Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.5) Půjčeno:23x 
BK
1. vyd.
Praha : Libri, 2003
803 s. : il.

ISBN 80-7277-119-1 (váz.)
Obsahuje rejstřík
Bibliografie na s. 719-740
Československo - dějiny - r. 1918-1938 - pojednání
000017417
OBSAH // Seznam zkratek... 16 // Část první - Zápas o integritu Československa. O celistvost, // neporušenost a nedotknutelnost státu (1936-1937) ... 23 // Několik slov úvodem... 23 // XXXVIIL KAPITOLA - Střední vrstvy společnosti Českých zemí a jejich úloha v pokusech řešit hospodářskou, sociální a politickou krizi 30. let... 24 // 1. Střední vrstvy „venkova“, velkých měst a velkoměst a jejich sociální postavení za Velké hospodářské // krize a po ní... 26 // 2. Některé kategorie středních vrstev, podílející se výrazněji // na jejich rozšíření a úbytku ... 31 // 3. Úřednictvo, armáda a policie - jejich místo ve společnosti . 35 // 4. Učitelé a profesoři, svobodná povolání ... 39 // 5. Inteligence a společnost, celospolečenské poslání inteligence .. 42 // 6. Celek středních vrstev Českých zemí a Československa // a jejich postavení ve společnosti... 44 // 7. Sociálně politické podchycení středních vrstev - zápas // o střed společnosti ... 46 // a. Střední vrstvy rolnictva ... 47 // b. Živnostníci - obchodníci a řemeslníci... 48 // c. Úřednická i jiná inteligence... 51 // d. Zřízenci, železničáři, poštovní zaměstnanci, gážisté ... 52 // Závěrem o středních i jiných sociálních vrstvách // (včetně deklasovaných) ... 53 // XXXIX. KAPITOLA-Léta 1936-1937hospodářská, sociální // a vnitropolitická... 57 // 1. Cesty výstupu z hospodářské krize v Českých zemích
// - se zvláštním ohledem národnostní důsledky... 59 // 2. Prodloužení hospodářské krize v pohraničí Českých zemí. // Specifika vývoje společnosti v převážně německých oblastech .. 64 // 3. Politika Sudetoněmecké strany a protikrizová opatření // československého státu ve prospěch německých regionů ... 70 // 5 // a. Rozmach Sudetoněmecké strany a její první // vnitrostranická krize ... 70 // b. Pokus novoaktivistů a vlády o protiofenzivu... 78 // c. „Až na dno zrady“ - Henlein žádá Hitlera, aby převzal // přímé řízení SdP, a nabízí mu celé České země... 87 // 4. Změna na extrémní levici - čtvrtobrat KSČ vpravo... 90 // 5. Zemřel zakladatel státu... 93 // XL. KAPITOLA - Vývoj obyvatelstva Českých zemí // Rozdíly mezi národy a zeměmi. Urbanizace... 101 // 1. Vývoj obyvatelstva Českých zemí za hospodářské krize a po ní a jeho základní ukazatele: porodnost, úmrtnost, // vystěhovalectví - a jejich příčiny... 102 // a. Přirozený vývoj obyvatelstva... 102 // 2. Města a venkov... 109 // a. Velkoměsta ... 111 // Brno... 112 // Ostravská aglomerace ... 114 // Plzeň... 116 // b. Velká města... 116 // Liberec... 118 // c. Středně velká města... 119 // Zlín ... 121 // Znovu Baťa, tentokrát Jan Antonín... 121 // Východočeští rivalové... 127 // d. Znovu města a venkov... 129 // 3. Slovensko a Podkarpatská Rus ... 132 // Bratislava... 134 // Košice... 136 // Bánská Bystrica...
136 // Užhorod... 138 // 4. Praha ... 138 // a. Obyvatelstvo... 138 // b. Politika... 140 // c. Průmysl a finance včetně financí městských ... 140 // d. Doprava a spoje, voda, hygiena a zdravotnictví, // zásobování a obchod ... 143 // e. Věda, kultura a umění - sochy, kavárny a jejich hosté, // nakladatelství ... 146 // f. Architektura a stavební vývoj ... 149 // XLI. KAPITOLA - Vývoj a poslání přírodních a technických věd, // technik a technologií v životě československé společnosti meziválečných let... 156 // 6 // 1. Československá národní revoluce a vědeckotechnický // rozvoj... 159 // 2. Hornictví... 165 // 3. Hutnictví železa ... 169 // 4. Energetika, elektrotechnika a elektronika... 170 // 5. Chemické technologie. Farmacie. Polygrafie. Kosmetika... 175 // 6. Strojírenské technologie ... 181 // 7. Vývoj spalovacích motorů. Dopravní techniky a technologie ... 185 // 8. Komplex dopravy... 187 // a. Železnice... 187 // b. Městská hromadná doprava ... 190 // c. Automobilová doprava... 191 // d. Letecký průmysl... 199 // e. Lodní doprava...203 // 9. Textilní, oděvní, kožedělný a obuvnický průmysl a jejich // technologie ...204 // 10. Zemědělství a lesnictví. Potravinářský průmysl ...206 // a. Zemědělství...206 // b. Lesy ...208 // c. Potravinářství ...209 // 11. Soubor (tzv. přírodních) věd o člověku. Medicína. // Systém zdravotnictví. Zdravotní vývoj obyvatelstva... 211 // XLIL KAPITOLA
- Humanitní vědy a školství Českých zemí // a Československa v těžkých dobách...222 // 1. Některé humanitní vědy ve 30. letech ...223 // a. Právní věda a literatura, teorie národního hospodářství ... 223 // Německá právní věda... 227 // Právní historie... 227 // Národní hospodářství...228 // b. České a slovenské dějepisectví a dějepisci ve 30. letech (osobnosti a díla na křižovatkách 30. let). Prehistorie a archeologie. Dějiny umění. Německé dějepisectví // v Českých zemích ... 231 // České dějepisectví...232 // Pomocné vědy historické...236 // Hospodářské a sociální dějiny... 237 // Prehistorie a archeologie... 237 // Dějiny literatury, výtvarných umění a hudby ...238 // Slovenské dějepisectví...239 // Německé dějepisectví Českých zemí...240 // Prostředí, podmínky a organizace ... 243 // c. Filozofie, psychologie a pedagogika, náboženství // a religionistika, národopis, sociologie a filologie ...245 // 7 // Filozofie... 246 // Psychologie a pedagogika ... 247 // Religionistika ... 247 // Estetika ... 248 // Sociologie ... 248 // Filologie...249 // Národopis ...252 // Závěrem...252 // 2. České, slovenské a německé školy v konfliktech demokratické, konzervativní a profašistické orientace ... 254 // a. Základní školství Českých zemí a Československa // v polovině 30. let...255 // b. Národnostní poměry ve středním školství Českých zemí // a Československa v
polovině 30. let... 257 // c. Vysoké a vyšší odborné školy v Českých zemích 30. let .. 261 // Soupis vysokých škol Českých zemí a jejich fakult, počtyjejichposluchačůaučitelů vroce 1938 ... 263 // d. Ze života obou pražských univerzit ...266 // e. Vyšší odborné školy ... 271 // Soupis vyšších odborných škol v Československu // ve školním roce 1935/36 ... 271 // f. Měšťanské, střední a vysoké školy na Slovensku // a na Podkarpatské Rusi ... 272 // Vysoké a vyšší odborné školy na Slovensku // a na Podkarpatské Rusi ve školním roce 1935/36 ... 273 // Vybrané střední a speciální školy na Slovensku // a na Podkarpatské Rusi 1935/36 ... 274 // XLIIL KAPITOLA - Umění První republiky I. Krásná literatura, // dramatická tvorba a divadlo, film ... 278 // 1. Česká poezie, próza a dramatická literatura za První republiky...280 // a. Česká literatura v Českých zemích za Velké války...280 // b. Nový stát, nové podmínky, nové úkoly, kulturní politika // a svoboda směrování ...284 // „Pragmatici“ ...285 // Avantgarda a komunismus či radikální socialismus...286 // Věrnost nacionálnímu vypětí jako východisko z potíží...287 // Tradice katolická a evangelická... 288 // Nakladatelé, časopisy, úloha novinářství a publicistiky..288 // Kolportážní literatura - „rodokokaps“...289 // Nadnárodní souvislosti... 291 // Literární formy...292 // c. Literární směry a skupiny...292
8 // Vyrovnání s válkou...292 // Revoluční skupina Devětsil a ti druzí...295 // Poetismus... 296 // Reportážní občanský román-dokument...298 // Předchůdci a tvůrci science fiction a dramat problémů // demokracie a civilizace - Čapkové a Langer ...299 // Národní a katolický konzervativismus...300 // Z baladické prózy - Vladislav Vančura, Ivan Olbracht // - a Jakub Demi ... 301 // Společenský román 30. let, ruralismus, socialistický // realismus a psychologická próza...303 // „Poezie samoty a smrti“...304 // Surrealismus (neboli nadrealismus) ...305 // Hora, Seifert, Hrubín...306 // Kritika a myšlení o literatuře...306 // 2. Slovenská literatura... 308 // a. Slovenské básnictví a próza doby předválečné, // válečné i budovatelských let republiky... 308 // b. Poezie slovenské moderny ... 309 // c. Nástup mladé generace slovenských prozaiků // a dramatiků... 310 // d. DAV, davisté, organizovaná kulturní levice... 311 // e. Dramatická tvorba ... 312 // 3. Německá literatura Českých zemí a její osudová rozcestí . 313 // a. Velká jména doby válečné a poválečné... 314 // b. Německá literatura pohraničních regionů... 315 // c. Praha ... 317 // Pražský kruh... 318 // 4. Činohra ...325 // a. Divadelní scény, jejich vnitřní život a problémy ...326 // b. Repertoáry a jejich provedení...328 // c. Divadla za hospodářské krize a ohrožení republiky...332 // Přehled českých a německých divadel
v Českých zemích ... 334 // d. Ochotnické (amatérské) divadlo ...336 // 5. Film jako zábava, umění a průmysl ...338 // a. Proces a etapy tvorby...338 // b. Organizační základy filmu a jeho provozování // v První republice ...339 // c. Čeští podnikatelé, firmy a jejich produkce... 341 // d. Zvukový film - produkce a její charakter...345 // e. Vpád politiky... 350 // f. Umělecká úroveň filmů 30. let...353 // 6. Československé státní ceny za umělecké výkony...360 // 9 // a. Založení Československých státních cen pro umění // a pravidla jejich udělování...360 // b. Československá státní cena literární, čeští // a slovenští umělci... 363 // c. Československé státní ceny udělené německým // spisovatelům...364 // d. Československé státní ceny v oboru dramatické tvorby..364 // e. Československé státní ceny v oboru hudby ...365 // f. Československé státní ceny německým hudebníkům ...365 // XLIV. KAPITOLA-Umění První republiky IL Opera, balet // a hudba vážná i nevážná...*...366 // 1. Opera a balet... 366 // a. Národní divadlo v Praze...366 // b. Brněnská opera...368 // c. Německá opera v Brně...t...369 // d. Nové Německé divadlo v Praze...369 // 2. Symfonická hudba a její orchestry, koncertní umění... 370 // a. Skladatelé meziválečné doby ... 370 // Noví klasici - Ostrčil, Novák, Suk... 370 // Jejich žáci... 370 // Pod vlivem jazzu... 372 // Čtvrttónový systém... 375
// Leoš Janáček... 375 // Slovenské divadlo a hudba ... 376 // b. Umění interpretační... 376 // Orchestry... 376 // Pěvecká sdružení ... 377 // Komorní instrumentální soubory... 378 // Virtuózové... 378 // c. Hudební organizace a instituce... 378 // 3. Populární hudba První republiky jako zábava, // hudba ? poslechu a tanci i jako umění... 379 // a. Tzv. populární hudba, její podoby a společenské funkce ... 379 // b. Instrumentální hudba - kapely, zvláště dechové, // jako hudba taneční a „salonní“ (k poslechu)...382 // c. Lidová a pololidová píseň, takzvaná „lidovka“ ...384 // d. Trampská píseň...385 // e. Moderní taneční píseň ovlivněná jazzem...386 // f. Hudební divadlo První republiky - prvorepubliková // opereta...389 // g. Revuální divadlo a pódiová aktuální píseň ...392 // XLV. KAPITOLA - Umění První republiky III. Výtvarné umění, // architektura a stavebnictví...396 // 10 // 1. Architektura a stavebnictví jako služba rozvíjející // se společnosti a tvorba životního prostředí ...396 // a. Zakladatelské osobnosti moderní české architektury a první léta První republiky - osudy konstruktivismu // a úloha tzv. pražského dekorativismu ...397 // b. Nástup urbanismu První republiky...398 // c. Funkcionalismus... 401 // d. Morava a Slezsko ...402 // Zlín...404 // e. Specifika 30. let (?) ...405 // f. Němečtí architekti Českých zemí...408 // g. Slovensko a Podkarpatská Rus
...409 // 2. Malířství a grafika... 410 // a. Generace mistrů v nové době ... 411 // b. Nástup sociální motivace, civilismu a primitivismu... 412 // c. Realismus a kubismus na předělu dob... 415 // d. Avantgardy v kritických letech ... 417 // e. Německé malířství a grafika Českých zemí...420 // f. Slovenské malířství... 421 // 3. Sochařství ...423 // a. České sochařství...423 // b. Německé sochařství Českých zemí...426 // c. Slovenské sochařství...426 // 4. Užité a dekorativní umění První republiky ...427 // a. Počátky a význam... 427 // b. Tvůrci a výrobci... 427 // c. Design a tvorba image ...430 // O umění Českých zemí a Československa a jeho meziválečných // osudech a společenských funkcích ... 431 // 5. Změny v životním stylu obyvatel Českých zemí ...433 // a. Životní styl - pojem a jeho obsah ...433 // b. Životní styl v této knize ...436 // c. Zájem společnosti První republiky o otázky // životního stylu...438 // d. Žena (muž) a móda ...440 // Část druhá - Zápas o přežití - Na cestě ? Mnichovu. // Epilog (březen - říjen 1938)... 446 // XLVL KAPITOLA- Příprava Československa a jeho armády // na obranu republiky před zahraničním i vnitřním nepřítelem ..446 // 1. Nová orientace, zásadní rozhodnutí a první činy na obranu před německou nacistickou agresí...448 // 11 // a. Proti restauraci Habsburků a maďarské agresi jako // hlavnímu nebezpečí až do roku 1934
... 448 // b. Proces odvratu od pacifismu...450 // c. Branná politika pod novým armádním velením ...453 // d. Konečně rozhodnutí - pevnosti...454 // 2. Pohraniční opevnění, jejich koncepce, organizace // a tempo výstavby, plány a konečný stav...456 // a. Organizační rámce...456 // b. Ředitelství opevňovacích prací (ŘOP) ... 457 // c. lýpy pevností...458 // d. Provádění stavby...459 // e. Sociální a národnostní vztahy... 461 // f. Cíl, etapy a postupné plány ...462 // g. Konečný stav...464 // h. Špionáž a kontrašpionáž v souboji o pevnosti...465 // 3. Reorganizace armády a její přezbrojení... 470 // a. Rychlé divize, útočná vozba a letectvo, hraničářské pluky ... 470 // b. Přezbrojení reorganizované armády ... 473 // 4. Občané Československa v obraně - armáda a občané, // branná výchova, tělovýchova a sport... 481 // a. Finanční a podpůrné akce...482 // b. Média... 483 // c. Armáda a paramilitární činnost ...484 // d. Tělovýchovné organizace ...485 // e. X. všesokolský slet...486 // f. yAutomobilové závody, sportovní létání // a jejich branný význam...489 // 5. Shrnutí o vojenské, paramilitární a občanské // obraně republiky...492 // 6. Změny v elitách První republiky - vojenské elity // a jejich místo ve špičkách československé společnosti ...494 // XLVIL KAPITOLA - Od anšlusu ? první mobilizaci // (únor-květen 1938)... 500 // 1. Československo pod koordinovaným
útokem Hitlerova Německa a Henleinovy Sudetoněmecké strany // i za nátlaku „spojenců“... 501 // a. Vnitrostranická opozice v SdP, založení a krátká // existence strany Deutsche Sozialisten ... 501 // b. Vliv anšlusu Rakouska... 502 // c. Obrat v německé sociální demokracii...505 // 2. Ústupové zápolení vládní koalice s henleinovci ... 510 // a. Sudetendeutsche Partei zahraniční organizací NSDAP ... 510 // b. Počátky Národnostního statutu a Karlovarské požadavky ... 512 // 12 // 3. Britské usmiřování Hitlera uspokojováním Henleina // - a na československý účet... 516 // a. Následky britského germanofilství... 517 // b. Francouzské slabosti ... 518 // c. Společné stanovisko Západu... 520 // d. Ti ostatní... 522 // 4. Májová mobilizace a její následky...523 // XĽVIIL KAPITOLA - Od první mobilizace k demisi Hodžovy vlády // (22. květen-22. září 1938) ... 529 // 1. Obecní volby v pohraničí, jejich výsledky a následky...530 // 2. Na cestě ke spojenému náporu Německa, henleinovců i západních demokracií na Československo v raném // létě 1938 ... 536 // a. Konečná fáze postupu Sudetendeutsche Partei // v přímých jednáních s československou vládou ...536 // b. Hitler a Západ přicházejí s novými řešeními // a stupňují nátlak... 544 // 3. Neblahá mise, neblahé jméno - sir Walter Runciman... 550 // a. Idea a čin... 550 // b. Zahájení činnosti ... 552 // c. Třetí plán... 555 // d. Henleinovo
vyšší poslání... 556 // e. Čtvrtý plán... 557 V // 4. Slovenská a podkarpatoruská otázka // v předmnichovské době... 560 // 5. O osudu českého a moravskoslezského pohraničí je // (v Berchtesgadenu) rozhodnuto...568 // a. Sjezd nacistické strany v Norimberku a jeho projevy // mířící do Československa... 568 // b. Konec Runcimanovy mise, konec Sudetendeutsche // Partei a prezidentova sondáž v Paříži... 572 // 6. Modrá krev republiky - aneb šlechta se jako stav českého // národního společenství staví za republiku... 577 // a. První republika a šlechta - šlechta a První republika.. 577 // b. Prohlášení šlechty za „mnichovské“ krize ... 581 // c. Soupis české šlechty... 585 // 7. Smršť ... 586 // a. „Anglo-francouzský plán“, jeho odmítnutí a přijetí ...586 // b. ? občanskému vzbouření a od něj ? demisi vlády...592 // České národní přísahy ... 592 // Národní obec fašistická ... 596 // Prezident... 597 // Vzbouření českého národa... 598 // 13 // XLIX. KAPITOLA - Poslední týden První republiky... 602 // 1. Vláda generála Syrového a její místo v zářijové krizi .. 603 // 2. Diplomacie Západu na cestě ke Godesbergu...608 // 3. Československá armáda ve všeobecné mobilizaci... 612 // 4. Mnichovská dohoda... 614 // 5. Druhá československá kapitulace a pokusy o odpor... 617 // L. KAPITOLA - Účtování - rozdíly mezi První a Druhou republikou ... 621 // 1. Součty - území a obyvatelstvo...
622 // a. „Mnichov“ jako plán a realizace ... 622 // b. Hranice okupovaného území... 623 // c. Souhrnná čísla... 625 // d. Slovensko a Podkarpatská Rus ... 625 // " e. Shrnutí... 626 // 2. Průmysl, zemědělství a doprava... 626 // a. Zemědělství... 626 // b. Průmysl ... 626 // c. Doprava... 627 // d. Obchod a finance ... 628 // 3. Politika-nacistický a henleinovský triumf...628 // 4. Druhá republika - nový stát - nové režimy? ... 629 // a. Pogromistické nálady... 629 // b. Slovenská separace... 630 // c. Karpatoruská autonomie... 631 // d. Režim Druhé republiky v Českých zemích...633 // Závěrem-Několik vět na rozloučenou s První republikou, s knihou // a se čtenáři... 635 // 1. Rozloučení s První republikou... 636 // a. Jaký smysl mělo založení První Československé // republiky? ... 636 // Slováci a odboj ... 639 // b. Úspěchy či prohry První republiky?...639 // Otázka demokracie... 639 // Československá republika jako národní stát - a její národy .. 641 Hospodářství a sociální politika ... 643 // c. První republika v proudu českých, československých // a evropských dějin ...645 // 2. Rozloučení s knihou a se čtenáři... 649 // Poděkování ... 652 // Přílohy... 653 // Příloha č. 1 ... 653 // I. Poslední společní ministři Rakouska-Uherska, poslední vlády // Předlitavska a poslední vlády Uherského království... 653 // 14 // 1. Poslední společní ministři Rakouska-Uherska...653
// 2. Poslední vlády Předlitavska... 653 // 3. Poslední vlády Uherského království ... 654 // II. Vlády Československa a Česko-Slovenska v letech 1918-38, // autonomní vláda Slovenska a autonomní vláda // Podkarpatské Rusi 1938 ... 655 // 1. Vlády Československé republiky... 655 // 2. Vlády z doby Druhé republiky... 663 // Příloha č. 2... 665 // Přehled vybraných diplomatických styků Československé // republiky, šéfů diplomatických misí a fungujících // zastupitelských úřadů ČSR do října 1938 ... 665 // Příloha č. 3... 672 // Osudy půdy aristokratické a církevní pozemkové elity Českých // zemí za pozemkové reformy, provedené První republikou... 672 // I. Pozemková reforma na půdě aristokracie - příklady // ze země České... 673 // II. Pozemková reforma na půdě aristokracie - příklady // ze země Moravskoslezské ...695 // III. Pozemková reforma na půdě velkostatků Církve // římskokatolické - příklady ze země České...705 // IV. Pozemková reforma na půdě velkostatků Církve // římskokatolické - příklady ze země Moravskoslezské ... 710 // Příloha č. 4...v... 713 // Pozemkové majetky státu, měst a institucí v Českých zemích, pocházející z pozemkové reformy, ustanovení mírových smluv ad... 713 // I. Československý stát... 713 // II. Obce a okresy v Čechách a v zemi Moravskoslezské // - vybrané příklady ... 715 // Soupis použitých pramenů a literatury ... 719
Prameny... 719 // Literatura... 723 // Jmenný rejstřík... 741 // 15

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC