Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.04.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:10x 
BK
Vyd. 13., Ve Fortuně 2., uprav., dotisk
Praha : Fortuna, 2000
278 s.

objednat
ISBN 80-7168-527-5 (brož.)
Tato učebnice je vhodná rovněž pro nižší ročníky víceletých gymnázií
Obsahuje rejstřík
Čeština - učivo - školy základní - přehledy
000018001
Obsah // I. OBECNÉ VÝKLADY O JAZYCE...7 // 1. Vznik a vývoj jazyka...7 // 2. Jazyk národní, spisovný, nářečí, obecná čeština...8 // 3. Příbuznost slovanských jazyků...9 // 4. Nauka o jazyce...11 // II. NAUKA O ZVUKOVÉ STRÁNCE JAZYKA // (A PRAVOPIS)...13 // 5. Soustava hlásek v češtině, slabika, poměr mezi hláskami a písmeny...13 // 6. Psaní a výslovnost slov přejatých...16 // 7. Zvuková stránka slova a věty...20 // III. VÝZNAM SLOV...22 // 8. Slovo, slovní význam, sousloví, slova jednoznačná // a mnohoznačná, přenesené významy...22 // 9. Synonyma, slova citově zabarvená, odborné názvy...25 // IV. TVOŘENÍ SLOV // (S PRAVOPISEM A VÝSLOVNOSTÍ)...29 // 10. Tvoření a stavba slova...29 // 1. Stavba slova...29 // 2. Tvoření slov odvozováním...30 // 3. Tvoření slov skládáním...31 // 4. Tvoření slov zkracováním...32 // 11. Obměny hlásek při odvozování slov...34 // 1. Krácení a dloužení samohlásek...34 // 2. Střídání samohlásek...34 // 3. Změny souhlásek...35 // 12. i/у po obojetných souhláskách...37 // 1. Kořen...37 // 2. Přípona...37 // 3. Předpona...37 // 4. Koncovka...37 // i/y po b...39 // i/у po 1...40 // i/y po m...42 // i/y po p...43 // i/y po s...44 // 275 // i/y po v, z...45 // Souhrnná cvičení na i/y...47 // 13. Skupiny souhlásek vznikající při odvozování slov, // jejich pravopis a výslovnost...48 // 14. Psaní skupin bje - bě, vje - vě, mně - mě...51 // 1. bje - bě, vje
- vě...51 // 2. mně - mě...52 // 15. Předpony VZ-, S-, z-...54 // V. TVAROSLOVÍ...57 // 16. Druhy slov...57 // 17. A. Podstatná jména a jejich druhy...60 // B. Psaní velkých písmen ve jménech a názvech vlastních...63 // 18. Skloňování podstatných jmen...67 // A. Skloňování podstatných jmen rodu mužského...68 // a) Tvrdé vzory pán, hrad...68 // b) Měkké vzory muž, stroj...70 // c) Zvláštnosti ve skloňování některých podstatných jmen rodu mužského...71 // d) Kolísání mezi vzory tvrdými a měkkými, // životnými a neživotnými...73 // e) Skloňování podstatných jmen rodu mužského // s koncovkou -a, -e...74 // Tvrdý vzor předseda...74 // Měkký vzor soudce...75 // B. Skloňování podstatných jmen rodu ženského...76 // a) Skloňování podstatných jmen rodu ženského // zakončených samohláskou...76 // Tvrdý vzor žena, měkký vzor růže...76 // b) Skloňování podstatných jmen rodu ženského zakončených souhláskou // (bez koncovky v 1. p. č. j.)...79 // Vzory píseň, kost...79 // C. Skloňování podstatných jmen rodu středního...81 // Vzory město, moře, kuře, stavení...81 // D. Shrnutí pravopisu koncovek podstatných jmen...84 // E. Skloňování pomnožných jmen místních // a jmen svátků...85 // E Skloňování jmen a příjmení a podstatných jmen // cizích...87 // 19. Přídavná jména a jejich druhy...90 // 1. Přídavná jména tvrdá...91 // 2. Přídavná jména měkká...92 // 3. Přídavná
jména přivlastňovací...92 // 276 // 20. Skloňování a stupňování přídavných jmen...94 // A. Skloňování přídavných jmen tvrdých a měkkých 94 // Vzor mladý...:...94 // Vzor jarní...95 // B. Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích...98 // Vzor otcův, matčin...98 // C. Shrnutí pravopisu koncovek přídavných jmen...101 // D. Stupňování přídavných jmen...101 // 21. Zájmena a jejich druhy...104 // 22. Skloňování zájmen...106 // A. Skloňování zájmen bezrodých...106 // B. Skloňování zájmen rodových...108 // a) Zájmenné skloňování zájmen rodových...109 // b) Skloňování zájmen rodových podle vzorů přídavných jmen...113 // 23. Číslovky a jejich druhy...118 // 24. Skloňování číslovek...120 // A. Skloňování číslovek základních...120 // B. Skloňování číslovek řadových, druhových // a násobných...123 // 25. Slovesa a jejich tvary...125 // a) Tvary od kmene přítomného...127 // b) Tvary od kmene minulého...129 // Přehled slovesných tvarů...133 // 26. Slovesný vid...133 // 27. Třídění sloves a jejich časování podle vzorů...136 // Přehled tříd a vzorů pravidelných sloves...137 // a) Slovesa první třídy...138 // b) Slovesa druhé třídy...141 // c) Slovesa třetí třídy...144 // d) Slovesa čtvrté třídy...145 // e) Slovesa páté třídy...148 // f) Slovesa nepravidelná...149 // g) Přehled і а у ve slovesných tvarech...150 // 28. Příslovce a příslovečné spřežky...151
// 29. Předložky...155 // Předložky s a z...156 // 30. Spojky...157 // 31. Částice...159 // 32. Citoslovce...160 // VI. SKLADBA ...161 // 33. Promluva (text), výpověď, věta a druhy vět podle // obsahu...161 // 34. Stavba věty jednoduché...163 // £77 // Skladební dvojice, shoda a řízenost...163 // 35. Podmět a přísudek...165 // 36. Shoda přísudku s podmětem...170 // 37. Několikanásobný podmět. Shoda přísudku // s několikanásobným podmětem...171 // 38. Předmět...174 // 39. Přívlastek a přístavek...176 // 40. Doplněk...181 // 41. Příslovečné určení...184 // 42. Vety dvojčlenné a jednočlenné...186 // 43. Odchylky od pravidelné stavby větné... 189 // 44. Zápor...191 // 45. Pořádek slov...193 // 46. Shrnutí pravidel o čárce ve větě jednoduché...194 // 47. Souvětí podřadné a souřadné...197 // 48. Druhy vět vedlejších...201 // 49. Druhy souvětí souřadného...208 // 50. Složité souvětí...213 // 51. Řeč přímá a nepřímá...215 // 52. Tvoření vět...217 // 53. Stavba textu...220 // VII. SLOH...223 // 54. Úvod o slohu...223 // 55. Oznámení, zpráva, hlášení...227 // 56. Referát...229 // 57. Vypravování...231 // 58. Popis, odborný popis, popis pracovního postupu...233 // 59. Popis osoby, charakteristika ...v...235 // 60. Dopis osobní, dopis neosobní. Žádost. Vlastní životopis (vyplňování dotazníku)...237 // 61. Výklad...241 // 62. Proslov...242 // Klíč ke cvičením...245 // Rejstřík
věcný...267 // 278

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC