Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Paseka, 2006
333 s.,front. : il.

objednat
ISBN 80-7185-792-0 (váz.)
Obsahuje černobílé ilustrace a fotografie, frontispis, jmenný a místní rejstřík, poznámku
Česko - dějiny - r. 1492-1756 - přehledy
Evropa - dějiny - r. 1492-1756 - přehledy
000017433
OBSAH // Hlava první // POČÁTKY EVROPSKÉHO NOVOVĚKU // I. NOVÁ STRATEGIE ZÁPADOKŘESŤANSKÉ CIVILIZACE // 1/1 Počátky soustavného objevování světa ...9 // 1/2 První vlna evropských koloniálních výbojů a její důsledky ...14 // I/K Svět judaismu, islámu a východního křesťanství ...20 // 1/4 Zadržování osmanské expanze ...25 // 1/5 Počátky habsburského universalismu a jeho odpůrci ...29 // 1/6 České země za vlády prvních Habsburků ...32 // 1/7 Evropské politické myšlení raného novověku...37 // II. INTELEKTUÁLNÍ ŽIVOT V POČÁTCÍCH EVROPSKÉHO NOVOVĚKU // II/l Vědecké poznání a mimovědecké představy pozdní renesance...45 // II/2 Renesanční myšlení a Evropa za Alpami...52 // II/3 Učená obec 16. století v českých zemích ...54 // III. NÁBOŽENSKÁ REFORMACE // III/l Krize západního křesťanství a vystoupení Martina Luthera ...57 // III/2 Vznik nekatolických konfesí a církví...61 // 1II/3 Katolická reforma ...66 // III/4 Postup protestantské reformace v rámci Svaté říše římské...70 // III/5 Postup protestantské reformace v dalších evropských zemích ...75 // III/6 Protestantská reformace a české země ...84 // IH/7 Katolická reforma v českých zemích doby předbělohorské // a vyhrocení sporu mezi vládnoucí dynastií a stavovskou opozicí...90 // IV. KULTURA POZDNÍ RENESANCE A MANÝRISMU // IV/1 Výtvarná kultura pozdní renesance ...96 // IV/2 Renesanční umění se prosazuje
v českých zemích ...109 // IV/3 Manýrismus dobývá Evropu ...116 // IV/4 Pražské finále manýristické kultury...124 // IV/5 Vznik národních literatur a národního divadla...126 // IV/6 Česká literatura v 16. století...141 // IV/7 Hudba v Evropě a v českých zemích v 16. století ...147 // Hlava druhá // OD MYŠLENKY UNIVERSÁLNÍ MONARCHIE K EVROPSKÉ ROVNOVÁZE SIL // I. TŘICETILETÁ VÁLKA // 1/1 Kořeny a příčiny konfliktu ...152 // 1/2 Protestantské stavy proti katolickým Habsburkům...154 // I/K Porážka českého stavovského povstání ...158 // 1/4 Neúspěchy protestantských říšských knížat a dánského krále ...161 // 1/5 Vstup Švédska do války ...163 // 1/6 Vstup Francie do války a mírová jednání ve Vestfálsku ...166 // 1/7 Důsledky konfliktu...169 // II. MOCENSKÝ VZESTUP ZÁPADOEVROPSKÝCH STÁTŮ // II/l Spojené nizozemské provincie ...173 // II/2 Anglie a „Nový svět“ za prvních Stuartovců...174 // II/3 Britské ostrovy mezi puritánskou a „slavnou“ revolucí...176 // II/4 Francie za Ludvíka XIV...179 // III. STŘEDOEVROPSKÉ SOUSTÁTÍ RAKOUSKÝCH HABSBURKŮ // III/l Odvrácení osmanské expanze...186 // III/2 Barokní velmoc rakouských Habsburků ...188 // IV. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE // IV/1 Politické poměry ...190 // IV/2 Rekatolizace...195 // IV/3 Utužení poddanství ...197 // IV/4 Počátky národohospodářského myšlení // a moderního podnikání v českých zemích ...202
// V. ZÁPAS O POBALTÍ A UKRAJINU // V/l Polsko-litevská unie v 17. století...205 // V/2 Švédsko na vrcholu moci ...207 // V/3 Rusko za prvních Romanovců...208 // V/4 Vláda cara Petra 1...209 // V/5 Druhá severská válka ...211 // Hlava třetí // KULTURA BAROKA A JEJÍ SVĚTOVÝ ROZMĚR // I. CHARAKTERISTICKÉ RYSY BAROKNÍ EPOCHY // 1/1 Náboženské myšlení a představy 17. století...214 // 1/2 Politická filosofie 17. století ...218 // I/K Vztah vědy a víry v baroku ...222 // 1/4 Barokní vzdělanost v českých zemích ...231 // II. UMĚLECKÁ KULTURA BAROKA // II/l Vznik a obsah pojmu baroko ...236 // 11/2 Vznik a rozvoj barokního výtvarného umění ...243 // II/3 Výtvarná kultura českých zemí...251 // II/4 Literární tvorba barokní doby ...262 // II/5 Barokní písemnictví v českých zemích...268 // Il/K Divadlo a hudba doby baroka...271 // 11/7 Barokní divadlo a hudba v českých zemích ...283 // III. EVROPA K MIMOEVROPSKÉ CIVILIZACE V 17. A 18, STOLETÍ // III/l Vyvrcholení první vlny zámořské expanze ...287 // III/2 Kultura Dálného východu a její kontakty s evropskou civilizací ...291 // III/3 Indo-íránský kulturní okruh a jeho kontakty s evropskou civilizací...293 // III/4 Poznávání světa...295 // IV. O DĚDICTVÍ HABSBURKŮ // IV/1 Válka o španělské dědictví...298 // IV/2 Pragmatická sankce...300 // IV/3 Úpadek barokní velmoci ...303 // IV/4 Válka o dědictví rakouských Habsburků...304 // V. ČESKÉ
ZEMĚ V PRVNÍ POLOVINĚ 18. STOLETÍ // V/l Habsburský absolutismus a barokní patriotismus v českých zemích...306 // V/2 Nová vlna rekatolizace českých zemí...310 // V/3 Vývoj hospodářský a sociální...311 // REJSTŘÍK JMENNÝ ...315 // REJSTŘÍK MÍSTNÍ (výběrový) ...327 // POZNÁMKA K OBRAZOVÉMU DOPROVODU...333

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC