, „samotný“, „samoten“ с 78 // 122. Nepřímá řeč (z řeči přímé) в 78 // 123. Přímá řeč (z řeči nepřímé) в 79 // 124. Vedlejší věty (z větných členů) a) в 79 // b) В-С 79 // 125. Větné členy (z vedlejších vět) a) в 79 // b) В-С 80 // 126. Náhrada přechodníkových vazeb С 80 // 127. Užití přechodníkových vazeb С 80 // 128. Vedlejší věty a infinitivní vazby B-C 80 // 129. Užití slovesných časů В 81 // 130. a) Užití slovesného vidu B-C 81 // b) Slovesa determinovaná a nedeterminovaná В 82 // 131. a) Jednočlenné věty slovesné С 82 // b) Neosobní trpný rod B-C 82 // 132. Všeobecný podmět B-C 82 // 133. Užití zájmenného podmětu В 83 // 134. Shoda přísudku s podmětem // a) jednoslovný podmět A - В 83 // b) několikaslovný podmět В 83 // 135. Shoda přísudku s podmětem - spona В 83 // 136. Trpný rod opisný a zvratný B-C 83 // 137. Trpný rod zvratný a zvratná slovesa B-C 84 // 138. Přídavná jména a příslovce // a) A 84 // b) A - В 84 // 139. Jmenné a složené tvary přídavných jmen // a) přídavná jména B-C 84 // b) přídavná jména slovesná a příčestí С 85 //
140. Zápor - zájmena, příslovce В 85 // 141. Zápor členský a větný С 85 // 142. Užití „to“ B-C 85 // 143. Modální slovesa // a) jen kladná A 86 // b) i záporná В 86 // c) obtížnější užití С 86 // 144. Slovesa „vědět“, „umět“, „znát“ A 87 // Slovosled (145 - 155) // 145. Příklonky // a) A 87 // b) В 87 // 146. Příklonky В 87 // 147. První větný člen a příklonky В 87 // 148. a) přívlastek B-C 87 // b) příslovečná určení B-C 88 // c) nestálé příklonky B-C 88 // d) modální výrazy a spojky С 89 // 149. Nestálé příklonky B-C 89 // 150. Nestálé příklonky B-C 90 // 151. Větné členy uvnitř věty // a) „to“ a „být“ B-C 91 // b) plnovýznamová slova B-C 92 // 152. Postavení spojovacích výrazů В 92 // 153. Postavení spojovacích výrazů В 92 // 154. Poslední větný člen A-B 92 // 155. Aktuální členění B-C 93 // TVOŘENÍ SLOV (156-206) // Podstatná jména (156-172) // 156. Zdrobněliny // a) В 93 // b) В - С 93 // 157. Odlišný význam základních slov a zdrobnělin B-C 93 // 158. Přechylování - mužský rod В 94 // 159. Přechylování - ženský rod В 94 // 160. Přechylování С 94 // 161. Přechylování a názvy mláďat B-C 94 // 162. Hromadná В 95 // 163. Z podstatných jmen // a) životná В 95 // b) neživotná В 95 // 164. Činitelská B-C 95 // 165. Z přídavných jmen // a) В - С 96 // b) В - С 96 // 166. Ze sloves - životná // a) В 96 // b) С 96 // 167. Ze sloves - životná i neživotná В-С 96 // 168. Dějová // a) ze sloves odlišných videm B-C 97 // b) různé tvoření ze sloves С 97 // c) ze sloves s různými předponami С 97 // 169. Z přídavných jmen slovesných B-C 98 // 170. Dějová С 98 // 171. Tvoření ze jmen (i nespisovná) С 98 // 172. Rozdíly mezi podstatnými jmény // a) z téhož základu B-C 99 // b) i z různých základů С 99 //
PŘÍDAVNÁ JMÉNA (173-185) // 173. Stupňování // a) pravidelné A 100 // b) i změny v kmeni В 100 // c)-šíx-ejší В 100 // 174. Přídavná jména zeslabující a zesilující // a) předpony a přípony В 100 // b) i změny základu С 100 // 175. Přídavná jména přivlastňovací z vlastních jmen // a) z českých i cizích В 100 // b) z antických С 101 // 176. Přídavná jména přivlastňovací a genitiv С 101 // 177. Z podstatných jmen // a) beze změny v kmeni В 101 // b) i změny v kmeni B-C 101 // c) i méně časté případy С 102 // 178. Z podstatných jmen С 102 // 179. Z podstatných jmen - několik možností tvoření // a) B-C 102 // b) С 103 // 180. Rozdíly mezi přídavnými jmény // a) z téhož základu B-C 103 // b) z téhož základu С 104 // c) i z různých základů С 104 // 181. Z příslovcí В 105 // 182. Ze sloves B-C 105 // 183. Rozdíly mezi přídavnými jmény ze sloves B-C 105 // 184. Ze sloves // a) ze sloves odlišných videm B-C 106 // b) ze sloves odlišných videm С 106 // c) ze sloves a různými předponami С 106 // 185. Ze sloves (i z příčestí) С 107 // Příslovce (186- 196) // 186. Tázací příslovce A-B 107 // 187. Zájmenná příslovce В 107 // 188. Stupňování // a) pravidelné A 107 // b) i změny v kmeni В 108 // 189. Opisné stupňován í B-C 108 // 190. Z přídavných jmen A-B 108 // 191. Rozdíl mezi příslovci z téhož základu // a) В 108 // b) B-C 108 // 192. Z přídavných jmen - několik možností tvoření B-C 109 // 193. Z různých základů B-C 109 // 194. Neurčitá zájmena a příslovce B-C 109 // 195. Neurčitá zájmena a příslovce С 110 // 196. Zájmena s částicemi B-C 110 // Slovesa (197-206) // 197. Vidové předpony С 110 // 198. Vidové předpony // a) B-C 111 // b) B-C 111 // c) B-C 111 // 199. Rozdíly mezi slovesy s různými předponami // a) В 112 // b) С 113 // 200. Předpony (doplňování) B-C 114 //
201. Rozdíly mezi slovesy s různými předponami С 115 // 202. Předponová slovesa s opačným významem B-C 120 // 203. Předponová slovesa (z víceslovných vyjádření) B-C 120 // 204. Z podstatných jmen // a) bez předpon B-C 121 // b) s týmiž předponami B-C 121 // c)s jiným i předponami С 121 // 205. Z přídavných jmen B-C 121 // 206. Z přídavných jmen С 122
(OCoLC)85008871
cnb000736894

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC