Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.12.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.8) Půjčeno:55x 
BK
1. vyd.
Praha : Argo, 2003
842 s.

objednat
ISBN 80-7203-503-7 (váz.)
Obsahuje úvod, rejstříky, autorovu stručnou biografii
Bibliografie: s. 817
Čeština - němčina - gramatika srovnávací - přehledy
Němčina - čeština - gramatika srovnávací - přehledy
000017030
Přehled obsahu // Poděkování... 1 // 1. Úvod... 3 // 1.1. Předmluva... 3 // 1.2. Účel a zaměření gramatiky... 3 // 1.3. Charakter gramatiky... 4 // 1.4. Obsah a uspořádání gramatiky obecně... 5 // 1.5. ? obsahu jednotlivých kapitol... 6 // 1.6. Způsob popisu... 6 // 1.7. Rozvržení popisu gramatických jevů... 7 // 1.8. Jaký jazyk gramatika popisuje... 7 // 1.9. Pojem gramatické normy a gramatičnosti... 8 // 1.10. Vztah deskripce a preskripce... 9 // 1.11. Příklady a doklady gramatických jevů... 9 // 1.12. Způsoby citace dokladů... 11 // 1.13. Zdroje citovaných dokladů... 12 // 1.13.1. České zdroje... 12 // 1.13.2. Německé zdroje... 13 // 1.14. Užité zkratky a značky:... 15 // 1.14.1. Zkratky gramatických jevů:... 15 // 1.14.2. Zkratky zdrojů dokladů a příkladů... 16 // 1.14.3. Zkratky zdrojů teoretických výkladů... 17 // 1.14.4. Značky gramatických jevů... 17 // 2. Komunikativní funkce jazyka a modalita... 19 // 2.1. Úvod... 19 // 2.2. Druhy komunikativních funkcí... 20 // 2.2.1. Obecná charakteristika a pojem performativního slovesa... 20 // 2.2.2. Kontaktové a zdvořilostní KF... 24 // 2.2.3. Sdělovací KF... 33 // 2.2.4. Tázací KF... 36 // 2.2.5. Apelové KF... 38 // 2.2.6. Některé specifické KF a jejich výpovědní forma... 58 // 2.2.7. PřacíKF... 65 // 2.3. Formy a funkce vět tázacích... 68 // 2.3.1. Obecný úvod... 68 // 2.3.2. Otázky rozhodovací (intonační)... 69 // vin // ČESKO-NĚMECKÁ SROVNÁVACÍ
GRAMATIKA // 2.3.3. Otázky doplňovací... 84 // 2.4. Větná modalita... 89 // 2.4.1. Morfologický modus... 89 // 2.4.2. Jistotní modalita... 102 // 2.4.3. Komunikativní funkce víceznačných sloves modálních // (muset - müssen, wollen, sollen)... Ill // 2.4.4. Absolutní užití sloves modálních... 118 // 3. Slovosled... 121 // 3.1. Obecná charakteristika... 121 // 3.1.1. Co je slovosled... 121 // 3.1.2. Slovosled gramatický a aktuální... 121 // 3.1.3. Slovosled a větný přízvuk... 123 // 3.2. Slovosled gramatický... 123 // 3.2.1. Gramatický slovosled v češtině... 124 // 3.2.2. Gramatický slovosled v němčině... 133 // 3.3. Slovosled aktuální... 170 // 3.3.1. Obecná charakteristika... 170 // 3.3.2. Status a slovosledná pozice tématu... 172 // 3.3.3. Status a slovosledná pozice rématu... 179 // 3.3.4. Konkurence tematizace a rematizace slovesného přísudku v němčině... 185 // 3.3.5. Aktuální slovosled a větný rámec... 186 // 3.3.6. Souvětná konstrukce tematizačně-rematizační... 188 // 4. Poukaz ? předmětu komunikace a rod substantiva... 193 // 4.1. Úvodní výklady... 193 // 4.2. Rod substantiva... 194 // 4.2.1. Definice a obecné vymezení jevu... 194 // 4.2.2. Názvy osob a zvířat vyjadřující přirozený rod... 194 // 4.2.3. Přechylování... 195 // 4.2.4. Rod jako formální gramatická kategorie... 199 // 4.3. Poukaz ? předmětu komunikace... 206 // 4.3.1. Obecná charakteristika... 206 // 4.3.2. Poukaz ? účastníkovi
komunikačního aktu (já, ty)... 209 // 4.3.3. Poukaz ? individuálnímu PK určitému... 213 // 4.3.4. Poukaz ? neurčitému PK...*... 244 // 4.3.5. Poukaz ? druhu PK... 250 // 4.4. Anafora (Textové odkazování)... 259 // 4.4.1. Obecné vymezení... 259 // 4.4.2. Koreferenční substantivum... 260 // 4.4.3. Odkazovači (anaforické) zájmeno... 267 // 4.4.4. Srovnávání dvou přináležitostních vztahů... 282 // 4.4.5. Konkurence odkazovacích výrazů... 283 // 4.4.6. Kombinované odkazování... 285 // 4.4.7. Implicitní anafora lokalizační... 288 // 4.4.8. Odkazování ? přisouzené vlastnosti... 288 // 4.5. Katafora... 289 // 4.5.1. Kataforické zájmeno vztahující se ? PK pojmenovanému substantivem... 289 // 4.5.2. Kataforické zájmeno to - es odkazující ? situaci... 290 // 4.5.3. Kataforická zájmena ten vs. derjenige, jener... 291 // 4.6. Základní pravidla o užívání členu v němčině... 291 // 4.6.1. Člen určitý... 292 // 4.6.2. Člen neurčitý... 292 // 4.6.3. Člen nulový... 293 // Přehled obsahu // IX // 5. Kvantifikace... 295 // 5.1. Obecný úvod... 295 // 5.1.1. Jazykové prostředky kvantifikace... 295 // 5.1.2. Morfologická kategorie čísla... 296 // 5.2. Vyjadřování počtu... 297 // 5.2.1. Morfologické vyjadřování počtu... 297 // 5.2.2. Vyjádření počtu kvantifikátory... 309 // 5.3. Kvantifikace (nepočitatelného) množství... 339 // 5.3.1. Morfologické vyjádření množství: plurál jmen látkových a abstraktních...
339 // 5.3.2. Lexikální kvantifikátory množství... 341 // 5.4. Poukaz na část celku: zlomky... 348 // 5.4.1. Zlomky substantívni... 348 // 5.4.2. Zlomky adjektivní... 349 // 5.4.3. Zlomky adverbiální... 350 // 5.4.4. Zlomková kompozita... 351 // 5.5. Kvantifikace vlastnosti a děje při atribuci a predikaci... 352 // 5.5.1. Kvantifikace nekomparační... 352 // 5.5.2. Kvantifikace komparační... 356 // 6. Atribuce (Přívlastek)... 361 // 6.1. Vymezení pojmu atribuce... 361 // 6.2. Obecné významové druhy atribuce... 362 // 6.2.1. Atribuce kvalitativní a relační... 362 // 6.2.2. Atribuce restriktivní a nerestriktivní... 363 // 6.3. Formální prostředky atribuce a jejich význam... 367 // 6.3.1. Atribut adjektivní... 367 // 6.3.2. Atribut substantívni... 385 // 6.3.3. Atribuce kompozitivní... 392 // 6.3.4. Atribut infinitivní... 395 // 6.3.5. Atribut adverbiální... 396 // 6.3.6. Atribut větný... 397 // 6.3.7. Konkurence atributivních prostředků... 398 // 6.3.8. Kombinovaná atribuce... 404 // 6.4. Významové vztahy atributivní a jejich forma... 406 // 6.4.1. Úvodní charakteristika... 406 // 6.4.2. Atribut vlastnosti... 407 // 6.4.3. Atribut subjektový a objektový... 408 // 6.4.4. Atribut posesivní... 415 // 6.4.5. Atribut okolnostní... 423 // 6.4.6. Ostatní významové vztahy atributivní... 426 // 6.5. Stupňování a srovnávání vlastnosti... 429 // 6.5.1. Vyjadřování vyššího a nižšího stupně vlastnosti... 429 // 6.5.2. Vyjadřování
nejvyššflio a nejnižšího stupně vlastnosti... 432 // 7. Predikace... 435 // 7.1. Základní pojmy a termíny... 435 // 7.2. Situační struktura predikace... 438 // 7.2.1. Predikace nečleněná... 438 // 7.2.2. Členěná predikace bez subjektu... 444 // 7.2.3. Členěná predikace se subjektem nebo nositelem děje... 444 // 7.3. Fáze procesu... 532 // 7.3.1. Začátek nebo konec procesu nebo stavu... 532 // 7.3.2. Změna stavu... 535 // 7.3.3. Vid v češtině... 538 // 7.4. Časová struktura predikace... 544 // 7.4.1. Vztah kategorie času ? době promluvy... 544 // x // ČESKO-NĚMECKÁ SROVNÁVACÍ GRAMATIKA // 7.4.2. Vztah kategorie času ? době, o níž se vypovídá... 553 // 7.5. Formální struktura predikace... 555 // 7.5.1. Predikáty bez objektu... 555 // 7.5.2. Predikáty s objektem... 556 // 7.5.3. Česká zájmenná partikule ono v pozici podmětu... 570 // 8. Určení okolnosti děje... 571 // 8.1. Určení místa (Lokalizace děje nebo stavu)... 571 // 8.1.1. Statická lokalizace... 571 // 8.1.2. Dynamická lokalizace... 590 // 8.1.3. Implicitní lokalizace... 605 // 8.2. Určení času... 606 // 8.2.1. Doba realizace děje nebo stavu... 606 // 8.2.2. Trvání děje či stavu... 624 // 8.2.3. Frekvence děje: Jak často... 631 // 8.3. Určení způsobu děje... 633 // 8.3.1. Určení charakteru děje... 633 // 8.3.2. Určení prostředku děje... 637 // 8.3.3. Určení průvodní okolnosti... 641 // 8.3.4. Určení důsledku (následu, výsledku)...
641 // 8.4. Určení příčiny... 642 // 8.4.1. Příčina nebo důvod v užším smyslu... 642 // 8.4.2. Účel... 650 // 8.4.3. Podmínka... 653 // 8.4.4. Přípustka... 654 // 8.4.5. Zřetel... 656 // 8.5. Určení shody a rozdílu... 659 // 8.5.1. Určení shody... 659 // 8.5.2. Určení rozdílu... 660 // 8.6. Určení zdroje informace... 661 // 8.6.1. Německé předložky nach a laut... 661 // 8.6.2. Německá předložka zufolge... 661 // 8.7. Stažené tvary předložkových pádů v němčině... 661 // 9. Souvětí... 663 // 9.1. Úvodní výklady a základní terminologie... 663 // 9.2. Souvětná determinace... 665 // 9.2.1. Věty podmětové... 665 // 9.2.2. Věty předmětové... 671 // 9.2.3. Determinace větou podmětovou i předmětovou zároveň... 675 // 9.2.4. Užívání ?? relativ... 675 // 9.2.5. Věty místní... 686 // 9.2.6. Věty časové... 687 // 9.2.7. Věty způsobové... 707 // 9.2.8. Věty příčinné... 711 // 9.2.9. Věty účelové... 722 // 9.2.10. Věty účinkové... 727 // 9.2.11. Věty podmínkové... 731 // 9.2.12. Určení přípustky... 742 // 9.2.13. Souvětný vztah rozporu... 755 // 9.2.14. Souvětný vztah měrový... 763 // 9.2.15. Věty omezovači... 765 // 9.2.16. Věty vztažné... 768 // 9.3. Souvětná koordinace... 777 // 9.3.1. Koordinace asyndetická... 778 // 9.3.2. Koordinace syndetická... 778 // Přehled obsahu // XI // 9.4. Křížení vět... 788 // 9.4.1. Zkřížené souvětí otázkové... 789 // 9.4.2. Zkřížené
souvětí oznamovací... 790 // 10. Negace... 793 // 10.1. Obecná charakteristika... 793 // 10.1.1. Český záporný prefix ne-... 793 // 10.1.2. Vícenásobná negace... 794 // 10.1.3. Rozdíly v soustavě a užívání lexikálních záporek v češtině a němčině... 794 // 10.2. Záporky... 794 // 10.2.1. Odpověďová záporka ne - nein... 794 // 10.2.2. Záporná zájmena... 795 // 10.2.3. Záporky zdůrazňovací... 796 // 10.3. Negace celková a částečná... 798 // 10.3.1. Negace celková... 798 // 10.3.2. Negace částečná... 804 // 10.4. Negace vícenásobná... 809 // 10.4.1. Negace vícenásobná s pozitivním významem... 809 // 10.4.2. Negace vícenásobná s negativním významem v češtině... 810 // 10.5. Speciální případy negace... 811 // 10.5.1. Už ne- vs. nicht mehr... 811 // 10.5.2. Česká struktura ani + záporný přísudek a její německé ekvivalenty... 811 // 10.5.3. Koordinace negovaných výrazů... 812 // 10.5.4. Kein vs. nicht ein v němčině... 815 // Citovaná literatura... 817 // Rejstřík věcný český... 819 // Rejstřík věcný německý... 827 // Rejstřík terminologický... 835

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC