Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.4) Půjčeno:26x 
BK
3. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1997
279 s.

ISBN 80-85937-86-7 (brož.)
Čeština - učebnice středošk.
000018013
MLUVNICKÁ ČÁST // I. Úvod do problematiky českého jazyka // 1. Čeština - národní jazyk 11 // 2. Územní diferenciace češtiny 11 // 3. Sociální diferenciace češtiny 13 // 4. Současná spisovná čeština 14 // II. O původu a vývoji českého jazyka // 1. Indoevropské jazyky 19 // 2. К vývoji praslovanštiny a vzniku češtiny 20 // 3. К hláskovému a tvarovému vývoji češtiny 21 // 4. Vývoj češtiny a rozvoj české společnosti 24 // III. Zvuková stránka jazyka // 1. České hlásky 29 // 2. Hlavní zásady spisovné výslovnosti 31 // IV. Grafická stránka jazyka // 1. Vztah mezi zvukovou a grafickou stránkou jazyka. // Základní principy českého pravopisu 38 // 2. Odchylky od základních principů českého pravopisu // 3. Ostatní složky českého pravopisu 41 // V. Slovní zásoba // 1. Jednotky slovní zásoby 46 // 2. Slovníky 48 // 3. Význam slova a jeho složky 52 // 4. Významové vztahy mezi slovy 55 // 5. Změny ve slovní zásobě 59 // 6. Slovo v textu 61 // VI. Tvoření slov // 1. Stavba slovního tvaru. Tvoření slov odvozováním a skládáním 67 // 2. Významové okruhy slov z hlediska slovotvorného . . 71 // 3. Slovotvorba v současné jazykové praxi 78 // 4. Univerbizace a multiverbizace 83 // Vil. Slova přejatá // 1. Slova zdomácnělá a slova cizí 86 // 2. Pravopis a výslovnost přejatých slov 87 // 3. Skloňování cizích jmen 89 // 4. Proč se užívají cizí slova 94 //
VIII. Tvarosloví // 1. Třídění slov na slovní druhy 97 // 2. Mluvnické kategorie jmen 98 // 3. Mluvnické kategorie sloves 104 // IX. Skladba // 1. Základní principy včtné stavby. Větné členy a vztahy 110 // 2. Věta jako jednotka komunikace. Zvuková stránka věty // a pořádek slov 118 // 3. Souvětí. Výstavba textu 122 // X. Obecné výklady o jazyce // 1. Jazyk a jazyková komunikace 134 // 2. Myšlení a jazyk 136 // XI. Jazyková kultura 141 // XII. Jazykověda a její disciplíny 143" // XIII. Přehled vývoje naší jazykovědy 146 // STYLISTICKÁ ČÁST // XIV. Úvod do metod studia // 1. Jazyk a získávání informací 151 // 2. Jazyk a studium textu 155 // XV. Obecné poučení o slohu // 1. Sloh (styl) jazykových projevů // 2. Jazykové styly a slohotvorní činitelé // 3. Slohové postupy a slohové útvary . // 160 // 4. Slohové rozvrstvení jazykových prostředků 170 // XVI. Slohové útvary // 1. Slohové útvary a postupy v běžné komunikaci 176 // 2. Slohové útvary veřejného ústního jednání 188 // 3. Slohové útvary písemného administrativního styku . 191 // 4. Slohový útvar vypravování v umělecké literatuře // a v běžné komunikaci 200 // 5. Slohový útvar popis v různých stylech 217 // 6. Charakteristika v různých stylech 225 // 7. Slohové útvary uplatňované v odborné činnosti 228 // 8. Slohový útvar úvaha v různých stylech 241 // 9. Publicistické útvary 251 // 10. Řečnické útvary 266

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC