Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

ústavní výchova (@@20120528-15:58:07@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:44x 
BK
Praha : Galén, c2008
213 s. ; 28 cm

ISBN 978-80-7262-532-1 (brož.)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
000016503
Kniha první Základy, na nichž se staví -- Zrození a vývoj pojmu supervize -- Zuzana Havrdová -- Dialog jako součást novodobého významu supervize -- Reflexe a supervize -- Mentoring andragogické učení vzdělávací supervize -- Supervize a některé psychologické zákonitosti vztahu v procesu pomoci -- Skupinové formy práce a učení -- Sociálně-politický proud -- Skupinově dynamické hnutí -- Organizace, organizační rozvoj a supervize -- Pojem supervize v současnosti -- Zuzana Havrdová -- Rozlišovací úroveň jako znak -- Co se v supervizi děje -- Porovnání možností externího supervizora a jiných odborníků -- Co do supervize nepatří -- Supervize, coaching, organizační poradenství -- Odborná průprava, akreditace, výcvik -- Porovnání cílů a metod -- Mnoho tváří, jeden cíl -- Zuzana Havrdová -- Účel supervize a jak je prováděna -- Administrativní supervize a její účel -- Vzdělávací aspekt supervize a jeho účel ---
Podpůrný aspekt supervize a jeho účel -- Účel supervize a o čem je -- Supervize zaměřená na organizaci -- Supervize zaměřená na zaměstnance -- Supervize zaměřená na případ -- Účel supervize a časový faktor -- Závěr -- Kniha druhá Umění a řemeslo supervize -- Supervizní kontrakt -- Zuzana Havrdová -- Proces přípravy kontraktu -- Je kultura organizace příznivá pro supervizi? -- Jakou strategii přípravy zvolit? -- Kdo bude zadavatelem supervize? -- Proč je supervize považována za důležitou? -- Jaké jsou dosavadní zkušenosti se supervizi? -- Jak jsou příjemci supervize motivováni? -- Jaká jsou témata ke změně v organizaci? -- Jaké metody intervence vzájemně kombinovat? -- Téma pro supervizi -- Kdo se má účastnit supervize? -- Vyjednání a obsah kontraktu -- Kdo dojednává kontrakt -- Otázka odpovědnosti -- Jak vybírat supervizora -- Obsah kontraktu o supervizi -- Závěr -- Skupinová práce v supervizi ---
Zuzana Havrdová -- Skupinová supervize -- Výhody a nevýhody skupinové supervize -- Druhy a formy supervizních skupin -- Úloha supervizora při práci se skupinou -- Kompetence supervizora, kompetence supervizantů a vzájemný vztah -- Kompetence supervizora -- Kompetence supervizanta -- Vzájemný vztah supervizora a supervizantů -- Struktura a proces ve skupinové supervizi -- Základní principy a zdroje dynamiky skupinové supervize -- Členství ve skupině -- Kontrakt a další dohody -- Dodržování prvků skupinové práce -- Začínající supervizní skupina a její formace -- Téma pro skupinovou supervizi -- Práce na naplnění potřeb supervizanta -- Problémy skupinového procesu -- Závěr -- Týmová supervize -- Martin Hajný -- Čím se zabývá týmová supervize? -- Organizace a tým před supervizi -- Příklady uspořádání vztahů v organizaci a jejich možný vliv na supervizi -- Stav týmu z hlediska zkušenosti a zralosti ---
Nastavení supervizora před supervizi -- Krok první kontakt, oslovení nebo zakázka -- Krok druhý vyjednávání se zadavatelem supervize, vedením či ředitelem -- Organizace a obsah prvního setkání -- Zahájení práce na společné dohodě (kontraktu) -- Zacházení s informacemi -- Krok třetí první setkání se supervidovanými kontrakt s týmem -- Krok čtvrtý vlastní proces supervize -- Možný námět jednoduché struktury průběhu supervizního setkání týmu -- Techniky supervizní práce v týmu -- Ohniska zaměření supervizního procesu -- Dynamika vztahů v rámci »supervizního trojúhelníku« -- Krok pátý hodnocení -- Krok šestý ukončování supervize -- Kniha třetí Krása rozmanitosti -- Psychodynamický přístup k supervizi -- Martin Hajný -- Stručný úvod do současné situace -- Základní psychodynamická pravidla ve vztahu k supervizi -- Pravidla neutrality, abstinence a anonymity ---
Co z toho může být inspirativní pro supervizi? -- Vybrané prvky teorie a praxe psychoanalýzy a psychodynamické -- psychoterapie -- Vnitřní supervize -- Přínos psychoanalýzy a psychodynamické psychoterapie k supervizi -- Interpretace, načasování, interpretační trojúhelník -- Využití psychodramatu v supervizi -- Bernd Fichtenhofer -- K teorii psychodramatu a sociometrie -- Vybrané základní pojmy a hlavní techniky jednání v psychodramatu -- Jeviště -- Výměna rolí změna rolí interview -- Význam skupiny, jednání nanečisto a feedback (zpětná vazba) -- Slovo na závěr -- Bálintovské skupiny a supervize -- Vlastimil Sojka -- Úvod -- Michael Bálint -- Skupinová práce a bálintovské skupiny -- Bálintovská skupina a supervize -- Přenos a protipřenos, paralelní proces -- Meze a přesahy bálintovských skupin -- Struktura bálintovských skupin -- Bálintovské skupiny ve světě a v České republice -- Modelování systémů v supervizi ---
Ivana Veltrubská -- Psychologická východiska -- Kontrakt -- Pohled na problém -- Způsob řešení -- Vztah supervizora a supervidovaného -- Techniky -- Příklady ze supervize -- Kreativní práce v supervizi -- Jana Merhautová -- Některé formy tvořivého projevu využívané v supervizi -- Rizika kreativních technik -- Nároky na supervizora při zařazení kreativních technik. Závěr -- Kniha čtvrtá Jak u nás děláme supervizi -- Supervize ve struktuře řízení -- Chris Payne -- Co je manažerská supervize? -- Vedoucí týmu jako supervizor -- Cíl a funkce supervize -- Myšlenka supervizního schématu -- Rozlišení supervizních procesů -- Formální plánovaná supervize -- Formální neplánovaná supervize -- Neformální plánovaná supervize -- Neformální neplánovaná supervize -- Různé funkce manažera v pozici supervizora -- Různé rozměry manažerské supervize -- Styly a metody supervize -- Závěr -- Supervize ve školství ---
Václava Masáková -- Supervize v zařízeních ochranné a ústavní výchovy -- Supervize v zařízeních výchovného poradenství -- Supervize ve školách -- Supervize zdravotnických pracovníků -- Monika Marková -- Klinická supervize -- Modely klinické supervize -- Osoba supervizora -- Supervize v českém ošetřovatelství -- Začínáme se supervizi -- Jednotlivé formy supervize v praxi -- Závěrem -- Supervize v ergoterapii -- Jana Jelínková, Helena Hlochová -- Představení oboru ergoterapie -- Supervize v ergoterapii -- Současná situace v České republice -- Požadavky na supervizora v oboru ergoterapie -- Specifika supervize pro obor ergoterapie -- Problémy v profesní roli -- Problémy v dovednostech a osobní problémy -- Postřehy z výzkumu skupinové supervize ergoterapeutů -- Závěr -- Videotrénink interakcí a supervizní proces -- Kateřina Šilhánová -- Úvod -- Supervize ve VTI -- Základní specifika supervize ve VTI ---
Vlastní model supervize -- Fáze supervizního rozhovoru -- Otevření rozhovoru -- Domlouvání cíle setkání -- Prezentace materiálu, témat pro supervizi -- Interakční analýza prezentovaného materiálu -- Propojení analýzy s plánem pomoci -- Stanovení pracovních kroků -- Rekapitulace a vyhodnocení supervize -- Obsah a forma supervize -- Formáty supervize -- Oblasti aplikace VTI supervize -- VTI supervize při práci s rodinou -- VTI supervize v oblasti pedagogické -- VTI v organizacích sociálních služeb, školství a zdravotnictví Závěr -- Supervize v duchovním doprovázení -- Jindřich Kotvrda -- Duchovní doprovázení -- O co duchovní doprovázení usiluje? -- Supervize duchovního doprovázení -- Obecný cíl supervize duchovního doprovázení -- Rozdíl mezi supervizi a konzultací -- Co se do supervize duchovního doprovázení přináší? -- Proces supervize -- Dovednosti supervizora -- Typy supervize ---
Ukázka modelu supervize kolegů Peer Supervision Group. Příklad z praxe supervize ve skupině kolegů

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC