Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.01.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:15x 
BK
Vyd. 1.
Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1999
137 s.

objednat
ISBN 80-7044-251-4 (brož.)
Acta Universitatis Pukrynianae. Studia linguistica ; [vol.] 6
Bibliografie na s. 128-134
Čeština - romština - srovnání - studie
Romština - čeština - srovnání - studie
000018522
OBSAH // OBSAH...3 // ÚVOD...9 // I. ČECHOVE A ROMOVÉ NA ÚZEMÍ ČECH, MORAVY, SLEZSKA, SLOVENSKA A UHER... 10 // 1.1 Od počátku historického osídlení DO 5. STOL. N. L... 10 // 1.1.1 Doba halštatská...10 // 1.2 Nejstarší doklady o Slovanech na území Čech, Moravy, Slezska a Slovenska...II // 1.3 Nejstarší doklady o Romech na území Čech, Moravy, Slezska, Slovenska a Uher 12 // 1.4 K historii Romů v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku a v Uhrách ve 14. až // 15. století...13 // 1.5 K historii Romů v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku a v Uhrách v druhé pol. 15 století...14 // 1.6 K historii Romů v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku a v Uhrách od 1. pol. // 16. STOL. DO POČÁTKU DRUHÉ POL. 18. STOLETÍ... 15 // 1.7 K historii Romů v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, na Slovensku a v Uhrách od druhé pol, 18. STOL. DO r. 1918...16 // 1.8 K historii Romů v Českoslovém státu (1918 - 1938)...17 // 1.9 K historii Romů v Druhé republice (1938 - 1939) a v Protektorátu Čechy a Morava (1939 - 1945)...18 // 1.10 K historii Romů v r. 1945...19 // 1. 11 Romové přistěhovalí do Čech, na Moravu a do Slezska po r. 1945...19 // 1.12 První migrační vlna maďarských a rumunských Romů na Slovensko...19 // 1.13 Druhá migrační vlna Romů ze Slovenska do Čech, na Moravu a do Slezska...19 // 1.14 Romská problematika v dokumentech Charty 77...20 // 1.15 Národnostní menšina Romů v České republice...22
1.16 Romské organizace, politické strany a hnutí...24 // 1.17 Protiromský rasismus v ČR...24 // II. ŘEČ A JAZYK ČECHŮ A ROMŮ V ČESKÝCH ZEMÍCH...26 // CHARAKTERISTIKA ČEŠTINY A ROMŠTINY VZHLEDEM K JEJICH JAZYKOVÝM A ŘEČOVÝM SPECIFIČNOSTEM...26 // 2.1 Charakteristika češtiny vzhledem k její specifičnosti...26 // 2.1.1 PŮVOD ČEŠTINY...26 // 2.1.2 Jazyková příbuznost Slovanů...26 // 2.1.3 Indoevropský základ slovanštiny...26 // 2. i .4 Skupiny slovanských jazyků...27 // 2.1.4.1 Baltoslovanská jazyková jednota...27 // 2.1.5 Období praslovanské...27 // 2.1.6 Staroslověnština...29 // 2.1.7 Typ češtiny... 29 // 2.1.8 POČÁTKY VÝVOJE ČEŠTINY...30 // 2.1.9 ČESKÝ národní jazyk...30 // 2.1.10 PERIODIZACE VÝVOJE SPISOVNÉHO ČESKÉHO JAZYKA...31 // 2.2 Charakteristika romštiny vzhledem k její specifičnosti...32 // 2.2.1 původ romštiny...32 // 2.2.2 Jazyková příbuznost romlektů...33 // 2.2.2.1 K ETYMOLOGII SLOV OZNAČUJÍCÍCH ROMY...33 // 2.2.3 Indická pravlast Romů a jejich stěhování do nových areálů...34 // 2.2.4 Indoevropský základ romštiny...35 // III. GRAMATICKÁ STAVBA ČEŠTINY, SLOVENŠTINY A ROMŠTINY...36 // 3.1 Slovní druhy...36 // 3.2 Jméno a jeho gramatické kategorie v indoevropských jazycích...36 // 3.2.1 Gramatické kategorie...37 // 3.2.1.1 Gramatická kategorie jmenného rodu...37 // 3.2.1.2 Gramatická kategorie čísla...38 // 3.2.1.3 Gramatická kategorie pádu...38 // 3.3 Sloveso a jeho gramatické
kategorie...39 // 3.3.1 Deixe personální, časová a lokální...39 // 3.3.2 Diateze (slovesného rodu)...39 // 3.3.3 Slovesný čas (tempus)...40 // 3.3.4 Kategorie aspektu...40 // 3.3.4.1 Frekventativa...41 // 3.3.5 Slovesný způsob (modus)...41 // IV. MORFOLOGICKÉ KATEGORIE JMEN A SLOVES V ROMŠTINĚ S PŘIHLÉDNUTÍM K JEJICH STAVU V ČEŠTINE A VE SLOVENŠTINĚ...42 // 4.1 Substantivum a jeho gramatické kategorie v romštině...42 // 4. i. i Gramatická kategorie jmenného rodu a životnosti v romštině...42 // 4. i .2 Gramatická kategorie čísla v romštině...42 // 4.1.3 Gramatická kategorie určenosti v romštině...43 // 4.1.3.1 Tvary romského (určitého) členu o, e, le, la...44 // 4.1.3.1.1 PŘÍMÝ PÁD...44 // Singulár: člen o - e...44 // Plurál: člen o...44 // 4.1.3.1.2 Nepřímý pád...44 // Singulár: člen le - la...44 // Plurál: člen le...44 // 4.1.4 Gramatická kategorie pádu v romštině...44 // 4. i .4. i Rekce (přejatých) předložek...45 // 4.1.4.2 Tvoření pádových koncovek romských substantiv...45 // 4. i .4.2.1 Tvary přímého pádu v plurálu...46 // 4.1.4.2.2 Tvary nepřímého pádu...46 // 4.1.4.2.3 Substantiva s nepravidelnými tvary nepřímého pádu...46 // 4.1.4.2.4 Klasifikace romských pádů...46 // I. pády nevyjadřující zasažení slovesným dějem, nýbrž od nich zásahy vycházející ...46 // Nominativ...46 // II. PÁDY VYJADŘUJÍCÍ JISTOU MÍRU ZASAŽENÍ SLOVESNÝM DĚJEM...48 // Prepozitiv...48 // Genitiv...48
// Ablativ...50 // Dativ...51 // Akuzativ...51 // Lokativ...52 // Lokativ bezpředložkový a předložkový...53 // Instrumentál...54 // III. PÁDY NEVYJADŘUJÍCÍ ZASAŽENÍ SLOVESNÝM DĚJEM...55 // Genitiv-posesiv...55 // Vokativ...55 // 4.1.5 Substantívni’ romská paradigmata...55 // 4.1.5.1 Maskulina a feminina původní...56 // 4.1.5.2 Maskulina a feminina přejatá...57 // 4.1.6 Deminutiva...58 // 4.2 Adjektiva v romštině...58 // 4.2.1 Skloňování romských adjektiv...58 // 1. skupina (adjektiva nepřejatá)...58 // 2. SKUPINA (ADJEKTIVA NEPŘEJATÁ)...59 // 3. SKUPINA (ADJEKTIVA PŘEJATÁ)...59 // 4.2.2 Stupňování adjektiv...59 // 4.2.3 ZDROBNĚLÁ ADJEKTIVA...59 // 4.3 Pronomina v romštině...59 // 4.3.1 ZÁJMENA OSOBNÍ...60 // 4.3.1.1 Skloňování osobních zájmen me, tu, jov, joj; amen, tumen, jon...60 // 4.3.1.2 Zvratné zájmeno pes...60 // 4.3.2 ZÁJMENA UKAZOVACÍ...61 // 4.3.3 ZÁJMENA TÁZACÍ...61 // 4.3.4 ZÁJMENA NEURČITÁ...61 // 4.3.5 ZÁJMENA VZTAŽNÁ...62 // 4.3.6 ZÁJMENA ZÁPORNÁ...62 // 4.3.7 ZÁJMENA PŘIVLASTŇOVACÍ (POSESIVNÍ)...62 // 4.3.8 Skloňování zájmen rodových...63 // 4.4 NUMERALIA V ROMŠTINĚ...63 // 4.4. i ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ...63 // 4.4.2 ČÍSLOVKY ŘADOVÉ...64 // 4.4.3 ČÍSLOVKY NEURČITÉ...64 // 4.4.4 ČÍSLOVKY NÁSOBNÉ...65 // 4.4.5 ČÍSLOVKY PODÍLNÉ...65 // 4.4.6 Zdrobňování číslovek...65 // 4.5 Verba - Konjugace v romštině...65 // 4.5.1 Slovesné tvary...65 // 4.5.1.1 Gramémy romského slovesa...65
// 4.5.1.1.1 Vyjadřování slovesného času...65 // 4.5.1.1.2 Vyjadřování slovesného způsobu...66 // 4.5.1.1.3 VYDŘOVÁNÍ SLOVESNÉHO RODU...66 // 4.5.1.2 Infinitiv...66 // 4.5.1.3 Slovesný zápor...66 // 4.5.1.4 Tvary přítomného času...66 // 4.2.1.4. i Koncovky přítomného času...66 // 4.5.1.5 Futurum...66 // 4.5.1.6 Préteritum...67 // 4.5.1.7 Kondicionál...67 // 4.5.1.8 Příčestí...67 // 4.5.1.8.1 Tvary příčestí...67 // 4.5.1.8. l.l Jmenné tvary příčestí...67 // 4.5.1.9 Perfektum...68 // 4.5.1.10 PŘECHODNÍKY...68 // 4.5.1.11 Verbonominální konstrukce v romštině...68 // 4.5.2 Slovesné třídy...68 // 1. SLOVESNÁ TŘÍDA...68 // Tvary přítomného času...69 // Tvary rozkazovacího způsobu...69 // Tvary budoucího času...69 // Tvary minulého času...69 // PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB MINULÝ...69 // MODÁLNÍ SLOVESA...70 // 2. SLOVESNÁ TŘÍDA...70 // Tvary přítomného času...70 // Tvary rozkazovacího způsobu...70 // Tvary budoucího času...70 // Tvary minulého času...70 // Tvary kondicionálu přítomného...70 // 3. SLOVESNÁ TŘÍDA...70 // Tvary přítomného času...71 // Tvary rozkazovacího způsobu...7 i // Tvary budoucího času...71 // Tvary minulého času...71 // Tvary kondicionálu přítomného...71 // 4.5.3 Nepravidelná slovesa...71 // 4.5.3.1 Nepravidelné sloveso тK del...71 // 4.5.3.2 Nepravidelné sloveso telel...72 // 4.5.4 Sloveso тK jen (být)...72 // 4.5.5 MODÁLNÍ SLOVESA...73 // 4.5.5.1 Modalita typu
moci/moct...73 // 4.5.5.2 Modalita typu mít...73 // 4.5.5.3 Modalita typu muset a smět...73 // V. NEOHgBNŠ SLOVNÍ DRUHY V ROMŠTINĚ S PŘIHLÉDNUTÍM KE STAVU V ČEŠTINĚ A VE SLOVENSTINE...74 // 5.1 ADVERBIA...74 // 5.1.1 Stupňování adverbií...74 // 5.2 Prepozice...75 // 5.2.1 Primární prepozice...75 // 5.2.2 Sekundární prepozice...75 // 5.2.3 Předložkové konstrukce...75 // 5.2.4 Spojování předložek...76 // 5.3 Konjunkce...76 // 5.4 Partikule...77 // 5.4.1 MODÁLNÍ ČÁSTICE ŠAJ, NAŠŤI; MUSAJ, MUS, MOS...77 // 5.5 INTERJEKCE...77 // VI. VĚTA A SOUVĚTÍ V ČEŠTINĚ, SLOVENŠTINĚ A ROMŠTINĚ...78 // 6.1 VĚTA V ČEŠTINĚ, VE SLOVENŠTINĚ A V ROMŠTINĚ...78 // 6.1.1. ZÁKLADOVÁ VĚTNÁ STRUKTURA (ZVS)...78 // 6.1.1.1 Klasifikace ZVS...79 // 6.1.2 Rozvíjející větné členy...79 // 6.1.2.1 Objekt...79 // 6.1.2.2 Adverbiale...79 // 6.1.2.3 Atribut verbální...80 // 6.1.2.4 Atribut...80 // 6.2 SOUVĚTÍ V ROMŠTINĚ...80 // 6.2.1 SOUVĚTÍ SOUŘADNÉ...80 // 6.2.1.1 Souvětí kopulativní...81 // 6.2. i .2 Souvětí gradační...81 // 6.2.1.3 Souvětí adverzativní...81 // 6.2.1.4 Souvětí disjunktivní...81 // 6.2. i .5 Souvětí konkluzivní...8 i // 6.2.1.6 Souvětí explikativní...82 // 6.2.2 Souvětí podřadné...82 // 6.2.2.1 VĚTA PŘEDMĚTNÁ...82 // 6.2.2.2 VĚTA PŘÍVLASTKOVÁ...82 // 6.2.2.3 VĚTA DOPLŇKOVÁ...83 // 6.2.2.4 VĚTA PŘÍSUDKOVÁ...83 // 6.2.2.5 VĚTA PŘÍSLOVEČNÁ...83 // 6.2.2.6 VĚTA PODMĚTNÁ...84 // VII. GRAFICKÁ
A ZVUKOVÁ STAVBA ČEŠTINY, SLOVENŠTINY A ROMŠTINY...85 // 7.1 Grafický systém češtiny, slovenštiny a romštiny...85 // 7.2 Zvuková stavba češtiny, slovenštiny a romštiny...85 // 7.2.1 KONSONANTY...86 // 7.2.2 Vokály...87 // 7.2.3 DlFTONGY...87 // 7.3 DlSTINKTIVNÍ RYSY FONOLOGICKÉHO SYSTÉMU ČEŠTINY, SLOVENŠTINY A ROMŠTINY...88 // 7.4 VOKALICKÉ SYSTÉMY ČEŠTINY, SLOVENŠTINY A ROMŠTINY...88 // 7.5 Slabika...88 // 7.6 Slovní přízvuk...89 // VIII. SOUČASNÝ LEXIKÁLNÍ A SLOVOTVORNÝ SYSTÉM ROMŠTINY (ROMIKA, SLOVAKOROMIKA, BOHEMOROMIKA)...90 // 8.1 Romika...90 // 8.2 Neromika slovakoromika, bohemoromika...90 // 8.3 Rozsah slovní zásoby romštiny...90 // 8.4 Tvoření slov...91 // 8.4.1 Derivace...91 // 8.4.1.1 SUFIXACE...91 // x< // 8.4.1.1.1 Substantiva...91 // 8.4.1.1.2 Adjektiva...92 // 8.4.1.1.3 Numeralia...92 // 8.4.1.1.3.1 ČÍSLOVKY ŘADOVÉ...92 // 8.4.1.1.3.2 Násobné Číslovky...92 // 8.4.1.1.3.3 VÝZNAM PODÍLNOSTI...93 // 8.4. l.l.4 Verba...93 // 8.4.1.1.5 Adverbia...93 // 8.4.1.2 PREFIXACE...94 // 8.4.1.2.1 Verba...94 // 8.4.1.2.2 Pronomina...94 // 8.4.1.2.3 Adjektiva...94 // 8.4.1.2.4 Adverbia...94 // 8.4.2 PŘEJÍMÁNÍ SLOV Z JAZYKA MAJORITY...94 // 8.4.2.1 Substantiva...94 // 8.4.2.2 Adjektiva...94 // 8.4.2.3 Numeralia...95 // 8.4.2.4 Adverbia...95 // 8.4.2.5 Verba...95 // 8.4.2.6 Prepozice...95 // 8.4.2.7 Konjunkce...95 // 8.4.3 Slovakoromika a bohemoromika...96 // 8.4.3.1 LEXIKÁLNÍ VÝPŮJČKY PRAVÉ A NEPRAVÉ...96 // 8.4.3.1.1
Pravé lexikální výpůjCky...96 // 8.4.3.1.2 Nepravé lexikální výpůjčky...96 // IX. KOMUNIKAČNÍ SPEKTRUM ČESKÉHO A ROMSKÉHO SPOLEČENSTVÍ...97 // 9.1 Stratifikace národního jazyka...97 // 9.1.1 ÚTVARY NÁRODNÍHO JAZYKA...98 // 9.1.1.1 Spisovný jazyk...98 // 9. i. i .2 Obecná čeština...99 // 9.1.1.3 INTERDIALEKTY...99 // 9.1.1.4 Tradiční teritoriální dialekty...100 // 9.1.2 Polo útvary národního jazyka...100 // 9.1.2.1 Profesní mluva...100 // 9.1.2.2 Slang...100 // 9.1.2.3 Argot...100 // X. NÁŘEČNÍ KLASIFIKACE ROMŠTINY...102 // i 0.1 NÁŘEČÍ SLOVENSKOČESKÉ SKUPINY... 102 // 10.2 NÁŘEČÍ MAĎARSKÉ SKUPINY... 102 // 10.3 NÁŘEČÍ RUMUNSKÉ SKUPINY... 102 // 10.3.1 PODSKUPINA KOTLÁŘŮ... 103 // 10.3.2 Podskupina olaškých Romů (Vlax group; vlasika Rrom)...103 // 10.4 NÁŘEČÍ NĚMECKÉ SKUPINY... 103 // 10.5 Slovenská romština v Čechách, na Moravě a ve Slezsku...103 // 10.6 Bariéry dosud bránící vzniku spisovné romštiny v ČR...104 // I. ŘEŠENÍ MULTJETNICKÝCH A MULTIKULTURNÍCH BARIÉR ČESKOROMSKÝCH ROMSKOČESKYCH ...106 // 11.1 Jazyk jako multietnický a multikulturní fenomen...106 // 11.2 Utváření gramatičnosti v jazyce mateřském a v jazyce cizím...106 // 1 1.3 PŘEKONÁVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH BARIÉR V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU A V MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU .. 107 1 i .4 Ontogeneze jazyka a řeči v procesu socializace...108 // II.5 Rodina a dítě...108 // 11.6 ČESKÁ ŠKOLA A ŽÁK... 109 // 11.6.1 Verbální
šok a školní neúspěch...109 // 11.6.2 Rozvíjení slovní zásoby romského dítěte...110 // 11.6.3 PÉČE O VÝSLOVNOST A ZŘETELNOST MLUVY ROMSKÉHO DÍTĚTE... 1 10 // 11.6.4 Rozvíjení souvislého vyjadřování...110 // 11.7 Přípravný ročník pro děti etnik...110 // 11.8 Vzdělání...111 // 11.9 Rodina a výchova...112 // 11.10 Sociální problematika...112 // 11.11 Soužití s majoritou...112 // XJ1. PŘEDPOKUADOVA BÁZE PAROLOVĚLANGUOVÉ KOMUNIKACE V ČESKÉ ŠKOLE NA PRELOMU TISÍCILETÍ...113 // 12.1 Komunikační spektrum společnosti a české školy...113 // 12.1.1 ČEŠTINA OBECNÁ, HOVOROVÁ A SPISOVNÁ... 113 // 12.1.1.1 MATEŘSKÁ ŘEČ... 113 // 12.1.1.2 Národní jazyk...114 // 12.1.1.3 ČESKÁ ŘEČOVÁ SEMIDIGLOSIE... 114 // 12.1.1.4 STŘÍDÁNÍ OBECNÉ A SPISOVNÉ ČEŠTINY... 1 14 // 12.2 Komunikační model školy...114 // 12.3 Komunikačně úplný komunikant České republiky...115 // 12.3.1 ŘEČ PRVNÍ, DRUHÁ A TŘETÍ... 115 // 12.3.1.1 ŘEČ MATEŘSKÁ (PRVNÍ ŘEČ)... 115 // 12.3.1.2 ŘEČ DRUHÁ (NEPRAVÁ ŘEČ MATEŘSKÁ)... 115 // 12.3.1.3 ŘEČ TŘETÍ (JAZYK CIZÍ)... 116 // 12.3.1.4 Jazyk světový...116 // XIII. PODÍL DISKURZIVNÍHO A EMOCIONÁLNÍHO SYMBOLISMU V KOMUNIKACI...117 // 13.1 SYMBOLOGENEZE LIDSKÉHO JEDINCE I LIDSKÉ SPECIES... 117 // 13.1.1 Komunikace - přírodní a životní princip...117 // 13.1.1.1 Evoluce intelektu...117 // 13.1.2 ŘEČOVÉ FUNKCE... 1 18 // 13.2 Symbolismus...118 // 13.2.1 DŮSLEDKY SYMBOLISMU...
119 // 13.2.2 Symbolická aktivita...119 // 13.2.2.1 Emocionální symbolismus...119 // 13.2.2.1.1 Emocionální typ komunikanta...119 // 13.2.2.2 Diskurzivní symbolismus...120 // 13.2.2.2.1 Diskurzivní typ komunikanta...120 // 13.2.2.2.1.1 Typ verbálně abstraktní...120 // 13.2.2.2.1.1.1 Nadprúměr...120 // 13.2.2.2.1.2 Typ komunikativní...120 // 13.2.2.2.1.2.1 Vyšší průměr...120 // 13.2.2.2.1.3 Typ vizuální, haptický a pohybový...121 // 13.2.2.2.1.3.1 Nižší PRŮMĚR...121 // 13.2.2.2.1.3.2 ZŘETELNÝ PODPRŮMĚR (IQ 67 AŽ 90)... 121 // 13.2.2.2.1.3.3 Slabomyslnost (IQ 0 AŽ 67)...121 // 13.2.2.2.1.3.3.1 Debilita...121 // 13.2.2.2.1.3.3.2 Imbecilita...122 // 13.2.2.2.1.3.3.3 Idiotie...122 // 13.3 IQ a úspěšnost v komunikaci...122 // 13.3.1 Bariéry symbolické aktivity...122 // XIV. ZÁVĚR...124 // XV. ZKRATKY A ZNAČKY...127 // XVI. LITERATURA Z RŮZNÝCH OBORŮ... 128 // XVII. VYSVĚTLIVKY...135

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC