Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(25.7) Půjčeno:154x 
BK
Vyd. 2., přepracované
Praha : ISV, 2000
407 s. : il. ; 24 cm

ISBN 80-85866-57-9 (váz.)
Jazykověda
Obsahuje tabulky, předmluvu, věcný rejstřík
Obsahuje bibliografii na s. 383-385 a věcný rejstřík
Čeština - studie
000018431
Obsah // Předmluva ...15 // Vysvětlivky zkratek a značek ...16 // I. OBECNÉ VÝKLADY ...17 // 1. Řeč a jazyk ...17 // 2. Nauka o českém jazyku/jazykovědná bohemistika ...19 // 3. Charakteristika českého jazyka ...20 // 4. Útvary a formy českého jazyka ...24 // 5. Zařazení češtiny mezi ostatní jazyky ...28 // 11. ZVUKOVÁ A GRAFICKÁ STRÁNKA JAZYKA ...29 // 1. Zvuková stránka jazyka ...31 // 1.1 Fonémika. Fonetika a fonologie ...31 // 1.1.1 Hlásky ...31 // 1.1.1.1 Samohlásky/vokály ...32 // 1.1.1.2 Dvojhlásky/diftongy ...33 // 1.1.1.3 Souhlásky/konsonanty ...33 // 1.1.1.3.1 Konsonantický systém ...33 // 1.1.1.3.2 Akustická analýza souhláskových fonémů ...36 // 1.1.1.3.3 Distinktivní rysy souhláskových fonémů ...36 // 1.1.1.3.4 Inventář souhláskových fonémů ...36 // 1.1.1.3.5 Neutralizace protikladů ...37 // 1.1.1.3.6 Funkční zatížení souhláskových fonémů ...37 // 1.2 Suprasegmentální prostředky ...37 // 1.2.1 Slabika ...37 // 1.2.2 Slovní přízvuk a pří z vilkový takt ...38 // 1.2.3 Větný úsek ...39 // 1.2.4 Melodie ...39 // 1.2.5 Důraz ...39 // 1.3 Ortoepie ...39 // 1.3.1 Správné tvoření hlásek ...39 // 1.3.2 Změny hlásek při spojování v souvislé řeči ...40 // 2. Grafická stránka jazyka ...42 // 2.1 Grafémika ...42 // 2.1.1 Písmo latinské ...42 // 2.1.1.1 Písmo tištěné ...42 // 2.1.1.2 Písmo psané ...43 // 2.1.1.3 Diakritická znaménka ...43 // 2.1.1.4 Vzájemný vztah různých druhů písma ...43 // 2.1.1.5 Konstrukční systémy písmen ...44 // 2.1.1.6 Kvantitativní charakteristiky české abecedy ...44 // 2.1.1.7 Protiklady grafémů ...45 // 2.1.2 Písmena jiných abeced ...46 // 5 // 2.2 Číslice ...47 // 2.3 Pravopis/ortografie ...47 // 2.3.1 Lexikální pravopis ...48 // 2.3.2 Morfologický pravopis ...50 // 2.3.3 Syntaktický pravopis ...51 // 2.3.4 Interpunkční znaménka ...52 //
2.3.5 Zvláštní prostředky psaného jazyka ...53 // III. POJMENOVÁNÍ A SLOVO ... 55 // 1. Pojmenování ...55 // 1.1 Výrazová a významová stránka pojmenování ...56 // 1.2 Vztahy mezi pojmenováními ... 57 // 1.2.1 Pojmenování konkrétní a abstraktní ...57 // 1.2.2 Pojmenování značkové a popisné ...57 // 1.2.3 Další vztahy mezi pojmenováními ...58 // 1.2.4 Rozsah a obsah významu pojmenování/slova ...58 // 1.2.5 Mnohoznačnost pojmenování ...60 // 1.2.6 Homonymie ...60 // 1.2.7 Paronymie ...61 // 1.2.7.1 Lidová (mylná) etymologie ...61 // 1.2.8 Synonymie ...62 // 1.2.9 Antonymie ...62 // 1.3 Expresívni význam pojmenování ...63 // 1.3.1 Eufemismus ...64 // 1.3.2 Dysfemismus ...64 // 1.3.3 Kakofemismus ...64 // 1.3.4 Hyperbola ...64 // 1.3.5 Ironie ...64 // 1.4 Pojmenování nepřímá ...65 // 1.4.1 Metafora ...65 // 1.4.2 Metonymie ...65 // 1.4.3 Synekdocha ...66 // 1.4.4 Frazém (frazeologismus) a idiom ...66 // 1.5 Pojmenování jednoznačná ...67 // 1.5.1 Termíny ... 67 // 1.5.2 Vlastní názvy/propria ...68 // 1.5.2.1 Jména osobní/antroponyma ...69 // 1.5.2.2 Jména národní, kmenová a obyvatelská ...69 // 1.5.2.3 Jména zvířecí ...69 // 1.5.2.4 Jména neživých věcí ...70 // 1.5.3 K vývoji hlavních druhů jmen vlastních ...71 // 1.5.3.1 Vznik názvů osobních ...71 // 1.5.3.2 Vznik jmen příslušníků národů, kmenů a obyvatel světadílů, zemí, osad atd.72 // 1.5.3.3 Vznik názvů osadních ...72 // 1.5.3.4 Původ jmen pomístních ...73 // 1.6 Stylová příznakovost pojmenování ...74 // 6 // 2. Slovo ...75 // 2.1 Vymezení pojmu slovo ...75 // 2.2 Samostatnost a nesamostatnost textového slova ...76 // 2.3 Lexikální a gramatický význam slova ...77 // 2.3.1 Konotace ...77 // 2.4 Slovo z hlediska slovnědruhového ...77 // 2.5 Spojovatelnost/kolokabilita a kompatibilita slov ...78 // 2.5.1 Valence ...78 // 2.6 Frekvence slov ...79 //
2.7 Tříděni (klasifikace) slov ...79 // 2.8 Slovní zásoba ...80 // 2.8.1 Aktivní a pasivní slovní zásoba ...80 // 2.8.2 Obohacování slovní zásoby (zdroje a typy pojmenování) ...81 // 2.8.2.1 Přejímání slov ...83 // 2.8.3 Výkladové slovníky češtiny ...84 // 3ľ) Slovní druhy ...86 // XÍ Kritéria pro třídění slov do slovních druhů ...86 // 3.1.1 Kritérium sémantické ...86 // 3.1.1.1 Základní a nástavbové slovní druhy ...87 // 3.1.1.2 Synsémantické slovní druhy ...87 // 3.1.2 Kritérium morfologické ...87 // 3.1.2.1 Ohebná slova ...88 // 3.1.3 Kritérium syntaktické ...88 // 3.1.3.1 Neplnovýznamová neohebná slova z hlediska syntaktického ...89 // 3.2 Počet slovních druhů ...90 // 3.3 Hranice mezi slovními druhy ...90 // 3.4 Postup při určování slovních druhů (algoritmus) ...(91) // 4. Tvoření slov ...92 // 4.1 Obecně o tvoření slov ...92 // 4.1.1 Podstata tvoření slov ...92 // 4.1.2 Způsoby, postupy a prostředky tvoření slov ...93 // 4.1.3 Základní slovotvorné vztahy ...95 // 4.1.4 Slovotvorná stavba (struktura) slova ...97 // 4.1.5 Jednotlivé odvozovací prostředky ...98 // 4.1.5.1 Střídání/alternace hlásek ...99 // 4.1.5.1.1 Alternace samohlásek ...190 // 4.1.5.1.2 Alternace souhlásek ...190 // 4.1.6 Pojmenovací/onomaziologické kategorie ...102 // 4.1.7 Slovotvorné třídy a významové skupiny, slovotvorné typy (a podtypy) ... 103 // 4.1.8 Početnost a tvořivost slovotvorných kategorií a prostředků ...104 // 4.1.9 Slovotvorný a lexikální význam slova ...106 // 4.2 Slovotvorné třídy a typy ...7 // 4.2.1 Tvoření jmen podstatných ...197 // 4.2.1.1 Kategorie transpoziční ...197 // 4.2.1.1.1 Názvy vlastností ...197 // 4.2.1.1.2 Názvy dějů ...8 // 4.2.1.2 Kategorie modiflkační ...110 // 4.2.1.2.1 Jména přechýlená // 4.2.1.2.2 Jména mláďat ...111 //
4.2.1.2.3 Jména hromadná a jména jednotlivin ...111 // 4.2.1.2.4 Jména zdrobnělá a lichotná, jména zveličelá a hanlivá ...112 // 4.2.1.2.5 Jména domácká/hypokoristika ...114 // 4.2.1.3 Kategorie mutační ...115 // 4.2.1.3.1 Podstatná jména odvozená z jiných jmen podstatných ...115 // 4.2.1.3.2 Podstatná jména odvozená ze jmen přídavných (jména přívlastková) ...119 // 4.2.1.3.3 Podstatná jména odvozená ze sloves - jména nositelů dějového vztahu.121 // 4.2.1.4 Kategorie slučovací ...125 // 4.2.2 Tvoření jmen přídavných ...125 // 4.2.2.1 Kategorie transpoziční ...125 // 4.2.2.2 Kategorie modiflkační ...126 // 4.2.2.3 Kategorie mutační ...127 // 4.2.2.3.1 Přídavná jména odvozená ze jmen podstatných ...127 // 4.2.2.3.2 Přídavná jména odvozená ze sloves ...129 // 4.2.2.4 Kategorie slučovací ...131 // 4.2.3 Tvoření příslovcí ...132 // 4.2.3.1 Kategorie transpoziční ...132 // 4.2.3.1.1 Příslovce odvozená ze jmen přídavných ...132 // 4.2.3.1.2 Příslovce odvozená ze zájmen ...133 // 4.2.3.1.3 Příslovce vzniklá z pádů jmen ...133 // 4.2.3.1.4 Příslovce odvozená ze sloves ...133 // 4.2.3.2 Kategorie modiflkační ...134 // 4.2.3.3 Kategorie mutační ...134 // 4.2.4 Tvoření sloves ...135 // 4.2.4.1 Kategorie transpoziční ...135 // 4.2.4.1.1 Slovesa odvozená ze jmen přídavných ...135 // 4.2.4.1.2 Slovesa odvozená ze jmen podstatných ...136 // 4.2.4.2 Kategorie modiflkační ...136 // 4.2.4.2.1 Vnitroslovesné odvozování v rámci slovesného vidu ...137 // 4.2.4.2.2 Vnitroslovesné odvozování sloužící modifikaci druhu slovesného děje ... 139 // 4.2.4.3 Kategorie mutační ...141 // 4.2.4.3.1 Slovesa odvozená ze jmen podstatných ...141 // 4.2.4.3.2 Slovesa odvozená ze jmen přídavných ...143 // 4.2.4.3.3 Slovesa odvozená ze sloves ...144 // 4 2.4.4 Kategorie reprodukční ...144 //
4.2.5 Utvářenost ostatních druhů slov ...146 // 4.2.5.1 Číslovky ...’ ...146 // 4.2.5.2 Zájmena ...146 // 4.3 Slovotvorný systém a organizace slovní zásoby ...147 // 5. Mluvnické významy slov ...148 // 5.1 Gramatické kategorie jmen ...148 // 5.1.1 Rod podstatných jmen ...148 // 5.1.1.1 Životnost ...161 // 5.1.2 Číslo podstatných jmen ...162 // 8 // 5.1.3 Pád podstatných j men ...154 // 5.1.3.1 Třídění pádů ...156 // 5.1.3.2 Charakteristika pádů ...157 // 5.1.3.2.1 Nominativ ...157 // 5.1.3.2.2 Akuzativ ...157 // 5.1.3.2.3 Dativ ...157 // 5.1.3.2.4 Genitiv ...158 // 5.1.3.2.5 Instrumentál ...158 // 5.1.3.2.6 Lokál ...159 // 5.1.3.2.7 Vokativ ...159 // 5.1.3.3 Řazení pádů ...159 // 5.1.4 Gramatické kategorie ostatních jmen ...160 // 5.2 Gramatické kategorie sloves ...160 // 5.2.1 Slovesná osoba ...161 // 5.2.2 Číslo u sloves ...161 // 5.2.3 Slovesný způsob ...163 // 5.2.4 Slovesný čas ...165 // 5.2.5 Slovesný rod ...167 // 5.2.6 Slovesný vid ...169 // 5.2.6.1 Nenásobenost a násobenost ...171 // 5.2.6.2 Druh slovesného děje ...173 // 6. Soustava tvarů slov (formální tvarosloví) ...174 // 6.1 Obecná část ...174 // 6.1.1 Stavba slovního tvaru ...175 // 6.1.2 Hláskové střídání (morfologické alternace) ...176 // 6.1.2.1 Samohláskové alternace ...176 // 6.1.2.2 Souhláskové alternace ...177 // 6.1.2.3 Alternace souhláskových skupin ...177 // 6.2 Skloňování/deklinace ...177 // 6.2.1 Skloňování podstatných jmen/substantiv ...178 // 6.2.1.1 Skloňování jmen mužského rodu/maskulin ...180 // 6.2.1.1.1 Maskulina životná ...16 // 6.2.1.1.2 Maskulina neživotná ...14 // 6.2.1.2 Skloňování jmen středního rodu/neuter ...187 // 6.2.1.3 Skloňování jmen ženského rodu/feminin ...190 // 6.2.1.4 Skloňování podstatných jmen přejatých, ne plně začlenitelnýchk domácím vzorům ...195 //
6.2.1.4.1 Substantiva zakončená v nominativu na tutéž psanou // i vyslovovanou souhlásku ...196 // 6.2.1.4.2 Substantiva zakončená v nominativu na tutéž psanou // i vyslovovanou samohlásku ... 19 // 6.2.1.4.3 Substantiva zakončená rozdílně v písmu a ve výslovnosti ...200 // 6.2.1.4.4 Substantiva nesklonná ...703 // 6.2.2 Skloňování přídavných jmen/adjektiv ...703 // 6.2.2.1 Soustava tvarů ...703 // 6.2.2.1.1 Tvary dlouhé tvrdé a měkké ...704 // 6.2.2.1.2 Tvary krátké (jmenné) - skloňování jmenné ...205 // Tvary smíšené ... 206 // Prídavná jména nesklonná ... 208 // Skloňování zájmen/pronomin ...208 // Druhy záj men ... 208 // Soustava tvarů ... 208 // Zájmena bezrodá ... 209 // Zájmena rodová ... 210 // Zájmena nesklonná ... 216 // Skloňování číslovek/numeralií ...216 // Druhy číslovek ... 216 // Soustava tvarů ... 216 // Skloňování adjektivní ...217 // Skloňování záj menné ...217 // Skloňování substantívni ...217 // Skloňování zvláštní ...217 // Kombinované číslovkové výrazy ...218 // Časování/konjugace ...218 // Obecně o tvarech sloves/verb ...218 // Stavba slovesných tvarů ...220 // Stavba tvarů jednoduchých/syntetických ...220 // Stavba tvarů složených/analytických ...221 // Systém slovesných tvarů ...222 // Jednoduché/syntetické tvary ...222 // Oznamovací způsob přítomného času, činný/indikativ prézentu aktivní .222 // Rozkazovací způsob/imperativ ...222 // Infinitiv ...222 // Příčestí činné a trpné/participium aktivní a pasivní ...223 // Přechodníky/transgresivy ...223 // Složené/analytické tvary ...224 // Oznamovací způsob minulého a předminulého času/ // indikativ préterita a antepréterita ...224 // Podmiňovací způsob/kondicionál přítomný a minulý ...224 // Oznamovací způsob budoucího času/indikativ futura ...225 // Trpný rod/pasivum ...225 //
Třídění sloves ...225 // I. třída ...228 // Vzor nese - nesl (nést) ...230 // Vzor peče-pekl (péct/péci) ...230 // Vzor maže - mazal (mazat) ...230 // Vzor tře - třel (třít) ...230 // Vzor bere - bral (brát) ...231 // II. třída ...231 // Vzor tiskne - tiskl (tisknout) ...232 // Vzor mine - minul (minout) ...233 // Vzor nepravidelný začne, zajme - začal (začít), zajal (zajmout) ...233 // III. třída ...234 // Vzor kryje - kryl (krýt) ...235 // 10 // 6.3.4.3.2 Vzor kupovat ...236 // 6.3.4.4 IV. třída ...236 // 6.3.4.4.1 Vzorprosí-prosil (prosit) ...237 // 6.3.4.4.2 Vzor trpí - trpěl (trpět) ...238 // 6.3.4.4.3 Vzor sází - sázel (sázet) ...239 // 6.3.4.5 V. třída ...240 // 6.3.4.6 Slovesa nepravidelná ...241 // IV. VÝPOVĚĎ A VĚTA ...243 // 1. Výpověď ...244 // 1.1 Výpověď a její forma ...244 // 1.2 Výpověď po stránce obsahové ...245 // 1.2.1 Vztah referenční ...245 // 1.2.2 Vztah syntaktický ...245 // 1.2.3 Zápor ...247 // 1.3 Výpověď po stránce formální ...248 // 1.3.1 Zvuková (grafická) forma výpovědi ...248 // 1.3.1.1 Větný přízvuk ...249 // 1.3.1.2 Pauzy ...250 // 1.3.1.3 Intonace ...250 // 1.4 Výpovědní funkce ...252 // 1.4.1 Vyjádření komunikačních funkcí výpovědi ...252 // 1.4.1.1 Přímé vyjádření ...252 // 1.4.1.2 Opisné vyjádření ...254 // 1.4.1.3 Situační vyjádření ...254 // 1.5 Modalita a emocionalita ve výpovědi ...255 // 1.5.1 Modalita ve výpovědi ...256 // 1.5.1.1 Modalita jistotní ...256 // 1.5.1.2 Modalita voluntativní ...257 // 1.5.1 Modalita evaluativní ...257 // 1.5.2 Emocionalita ve výpovědi ...258 // 1.6 Aktuální členění výpovědi ...259 // 1.6.1 Objektivní a subjektivní pořad ...260 // 1.6.2 Aktuální a komunikační členění; komunikační dynamismus ...260 // 1.6.3 Prostředky aktuálního členění výpovědi ...262 // 1.6.4 Elipsa ...263 //
2.4 Věta ...264 // 2.1 Věta jednoduchá ...264 // 2.1.1 Syntaktické vztahy ve větě jednoduché ...267 // 2.1.1.1 Vztahy sémantické ...267 // 2.1.1.1.1 Predikace ...267 // 2.1.1.1.2 Determinace ...268 // 2.1.1.1.3 Koordinace ...269 // 2.1.1.1.4 Apozice ...270 // 2.1.1.2 Vztahy formálněsyntaktické ...271 // 2.1.1.3 Souřadnost ...272 // Řazení ... // Konstrukce a struktura věty jednoduché ... // Věta dvojčlenná ... // yětajednočlenná ... // Cleny souřadně složené ... // Několikanásobné členy ... // Apoziční členy ... // Stejnorodé členy ... // Členy formálněsyntakticky nezapojené ... // Konstrukční zvláštnosti a výpovědní modifikace ... // Samostatný větný člen ... // Osamostatněné větné členy ... // Vsuvky ... // Elipsa ... // Vokativ ... // Citoslovce ... // Odchylky od pravidelné mluvnické stavby věty ... // Prostředky vyjadřování syntaktických vztahů ve větě // Prostředky morfologické ... // Prostředky lexikálni ... // Prostředky syntaktické (slovosled) ... // Prostředky zvukové ... // Prostředky grafické ... // Prostředky mimojazykové ... // Větné členy ... // Podmět ... // Přísudek ... // Shoda přísudku s podmětem ... // Předmět ... // Příslovečné určení ... // Doplněk ... // Přívlastek ... // Jednočlenné věty ... // Větné ekvivalenty a větné fragmenty ... // Věta složená ... // Věta jednoduchá, věta složená a souvětí ... // Věta hlavní, vedlejší, řídicí, závislá ... // Věty složené s vedlejšími větami závislými ... // Věty složené s vedlejšími větami nezávislými ... // Konstrukce a struktura složené věty ... // Klasifikace vedlejších vět ... // Složená věta s vedlejší větou podmětnou ... // Složená věta s vedlejší větou přísudkovou ... // Složená věta s vedlejší větou předmětnou ... // Složená věta s vedlejší větou příslovečnou ... //
Složená věta s vedlejší větou doplňkovou ... // Složená věta s vedlejší větou přívlastkovou // 2.4 Slovosled a větosled ...320 // . 2.4.1 Slovosled (ve větě jednoduché) ...320 // 2.4.1.1 Činitel významový ...320 // 2.4.1.2 Činitel gramatický ...322 // 2.4.1.3 Činitel zvukový (rytmický) ...324 // 2.4.2 Větosled ve větě složené ...325 // 2.4.3 Větosled v souvětí ...327’’ // 3. Tvoření věty ...328 // 3.1 Úvod ...328 // 3.2 Předpoklady pro tvoření vět ...329 // 3.3 Tvoření základové větné struktury ...331 // 3.4 Větné vzorce ...335 // 3.5 Transformace ...338 // 3.6 Tvoření vět ze základových větných struktur ...341 // 3.6.1 Rozvíjecí pravidla ...342 // 3.6.2 Rozširovací pravidla ...343 // 3.7 Větotvorné vztahy ...344 // V. KOMUNIKÁT A TEXT // Výpovědní spojení a jeho formy ... // Výpovědní spojení ... // Souvětí a jeho druhy ... // Jednoduché souvětí s řazením ... // Koordinační ... // Souvětí slučovací ... // Souvětí stupňovací ... // Souvětí odporovací ... // Souvětí vylučovací ... // Determi načni ... // Souvětí důsledkové ... // Souvětí důvodové ... // Souvětí vysvětlovači ... // Jednoduché souvětí s podřazováním ... // Souvětí s nepravými vedlejšími větami vztažnými.. Souvětí s nepravými vedlejšími větami spojkovými // Složité souvětí ... // Formální vztahy výpovědí v textu ... // Řazení výpovědí ... // Podřazování výpovědí ... // Vsouvání výpovědí (a reliéfizace textu) ... // Komunikát ... // Komunikace a komunikát ... // Text ve vztahu ke komunikátu ... // Komunikační jednotky ... // Komunikační proces ... // Komunikační situace ... // ... // Podřazování výpovědí ... // Vsouvání výpovědí (a reliéfizace textu) ... // Komunikát ... // Komunikace a komunikát ... // Text ve vztahu ke komunikátu ... // Komunikační jednotky ... //
Komunikační proces ... // Komunikační situace ... // 2.4.2 Etapy komunikačního procesu ...357 // 2.5 Druhy komunikace ...358 // 2.5.1 Vztahy verbálních komunikátů a jazyků ...358 // 2.6 Komunikanti ...359 // 2.6.1 Kontakt komunikantii ...359 // 2.6.2 Vztahy mezi komunikanty ...359 // 2.6.2.1 Zkušenostní komplex, fond komunikantů ...360 // 2.7 Téma a obsah komunikátu ...360 // 2.8 Členění komunikátu podle účasti komunikantů na komunikaci ...360 // 2.8.1 Dialog ...360 // 2.8.2 Monolog ...362 // 2.9 Recepce/přijímání komunikátu ...362 // 2.9.1 Interpretace ...363 // 2.9.2 Zprostředkovatelé komunikace ...364 // 2.9.3 Neporozumění a nedorozumění ...364 // 3. Text ...365 // 3.1 Text a nauka o textu ...365 // 3.1.1 Textový vzorec ...365 // 3.2 Soudržnost/koherence textu ...366 // 3.2.1 Prostředky soudržnosti textu ...366 // 3.2.1.1 Konektory ...366 // 3.2.1.1.1 Lexikální konektory ...367 // 3.2.1.1.2 Gramatické konektory ...368 // 3.2.2 Kontaktové prostředky ...368 // 3.2.3 Komentáře ...369 // 3.3 Způsoby odkazování a navazování v textu ...369 // 3.3.1 Navazování kontaktní a distantní ...369 // 3.4 Výstavba textu ...370 // 3.4.1 Funkce aktuálního členění ve výstavbě textu ...370 // 3.4.2 Tematické posloupnosti ...370 // 3.5 Členitost textu ...372 // 3.5.1 Horizontální členění ...372 // 3.5.1.1 Odstavec ...373 // 3.5.2 Vertikální členění textu ...374 // 3.5.2.1 Formální prostředky vertikálního členění textu ...374 // 4. Styl jako vlastnost komunikátu a textu ...376 // 4.1 Stylotvorní (slohoví) činitelé ...376 // 4.2 Druhy stylu ...377 // 4.3 Slohové útvary a slohové postupy ...378 // 4.4 Vztahy funkčních stylů a slohových útvarů ... 379 // 4.5 Styly a spisovný jazyk ...380 // 4.6 Slohové využívání jazykových prostředků ...380 // 4.7 Styl projevů mluvených a psaných ...381 // Seznam literatury ...383 // Věcný rejstřík
(OCoLC)47745890
cnb000974688

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC