Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16) Půjčeno:32x 
BK
Biografie
1. vyd.
Praha : Libri, 2000
571 s. : il.

objednat
ISBN 80-7277-027-6 (váz.)
Dějiny českých zemí
Obsahuje ilustrace, fotografie, tabulky, předmluvu, poznámky
Bibliografie: s. 570-571
Československo - dějiny - r. 1918-1929 - pojednání
000017415
OBSAH // Předmluva ...11 // Seznam zkratek...13 // Část první- Založení státu (1918-1921)...17 // I. kapitola-Zahraniční odboj a domácí politika na cestě k 28. (a 30.) říjnu... 19 // 1. Rozdělení české politiky na loajální a protirakouskou...19 // 2. Revoluční léta 1917 a 1918...24 // II. kapitola - Národní převraty a dobývání území tvořícího se // Československa...33 // 1. Český národní převrat - 28. říjen 1918...34 // 2. Německý převrat: Deutschböhmen, Sudetenland, Deutschsüdmähren, Böhmerwaldgau-a jejich konce...37 // 3. Slovenský národní převrat a dobývání Slovenska...44 // III. kapitola - Poválečná bída, sociální hnutí a bouře...49 // 1. Zdravotní stav obyvatel, ceny a mzdy...49 // 2. Sociální bouře a hnutí, jejich důsledky, sociální politika státu 54 // 3. Nový měnový systém a co s ním souviselo...60 // IV. kapitola - Státní moc První republiky - národně revoluční diktatura // v akci? ...63 // 1. Popřevratová konstrukce státní moci a její vývoj...63 // 2. Trnitá cesta к prvním (obecním) volbám...68 // 3. Výsledky obecních voleb a jmenování rudozelené koalice...71 // Závěrem: výsledek státního převratu a založení samostatného státu - Republiky Československé...74 // V. kapitola - Problémy levostředé Tusarovy koalice...77 // 1. Slovenská (Hlinková) krize...77 // 2. Hospodářská demokracie? Socializace? Zatím nejen bezmoc nad černým trhem, „tovární teror“ a závodní rady a výbory 80 // VI. kapitola - Českoslovenští Němci. Návrat německé politiky do Československa...83 // 1. Výsledky sčítání lidu 1910 a 1921. Němci v Českých zemích, jejich počet a relativní čísla...84 // 2. Vstup německé politiky do československého státu...90 // 3. Výsledky prvních jednání německých stran s vládou...94 //
VII. kapitola - Instalace parlamentní demokracie v Československu a její sestup na dno poválečné revoluční krize...97 // 1. Parametry definitivní ústavy a její tvůrci...99 // 2. Spory a vády o ústavu a zákony s ní související a jejich výsledky . 106 // 3. Československá republika jako součást versailleské mírové soustavy...113 // 4. První parlamentní volby První republiky, jejich výsledky a následky...123 // 5. Druhá Tusarova koalice v horkém létě 1920... 130 // VIII. kapitola - Konsolidace parlamentárně demokratického Československa, její problematické metody a výsledky...137 // 1. Zářijový převrat v sociální demokracii a jeho výsledky...137 // 2. Pětka ...139 // 3. Prosincové narovnání s revolučními socialisty...142 // 4. K vládě Pětky a odborníků...147 // IX. kapitola - Aparáty státu a vládní a stranickopolitické elity...152 // 1. Aparáty státu obecně...152 // 2. Administrativa...154 // 3. Policie a četnictvo...160 // 4. Armáda ...163 // 5. Vládní a stranickopolitické elity...169 // X. kapitola -Věda a školství v převratové a převratné době...178 // 1. Věda v době převratů a československé revoluce...178 // 2. Školy a odborné instituce a zařízení ruské a ukrajinské emigrace...186 // 3. Základní a střední školství ve vírech národní revoluce ...187 // Závěrem ...190 // Část druhá - Přes krizi k rozmachu aneb Československá revoluce hospodářská, sociální a kulturní // Nový stát v Evropě a ve světě kapitálu (1918-1924)... 194 // Úvodem a na vysvětlenou...194 // 1. Československá revoluce hospodářská...194 // 2. Československá revoluce sociální...196 // 3. Kultura v československé revoluci...197 //
XI. kapitola - Československá revoluce v hospodářství...197 // 1. Rakousko-uherské dědictví v Evropě a ve světě...197 // 2. Češi a Němci v hospodářství Českých zemí...203 // 3. Do kterého okamžiku vývoje světového a evropského hospodářství se narodilo Československo?...208 // 4. Překonávání válečného rozvratu, nostrifikace akcií, // jejich repatriace a první fáze poválečného vzestupu...211 // XII. kapitola - Obtížná východiska z poválečné hospodářské krize - České země v hospodářské Evropě a ve světě...220 // 1. Benešova koalice doma a za hranicemi...220 // 2. Hospodářská deprese a cesta z ní deflačním utrpením // za Švehlova premiérství... 226 // 3. Kritický počátek a neméně kritické rozuzlení roku 1923...233 // XIII. kapitola - Hospodářské elity Českých zemí a jejich priority...239 // 1. Vůdčí skupiny české finančně průmyslové elity...239 // 2. Rodinný kapitál a jeho bankovní domy a koncerny - bankovní dům Petschků a koncern Baťův...247 // 3. Mezinárodní obchod po Velké válce a České země...253 // 4. Mezinárodní spojení českého kapitálu - zahraniční kapitál v Českých zemích...260 // XIV. kapitola - České země a jejich obyvatelé...266 // 1. Počet obyvatel Českých zemí a jeho vývoj za Velké války a během československé revoluce...266 // 2. Hustota osídlení Českých zemí...269 // 3. Sňatky, narození, úmrtí, tzv. přirozený vývoj vývoj obyvatelstva a vystěhovalectví...271 // 4. Venkov a město - urbanizace a její vývoj...277 // 5. Praha, metropole státu a matka měst. Hlavní moravské zemské město Brno, Opava, Bratislava...284 // 6. Sociální rozvrstvení obyvatel Českých zemí...297 // 7. Dělnictvo a zaměstnanci - stupeň proletarizace // společnosti...300 // 8. Hospodářské elity dělnictva a zaměstnanců...307 //
9. Formování a vývoj průmyslově rozvinutých a zaostávajících oblastí českých zemí...310 // XV. kapitola - Nejen chlebem... Náboženství a církve v Českých zemích...315 // 1. Konce katolického reformního hnutí...315 // 2. Protináboženská nálada, protikatolické církve a hnutí...317 // 3. Nábožensko-politická normalizace dvacátých let...321 // 4. Duchovní život církví a jeho literatura...324 // XVI. kapitola - Média doby. Noviny a novináři, rozhlas...326 // 1. Noviny ...326 // 2. Denní tisk politických stran...327 // 3. Nezávislý nebo alespoň nestranický denní tisk...331 // 4. Německý denní tisk...333 // 5. Revue - žurnály, týdeníky, čtrnáctideníky...334 // 6. Koncerny a vliv státu...335 // 7. Československý rozhlas a zpravodajský film...338 // 8. Novinářské a publicistické elity...339 // 7 // XVII. kapitola - Umění dne a okamžiku - kabaret, šanson, satira a plakát ve službách věci...342 // Závěrem ...344 // Část třetí - Zlatá léta (1924-1929)...346 // Úvodem ...346 // XVIII. kapitola - Evropa a Československo - Československo v Evropě // za éry pacifismu ...347 // 1. Z poválečného vývoje evropských států...348 // 2. Dawesův plán...358 // 3. Ženevský protokol...360 // 4. Locarno...361 // 5. Česko-německé vztahy na skřipci „křehké stability“ mezinárodních vztahů...364 // 6. Briand-Kellogův pakt a Youngův plán. // Kvality československé diplomacie a její elitní sbor...367 // XIX. kapitola - Česká a československá politika zlatých let...369 // 1. Změny a přesuny v politických stranách a přípravy k druhým parlamentním volbám...370 // 2. Výsledky voleb z 15. listopadu 1925 a jejich následky...376 // 3. Vládní jazyková nařízení...382 // 4. Od úřednické vlády к vládě československo-slovensko-německé...387 //
5. Politická přeskupení a stranické krize - sociální demokraté, křesťanští sociálové a komunisté; aféry - Jiří Stříbrný a Radola Gajda...392 // 6. Nástup a činy mezinárodní „panské koalice“...399 // 7. Třetí volba prezidenta republiky...403 // 8. Správní reforma a zemské volby...404 // 9. „Hrad“ - pokus o elitu elit...407 // XX. kapitola - Tučné roky konjunktury a její výsledky...416 // 1. Průmyslová konjunktura a některé její technologické a technické parametry...418 // 2. Státní vliv a jeho zásahy do ekonomiky, vnitřní organizace průmyslu...426 // 3. Podnikatelé a manažeři české konjunktury...429 // 4. Obyvatelstvo: Další zprůmyslnění Českých zemí za konjunktury. Růst středních vrstev...431 // 5. Zahraniční obchod jako měřítko vyspělosti hospodářství Českých zemí v době konjuktury...434 // XXI. kapitola - Venkov Českých zemí v revoluci a v reformě...439 // 1. Hospodaření na venkově v Českých zemích před Velkou válkou, za války a v první fázi československé revoluce...441 // 2. Zápas o pojetí pozemkové reformy a její příprava...454 // 3. Krušné začátky - první kroky pozemkové reformy...461 // 4. Pozemková reforma mění český venkov...463 // 5. Výsledky a důsledky - mezinárodní srovnání...470 // 6. Odčiňujeme Bílou horu! - národní aspekty pozemkové reformy...479 // 7. Osudy pozemkové aristokratické elity za pozemkové reformy v Českých zemích...489 // 8. Pozemková reforma a vývoj zemědělské výroby a její techniky ...490 //
XXII. kapitola - Rozvoj obyvatelstva Českých zemí za konjunktury. // Sociální aspekty...496 // 1. Obyvatelstvo Českých zemí...496 // 2. Urbanizace - městské obyvatelstvo Českých zemí...501 // 3. Vývoj sociálního postavení dělnictva a zaměstnanců a nových nižších středních vrstev v Českých zemích...509 // 4. Úspěchy a prohry státní sociální politiky v Českých zemích 518 // XXIII. kapitola - Rozkvět školství a humanitních véd...523 // 1. Školství ve 20. letech...524 // 2. Vývoj některých humanitních věd ...527 // a. Právní věda a literatura...527 // b. Historici a dějepisectví...529 // c. Filozofie, religionistika, estetika, sociologie, filologie...531 // XXIV. kapitola -Jenom v zdravém těle může sídlit zdravý duch...533 // 1. Tělovýchova a sport a jejich organizace...533 // a. Tělovýchovné organizace...533 // b. Sport...539 // 2. Turistika, ochrana přírody a památek...542 // 3. Skauti a trampování - návrat к přírodě...546 // XXV. kapitola - 1929-rok přelomu...549 // 1. Kritický stav vládní koalice. Na cestě k dalším předčasným volbám...550 // 2. Třetí parlamentní volby 27. října 1929 a jejich následky...557 // Závěrem ...563 // Ediční poznámky...567 // Seznam citované literatury...570
(OCoLC)46962047
cnb000981126

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC