Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2002
911 s.

objednat
ISBN 80-88935-41-5 (brož.)
Obsahuje bibliografické odkazy
Romové - Slovensko - zprávy
000015845
Obsah // Predslov...7 // A - HISTORICKÝ KONTEXT ANNA JUROVA // Od odchodu z pravlasti po prvé asimilačné opatrenia...19 // 1. ÚVOD... 19 // 2. PÔVOD A POSTAVENIE RÓMOV V INDII... 19 // 2.1. PRVÉ POKUSY O HĽADANIE PÔVODU RÓMOV LINGVISTICKÝM POROVNÁVANÍM... 19 // 2.2. LOKALIZÁCIA PÔVODNÝCH ÚZEMÍ OBÝVANÝCH RÓMAMI...21 // 2.3. PÔVODNÉ POSTAVENIE RÓMOV V INDICKOM KASTOVNOM SYSTÉME...21 // 3. OTÁZKY POMENOVANIA RÓMOV...23 // 3.1. POMENOVANIA RÓMOV VYCHÁDZAJÚCE Z DOMNIENOK ALEGIED...23 // 3.1.1. „Asinkan“ ako remeselník...23 // 3.1.2. „Gypsies“ podľa údajného pôvodu v Egypte...24 // 3.2. AKO SEBA POMENÚVAJÚ SAMOTNÍ RÓMOVIA?...25 // 3.3. AKÉ POMENOVANIE RÓMOV PRIJALA MAJORITA?...25 // 4. PRÍCHOD RÓMOV DO EURÓPY A NA NAŠE ÚZEMIE...26 // 4.1. CEZ BALKÁNSKY A PYRENEJSKÝ POLOSTROV...26 // 4.2. NAJSTARŠIA ZMIENKA O RÓMOCH V EURÓPE...26 // 4.3. HISTORICKÉ ZMIENKY O RÓMOCH NA NAŠOM ÚZEMÍ...27 // 5. ZÁVER...28 // POZNÁMKY...29 // LITERATÚRA...30 // ANNA TKÁČOVÁ // Rómovia v období od vlády Márie Terézie po vznik I. ČSR...31 // 1. ÚVOD...31 // 2. RÓMOVIA V OSVIETENSKOM OBDOBÍ...31 // 2.1. SPÔSOBY RIEŠENIA RÓMSKEJ PROBLEMATIKY A POSTAVENIE RÓMOV V UHORSKU V OSEMNÁSTOM STOROČÍ...31 // 2.2. UPLATŇOVANIE OSVIETENSKÝCH REFORIEM VOČI RÓMOM // V PRAXI...33 // 3. RÓMOVIA V UHORSKU V DEVÄTNÁSTOM A NA ZAČIATKU // DVADSIATEHO STOROČIA...33 // 3.1. NARIADENIA A OPATRENIA VOČI RÓMOM V DEVÄTNÁSTOM // STOROČÍ...33
// 883 // 3.2. POSTAVENIE RÓMOV VO SVETLE CELOUHORSKÉHO SÚPISU // Z ROKU 1893... 35 // 3.2.1. Formálna stránka súpisu...35 // 3.2.2. Výsledky súpisu...36 // 3.3. POSTAVENIE RÓMOV NA PRAHU DVADSIATEHO STOROČIA...40 // 4. ZÁVER...41 // POZNÁMKY...41 // LITERATÚRA...42 // ZUZANA KOLLÁROVA // Rómovia v období I. ČSR, II. ČSR a Slovenského štátu...43 // 1. ÚVOD...43 // 2. POLITICKO-PRÁVNA PRAX ŠTÁTU VOČI RÓMOM...43 // 2.1. PREBERANIE RAKÚSKO-UHORSKEJ LEGISLATÍVY...43 // 2.2. SOCIÁLNA SITUÁCIA RÓMOV PO VZNIKU ČSR...44 // 2.3. OPATRENIA PROTI KOČUJÚCIM RÓMOM...44 // 2.3.1. Súpis Rómov v roku 1927 ... 44 // 2.3.2. Zákon o potulných Cigánoch...44 // 2.3.3. Vládne nariadenie o cigánskych legitimáciách...45 // 2.3.4. Regionálne nariadenie na Spiši o zákaze prístupu Rómom...45 // 2.4. OPATRENIA VOČI RÓMOM PO VZNIKU SLOVENSKÉHO ŠTÁTU 45 // 2.4.1. Ústavný zákon o občianstve...45 // 2.4.2. Zákon o potulných Cigánoch a tulákoch...46 // 2.4.3. Branný zákon...46 // 2.4.4. Vyhláška o úprave niektorých pomerov Cigánov...46 // 2.4.5. Nariadenie o dočasnej úprave pracovnej povinnosti...46 // 2.4.6. Sústreďovanie Rómov v pracovných táboroch...46 // 3. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ... ...47 // 3.1. ÚDAJE ZO SČÍTANIA ĽUDU V ROKU 1921...47 // 3.2. ÚDAJE Z EVIDENCIE PODĽA DOMOVSKEJ PRÍSLUŠNOSTI...47 // 3.3. ÚDAJE ZO SČÍTANIA ĽUDU V ROKU 1930... 48 // 4. VZŤAH MAJORITNEJ SPOLOČNOSTI K RÓMOM...48 // 4.1. REMESLO AKO KĽÚČ
K AKCEPTÁCII KOMUNITOU...48 // 4.2. OPATRENIA NA RIEŠENIE CHUDOBY RÓMOV...49 // 4.2.1. Chudobince...49 // 4.2.2. Osvetová činnosť...49 // 4.2.3. Vzdelávanie...49 // 5. SPÔSOB ŽIVOTA RÓMOV PO ROKU 1918...49 // 5.1. BÝVANIE...50 // 5.2. VAJDOVSTVO...50 // 5.3. FEMINITA...50 // 5.4. ZDRAVOTNÝ STAV...50 // 5.5. POGROMY - NEPRIMERANÁ REAKCIA NA SPRÁVANIE RÓMOV 50 // 5.6. CIVILIZAČNÁ VYSPELOSŤ RÓMOV...51 // 6. ZÁVER...51 // POZNÁMKY...51 // LITERATÚRA...51 // 884 // ANNAJUROVA // Rómovia v období od roku 1945 po november 1989...53 // 1. ÚVOD...53 // 2. DOVŔŠENIE REPRESÍVNYCH POSTUPOV VOČI RÓMOM KONCOM // 40. ROKOV...53 // 2.1. VNÍMANIE PROBLÉMOV RÓMOV AKO SOCIÁLNYCH...53 // 2.2. VYUŽÍVANIE RÓMOV PRI POVOJNOVEJ OBNOVE...54 // 2.3. DVE LÍNIE PRÍSTUPU ŠTÁTNYCH ORGÁNOV K RÓMOM...54 // 2.4. ZÁKON O PRACOVNÝCH TÁBOROCH AKO PROSTRIEDOK // TLAKU NA RÓMOV...55 // 2.5. RIEŠENIE PROBLEMATIKY RÓMSKYCH OSÁD...55 // 2.6. REAKCIA RÓMOV NA REPRESÍVNE OPATRENIA...56 // 3. DISKUSIE A KONCIPOVANIE SOCIALISTICKÉHO RIEŠENIA TAKZVANEJ CIGÁNSKEJ OTÁZKY NA ZAČIATKU 50. ROKOV...56 // 3.1. OD DISKRIMINAČNEJ POLITIKY K POKUSOM // O ODSTRAŇOVANIE SOCIÁLNEJ ZAOSTALOSTI...56 // 3.2. SNAHY O NÁRODNOSTNÝ ROZVOJ RÓMOV...57 // 3.3. ÚVAHY O VYUŽÍVANÍ RÓMČINY AKO VYUČOVACIEHO JAZYKA 57 // 3.4. NÁVRHY NA VYTVÁRANIE SAMOSTATNÝCH ÚZEMNÝCH // CELKOV S RÓMSKYM OBYVATEĽSTVOM...58 // 4. POLITIKA SOCIÁLNEJ ASIMILÁCIE V PRAXI 50. ROKOV...59 // 4.1.
TVORBA A REALIZÁCIA CELOŠTÁTNEJ KONCEPCIE RIEŠENIA TAKZVANEJ CIGÁNSKEJ OTÁZKY ...59 // 4.2. ODMIETANIE VÝZNAMU JAZYKA A KULTÚRY...59 // 4.3. VÝKON SMERNICE „O ÚPRAVE POMEROV OSÔB // CIGÁNSKEHO PÔVODU“...59 // 4.4. PROGRAM LIKVIDÁCIE RÓMSKYCH OSÁD...60 // 5. NÁSILNÁ ASIMILÁCIA V INTENCIÁCH UZNESENIA ÚV KSČ // Z 8. APRÍLA 1958... 61 // 5.1. POŽIADAVKA NÁRODNOSTNÉHO ROZVOJA RÓMOV...61 // 5.2. ODMIETNUTIE NÁRODNOSTNÉHO ROZVOJA A ZAČIATOK NÁSILNEJ ASIMILÁCIE...61 // 5.3. NEREÁLNE PLÁNY RIEŠENIA SOCIÁLNEJ ZAOSTALOSTI...61 // 5.4. ZÁKAZ KOČOVANÍ A...62 // 5.5. SÚPIS RÓMOV, JEHO ÚČEL A ZISTENIA...62 // 6. KONCEPCIA ROZPTYLU A ODSUNU VERZUS ZVÄZ // CIGÁNOV - RÓMOV...64 // 6.1. NEÚSPECH AS1MILAČNÝCH OPATRENÍ PRI DOSAHOVANÍ „ŽIADÚCICH" CIEĽOV...64 // 6.2. REALIZÁCIA ROZPTYLU Z MIEST SILNEJ KONCENTRÁCIE RÓMSKEHO OBYVATEĽSTVA...64 // 6.3. ZÁSADY PRE ORGANIZOVANIE PLÁNOVANÉHO ROZPTYLU...65 // 6.4. DÔSLEDOK ROZPTYLU: ZVYŠOVANIE SOCIÁLNEHO DIŠTANCU // A ROZPOROV S MAJORITNÝM OBYVATEĽSTVOM...65 // 6.5. REAKCIA NA ROZPTYL: AKTIVIZÁCIA RÓMSKEJ REPREZENTÁCIE ... 66 // 6.6. OPÄTOVNÉ ZAMIETNUTIE POŽIADAVKY AKCEPTÁCIE RÓMSKEHO ETNIKA...67 // 885 // 6.7. USTANOVUJÚCI ZJAZD ZVÄZU CIGÁNOV - RÓMOV...67 // 7. „SPOLOČENSKO-KULTÚRNA INTEGRÁCIA“ RÓMOV V ĎALŠEJ // ETAPE SOCIALIZMU...68 // 7.1. PREHODNOTENIE POSTUPOV RIADENEJ ASIMILÁCIE...68 // 7.2. KONCEPCIA VŠESTRANNEJ SPOLOČENSKEJ A KULTÚRNEJ INTEGRÁCIE...69
// 7.3. ZÁSADY CELOŠTÁTNYCH SOCIO-KULTÚRNYCH OPATRENÍ...69 // 7.4. NOVÉ POŽIADAVKY RÓMSKEJ REPREZENTÁCIE...70 // 8. ZÁVER...71 // POZNÁMKY...72 // LITERATÚRA...77 // IVETA RADIČOVÁ // Rómovia na prahu transformácie...79 // 1. ÚVOD...79 // 2. ŽIVOTNÉ PODMIENKY...79 // 3. VZDELANIE...81 // 4. PRÁCA...82 // 5. DEMOGRAFICKÁ ŠTRUKTÚRA...83 // 6. ZMENY PO ROKU 1989 ... 84 // 6.1. DÔSLEDKY TRANSFORMÁCIE NA RÓMSKU KOMUNITU...84 // 6.1.1. Vzdelávanie a zamestnanie...85 // 6.1.2. Zdravotníctvo...86 // 6.1.3. Bývanie...86 // 6.2. CHUDOBA A ŽIVOTNÉ STRATÉGIE...87 // 6.3. FENOMÉN „DOUBLE MARGINALIZATION“...90 // POZNÁMKY...91 // LITERATÚRA... 91 // B- KULTÚRA A IDENTITA RÓMOV ZDENĚK UHEREK - KAREL A. NOVÁK // Etnická identita Romů...93 // 1. ÚVOD...93 // 2. SPOLEČENSKÉ SKUPINY A ROMOVÉ...94 // 2.1. JAZYK A ROMOVÉ...94 // 2.2. ROMOVÉ JAKO SPOLEČENSKÁ KATEGORIE...94 // 2.3. SPOLEČENSKÉ SKUPINY...95 // 2.4. ROMOVÉ JAKO ČLENOVÉ SPOLEČENSKÝCH SKUPIN...96 // 3. LIDSKÁ IDENTITA...96 // 3.1. VYMEZENI POJMU...96 // 3.2. IDENTITA ROMŮ...97 // 4. ETNIKUM JAKO SPECIFICKÝ TYP IDENTITY...99 // 4.1. ETNIKA A JEJICH CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI...99 // 4.2. CO JE ETNICITA?...99 // 4.3. ROMOVÉ A ETNICKÉ SKUPINY... 100 // 886 // 4.4. ROMOVÉ, ETNICITA, SUBETNICITA A KASTA... 101 // 4.5. ROMSKÁ SUBETNICITA V LOKÁLNÍ SPOLEČNOSTI... 102 // 4.6. ETNICITA A RODINNÁ SOLIDARITA... 103 // 4.7. ETNICITA A ROMSTVÍ... 103 // 5. NÁROD A ETNICKÁ IDENTITA...
105 // 5.1. CO JSOU NÁRODY?... 105 // 5.2. ROMSKÁ IDENTITA A NÁRODNÍ VĚDOMÍ... 105 // 6. PROBLÉMY ROMSKÉHO ETNOIDENTIFIKAČNÉHO PROCESU... 106 // 6.1. STEREOTYPY MAJORITNÍHO OBYVATELSTVA... 106 // 6.2. KULTURA CHUDOBY... 106 // 6.3. DISPERZE JAKO BRZDA PŘI VYTVÁŘENI HIERARCHICKÝCH STRUKTUR... 107 // 6.4. KONSTRUOVÁNÍ NÁRODA... 107 // 7. ZÁVĚR... 107 // POZNÁMKY... 109 // LITERATURA...110 // STANISLAV CINA // Rómsky jazyk a špecifiká jeho štandardizácie...113 // 1. ÚVOD...113 // 2. VÝVOJ RÓMSKEJ LINGVISTIKY...114 // 2.1. PREDSTAVY O RÓMSKOM JAZYKU V MINULOSTI...114 // 2.2. RÓMSKA LIGVISTIKA PRI OBJASŇOVANÍ PÔVODU // RÓMSKEHO JAZYKA...115 // 2.3. RÓMSKA JAZYKOVEDA NA ÚZEMÍ DNEŠNÉHO SLOVENSKA // V MINULOSTI...116 // 2.4. VÝSKUM RÓMSKEHO JAZYKA NA SLOVENSKU // V 20. STOROČÍ...117 // 3. PREHĽAD VÝVOJA RÓMSKEHO JAZYKA OD POČIATKOV // MIGRÁCIE...118 // 4. DELENIE DIALEKTOV V EURÓPE A U NÁS NA ZÁKLADE // GEOGRAFIE A JAZYKOVÝCH ČŔT...118 // 4.1. ČLENENIE DIALEKTOV...118 // 4.2. DELENIE RÓMSKYCH DIALEKTOV NA SLOVENSKU...119 // 4.3. POSTAVENIE RÓMSKEHO JAZYKA NA SLOVENSKU...119 // 5. ODLIŠNOSTI RÓMČINY V POROVNANÍ SO SLOVENČINOU... 120 // 6. PRIEBEH KODIFIKÁCIE RÓMSKEHO PRAVOPISU... 120 // 6.1. ŠTANDARDIZÁCIA RÓMSKEHO JAZYKA... 120 // 6.2. MEDZINÁRODNÝ MODEL RÓMSKEHO PRAVOPISU... 121 // 7. RÓMSKY JAZYK AKO JAZYK KOMUNIKÁCIE V SÚČASNOSTI... 122 // 7.1. ZÁKON O ŠTÁTNOM JAZYKU A ZÁKON O POUŽÍVANÍ JAZYKOV NÁRODNOSTNÝCH
MENŠÍN... 122 // 7.2. EURÓPSKA CHARTA REGIONÁLNYCH ALEBO MENŠINOVÝCH JAZYKOV... 124 // 7.3. PROCES REKODIFIKÁCIE RÓMSKEHO JAZYKA... 125 // 8. ZÁVER... 125 // LITERATÚRA... 125 // 887 // MILAN KOVÁČ - MILAN JUŘÍK // Religiozita Rómov a aktivity cirkví vo vztahu k Rómom...127 // 1. ÚVOD... 127 // 2. SPECIFIKA RÓMSKEJ RELIGIOZITY... 128 // 2.1. VIACVRSTVOVÁ KONFESIONALITA... 128 // 2.2. POJEM BOHA, PRIVÁTNE OBRADY A KULT... 129 // 2.3. ESCHATOLÓGIA A BOŽIA SANKCIA... 130 // 3. NOVÁ VIERA A ATEIZMUS ... 132 // 4. ETNICITA, KONFESIONALITA A IDENTITA... 133 // 5. ZHODNOTENIE ŠPECIFÍK RÓMSKEJ RELIGIOZITY... 134 // 6. PRÁCA CIRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLOČNOSTÍ S RÓMAMI ... 134 // 6.1. RÍMSKOKATOLÍCKA A GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV... 135 // 6.2. EVANIELICKÁ CIRKEV AUGSBURSKÉHO VYZNANIA... 137 // 6.3. PRAVOSLÁVNA CIRKEV NA SLOVENSKU ... 138 // 6.4. REFORMOVANÁ KRESŤANSKÁ CIRKEV... 138 // 6.5. EVANIELICKÁ CIRKEV METODISTICKÁ... 138 // 6.6. BRATSKÁ JEDNOTA BAPTISTOV... 139 // 6.7. CIRKEV BRATSKÁ... 139 // 6.8. APOŠTOLSKÁ CIRKEV NA SLOVENSKU... 139 // 6.9. CIRKEV ADVENTISTOV SIEDMEHO DŇA... 139 // 6.10. NÁBOŽENSKÁ SPOLOČNOSŤ SVEDKOVIA JEHOVOVI... 140 // 6.11. OSTATNÉ KRESŤANSKÉ CIRKVI A DENOMINÁCIE... 141 // 7. ZHODNOTENIE VPLYVU MISIJNO-PASTORAČNEJ PRÁCE CIRKVÍ // A NÁBOŽENSKÝCH SPOLOČNOSTÍ NA RÓMSKY NÁROD... 141 // 8. ZÁVER... 142 // POZNÁMKY... 142 // LITERATÚRA... 143 // DANIELA HIVEŠOVÁ-ŠILANOVÁ // Kultúrne aktivity
Rómov...145 // 1. ÚVOD... 145 // 2. UMENIE PO ROKU 1989 AKO ZÁPAS O VLASTNÚ ETNICKÚ // A KULTÚRNU IDENTITU... 146 // 2.1. SEBAVYJADRENIE RÓMOV... 146 // 2.2. INTENZÍVNY NÁSTUP KULTÚRNYCH AKTIVÍT... 146 // 2.3. OCENENIA... 147 // 3. ROZVOJ KULTÚRY A UMENIA RÓMOV NA SLOVENSKU // PO ROKU 1989... 147 // 3.1. PREDSTAVY A POŽIADAVKY (POTREBY A ZÁUJMY) RÓMOV... 148 // 3.1.1. Prítomnosť rómskeho kultúrneho fenoménu v geografickom // priestore súčasného Slovenska... 148 // 3.1.2. Prelomové aktivity v období tesne pred rokom 1989 ... 148 // 3.1.3. Medzníky emancipácie Rómov v prvých rokoch transformácie. 149 // 3.1.4. Memorandum rómskeho národa... 150 // 3.2. PRAKTICKÉ USKUTOČŇOVANIE POŽIADAVIEK RÓMOV ŠTÁTOM ... 151 // 3.2.1. Budovanie infraštruktúry pre rozvoj rómskej kultúry... 151 // 3.2.2. Financovanie kultúr národnostných menšín... 152 // 3.3. PRAKTICKÁ REALIZÁCIA PREDSTÁV RÓMOV O ROZVOJI VLASTNEJ KULTÚRY - INICIATÍVY A AKTIVITY RÓMOV... 156 // 3.4. MIERA VZÁJOMNÉHO SÚLADU POŽIADAVIEK RÓMOV // A ŠTÁTNEJ PODPORY ... 157 // 4. RÓMSKA KULTÚRA NA SLOVENSKU... 159 // 4.1. LITERATÚRA... 159 // 4.2. RÓMSKE VÝTVARNÉ UMENIE... 159 // 4.3. HUDBA... 160 // 4.3.1. Rómska hudba do roku 1989... 160 // 4.3.2. Rómska hudba po roku 1989... 161 // 4.3.3. Prezentácia rómskej hudby rómskymi organizáciami... 161 // 4.3.4. Rómske orchestre... 161 // 4.3.5. Rómske spevácke duchovné zbory... 162 // 4.3.6. Rómske hudobné podujatia...
162 // 4.4. FOTOGRAFIA... 163 // 4.5. FILM... 163 // 4.6. RÓMSKE TLAČENÉ MÉDIÁ... 164 // 4.6.1. Rómsky jazyk v rómskych periodikách... 164 // 4.6.2. Finančná situácia rómskych periodík na Slovensku... 165 // 4.7. ŠTÁTNE INŠTITÚCIE ZAMERANÉ NA RÓMSKU KULTÚRU... 165 // 4.7.1. Rómske profesionálne Divadlo Romathan... 166 // 4.7.2. Slovenský rozhlas - rómske národnostné vysielanie... 167 // 4.7.3. Slovenská televízia - rómske národnostné vysielanie... 167 // 4.7.4. Vihorlatské múzeum - oddelenie rómskej kultúry v Humennom... 168 // 4.7.5. Gemersko-malohontské múzeum - oddelenie rómskej kultúry // v Rimavskej Sobote... 168 // 4.7.6. Dokumentačné centrum rómskej kultúry v Martine... 168 // 5. ZÁVER... 168 // POZNÁMKY ... 170 // LITERATÚRA... 170 // KRISTÍNA MAGDOLENOVÁ - IVAN HRICZKO // Rómske médiá... 171 // 1. ÚVOD... 171 // 2. KONŠTITUOVANIE RÓMSKYCH MÉDIÍ PO ROKU 1989 ... 172 // 2.1. ROMANO NEVO LIL... 172 // 2.1.1. Vznik Romano ľil... 172 // 2.1.2. Začiatok konkurenčného boja „straníckych“ a „nestraníckych“ rómskych médií... 173 // 2.1.3. Spory o charakter Romano ľil... 173 // 2.1.4. Kritické ohlasy čitateľov... 174 // 2.1.5. Absencia koncepcie týždenníka ako daň jeho apolitickosti... 174 // 2.1.6. Kritika od rómskych politikov... 174 // 2.1.7. Zmena vo financovaní národnostnej tlače... 175 // 2.1.8. Obsahová analýza Romano nevo ľil... 176 // 2.2. OSTATNÉ TLAČENÉ MÉDIÁ... 180 // 2.2.1.
Prehľad štruktúry a financovania národnostnej tlače na Slovensku 180 // 889 // 2.2.2. Dvojtýždenník Sam Adaj a Štvorlístok... 181 // 2.2.3. Dvojmesačník Ternipen... 181 // 2.2.4. Dvojmesačník Roma a mesačník Ľuľudi... 181 // 2.2.5. Dvojtýždenník Hid - Most - Phurt... 181 // 2.2.6. Mesačník Romane vasta... 181 // 2.3. REMITENDA... 182 // 3. RÓMSKA TLAČOVÁ AGENTÚRA... 182 // 4. EXISTUJÚCE MOŽNOSTI A REÁLNE POTREBY RÓMSKYCH MÉDIÍ 183 // 5. TELEVÍZNE A ROZHLASOVÉ VYSIELANIE PRE RÓMSKU NÁRODNOSTNÚ MENŠINU... 184 // 6. VZDELÁVANIE RÓMSKYCH ŽURNALISTOV A PERSPEKTÍVY // ICH UPLATNENIA... 185 // 7. ZÁVER... 186 // LITERATÚRA... 186 // C - LEGISLATÍVA, POLITIKA A VEREJNÁ SFÉRA ADRIÁN TOKÁR - ADRIANA LAMAČKOVÁ // Legislatívny a inštitucionálny rámec riešenia rómskej problematiky..187 // 1. ÚSTAVA... 187 // 1.1. ÚVOD... 187 // 1.2. PRINCÍP ROVNOSTI V ÚSTAVE... 188 // 1.3. PRÁVA NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN A ETNICKÝCH SKUPÍN // V ÚSTAVE... 189 // 1.4. UPLATŇOVANIE MEDZINÁRODNÝCH DOKUMENTOV // O ĽUDSKÝCH PRÁVACH NA SLOVENSKU VO SVETLE ÚSTAVY 190 // 2. LEGISLATÍVA... 191 // 2.1. ÚVOD... 191 // 2.2. PRINCÍP ROVNOSTI A ZÁKAZ DISKRIMINÁCIE // V SLOVENSKÝCH ZÁKONOCH... 191 // 2.3. PRÁVA PRISLÚCHAJÚCE PRÍSLUŠNÍKOM RÓMSKEJ MENŠINY // AKO PRÍSLUŠNÍKOM NÁRODNOSTNEJ MENŠINY... 192 // 2.4. TRESTNOPRÁVNA OCHRANA RÓMSKEJ MENŠINY... 194 // 2.4.1. Skutkové podstaty zamerané na boj proti rasizmu... 194 // 2.4.2.
Rasový alebo podobný motív ako kvalifikačný moment.. 195 // 3. STRATEGICKÉ MATERIÁLY VLÁDY SR ZAMERANÉ NA RIEŠENIE PROBLÉMOV RÓMSKEJ MENŠINY PO ROKU 1989 ... 195 // 4. ŠTÁTNE INŠTITÚCIE ZAOBERAJÚCE SA RÓMSKOU PROBLEMATIKOU V ROKOCH 1998 - 2002... 198 // POZNÁMKY...200 // LITERATÚRA...201 // ELEONÓRA SÁNDOR // Medzinárodné dokumenty týkajúce sa Rómov...203 // 1. ÚVOD...203 // 2. RÓMOVIA V DOKUMENTOCH ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV ... 205 // 890 // 2.1. ZÁVERY A ODPORÚČANIA VÝBOROV OSN PRIJATÉ // K PERIODICKÝM SPRÁVAM SLOVENSKA...207 // 2.1.1. Výbor pye ľudské práva...207 // 2.1.2. Výbor na odstránenie diskriminácie žien...208 // 2.1.3. Výbor pre odstránenie rasovej diskriminácie...208 // 2.1.4. Výbor pre práva detí...209 // 2.1.5. Výbor proti mučeniu...210 // 3. RÓMOVIA V DOKUMENTOCH RADY EURÓPY...211 // 3.1. ZÁVERY A ODPORÚČANIA MONITOROVACÍCH ORGÁNOV RE...214 // 4. RÓMOVIA V DOKUMENTOCH ORGANIZÁCIE PRE BEZPEČNOSŤ // A SPOLUPRÁCU V EURÓPE...216 // 5. ZÁVER...218 // POZNÁMKY...219 // LITERATÚRA...221 // BALÁZS JARÁBIK // Perspektívy uplatnenia afirmatívnej akcie na Slovensku...223 // 1. ÚVOD...223 // 2. TERMINOLÓGIA...224 // 2.1. AFIRMATÍVNA AKCIA...224 // 2.2. OBRÁTENÁ DISKRIMINÁCIA...224 // 2.3. POZITÍVNA DISKRIMINÁCIA, POZITÍVNA ČINNOSŤ...225 // 2.4. ROVNAKÉ ŠANCE A PRÍLEŽITOSTI...226 // 3. KONCEPCIA AFIRMATÍVNEJ AKCIE...226 // 3.1. AMERICKÁ KONCEPCIA...226 // 3.2. MEDZINÁRODNÝ ROZSAH
KONCEPCIE...227 // 3.3. ROVNOSŤ...227 // 3.4. ARGUMENTY PROTI AFIRMATÍVNEJ AKCII...229 // 4. MEDZINÁRODNÁ LEGISLATÍVA - ZÁKAZ DISKRIMINÁCIE // V MEDZINÁRODNÝCH DOKUMENTOCH...230 // 4.1. SLOVENSKÁ LEGISLATÍVA A MEDZINÁRODNÉ DOKUMENTY...230 // 4.2. PROTOKOL Č. 12 K EURÓPSKEJ KONVENCII O OCHRANE ĽUDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÝCH SLOBÔD...231 // 4.3. ODPORÚČANIE EURÓPSKEJ KOMISIE PROTI RASIZMU // A INTOLERANCII (ECRI)...231 // 5. AFIRMATÍVNA AKCIA V MEDZINÁRODNÝCH DOKUMENTOCH...232 // 5.1. SMERNICA EÚ O RASÁCH A SMERNICA EÚ O ZAMESTNANOSTI 232 // 6. PRÁVNE ASPEKTY AFIRMATÍVNEJ AKCIE VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH...234 // 6.1. ZÁKON O RASOVÝCH VZŤAHOCH - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO...234 // 6.2. SEVERNÉ ÍRSKO - MAINSTREAMING EQUALITY...234 // 6.3. SPOJENÉ ŠTÁTY...235 // 7. DOMÁCA LEGISLATÍVA...237 // 7.1. SLOVENSKÁ ÚSTAVA...237 // 7.2. PRÍPRAVA ANTIDISKRIMINAČNEJ LEGISLATÍVY NA SLOVENSKU... 238 // 7.3. PRÁVNE ASPEKTY AFIRMATÍVNEJ AKCIE NA SLOVENSKU...239 // 8. MOŽNÉ FORMY AFIRMATÍVNEJ AKCIE NA SLOVENSKU...240 // 891 // 8.1. PILOTNÝ PROGRAM SLOVENSKEJ VLÁDY - // PROGRAM SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV...240 // 8.2. RÓMSKI PORADCOVIA ...241 // 8.3. PROGRAM MVO: RÓMSKI ASISTENTI...242 // 8.4. PRÍSTUP K VZDELANIU - LEKÁRSKA FAKULTA UK ...242 // 8.5. DECENTRALIZÁCIA...243 // 9. ZÁVER...244 // POZNÁMKY...244 // LITERATÚRA...245 // JAROSLAV PILÁT // Decentralizácia a jej potenciálny vplyv na situáciu Rómov...247 // 1. ÚVOD...247 // 2. DECENTRALIZÁCIA
A REFORMA VEREJNEJ SPRÁVY NA SLOVENSKU... 248 // 2.1. REFORMA VEREJNEJ SPRÁVY POČAS ROKOV 1990 - 1998 ... 248 // 2.2. PRIEBEH REFORMY VEREJNEJ SPRÁVY POČAS // ROKOV 1998 - 2002 ... 249 // 3. LEGISLATÍVNE ZMENY SÚVISIACE S DECENTRALIZÁCIOU...249 // 4. ZMENY KOMPETENCIÍ JEDNOTLIVÝCH ORGÁNOV VEREJNEJ // SPRÁVY S MOŽNÝM DOSAHOM NA SITUÁCIU RÓMOV...250 // 4.1. NIEKTORÉ PÔSOBNOSTI OBCÍ A SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 253 // 4.1.1. Obce...253 // 4.1.2. Samosprávne kraje...254 // 4.2. NIEKTORÉ PÔSOBNOSTI OBCÍ PODLÁ OSOBITNÝCH ZÁKONOV 255 // 4.2.1. Ochrana prírody...255 // 4.2.2. Kultúra...256 // 4.2.3. Sociálna pomoc...256 // 4ľ2.4. Školstvo... 257 // 4.2.5. Telesná kultúra...258 // 4.2.6. Zdravotná starostlivosť...258 // 4.2.7. Územné plánovanie a stavebný poriadok...259 // 4.3. NIEKTORÉ PÔSOBNOSTI SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV PODLÁ OSOBITNÝCH ZÁKONOV...259 // 4.3.1. Sociálna pomoc -1. etapa...259 // 4.3.2. Kultúra...260 // 4.3.3. Sociálna pomoc - II. etapa...261 // 4.3.4. Školstvo...263 // 4.3.5. Telesná kultúra...264 // 4.3.6. Územné plánovanie a stavebný poriadok...264 // 4.3.7. Zdravotná starostlivosť...264 // 5. ZÁVER...266 // POZNÁMKY...267 // LITERATÚRA...267 // IMRICH VAŠEČKA // Rómska problematika v lokálnych sociálnych politikách...269 // 1. ÚVOD...269 // 892 // 2. VYMEDZENIE RÓMSKEJ PROBLEMATIKY S DÔRAZOM // NA LOKÁLNE ASPEKTY...269 // 3. KTO JE A KTO NIE JE RÓM ...272 // 3.1. PRIPISOVANIE IDENTITY NA ZÁKLADE ANTROPOLOGICKÝCH
ZNAKOV...272 // 3.2. SUBJEKTÍVNE DEKLAROVANÁ IDENTITA...272 // 3.3. SKUPINOVÁ IDENTITA...272 // 4. STIGMATIZÁCIA AKO PODSTATA RÓMSKEJ PROBLEMATIKY...273 // 4.1. RÓMOVIA AKO „NEPOCTIVÍ CHUDOBNÍ“...273 // 4.2. RÓMOVIA AKO KOČOVNÍCI...273 // 4.3. RÓMOVIA AKO NEPLNOPRÁVNI ĽUDIA...274 // 4.4. RÓMOVIA AKO NEPRISPÔSOBIVÍ ĽUDIA...274 // 5. VEREJNÁ SPRÁVA A MIMOVLÁDNE NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE // PRI RIEŠENÍ RÓMSKEJ PROBLEMATIKY...275 // 5.1. AKTÉRI RIEŠENÍ...275 // 5.1.1 Verejná správa...275 // 5.1.2. Mimovládne neziskové organizácie...276 // 5.1.3. Nedôvera rómskych mimovládnych neziskových organizácií // voči nerómskym...277 // 5.2. STRATÉGIE SAMOSPRÁV PRI RIEŠENÍ RÓMSKEJ PROBLEMATIKY...277 // 5.2.1. Stratégia múru...277 // 5.2.2. Stratégia zneužívania situácie, v ktorej sa Rómovia nachádzajú.278 // 5.2.3. Stratégia zľahostajnenia a normalizácie problému...279 // 5.2.4. Stratégia vonkajšej pomoci...279 // 5.2.5. Stratégia vnútornej pomoci...280 // 6. ZÁVER ...280 // POZNÁMKY v...280 // LITERATÚRA...281 // JOZEF MAJCHRÁK // Rómovia ako téma politických strán...283 // 1. ÚVOD...283 // 2. RÓMSKA PROBLEMATIKA AKO SÚČASŤ AGENDY // VÄČŠINOVÝCH POLITICKÝCH STRÁN...283 // 2.1. POSTOJ POLITICKÝCH STRÁN K VYBRANÝM UDALOSTIAM SÚVISIACIM S RÓMSKOU PROBLEMATIKOU - POPULIZMUS VERZUS REALIZMUS ...283 // 2.2. ABSENCIA KOMPLEXNEJŠIEHO POHĽADU ...285 // 2.3. NA HRANICI RASIZMU...286 // 3. RÓMSKA MENŠINA VO VOLEBNÝCH
PROGRAMOCH POLITICKÝCH STRÁN A HNUTÍ...287 // 3.1. PARLAMENTNÉ VOLBY V ROKU 1990... 287 // 3.2. PARLAMENTNÉ VOLBY V ROKU 1992... 288 // 3.3. PARLAMENTNÉ VOĽBY V ROKU 1994... 289 // 3.4. PARLAMENTNÉ VOLBY V ROKU 1998... 289 // 3.5. PARLAMENTNÉ VOLBY V ROKU 2002... 291 // 893 // 4. SPÔSOBY OSLOVOVANIA RÓMSKYCH VOLIČOV ZO STRANY MAJORITNÝCH POLITICKÝCH STRÁN...292 // 5. ZÁVER...293 // PRÍLOHA...294 // LITERATÚRA...294 // MICHAL ŠEBESTA // Rómska politická scéna...295 // 1. ÚVOD...295 // 2. VZNIK A VÝVOJ RÓMSKYCH POLITICKÝCH STRÁN...295 // 2.1. RÓMSKA POLITIKA PO ROKU 1989 A DEDIČSTVO // KOMUNIZMU...296 // 2.2. VOLBY 1992 ... 297 // 2.3. VOLBY 1994... 298 // 2.4. VOLBY 1998 ... 300 // 2.5. PRED VOLBAMI 2002... 305 // 3. PROGRAM A PREZENTÁCIA RÓMSKYCH POLITICKÝCH STRÁN...305 // 3.1. RÓMSKA OBČIANSKA INICIATÍVA...306 // 3.2. POLITICKÉ HNUTIE RÓMOV NA SLOVENSKU - ROMA...306 // 4. SPOLUPRÁCA RÓMSKYCH POLITICKÝCH LÍDROV A SNAHY // O ZJEDNOTENIE RÓMSKEJ POLITICKEJ SCÉNY...307 // 5. RÓMOVIA V KOMUNÁLNYCH VOLBÁCH A PRI PRVÝCH REGIONÁLNYCH VOLBÁCH...308 // 6. PERSPEKTÍVA - RÓMOVIA AKO SÚČASŤ NERÓMSKYCH POLITICKÝCH STRÁN?...309 // PRÍLOHA...‘...311 // POZNÁMKY...311 // LITERATÚRA...c:...312 // INGRID REPOVÁ - MAREK HARAKAL // Tretí sektor a Rómovia...313 // 1. TRETÍ SEKTOR NA SLOVENSKU...313 // 1.1. PRÁVNE POSTAVENIE TRETIEHO SEKTORA NA SLOVENSKU...313 // 1.2. ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY MIMOVLÁDNYCH NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ...314
// 2. RÓMOVIA A TRETÍ SEKTOR...314 // 2.1. RÓMSKY TRETÍ SEKTOR - SNAHY O VYTVORENIE // SPOLOČNEJ PLATFORMY...316 // 2.2. ZDROJE FINANCOVANIA...318 // 2.3. NAJČASTEJŠIE OBLASTI AKTIVÍT M VO...318 // 2.3.1. Podpora kultúry...318 // 2.3.2. Vzdelávanie...319 // 2.3.3. Ľudské práva, rasizmus a diskriminácia...319 // 3. AKO ĎALEJ?...320 // 3.1. SYSTÉM MONITOROVANIA A EVALUÁCIA...320 // 3.2. ZAMERANIE AKTIVÍT A PROGRAMOV, PROFESIONALIZÁCIA AKTIVÍT...321 // 894 // 3.3. PODPORA SPOLOČNÝCH PROGRAMOV A KOMPLEXNÝCH // RIEŠENÍ, SPOLUPRÁCA MEDZI SEKTORMI...321 // 3.4. UDRŽATELNOSŤ...322 // POZNÁMKY...322 // LITERATÚRA...323 // BORIS STREČANSKÝ // Prístupy domácich a zahraničných donorov k rómskej problematike.325 // 1. ÚVOD...325 // 2. DONORSKÉ PROSTREDIE...325 // 2.1. DOMÁCE NADÁCIE...325 // 2.2. ZAHRANIČNÉ NADÁCIE...326 // 2.3. ZAHRANIČNÉ VEREJNÉ ZDROJE...326 // 2.4. DOMÁCE VEREJNÉ ZDROJE...326 // 2.5. ZÁKLADNÉ PÓLY DONORSKEJ ČINNOSTI: GRANTOVÉ // VERZUS OPERAČNÉ PROGRAMY ...327 // 2.6. NIEKTORÉ FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE NASTAVOVANIE DONORSKÝCH PROGRAMOV...327 // 2.7. DONORI A „DONORI“...327 // 2.8. DONORI A PROBLEMATIKA RÓMOV NA SLOVENSKU...328 // 3. OD NEVEDOMEJ GETOIZÁCIE K UVEDOMELEJ INTEGRÁCII...329 // 4. EFEKTÍVNOSŤ DONORSKÝCH PROGRAMOV ZAMERANÝCH // NA RÓMOV...330 // 4.1. PRIRODZENÉ LIMITY DONOROV...330 // 4.2. PILOTNÉ PROJEKTY AKO JEDEN ZO SPÔSOBOV DONORSKÉHO PRÍSTUPU K TÉME...331 // 4.3. SUBJEKTÍVNE FAKTORY...331
// 4.4. ZUŽOVANIE ZÁBERU GRANTOVÝCH PROGRAMOV: // NEŽIADUCI TREND?...331 // 4.5. KRÁTKODOBOSŤ GRANTOVÉHO CYKLU...332 // 5. ZÁVER...332 // POZNÁMKY...333 // LITERATÚRA...333 // D - RÓMOVIA A MAJORITA VO VZÁJOMNEJ INTERAKCII MICHAL VAŠEČKA // Vzťah majority k Rómom...335 // 1. ÚVOD...335 // 2. ETNOCENTRIZM U S AKO PREDPOKLAD SOCIÁLNEHO DIŠTANCU 336 // 3. TEÓRIE VZNIKU PREDSUDKOV...336 // 4. ANALÝZA VZŤAHU MAJORITNEJ POPULÁCIE K RÓMOM ...338 // 4.1. VZŤAHY MEDZI RÓMAMI A OSTATNÝM OBYVATEĽSTVOM...338 // 4.2. SOCIÁLNY DIŠTANC MAJORITY VOČI RÓMOM...340 // 4.3. SOCIÁLNY DIŠTANC MAJORITY VOČI „INÝM“...342 // 4.4. PERCEPCIA POSTAVENIA RÓMOV V SPOLOČNOSTI...343 // 895 // 4.5. NÁZORY RESPONDENTOV NA RIEŠENIA RÓMSKEJ PROBLEMATIKY...343 // 4.6. ANTIDISKRIMINAČNÉ POSTOJE RESPONDENTOV A MIERA EMPATIE VOČI RÓMOM...345 // 5. METODOLÓGIA SKÚMANIA ETNICKÝCH VZŤAHOV...346 // 5.1. PROBLEMATICKOSŤ SKÚMANIA ETNICKÝCH VZŤAHOV...346 // 5.2. BOGARDUSOVA ŠKÁLA SOCIÁLNEHO DIŠTANCU...347 // 6. NEBEZPEČENTVO KONFLIKTU...348 // 7. ZÁVER...350 // POZNÁMKY...350 // LITERATÚRA...351 // JÁN CANGÁR // Mediálny obraz Rómov...353 // 1. ÚVOD...353 // 2. RÓMOVIA A ICH OBRAZ VO VEREJNOSTI...354 // 3. „SIEDMA VEĽMOC“ A RÓMOVIA...356 // 3.1. ÚLOHA A POSTAVENIE MÉDIÍ PO ROKU 1989 ... 356 // 3.2. PRVÉ MONITORY MÉDIÍ...359 // 3.3. OBRAZ RÓMOV V SLOVENSKÝCH MÉDIÁCH...360 // 3.4. MONITOR PRINTOVÝCH MÉDIÍ...365 // 4. MONITORY MEMO ’98
... 366 // 4.1. MEMO ’98 ... 366 // 4.2. RÓMOVIA V ELEKTRONICKÝCH MÉDIÁCH // V ROKOCH 2000 - 2002... 368 // 4.2.1. Monitor v roku 2000... 368 // 4.2.2. Monitor v roku 2001... 369 // 4.2.3. Projekt „Voľby 2002“... ...374 // 4.2.4. Závery monitorov 2000 - 2002 ... 376 // 5. MÉDIÁ A ETIKA...377 // POZNÁMKY...379 // LITERATÚRA...379 // ALENA KOTVANOVÁ - ATTILA SZÉP // Mediálne pokrytie problematiky migrácie Rómov...381 // 1. ÚVOD...381 // 2. ZMAPOVANIE VÝVOJA MEDIÁLNEHO DISKURZU V ZÁVISLOSTI OD VÝVOJA MIGRAČNÝCH POHYBOV VO SVETLE // SOCIOLOGICKÝCH VÝSKUMOV...382 // 2.1. STRUČNÁ CHRONOLÓGIA MIGRÁCIE RÓMOV ZO SLOVENSKA 382 // 2.2. VÝSLEDKY SOCIOLOGICKÝCH VÝSKUMOV...383 // 3. ŠTRUKTÚRA POSTOJOV K MIGRÁCII RÓMOV PREZENTOVANÁ MÉDIAMI...385 // 4. RÓMSKE MÉDIÁ A MIGRÁCIA...386 // 5. VZŤAH MÉDIÍ A MIGRÁCIE - PRÍPADY Z ČESKEJ REPUBLIKY // A MAĎARSKEJ REPUBLIKY...387 // 6. MEDIÁLNE POKRYTIE MIGRÁCIE RÓMOV V ZAHRANIČÍ...388 // 896 // 7. ZÁVER...390 // LITERATÚRA...391 // MARTINA JURÁSKOVÁ // Vzťah Rómov k majorite...393 // 1. ÚVOD...393 // 2. METODOLOGICKÉ DILEMY SKÚMANIA RASY...394 // 3. ANALÝZA VZŤAHOV RÓMOV A MAJORITY...395 // 3.1. POSTOJE RÓMOV K MAJORITE...396 // 3.2. VNÍMANIE VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A ATMOSFÉRY SPOLUŽITIA ... 398 // 4. ROZDIELY VO VNÍMANÍ MAJORITY A VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV // V RÔZNYCH KATEGÓRIÁCH RÓMOV...401 // 4.1. ROZDIELY V CHARAKTERE, INTENZITE A CELKOVEJ ATMOSFÉRE SPOLUŽITIA...402
4.2. ROZDIELY V MIERE IDENTIFIKÁCIE S MAJORITOU A S RÓMAMI ... 403 // 5. VZÁJOMNÉ VZŤAHY MEDZI RÓMAMI...405 // 5.1. POSTOJE RÓMOV K SEBE SAMÝM...405 // 5.2. NAPÄTIA A KONFLIKTY MEDZI RÔZNYMI VRSTVAMI RÓMOV 406 // 6. INTERETNICKÉ KONFLIKTY...407 // 6.1. VÝSKYT A FREKVENCIA KONFLIKTOV...407 // 6.2. FAKTORY VPLÝVAJÚCE NA VÝSKYT INTERETNICKÝCH KONFLIKTOV...408 // 7. OČAKÁVANÉ VZŤAHY V BUDÚCNOSTI...409 // 7.1. AKÉ VZŤAHY V BUDÚCNOSTI OČAKÁVAJÚ RÓMOVIA?...409 // 7.2. AKO VIDIA BUDÚCNOSŤ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV NERÓMOVIA?...410 // 8. ZÁVER...411 // POZNÁMKY...412 // LITERATÚRA ...412 // PETER PULIŠ // Formy a rozsah diskriminácie Rómov na Slovensku...413 // 1. ÚVOD...413 // 2. LEGISLATÍVNY RÁMEC OCHRANY PRÁV RÓMOV NA SLOVENSKU 413 // 2.1. ÚSTAVNÝ RÁMEC OCHRANY PRÁV...413 // 2.2. ABSENCIA ANTIDISKRIMINAČNEJ LEGISLATÍVY...414 // 2.3. POJMY PRIAMA A NEPRIAMA DISKRIMINÁCIA, ROVNAKÉ // A ODÔVODNENÉ ROZDIELNE ZAOBCHÁDZANIE...415 // 2.4. INŠTITÚT VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV (OMBUDSMANA)...417 // 3. DISKRIMINÁCIA RÓMOV NA SLOVENSKU...418 // 3.1. OBLASŤ SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ... 418 // 3.2. TRH PRÁCE...420 // 3.3. VZDELÁVACÍ SYSTÉM...421 // 3.4. OBLASŤ ZDRAVOTNÍCTVA...424 // 3.5. OBLASŤ BÝVANIA...425 // 3.5.1. Segregačné praktiky...427 // 3.5.2. Diskriminačné praktiky... 428 // 897 // 3.5.3. Problémy so získavaním povolenia na trvalý pobyt...429 // 3.6. POLÍCIA A SYSTÉM TRESTNEJ JUSTÍCIE...432
// 3.7. OBLASŤ OBCHODU A SLUŽIEB...436 // 3.8. DISKRIMINÁCIA V MÉDIÁCH...439 // 3.9. DOTÁCIE NA KULTÚRNE AKTIVITY...439 // 4. ZÁVER...439 // POZNÁMKY...440 // LITERATÚRA...442 // PETER PULIŠ // Rómovia ako objekt politického extrémizmu...445 // 1. ÚVOD...445 // 2. VYMEDZENIE POLITICKÉHO EXTRÉMIZMU...446 // 2.1. POLITICKÝ EXTRÉMIZMUS A DEMOKRATICKÁ SPOLOČNOSŤ 446 // 2.2. ZDROJE SYMPATIÍ K EXTRÉMIZMU...447 // 3. RASIZMUS...447 // 3.1. POJEM RASA V SPOLOČENSKOM DISKURZE...447 // 3.1.1. Chybné požívanie pojmu pochádzajúceho z biologickej antropológie 447 // 3.1.2. Vybrané rasové teórie v spoločenských vedách...448 // 3.1.3. Rasistické myslenie a rasistické predsudky/stereotypy...450 // 3.1.4. Projekcia vlastnej a cudzej identity v rasistickom myslení.450 // 3.1.5. Rasistický diskurz - nástroj v rukách elít...451 // 3.1.6. Rasistický diskurz a politika...451 // 4. SUBJEKTY POLITICKÉHO EXTRÉMIZMU...451 // 4.1. HNUTIE SKINHEADS...451 // 4.1.1. Vývoj hnutia...451 // 4.1.2. Ideológia hnutia...452 // 4.1.3. Rómovia v ideológii hnutia Skinheads... 453 // 4.1.4. Prostriedky propagandy...454 // 4.1.5. Štruktúra hnutia Skinheads na Slovensku...455 // 4.1.6. Štruktúra prívržencov hnutia Skinheads...456 // 4.2. REGISTROVANÉ OBČIANSKE ZDRUŽENIA S PREPOJENÍM // NA EXTRÉMISTICKÉ SKUPINY...457 // 4.2.1. Slovenská pospolitosť...457 // 4.2.2. Nové slobodné Slovensko...458 // 4.2.3. Slovenská národná mládež (SNM)...458 // 4.3. POLITICKÉ
STRANY...458 // 4.3.1. Slovenská národná strana...458 // 4.3.2. Pravá Slovenská národná strana...458 // 4.3.3. Ďalšie politické strany...459 // 5. POLITICKÝ EXTRÉMIZMUS A LEGISLATÍVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY...459 // 5.1. NÁSILIE PROTI SKUPINE OBYVATEĽOV A PROTI JEDNOTLIVCOVI... 459 // 5.2. HANOBENIE NÁRODA, RASY A PRESVEDČENIA...459 // 5.3. PODNECOVANIE K NÁRODNOSTNEJ, RASOVEJ ALEBO // ETNICKEJ NENÁVISTI...460 // 5.4. UBLÍŽENIE NA ZDRAVÍ...460 // 898 // 5.5. VRAŽDA...460 // 5.6. GENOCIDA...461 // 5.7. PODPORA A PROPAGÁCIA HNUTÍ SMERUJÚCICH // K POTLÁČANIU PRÁV A SLOBOD...461 // 6. TRESTNÁ ČINNOSŤ PRÍSLUŠNÍKOV EXTRÉMISTICKÝCH HNUTÍ // NA SLOVENSKU...461 // 6.1. RASOVO MOTIVOVANÉ TRESTNÉ ČINY PODLÁ POLICAJNEJ EVIDENCIE...462 // 6.2. MONITOROVACIE STREDISKO RASIZMU A XENOFÓBIE...464 // 6.3. KOMISIA PRE RASOVO MOTIVOVANÚ TRESTNÚ ČINNOSŤ...465 // 6.4. PRÍPADY RASOVO MOTIVOVANÉHO NÁSILIA PÁCHANÉHO // NA RÓMOCH PRÍSLUŠNÍKMI HNUTIA SKINHEADS...465 // 7. ZÁVER...469 // POZNÁMKY...470 // LITERATÚRA...472 // E - DEMOGRAFICKÁ SITUÁCIA RÓMOV BORIS VAŇO - EVA HAVIAROVÁ // Demografické trendy rómskej populácie...475 // 1. ÚVOD...475 // 2. ZDROJE DEMOGRAFICKÝCH ÚDAJOV O RÓMOCH...476 // 3. POČET RÓMOV NA SLOVENSKU...477 // 3.1. SLOVENSKÍ RÓMOVIA V EURÓPSKOM KONTEXTE...477 // 3.2. VÝVOJ POČTU RÓMOV NA SLOVENSKU...478 // 4. ÚZEMNÉ ROZLOŽENIE RÓMSKEJ POPULÁCIE...480 // 5. ŠTRUKTÚRA RÓMSKEJ POPULÁCIE...482 // 5.1.
ŠTRUKTÚRA PODLÁ POHLAVIA...482 // 5.2. ŠTRUKTÚRA PODĽA VEKU...482 // 5.3. ŠTRUKTÚRA PODĽA RODINNÉHO STAVU...483 // 6. REPRODUKČNÉ SPRÁVANIE RÓMSKEJ POPULÁCIE...484 // 6.1. PÔRODNOSŤ...484 // 6.2. ÚMRTNOSŤ...485 // 7. PRIRODZENÝ PRÍRASTOK OBYVATEĽSTVA...485 // 8. ODHAD POČTU A ŠTRUKTÚRY RÓMSKEJ POPULÁCIE // NA SLOVENSKU DO ROKU 2020... 486 // 9. ZÁVER...487 // POZNÁMKY...488 // LITERATÚRA...488 // PRÍLOHA...489 // ZUZANA KUMANOVÁ - ROMAN DŽAMBAZOVIČ // Rómska rodina: na rozhraní medzi tradicionalitou a modernitou.503 // 1. ÚVOD...503 // 2. RÓMSKA RODINA AKO PREDMET ZÁUJMU SPOLOČENSKÝCH // VIED NA SLOVENSKU...505 // 899 // 2.1. ZAČIATKY VEDECKÉHO ZÁUJMU O POZNANIE RÓMSKEJ // RODINY PO ROKU 1945... 506 // 2.2. NÁSTUP NOVÝCH TRENDOV VO VÝSKUME RÓMSKEJ RODINY 507 // 3. TRADIČNÁ RÓMSKA RODINA NA SLOVENSKU...510 // 3.1. VYBRANÉ ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O RÓMSKEJ RODINE // V DEVÄTNÁSTOM A ZAČIATKOM DVADSIATEHO STOROČIA 510 // 3.2. ZOVŠEOBECNENIA ETNOLOGICKÝCH VÝSKUMOV A POPIS TRADIČNEJ RÓMSKEJ RODINY...512 // 3.3. SKLADBA TRADIČNEJ RÓMSKEJ RODINY A POSTAVENIE // JEJ JEDNOTLIVÝCH ČLENOV...513 // 4. RÓMSKA RODINA V SÚČASNOSTI...516 // 4.1. NIEKOĽKO ŠPECIFÍK DEMOGRAFICKÉHO SPRÁVANIA // RÓMSKEJ POPULÁCIE...517 // 4.2. TYPOLÓGIA RÓMSKYCH RODÍN...518 // 4.3. PREDPOKLADY A DETERMINANTY NASTUPUJÚCEJ DEMOGRAFICKEJ REVOLÚCIE...519 // 5. ZÁVER...521 // POZNÁMKY...523 // LITERATÚRA...524 // F-SOCIÁLNA SITUÁCIA A CHUDOBA
RÓMOV ROMAN DŽAMBAZOVIČ - MARTINA JURÁSKOVÁ // Sociálne vylúčenie Rómov na Slovensku...527 // 1. ÚVOD...527 // 2. EURÓPSKY DISKURZ SOCIÁLNEHO VYLÚČENIA...528 // 3. DISKURZ, OBSAH A PROFIL CHUDOBY NA SLOVENSKU...530 // 3.1. CHUDOBA V OBDOBÍ SOCIALIZMU...530 // 3.2. CHUDOBA PO ROKU 1989... 531 // 3.3. RÓMOVIA AKO SOCIÁLNA KATEGÓRIA NAJVIAC OHROZENÁ SOCIÁLNOU EXKLÚZIOU...533 // 4. MECHANIZMY SOCIÁLNEHO VYLÚČENIA...535 // 4.1. EKONOMICKÉ VYLÚČENIE...536 // 4.2. PRIESTOROVÉ VYLÚČENIE...540 // 4.3. KULTÚRNE VYLÚČENIE...543 // 4.3.1. Kultúrne a sociálne bariéry...543 // 4.3.2. Priestorové bariéry...544 // 4.3.3. Ekonomické bariéry...545 // 4.3.4. Vzťah dosiahnutého vzdelania a uplatnenia na trhu práce.545 // 4.4. SYMBOLICKÉ VYLÚČENIE...546 // 4.5. VYLÚČENIE Z PRIMERANÉHO ŠTANDARDU BÝVANIA...548 // 5. MOŽNÉ DÔSLEDKY SOCIÁLNEHO VYLÚČENIA...549 // 6. STRATÉGIE INKLÚZIE...553 // 6.1. CELOEURÓPSKY BOJ PROTI SOCIÁLNEMU VYLÚČENIU...553 // 6.2. STRATEGICKÉ NÁVRHY SOCIÁLNEJ INKLÚZIE...556 // 6.3. KONKRÉTNE NÁVRHY SOCIÁLNEJ INKLÚZIE...558 // 900 // POZNÁMKY...560 // LITERATÚRA...563 // TIBOR LORAN // Sociálna politika a zamestnanosť Rómov...565 // 1. ÚVOD...565 // 2. ZAMESTNANOSŤ...566 // 2.1. ŠPECIFIKÁ VÝVOJA ZAMESTNANOSTI NA SLOVENSKU...566 // 2.2. PRACOVNÉ MIESTA...567 // 2.3. MOBILITA PRACOVNÝCH SÍL...568 // 2.4. PONUKA A DOPYT PO PRÁCI A REÁLNA MZDA...568 // 3. VPLYV PROSTREDIA NA SOCIÁLNU EXKLÚZIU
A MARGINALIZÁCIU...569 // 4. SOCIÁLNA SITUÁCIA DOMÁCNOSTÍ...571 // 4.1. VÝVOJ SOCIÁLNEJ SITUÁCIE SLOVENSKÝCH DOMÁCNOSTÍ 571 // 4.2. SOCIÁLNA SITUÁCIA A REGIONÁLNE ROZDIELY...572 // 4.3. SOCIÁLNA SITUÁCIA RÓMOV...573 // 5. NEZAMESTNANOSŤ...574 // 5.1. FAKTORY NEZAMESTNANOSTI NA SLOVENSKU...574 // 5.2. MIERA NEZAMESTNANOSTI...574 // 5.3. NEZAMESTNANOSŤ RÓMOV...575 // 5.4. REGIONÁLNE ASPEKTY NEZAMESTNANOSTI NA SLOVENSKU 577 // 5.5. RAST NEZAMESTNANOSTI A „ČIERNA PRÁCA“...577 // 5.6. DLHODOBÁ NEZAMESTNANOSŤ...578 // 5.7. DLHODOBÁ NEZAMESTNANOSŤ A RÓMOVIA...580 // 6. VLÁDNE POLITIKY ZAMESTNANOSTI...583 // 7. PRÁVO NA PRÁCU A DÔSTOJNÝ ŽIVOT...584 // 8. ODPORÚČANIA RADY EURÓPY...584 // 9. ZÁVER...585 // POZNÁMKY...585 // LITERATÚRA...586 // IVANA ČERNÁKOVÁ // Opatrenia Národného úradu práce vo vzťahu k nezamestnanosti Rómov.587 // 1. ÚVOD...587 // 2. VÝVOJ STAVU EVIDOVANÝCH NEZAMESTNANÝCH RÓMSKEJ NÁRODNOSTI...588 // 2.1. RÓMOVIA A SÚČASNÝ TRH PRÁCE...589 // 3. AKTIVITY NÁRODNÉHO ÚRADU PRÁCE ZAMERANÉ NA RÓMOV 590 // 3.1. PREHĽAD KURZOV REALIZOVANÝCH NÁRODNÝM // ÚRADOM PRÁCE...590 // 3.2. PREHĽAD PROJEKTOV A PROGRAMOV REALIZOVANÝCH NÁRODNÝM ÚRADOM PRÁCE V ROKU 2001 PRE KLIENTOV RÓMSKEJ NÁRODNOSTNEJ MENŠINY...591 // 3.3. PROJEKT ARION...591 // 3.4. KURZ AKTÍVNA POMOC RÓMSKYM SPOLUOBČANOM // NA TRHU PRÁCE...592 // 901 // 3.5. NEÚSPEŠNÝ PROJEKT ZAMERANÝ NA ODSTRAŇOVANIE DISPROPORCIÍ OBČANOV RÓMSKEJ
NÁRODNOSTI...592 // 3.6. PROJEKT ZLEPŠENIE POSTAVENIA RÓMOV...594 // 3.7. PROJEKT ZLEPŠENIE PODMIENOK NA VSTUP RÓMOV // NA TRH PRÁCE...595 // 3.8. PROJEKT ZDRUŽENIA MLADÝCH RÓMOV RÓMSKY ASISTENT 595 // 3.9. PARTICIPÁCIA NA PROJEKTE SOCIÁLNI TERÉNNI PRACOVNÍCI 596 // 4. PREKÁŽKY V ZAMESTNÁVANÍ KLIENTOV RÓMSKEJ NÁRODNOSTI 596 // 5. AKO RIEŠIŤ NEZAMESTNANOSŤ RÓMOV V PODMIENKACH NÁRODNÉHO ÚRADU PRÁCE...597 // 6. ZÁVER...597 // LITERATÚRA...598 // STANISLAVA KOMPANÍKOVÁ - MICHAL ŠEBESTA // Životné stratégie Rómov...599 // 1. ÚVOD...599 // 2. ZDROJE ŽIVOTNÝCH STRATÉGIÍ RÓMOV A ICH VÝVOJ AKO REFLEXIA NA SPOLOČENSKO-EKONOMICKÉ ZMENY...600 // 3. TYPOLÓGIA ŽIVOTNÝCH STRATÉGIÍ...601 // 3.1. INDIVIDUÁLNE ŽIVOTNÉ STRATÉGIE...601 // 3.2. RODINNÉ ŽIVOTNÉ STRATÉGIE...602 // 3.3. KOLEKTÍVNE A LOKÁLNE ŽIVOTNÉ STRATÉGIE...603 // 4. TYPY ŽIVOTNÝCH STRATÉGIÍ...603 // 4.1. VZDELANIE...603 // 4.2. NEZAMESTNANOSŤ A JEJ DÔSLEDKY NA ŽIVOTNÉ STRATÉGIE 605 // 4.2.1. Stratégie pri hľadaní si zamestnania...606 // 4.2.2. Možnosti podnikania...607 // 4.2.3. Čierna práca... 607 // 4.3. MIGRÁCIA...607 // 4.3.1. Migrácia do krajín Európskej únie...608 // 4.3.2. Návrat na vidiek...608 // 4.4. ŽIVOTNÉ STRATÉGIE CHUDOBNÝCH...608 // 4.4.1. Kriminalita...609 // 4.4.2. Úžera...611 // 5. KONKRÉTNE SOCIÁLNE POLITIKY...612 // 5.1. POLITIKY NA ÚROVNI ŠTÁTU...612 // 5.2. POLITIKY NA ÚROVNI SAMOSPRÁVY...613 // 5.3. AKTIVITY MIMOVLÁDNYCH
ORGANIZÁCIÍ...615 // 6. ZÁVER...615 // POZNÁMKY...616 // LITERATÚRA...616 // STANISLAVA KOMPANÍKOVÁ - MICHAL ŠEBESTA // Regionálne špecifiká životných stratégií...619 // 1. ÚVOD...619 // 2. ŽIVOTNÉ STRATÉGIE NA PRÍKLADE TROCH REGIÓNOV // SLOVENSKA...620 // 902 // 2.1. VZŤAH K PÔDE - SAMOZÁSOBITELSTVO AKO ŽIVOTNÁ STRATÉGIA...621 // 2.1.1. Marginalizovaný región...621 // 2.1.2. Región na úrovni priemeru...621 // 2.1.3. Rozvinutý región...622 // 2.2. ŠPECIFIKÁ V STRATÉGIÁCH NEZAMESTNANÝCH...622 // 2.3. NEFORMÁLNE ZAMESTNANIE...623 // 2.4. ZÁVISLOSŤ OD SOCIÁLNYCH DÁVOK...623 // 3. DIFERENCIÁCIA ŽIVOTNÝCH STRATÉGII NA ÚROVNI JEDNÉHO REGIÓNU...624 // 3.1. TYPOLÓGIA ŽIVOTNÝCH STRATÉGIÍ...625 // 4. SEGREGOVANÉ OSADY - ŽIVOT NAJCHUDOBNEJŠÍCH // Z CHUDOBNÝCH...626 // 4.1. OSADA AKO BEZPEČNÝ PRIESTOR NA ŽIVOT...627 // 4.2. VZŤAHY S MIESTNOU MAJORITOU A MOŽNOSŤ INTEGRÁCIE 627 // 5. ZÁVER...628 // POZNÁMKY...629 // LITERATÚRA...630 // ALEXANDER MUŠINKA // Bývanie Rómov...631 // 1. ÚVOD...631 // 1.1. DEJINY OSÍDLENIA RÓMOV NA SLOVENSKU...631 // 1.2. DIFERENCIAČNÉ KRITÉRIÁ BÝVANIA RÓMOV...631 // 2. TRADIČNÉ BÝVANIE KOČOVNÝCH RÓMOV...632 // 2.1. BÝVANIE V STANE ALEBO ŠIATRI...632 // 2.2. BÝVANIE VO VOZE A MARINGOTKÁCH...633 // 3. TRADIČNÉ BÝVANIE POLOUSADENÝCH A TRVALO USADENÝCH RÓMOV...634 // 3.1. BÝVANIE V ZEMNICIACH...634 // 3.2. POLOZEMNICA AKO PRECHODNÝ TYP...635 // 3.3. NAJROZŠÍRENEJŠÍ
TYP: JEDNOPRIESTOROVÝ DOM...636 // 3.3.1. Zrubová technológia stavby jednopriestorového domu.637 // 3.3.2. Súčasný stavebný materiál: škvarobetónové kvádre...637 // 3.4. DVOJPRIESTOROVÝ DOM...639 // 3.5. VIACPRIESTOROVÉ DOMY...641 // 4. SÚČASNÉ BÝVANIE RÓMOV V DEDINSKOM PROSTREDÍ...641 // 4.1. BÝVANIE V UNIMOB UNKÁCH...642 // 4.2. BÝVANIE V BYTOVKÁCH...643 // 4.3 BYTOVKY S ODLIŠNÝM ŠTANDARDOM BÝVANIA...643 // 5. BÝVANIE RÓMOV V MESTSKOM PROSTREDÍ...644 // 5.1. ODLIŠNÉ PRAVIDLÁ BÝVANIA...644 // 5.2. PREBERANIE ŠTANDARDOV BÝVANIA OD MAJORITY...644 // 5.3. MESTSKÉ GETÁ...645 // 6. RÓMSKE OSÍDLENIA...645 // 6.1. RÓMSKE OSÍDLENIA NA VIDIEKU...645 // 6.2. RÓMSKE OSÍDLENIA V MESTE...649 // 903 // 7. VYBRANÉ PROBLÉMY RÓMSKEHO BÝVANIA...650 // 7.1. SPOLOČENSKO-KULTÚRNA INTEGRÁCIA...650 // 7.2. LEGÁLNOSŤ STAVIEB...650 // 7.2.1. Legálnosť z historického hľadiska...651 // 7.2.2. Účelové legalizovanie a ilegalizovanie...652 // 7.3. NESYSTÉMOVOSŤ VLÁDNYCH AKTIVÍT...652 // 7.4. DISKRIMINÁCIA PRI ZABEZPEČOVANÍ SI BÝVANIA RÓMAMI ...653 // 8. ZÁVER...653 // POZNÁMKY...654 // LITERATÚRA...655 // PETER ŠAŠKO // Zdravotná situácia rómskej populácie...657 // 1. ÚVOD...657 // 2. VŠEOBECNÉ CHARAKTERISTIKY ZDRAVOTNEJ PROBLEMATIKY // U RÓMOV...658 // 3. INFEKČNÉ OCHORENIA...661 // 4. ZDRAVOTNÉ SPRÁVANIE A ŽIVOTNÝ ŠTÝL RÓMOV...663 // 4.1. PROBLEMATIKA VÝŽIVY RÓMOV A POROVNANIE // S OSTATNOU POPULÁCIOU...663
// 5. KONGENITÁLNE OCHORENIA...666 // 5.1. KONGENITÁLNY GLAUKÓM...667 // 5.2. FENYLKETONÚRIA A KONGENITÁLNA HYPOTYREÓZA...668 // 6. MENTÁLNA ZAOSTALOSŤ...668 // 7. CHRONICKÉ CHOROBY A CHOROBY NEZARADENÉ INDE...670 // 8. RÓMOVIA A SYSTÉM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI...670 // 8.1. PRÍSTUP RÓMOV K ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI...670 // 8.2. DISKRIMINÁCIA V ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI ...671 // 9. OPATRENIA VLÁDY V ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI // O RÓMOV...672 // 9.1. MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA...672 // 9.2. KRAJSKÉ ÚRADY...672 // 9.3. RÓMSKE OSADY...673 // 9.4. OBLASŤ DISKRIMINÁCIE...673 // 10. ZÁVER...674 // POZNÁMKY...675 // LITERATÚRA...675 // G - VZDELÁVANIE NATÁLIA KUŠNIERIKOVÁ // Prístupy k vzdelávaniu Rómov v minulosti...679 // 1. ÚVOD...679 // 2. TRADIČNÝ SPÔSOB VZDELÁVANIA U RÓMOV...679 // 3. VZDELÁVANIE RÓMOV V OBDOBÍ HABSBURGSKEJ MONARCHIE 680 // 3.1. ASIMILAČNÉ OPATRENIA MÁRIE TERÉZIE...680 // 904 // 3.1.1. Asimilačné opatrenia v oblasti spôsobu života Rómov...680 // 3.1.2. Asimilačné opatrenia v oblasti výchovy detí...680 // 3.1.3. Školská reforma Márie Terézie a Jozefa II...681 // 4. VZDELÁVANIE RÓMOV V OBDOBÍ PRVEJ ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY...681 // 4.1. ŠKOLY PRE „CIGÁNSKE“ DETI...681 // 4.2. OSVETOVÉ

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC