Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(26.8) Půjčeno:134x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2008
200 s. : il., grafy ; 24 cm

ISBN 978-80-7368-653-6 (brož.)
Nad názvem: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Obsahuje bibliografii na s. 176-178
Anglické resumé
000016458
TEORETICKÁ ČÁST -- VYMEZENÍ ZKOUMANÉ PROBLEMATIKY -- vývoj obsahu pojmů gramotnost čtenářská gramotnost-funkční gramotnost školská gramotnost -- STAV ZKOUMANÉ PROBLEMATIKY -- Mezinárodní program pro hodnocení žáků PISA -- Výzkum čtenářské gramotnosti šetření PISA -- Výzkum čtenářské gramotnosti šetření PIRLS -- VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ A VÝCHODISKA PRO NAŠE ŠKOLSTVÍ -- výsledky českých žáků výzkum PISA -- výsledky českých žáků výzkum PIRLS -- Způsoby výuky čtení, jejich vliv na míru čtenářských kompetencí -- a východiska pro české školství -- Využití zdrojů při výuce -- Typy textu využívaných při výuce čtení -- Činnosti následující po přečtení textu ve výuce -- Aktivity využívané při výuce čtení -- Rozvíjení čtenářských dovedností -- Způsoby práce s výukovými materiály ve výuce -- Porovnání výsledků čtenářských dovedností vybraných zemí -- výzkumu PISA a PIRLS -- RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A INTEGRACE PROBLEMATIKY POROZUMĚNÍ TEXTU V NĚM Princip komplexnosti ve výuce českého jazyka a literatury -- Školní vzdělávací programy -- Školní vzdělávací program běžná základní škola -- Školní vzdělávací program základní školy waldorfského typu -- Specifika waldorfské pedagogiky -- Dílčí východiska pro běžné státní základní
školy -- SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ JAKO FAKTOR OVLIVŇUJÍCÍ KVALITU POROZUMĚNÍ TEXTU -- Etiologie specifických poruch učení -- Specifické poruchy učení projevující se v rámci předmětu český -- jazyk a literatura -- Dyslexie -- Reedukace dyslexie -- Dysgrafie -- Dysortografie -- Hodnocení a klasifikace žáků se specifickými poruchami učení -- v předmětu český jazyka a literatura -- Školská praxe -- Zásady a možnosti hodnocení a klasifikace žáků s SPU v hodinách -- českého jazyka a literatury -- Individuální vzdělávací program/plán (IVP) -- SOUČASNÉ UČEBNICE ČESKÉHO JAZYKA A JEJICH ROLE PŘI VÝUCE POROZUMĚNÍ TEXTU VE SPOJENÍ S AKTIVITAMI VEDOUCÍMI KE ZKVALITŇOVÁNÍ ČTENÁŘSKÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ -- Obecná charakteristika učebnic -- Učení z textu a práce s informacemi -- učebnice českého jazyka a integrace učiva porozumění textu v nich -- Specifika nově pojatých učebnic mateřštiny -- Přínos začlenění literárního textu v jazykových učebnicích českého -- jazyka -- PRAKTICKÁ ČÁST -- METODOLOGIE EMPIRICKÉ ČÁSTI -- VYHODNOCENÍ VÝZKUMU 7. ROČNÍK BĚŽNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A WALDORFSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY (JEDNOFAKTOROVÁ ANALÝZA ROZPTYLU) -- Vyhodnocení získaných dat -- závěr výzkumu -- VYHODNOCENÍ VÝZKUMU 8. ROČNÍK BĚŽNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A WALDORFSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY (JEDNOFAKTOROVÁ ANALÝZA ROZPTYLU) -- Vyhodnocení získaných dat -- Závěr výzkumu -- VYHODNOCENÍ
VÝZKUMU 7. ROČNÍK WALDORFSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ODPOVÍDAJÍCÍ ROČNÍK SPECIALIZOVANÉ TŘÍDY BĚŽNÉ -- ZÁKLADNÍ ŠKOLY (STUDENTŮV T-TEST) -- Vyhodnocení získaných dat -- Závěr výzkumu -- VYHODNOCENÍ VÝZKUMU BĚŽNÁ TŘÍDA A SPECIALIZOVANÁ TŘÍDA BĚŽNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY (STUDENTŮV T-TEST 7. ROČNÍK) -- Vyhodnocení získaných dat -- Závěr výzkumu -- VYHODNOCENÍ VÝZKUMU TŘÍDA ZÁKLADNÍ ŠKOLY -- WALDORFSKÉHO TYPU (2006 A 2007) PÁROVÝ T-TEST -- Vyhodnocení získaných dat -- Závěr výzkumu -- VYHODNOCENÍ VÝZKUMU — ŽÁCI BĚŽNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY -- (PÁROVÝ T-TEST) -- Vyhodnocení získaných dat -- Závěr výzkumu -- Navazující průzkum posouzení obtížnosti (8. A) -- Navazující průzkum četba ve volném čase (8. A a 8. B) -- VYHODNOCENÍ VÝZKUMU SPECIALIZOVANÁ TŘÍDA BĚŽNÉ -- ZÁKLADNÍ ŠKOLY (2006 A 2007) PÁROVÝ T-TEST -- Vyhodnocení získaných dat -- Závěr výzkumu -- Výsledky navazujícího průzkumu -- Navazující průzkum četba ve volném čase (8. C) -- VYHODNOCENÍ OBTÍŽNOSTI JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK ZADÁVANÉHO DIDAKTICKÉHO TESTU -- VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO UČITELE PRŮZKUM -- VÝZKUM ANALÝZA VYBRANÝCH UČEBNIC ČESKÉHO JAZYKA PRO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL -- Vyhodnocení získaných dat -- závěr výzkumu analýza vybraných učebnic českého jazyka pro 2. stupeň základních škol -- VÝSTUPY PRO PEDAGOGICKOU TEORII A PRAXI -- ZÁVĚR -- SUMMARY -- POUŽITÁ LITERATURA -- PŘÍLOHA
1 -- PŘÍLOHA 2 -- PŘÍLOHA 3 -- PŘÍLOHA 4 -- PŘÍLOHA 5 -- PŘÍLOHA 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC