Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:12x 
BK
2. přeprac. vyd. v SPN vyd. 1.
Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1996
278 s.

ISBN 80-85937-30-1 (brož.)
Dotisk 1999
Čeština - učebnice středošk.
000018080
OBSAH // A. OBECNÉ VÝKLADY O JAZYCE ... 9 // I. Jazyk jako nástroj komunikace ... 9 // II. Čeština - náš národní jazyk ... 12 // III. O dějinách českého jazyka ... 15 // IV. Příbuznost jazyků ... 18 // V. O jazykové kultuře a výchově ... 21 // B. ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA ... 22 // I. Spisovná výslovnost ... 24 // II. Slovní přízvuk ... 27 // III. Zvuková podoba věty ... 29 // 1. Členění na větné úseky ... 29 // 2. Větný přízvuk a důraz ... 30 // 3. Větná melodie ... 31 // IV. Výslovnostní styly ... 32 // C. VYBRANÉ KAPITOLY Z PRAVOPISU ... 34 // Písmena i (í) a y (ý) ... 35 // Písmeno ě ... 41 // Psaní ú-ů ... 43 // Psaní a výslovnost souhlásek ve slově ... 44 // Psaní předpon ... 45 // Předložky s a z ... 47 // Psaní velkých písmen ... 49 // Psaní slov přejatých a cizích ... 53 // D. VYBRANÉ KAPITOLY Z TVAROSLOVÍ ... 55 // I. Principy třídění slov na slovní druhy ... 55 // II. Slova ohebná ... 56 // 1. Mluvnické kategorie jmen ... 56 // Rod podstatných jmen ... 56 // Číslo podstatných jmen ... 57 // Pád podstatných jmen ... 58 // 5 // 2. Skloňování podstatných jmen ... 59 // Ke skloňování podstatných jmen rodu mužského 60 // Ke skloňování podstatných jmen rodu ženského ... 62 // Ke skloňování podstatných jmen rodu středního ... 63 // Ke skloňování podstatných jmen přejatých ... 65 // Ke skloňování jmen vlastních ... 67 // 3. Přídavná jména ... 71 // 4. Zájmena ... 73 // 5. Číslovky ... 77 // Psaní číslovek číslicemi ... 80 // 6. Slovesa ... 81 // Mluvnické kategorie sloves ... 82 // Časování sloves ... 86 // III. Vývojové tendence v tvarosloví češtiny ... 92 // IV. Slova neohebná ... 94 // 1. Příslovce ... 94 // 2. Předložky ... 94 // 3. Spojky ... 95 // 4. Částice ... 95 // 5. Citoslovce ... 96 // E. VYBRANÉ KAPITOLY Z NAUKY O VÝZNAMU // A TVOŘENÍ SLOV ... 97 //
I. Slovní zásoba ... 97 // II. Slovníky ... 99 // ІII. Slohové rozvrstvení slovní zásoby ... 104 // IV. Obohacování slovní zásoby ... 109 // 1. Odvozování ... 111 // Odvozování příponami ... 111 // Odvozování předponami ... 117 // 2. Skládání slov ... 121 // 3. Tvoření zkratek a zkratkových slov ... 123 // 4. Spojování slov v sousloví ... 124 // 5. Přejímání slov z jiných jazyků ... 126 // 6. Změny slovního významu ... 130 // F. VYBRANÉ KAPITOLY ZE SKLADBY ... 146 // I. Věta jednoduchá ... 146 // 1. Větné členy ... 146 // 2. Větné vztahy ... 146 // 6 // 3. Složitost větných členů ... 149 // 4. Určování větných členů ... 151 // Členy základní ... 151 // Členy rozvíjející ... 152 // 5. Druhy vět ... 154 // 6. Členění vět podle kontextu (aktuální členění) ... 156 // 7. Pořádek slov ... 158 // 8. Užívání trpného rodu ve větě ... 160 // 9. Některé odchylky ve větné stavbě ... 162 // 10. Polovětné vazby a jiné volně připojené výrazy ... 163 // II. Souvětí ... 165 // 1. Stavba vět a souvětí z hlediska slohového ... 170 // 2. Parataxe a hypotaxe ... 170 // 3. Spojení volná a těsná ... 172 // 4. Vztažné věty ... 174 // 5. Členění souvislého textu a výstavba odstavců ... 176 // G. SLOH ... 179 // I. Podstata slohu ... . 179 // II. Slohotvorné činitele ... 180 // 1. Funkce (účel) projevu ... 180 // 2. Prostředí a situace ... 186 // 3. Forma projevu ... 187 // III. Slohové rozvrstvení jazykových prostředků ... 188 // IV. Slohové útvary ... 189 // 1. Zpráva a oznámení ... 191 // 2. Dopis a žádost ... 194 // 3. Telegram ... 198 // 4. Schůze a její vedení ... 200 // 5. Charakteristika ... 204 // 6. Životopis ... 207 // 7. Vypravování ... 210 // 8. Odborný popis ... 217 // 9. Popis pracovního postupu ... 221 // 10. Referát a diskuse ... 224 // 11. Výklad ... 227 // 12. Poučení o před
12. Poučení o přednášce ... 231 // 13. Úvaha ... 235 // 14. Kritika ... 237 // 15. Interview ... 241 // 7 // 16. Fejeton ... 245 // 17. Reportáž ... 247 // 18. Plakát ... 250 // 19. Inzerát ... 251 // 20. Projev a proslov ... 252 // H. ZÁKLADY INFORMAČNÍ VĚDY ... 257 // I. Prameny informací ... 258 // 1. Dokumenty v tištěné podobě ... 258 // 2. Dokumenty v elektronické podobě ... 260 // Primární, sekundární a terciární informační prameny ... 262 // III. Knihovny a informační střediska ... 265 // IV. Práce s informacemi ... 268 // I. VŠESTRANNÉ JAZYKOVÉ ROZBORY ... 270

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC