Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Centr Evropy, 1999
610 s.

ISBN 80-902758-0-X (váz.)
Obsahuje přes 65000 slovních spojení v 11500 slovníkových heslech
Ekonomika - slovníky česko-ruské
Slovníky česko-ruské - ekonomika
000016922
Úvodem // Česko-ruský slovník pro hospodářskou sféru předkládáme veřejnosti v době, kdy se naše republika i Ruská federace vydaly na cestu tržní ekonomiky a kdy po období určitého omezení styku obě strany pochopily výhodnost rozvíjení vzájemné, zejména hospodářské spolupráce. Za této situace se v obou zemích s ekonomikou a politikou výrazně změnila i lexikální složka jazyka. Je proto pochopitelná potřeba nového překladového slovníku středního typu, který by poskytl informace o aktuální slovní zásobě, potřebné nejen pro naše podnikatele angažující se na obrovském a stále nenasyceném ruském trhu, ale také pro hospodářské, vědecké a jiné pracovníky používající ve své práci ruštinu a samozřejmě i pro překladatele a studenty. Tato potřeba je zdůvodněna také skutečností, že poslední překladové slovníky (obecný i ekonomický) u nás vyšly před více než 20 léty.-’a pochopitelně odrážejí dosti odlišnou skutečnost. • . // Do slovníku byly zahrnuty výrazy z oblasti obchodu a práva, podnikatelství, marketingu a managementu, peněžnictví a pojišťovnictví, ekonomiky, účetnictví a výpočetní techniky. Slovník obsahuje 11 445 hesel, zahrnujících přes 65 000 slovních spojení, excerpovaných jednak ze současných ekonomických časopisů a publikací, jednak ze současných (výběrově i ze starších) výkladových a překladových slovníků uvedených oblastí. Přehled
excerpované literatury je uveden v příloze 4. // Předkládaný překladový slovník je slovníkem aktivním, určeným pro českého uživatele, pro něhož je důležité najít nejen potřebný ruský ekvivalent českého výrazu, ale také informaci o jeho spojitelnosti a vazbách s jinými slovy. Proto slovník uvádí jednotlivé výrazy převážně jako slovní spojení (jmenná, slovesná a adverbiální). // Slovníkové heslo je uvedeno českým heslovým slovem (podstatným a přídavným jménem, slovesem, příslovcem) označeným značkou odrážky (►) a jeho ruským ekvivalentem, opatřeným základním gramatickým aparátem (u podstatných jmen označením rodu a vzoru skloňování, u sloves označením typu časováni, přičemž jmenné a slovesné vzory jsou uvedeny v tabulkách přílohy 3). Je-li heslové slovo mnohovýznamové a má ekvivalentů více, jsou zařazovány postupně za sebou, přičemž u každého ekvivalentu je uvedena jeho spojitelnost. Jednotlivá slovní spojeni a případné synonymické výrazy jsou oddělovány středníkem. U každého slovního spojení je heslové slovo zastoupeno tildou (-), za níž následují slova závislá (podle excerpce). Na konci hesla jsou po značce n uváděna ustálená spojení s heslovým slovem. // Základními principy slovníkového zpracování jsou: abecední řazení heslových slov, řazení podle podstatných jmen a sloves (ne podle jmen přídavných), a uvnitř hesla ještě řazení
podle významových ekvivalentů a snaha o jednoznačnost překladu (proto jsou například synonymické výrazy zařazeny odděleně na základě jejich spojitelnosti). // U podstatného jména jsou zařazena jejich spojení s přívlastkem, přičemž u shodných přívlastků je za tíldou čárka, naznačující jejich prepozitivní polohu v textu (před podstatným jménem), v ostatních případech následuje ruský ekvivalent bez oddělení čárkou (v textu je za podstatným jménem). Pro označení rodu ruského ekvivalentu jsou použity běžné zkratky - K (mužský), K (ženský) K с (střední). Pokud má ruský ekvivalent koncovku množného čísla, znamená to, že se příslušné slovní spojení užívá v ruských textech v množném čísle. // Přídavná jména jsou uváděna pouze s ruskými ekvivalenty, spojitelnost přídavných jmen a použití jednotlivých překladových ekvivalentu (s výjimkou řídkých případů spojení adjektivních) je nutno hledat v heslech příslušných jmen podstatných. Příslovce jsou uváděna pouze v případech, kdy je nelze pravidelně odvodit od přídavných jmen. // Slovesa jsou ve slovníku uváděna v obou videch, ale spojeni s nimi (předměty, doplňky a příslovečná určení) jsou uváděna pouze u slovesa dokonavého vidu (s výjimkou případů, kdy sloveso je pouze nedokonavé, má-li nedokonavý tvar odlišnou spojitelnost, nebo když je frekventovanější než tvar dokonavý). Toto řazení
zdůvodňujeme tím, že pro českého uživatele je snazší vytvořit sloveso nedokonavé než naopak. U heslového slova jsou za ruským ekvivalentem dány také tvary přídavných jmen slovesných (u sloves dokonavých tvar minulý trpný a činný, u sloves nedokonavých tvar přítomný činný a trpný, u sloves obouvidových tvar trpný minulý a přítomný, tedy tvary frekventované a pro českého uživatele obtížné). // Slovník obsahuje čtyři přílohy: a/ přehled mezinárodních a českých organizací, vztahujících se k hospodářské sféře, K názvy států, příslušníků jejich národů a měnových jednotek, včetně jejich kódů, cl gramatické tabulky a dl seznam základni excerpované literatury. // Autoři přivítají vděčně jakékoli připomínky, jež by mohly přispět ke zdokonaleni slovníku při jeho dalším vydání. // Autoři
(OCoLC)84984787
cnb000782103

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC