Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Globální oteplování (@@20121024-14:02:38@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(7.5) Půjčeno:15x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Vutium, c2008
467 s. : il. (převážně barev.) ; 25 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-214-3498-1 (váz.)
Rozložená tit. s.
Obsahuje bibliografii na s. 439-451, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
Vydavatel: Vysoké učení technické v Brně
000015985
Vývoj přírodních a klimatických podmínek na Zemi v dávné -- i méně dávné minulosti planety, teplotní historie Země -- Přírodní a antropogenní změny na Zemi, velmi rychlé globální oteplování planety -- Vznik Země, počáteční teplo a počáteční teplota Země -- Velké a rychlé oteplení Země před 55 miliony let -- Astronomické rytmy a jejich vliv na průběh teplot na Zemi, Milankovičova teorie -- Sluneční aktivita -- Stabilizační cykly na Zemi -- Fotosyntéza -- Koráli, korálové útesy a korálové ostrovy významná součást uhlíkových cyklů -- Základní příčiny kolísání teploty na Zemi -- Vulkanická činnost -- Claciály a interglaciály -- Klima a život v dávných i méně dávných dobách -- Vznik fosilních paliv: uhlí, ropy a zemního plynu -- Změny v koncentraci oxidu uhličitého v ovzduší v nedávné době -- a jeho koncentrace dnes. Výhled do konce 21. století -- Skleníkový efekt v ovzduší a zvyšování globální teploty Země -- Radiační bilance Země a její atmosféry -- Sdílení tepla sáláním, sálání ze Slunce a sálání ze Země -- Energetické toky mezi Sluncem a Zemí a mezi Zemí a kosmickým prostorem -- Faktory ovlivňující absorbci slunečního záření -- Fyzikální podstata skleníkového efektu, skleníkový efekt v atmosféře Země -- Skleníkové plyny a aerosoly -- Potenciál globálního oteplování, radiační účinek a životnost skleníkových plynů -- Kladné
a záporné zpětné vazby v klimatickém systému Země -- Globální oteplování a ozónová vrstva, přízemní ozón -- Nejdůležitější důsledky narůstající intenzity skleníkového efektu v ovzduší -- Klimatické změny vyvolané skleníkovým efektem -- Modelování počasí a klimatické modely -- Dynamika klimatických změn na Zemi, příčiny iniciující velké globální teplotní změny -- Měření průměrné globální teploty Země a odhady vývoje teplot v dávné minulosti -- Teploty na povrchu Země rychle stoupají, vzrůst teplot je velmi nerovnoměrný a akceleruje -- Ledy a ledovce tají, zpětné vazby tohoto procesu, důsledky -- Antarktida ledovcový kontinent v procesu globálního oteplování -- Zvyšování hladiny moří a oceánů -- Mnohostranný vliv a význam vody v procesu globálního oteplování -- Globální oteplování vyvolává podstatné změny -- meteorologických dějů a oceánského proudění -- Globální oteplování a spalování fosilních paliv zvyšuje intenzitu meteorologických dějů a zvyšuje intenzitu a četnost extrémních meteorologických dějů, -- zranitelnost infrastruktury a ekonomické i lidské ztráty -- Oceánská cirkulace, oceánské proudy a jejich změny při globálním oteplování -- Golfský proud, jeho zeslabování a vliv zeslabování na klima, proudění v Atlantickém oceánu -- Golfský proud, severoatlantická oscilace a evropské klima dnes a jeho očekávatelný vývoj -- Hurikány
a cyklony jsou a budou stále častější a silnější -- Tornáda jsou a budou stále častější a intenzivnější -- Mimořádně intenzivní srážky -- Povodně a záplavy jsou stále častější a rozsáhlejší -- Větrné bouře a vichřice -- Globální oteplování vyvolává sucho a sucho je příčinou mnoha problémů, -- nedostatek vody, války o vodu -- Sucho zvyšuje nebezpečí rozsáhlých požárů, požáry lesů jsou mnohonásobně škodlivé -- Na kontinentech se stále více projevuje sucho a další činnosti lidí vyvolávají dezertizaci -- Živelná pohroma ve Vysokých Tatrách v roce 2004 -- Zemětřesení a vulkanická aktivita -- Mimořádný průběh počasí v letech 2006 a 2007 -- Změny v přírodě vyvolané zvětšováním koncentrace oxidu uhličitého -- v ovzduší, globálním oteplováním a zpětný účinek některých změn -- na další globální oteplování -- Důsledky vlivu zvyšující se koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší na rostliny -- Klimatické změny vyvolávají podstatné změny v přírodě -- Permafrost a důsledky jeho tání -- Mokřady a jezera nejcennější a nejohroženější ekosystémy -- Mokřady jako zdroj skleníkového plynu metanu -- Jezera zamrzají na kratší dobu a některá nezamrzají vůbec -- Význam lesů z hlediska zmenšování koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší, -- úbytek lesů a jeho důsledky -- Lidé již v minulosti zásahy v lesích citelně ovlivnili přírodu a
lokální klima, -- a snížili tak odolnost Země čelit nastupujícím klimatickým změnám -- Dlouhodobé chřadnutí lesů mírného pásu další nepříznivý faktor pro vývoj klimatu -- Celosvětová mohutnost fotosyntézy v lesích slábne -- Oblastí zamořených klíšťaty přibývá a počet onemocnění jimi způsobených vzrůstá -- Globální oteplování silně působí i na lidi a přispívá k tomu -- a znečišťování ovzduší, vliv klimatických změn na lidské civilizace -- Klima a civilizace -- Klimatické změny a znečišťování ovzduší velmi nepříznivě působí na lidskou populaci -- Klimatické podmínky umožnily vznik prvních civilizací -- Zdravotní ohrožení a životní rizika vyvolávaná globálním oteplováním zvyšuje -- rostoucí koncentrace obyvatelstva a růst měst -- Očekávatelné důsledky globálního oteplování -- Prognózy růstu spotřeby primárních energetických zdrojů a fosilních paliv, -- prognózy zvyšování emisí skleníkových plynů -- Prognózy zvyšování teploty na Zemi -- Prognózy zvyšování úrovně mořské hladiny -- Klimatické změny a očekávatelné důsledky -- Zvyšování vulkanické a zemětřesné aktivity -- Změny v přírodě a důsledky pro obyvatelstvo -- Vymírání druhů a snižování biodiverzity -- Spotřeba energie v minulosti a v současnosti, -- prognózy vývoje spotřeby energie -- Spotřeba energie a primárních energetických zdrojů stoupala, stoupá -- a oprávněně
bude stoupat i v budoucnosti -- Spotřeba energie ve světě je velmi nerovnoměrná -- Počet lidí na Zemi se zvyšuje, vývoj počtu obyvatel je značně nejistý -- Spotřeba energie souvisí s ekonomickou a životní úrovní -- Vliv globalizace světa a prolínání nebo střetu civilizací -- na vývoj spotřeby primárních energetických zdrojů -- Energetické zdroje na Zemi -- Energetická bilance, energetická rovnováha a oteplování Země -- Sluneční energie -- Fosilní paliva -- Jaderná energie -- Obnovitelné zdroje energie -- Užití primárních energetických zdrojů -- Zkušenosti s prosazením závažných změn v energetice v minulém půlstoletí První etapa: „Energetických zásob je dostatek a nic nebrání -- jejich stále intenzivnější těžbě a využívání" -- Druhá etapa: „Nejlepší energie je taková, která není spotřebovaná" -- Třetí etapa: „Požadavek trvale udržitelného rozvoje na Zemi" -- Poučení pro nastávající přístupy k opatřování energie -- Změna životního stylu, úspory energií, surovin a dalších přírodních zdroj -- Změna životního stylu -- Snížení spotřeby energie v bytové a komunální sféře, nízkoenergetické a pasivní domy -- Doprava je vážný energetický a ekologický problém, snížení spotřeby -- energie a emisí v dopravě, ekologicky přijatelné způsoby dopravy -- Prosazení potřebných změn životního stylu -- Fosilní energetika, dekarbonizace -- Zvýšení účinností
při energetických transformacích v energetických centrálách -- Dekarbonizace -- Ukládání a doprava zachyceného oxidu uhličitého -- Obnovitelné zdroje energie -- Biomasa a bioenergetika -- Vodní energie -- Větrná energie -- Sluneční energie -- Využití nízkopotenciálního tepla tepelnými čerpadly -- Další obnovitelné energetické zdroje -- Jaderná energetika -- Disponibilní typy jaderných elektráren -- Vývoj jaderné energetiky charakteristika připravovaných generací jaderných reaktorů -- Zásoby jaderných paliv, palivové cykly -- Mezisklady vyhořelého jaderného paliva -- Úložiště jaderných odpadů -- Úspora fosilních paliv a snížení emisí oxidu uhličitého -- při výrobě elektrické energie v jaderných elektrárnách -- Vliv jaderné energetiky na životní prostředí -- Provozní vlastnosti jaderných elektráren -- Odpůrci jaderné energetiky zneužívají hrozby terorizmu -- a straší obyvatelstvo nebezpečím z ozáření -- Ekonomická konkurenceschopnost jaderných elektráren -- v porovnání s elektrárnami na fosilní paliva dnes a v budoucnost -- Nový rozvoj jaderné energetiky již začal -- Další éra jaderné energetiky termojaderná syntéza -- Vodíková energetika -- Vodíková energetika jako podstatná součást celkové restrukturalizace energetiky -- Nejdůležitější oblasti nasazení vodíkové energetiky -- Vlastnosti vodíku, zejména jako energetického nosiče -- Účinky vodíku na kovy,
zejména na oceli -- Masivní vodíková energetika může mít také negativní ekologické důsledky -- Technologie výroby vodíku -- Skladování vodíku -- Doprava a distribuce vodíku -- Využití vodíku v palivových článcích -- Vodík je vynikající ekologické palivo pro dopravu -- Vodíková energetika a budoucí ekologická rizika -- Poznávání skleníkového efektu a globálního oteplování, -- aktivity zaměřené na snižování produkce skleníkových plynů -- Postupné poznávání skleníkového efektu v ovzduší a jeho důsledků -- Založení IPCC a Summit Země v Rio de Janeiro -- Konference v Kjótu v roce 1997 a ratifikace Kjótského protokolu -- Plnění záměrů z Rio de Janeiro a Kjótského protokolu, výhledy na další období Evropská unie příkladně a nejaktivněji usiluje -- o radikální snižování emisí skleníkových plynů -- Konference OSN o změnách klimatu v Montrealu v roce 2005 -- Konference OSN v Nairobi v roce 2006 -- Čtvrtá zpráva IPCC a důsledky plynoucí ze zjištěných poznatků -- o globálních klimatických změnách -- Významný průlom na summitu C8 v Heiligendammu v červnu 2007 -- Konference OSN o klimatických změnách v září 2007 v New Yorku -- a udělení Nobelovy ceny za mír -- Hodnocení ekonomických nákladů na snižování emisí skleníkových plynů -- Extrémní názory na problém globálního oteplování -- Zpochybňování globálního oteplování a odmítání lidské odpovědnosti
-- za globální oteplování -- Přehánění důsledků globálního oteplování -- Závěry -- Conclusions -- Zkratky -- Jednotky, jejich násobky a převodní součinitelé -- Seznam obrázků -- Seznam tabulek -- Seznam fotografií -- Prameny -- Rejstřík
(OCoLC)236552593
cnb001763432

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC