Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.4) Půjčeno:534x 
BK
Příručka
1. vyd.
Opava : Optys, 1996
303 s.

ISBN 80-85819-41-4 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 291-293, rejstřík
Čeština - mluvnice - příručky
000018633
1. JAZYK, JEHO PODSTATA A FUNKCE 13 // 1.1 Obecně o jazyce 13 // 1.2 Znakový (sémiotický) charakter jazyka 13 // 1.3 Systémový charakter jazyka 14 // 1.4 Společenský charakter jazyka 15 // 2. JAZYKOVĚDA, JEJÍ ROZVRSTVENÍ A ÚKOLY TEORETICKÉ // A PRAKTICKÉ 16 // 2.1 Obecně 16 // 2.2 Jazykové roviny 17 // 2.3 Jazyková norma, úzus a kodifikace 18 // 2.4 Jazyková správnost a jazyková kultura 19 // 3. ČESKÝ NÁRODNÍ JAZYK A JEHO ÚTVARY // 3.1 Vývoj 20 // 3.2 Jazyk spisovný 21 // 3.3 Dialekty 22 // 3.4 Sociolekty 24 // 4. ZVUKOVÁ A GRAFICKÁ REALIZACE JAZYKOVÉ KOMUNIKACE // 4.1 Obecně 25 // 4.2 Fonetika 27 // 4.2.1 Dělení fonetiky 27 // 4.3 Mluvení - fyziologie a analýza 28 // 4.3.1 Mluvní orgány a jejich činnost 28 // 4.3.2 Ústrojí dýchaci (respirační) 30 // 4.3.3 Ústrojí hlasové (fonační) 31 // 4.3.4 Ústroji hláskovací (modifikační) 32 // 4.3.5 Slyšení řeči 34 // 4.4 Hlásky - jejich artikulace a klasifikace 36 // 4.4.1 Obecně 36 // 4.4.2 Samohlásky 37 // 4.4.3 Souhlásky 39 // 4.5 Fonologie 44 // 4.5.1 Poměr fonetiky a fonologie 44 // 4.6 Základní fonologické pojmy 45 // 4.7 Distribuce fonémů (fonologická kombinatorika, // fonotaktika) 46 // 4.8 Střídání hlásek 48 // 4.9 Změny hlásek 49 // 4.10 Zvukové prostředky souvislé řeči 49 // 4.10.1 Obecně 49 // 4.10.2 Členěni řeči 50 // 4.10.3 Modulace 51 // 4.11 Spisovná výslovnost 53 // 4.11.1 Výslovnost slov domácích 53 // 4.11.2 Výslovnost slov přejatých 54 // 4.12 Grafický systém češtiny (grafémika) 55 // 4.12.1 Písmo 55 // 4.12.2 Pravopis 55 // 5. SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV // 5.1 Obecně 57 // 5.2 Slovo a pojmenování 58 // 5.3 Slovní zásoba a její složení 58 // 5.4 Systém ve slovní zásobě 59 // 5.5 Slovní význam a jeho struktura 60 // 5.5.1 Obecně 60 // 5.5.2 Polysémie, homonymie 61 // 5.5.3 Synonymie 63 // 5.5.4 Antonymie 64 //
5.6 Slovníky a jejich druhy 64 // 5.7 Tvoření slov 65 // 5.7.1 Slovotvorné a neslovotvomé pojmenovávací postupy, 65 // 5.7.2 Slovotvorné procesy 66 // 5.7.3 Struktura motivovaných slov 67 // 5.7.4 Slovotvorná kategorie a slovotvorný typ 68 // 5.7.5 Mutace, transpozice, modifikace 69 // 5.8 Odvozování 69 // 5.8.1 Odvozování podstatných jmen 70 // 5.8.1.1 Slovotvorné kategorie mutační, názvy: činitelské, konatelské, prostředků, nástrojů a materiálů, výsledků děje, // nositelů vlastnosti, obyvatelské, příslušenské, míst 70 // 5.8.1.2 Slovotvorné kategorie transpoziční, názvy: dějů, vlastnosti a stavů 72 // 5.8.1.3 Slovotvorné kategorie modifikační, názvy: // přechýlené, zdrobnělé, zveličelé, hromadné, mláďat : 73 // 5.8.1.4 Předponové odvozeniny podstatných jmen 73 // 5.8.2 Odvozování přídavných jmen 74 // 5.8.2.1 Kategorie mutační, přídavná jména: přivlastňovací, vztahová 74 // 5.8.2.2 Kategorie transpoziční 75 // 5.8.2.3 Kategorie modifikační 75 // 5.8.3 Odvozování sloves 76 // 5.8.3.1 Kategorie mutační 76 // 5.8.3.2 Kategorie transpoziční 77 // 5.8.3.3 Kategorie modifikační 77 // 5.8.4 Tvořeni příslovcí 78 // 5.9 Tvoření slov skládáním (kompozice) 78 // 6. MORFOLOGIE 80 // 6.1 Místo morfologie v jazykovém systému 80 // 6 // 6.2 Morf a morfém 80 // 6.2.1 Členční slovního tvaru 81 // 6.2.2 Typy morfú 81 // 6.2.3 Pojem kmene 82 // 6.3 Vztah morfologie k jiným jazykovědným disciplínám 83 // 6.3.1 Vztah morfologie k syntaxi 83 // 6.3.2 Vztah morfologie k tvořeni slov 83 // 6.3.3 Vztah morfologie k fonologii, morfonologie 83 // 6.3.3.1 Typy morfonologických alternací 84 // 6.4 Formální morfologie 84 // 6.4.1 Vzorové paradigma 84 // 6.4.2 Vývojové tendence ve formální morfologii 84 //
6.5 Funkční tvarosloví 85 // 6.5.1 Gramatické kategorie vyššího řádu 86 // 6.5.1.1 Kritérium formální 86 // 6.5.1.2 Kritérium obsahově-sémantické 86 // 6.5.1.3 Kritérium syntaktickofunkční 87 // 6.5.1.4 Slovní druhy 87 // 6.5.2 Gramatické kategorie nižšího řádu 88 // 6.5.2.1 Gramatické kategorie jmenné 88 // 6.5.2.2 Gramatické kategorie slovesné 92 // 6.6 Substantiva (podstatná jména) 95 // 6.6.1 Zvláštnosti ve vyjadřování mluvnických významů 96 // 6.6.1.1 Gramatická kategorie čísla 96 // 6.6.1.2 Gramatická kategorie rodu 97 // 6.6.1.3 Gramatická kategorie životnosti 98 // 6.6.2 Tvarová soustava substantiv obecných - domácích // a začlenitelných přejatých 98 // 6.6.2.1 Maskulina životná 98 // 6.6.2.2 Maskulina neživotná 103 // 6.6.2.3 Feminina 106 // 6.6.2.4 Neutra 111 // 6,6.3 Tvarová soustava substantiv přejatých 114 // 6.6.3.1 Poznámky k některým skupinám přejatých jmen 115 // 6.6.3.1.1 Maskulina 45 // 6.6.3.1.2 Feminina 46 // 6.6.3.1.3 Neutra 47 // 6.6.4 Tvarová soustava vlastních jmen 47 // 6.6.4.1 Skloňování vlastních jmen neživých objektů 118 // 6.6.4.2 Skloňování vlastních jmen živých bytostí, především jmen osobních 118 // 6.7 Adjektiva (přídavná jména) 120 // 6.7.1 Zvláštnosti ve vyjadřování mluvnických významů 121 // 6.7.1.1 Rod, číslo a pád adjektiv 121 // 6.7.1.2 Stupňování přídavných jmen 121 // 6.7.2 Tvarová soustava adjektiv 122 // 6.7,2.1 Základní adjektivní (složená) deklinace 122 // 7 // 6.7.2.2 Krátké (jmenné) tvary adjektiv 124 // 6.7.2.3 Adjektiva přivlastňovací 125 // 6.8 Pronomina (zájmena) 126 // 6.8.1 Zvláštnosti ve vyjadřováni mluvnických významů 128 // 6.8.2 Tvarová soustava zájmen 128 // 6.8.2.1 Deklinace zájmen bezrodých 129 // 6.8.3 Zájmenná deklinace rodových zájmen 129 // 6.8.3.1 Poznámky k tvarům některých zájmen se zájmennou deklinací 131 //
6.8.4 Adjektivní deklinace rodových zájmen 132 // 6.9 Numeralia (číslovky) 133 // 6.9.1 Zvláštnosti ve vyjadřováni mluvnických významů 134 // 6.9.2 Tvarová soustava číslovek 135 // 6.9.2.1 Substantívni deklinace u číslovek 135 // 6.9.2.2 Adjektivní deklinace u číslovek 136 // 6.9.2.3 Zájmenná deklinace u číslovek 136 // Ó.9.2.4 Nesklonné číslovky 136 // 6.9.3 Kombinované číslovkové výrazy 137 // 6.9.4 Pádová forma substantiva ve spojení s číslovkami // základními v pozici subjektu 137 // 6.10 Verba (slovesa) 137 // 6.10.1 Zvláštnosti ve vyjadřováni mluvnických významů 138 // 6.10.1.1 Mluvnické kategorie osoby a čísla 138 // 6.10.1.2 Mluvnická kategorie času 138 // 6.10.2 Tvarová soustava sloves 139 // 6.10.2.1 Slovesné tvary určité a neurčité 139 // 6.10.2.2 Slovesné tvary jednoduché a složené 139 // 6.10.2.3 Slovesné tvary tvořené z kmene přítomného a z kmene minulého 140 // 6.10.2.3.1 Třídění sloves 140 // 6.10.2.4 Tvoření jednotlivých slovesných tvarů 141 // 6.10.2.4.1 Indikativ prézenta aktiva (oznam, způsob přítomného času činného rodu) sloves nedokonavých a indikativ futura aktiva (oznam, způsob budoucího času činného rodu) sloves dokonavých 141 // 6.10.2.4.2 Imperativ (rozkazovací způsob) 142 // 6.10.2.4.3 Přechodník (transgresiv) přítomný a minulý (aktivní) 142 // 6.10.2.4.4 Infinitiv (neurčitek) aktivní 143 // 6.10.2.4.5 Příčestí činné (participium aktivní) 143 // 6.10.2.5.6 Příčesti trpné (participium.pasivní) 143 // 6.10.2.5.7 Indikativ préterita (oznamovací způsob minulého času) 144 // 6.10.2.5.8 Kondicionál (podmiňovací způsob) 144 // 6.10.2.5.9 Indikativ futura (oznamovací způsob budoucího // času) nedokonavých sloves 145 // 6.10.2.5.10 Pasivum (trpný rod) 145 //
6.10.3 Popis"konjugačnich" typů 146 // 6.10.3.1 1. třída slovesná 146 // 6.10.3.2 2. třída slovesná 149 // 6.10.3.3 3. třída slovesná 151 // 6.10.3.4 4. třída slovesná 153 // 6.10.3.5 5. třída slovesná 155 // 6.10.3.6 Slovesa izolovaná 156 // 6.11 Adverbia (příslovce) 157 // 6.11.1 Třídění adverbií 157 // 6.12 Prepozice (předložky) 158 // 6.12.1 Klasifikace předložek 158 // 6.13 Konjunkce (spojky) 159 // 6.13.1 Typy vztahů vyjadřovaných spojkami 160 // 6.14 Partikule (částice) 161 // 6.14.1 Klasifikace částic 161 // 6.15 Interjekce (citoslovce) 161 // 6.15.1 Klasifikace citoslovcí 162 // 7. SKLADBA 162 // 7.1 Pojetí skladby 162 // 7.2 Věta a výpověď 163 // 7.2.1 Gramatický větný vzorec 164 // 7.2.2 Vlastnosti výpovědi 169 // 7.2.2.1 Propoziční akt 169 // 7.2.2.2 Akt predikace 170 // 7.2.2.3 Akt komunikačního záměru mluvčího 172 // 7.3 Komunikační aspekty ve výukovém dialogu 178 // 7.4 Subjektivní postoje mluvčího 181 // 7.5 Syntaktické vztahy 182 // 7.5.1 Koordinační skupina 183 // 7.5.1.1 Slučovací poměr 185 // 7.5.1.2 Stupňovací poměr ’85 // 7.5.1.3 Odporovaci poměr 186 // 7.5.1.4 Vylučovací poměr 186 // 7.5.1.5 Důsledkový poměr 187 // 7.5.2 Adordinační skupina 187 // 7.5.3 Syntaktický vztah dominace 190 // 7.5.3.1 Shoda (kongruence) 191 // 7.5.3.2 Řizenost (rekce) 191 // 7.5.3.3 Přimykání (adjunkcc) 191 // 7.6 Větné členy 192 // 7.6.1 Základové a nezákladové větné členy 194 // 7.6.1.1 Subjekt (podmět) 196 // 7.6.1.1.1 Bezpodmětné struktury 199 // 7.6.1.2 Predikát (přísudek) 200 // 7.6.1.2.1 Slovesný přísudek 201 // 7.6.1.2.2 Slovesně-jmenný přísudek 203 // 7.6.1.2.3 Přísudek v neslovesné větě 207 // 2 6.1.3 Objekt (předmět) 209 // 7.6.1.4 Adverbiále (příslovečné určení) 214 // 7.6.1.4.1 Příslovečné určení místa 216 // 7.6.1.4.2 Příslovečné určení času 217 //
7.6.1.4.3 Příslovečné určení způsobu 217 // 7.6.1.4.4 Příslovečné určení zřetele 221 // 7.6.1.4.5 Příslovečné určení příčinného charakteru 222 // 7.6.1.5 Doplněk 225 // 7.6.1.6 Atribut (přívlastek) 228 // 7.6.1.6.1 Shodný přívlastek 229 // 7.6.1.6.2 Neshodný přívlastek 233 // 7.7 Zvláštnosti a nepravidelnosti ve větných celcích 234 // 7.7.1 Elipsa (výpustka) 235 // 7.7.2 Polovětné útvary 236 // 7.7.3 Volně vytčené větné členy 240 // 7.7.4 Parenteze (vsuvka) 242 // 7.7.5 Nedostatky ve výstavbě výpovědi 243 // 7.8 Souvětí 244 // 7.8.1 Parataxe a parataktické (souřadné) souvětí 245 // 7.8.2 Hypotaxe a hypotaktické (podřadné) souvětí 249 // 7.8.2.1 Způsoby klasifikace vedlejších vět 252 // 7.8.3 Složité souvětí 253 // 7.9 Sémantická klasifikace souvětí 259 // 7.9.1 Spojování propozic 259 // 7.9.1.1 Struktury s propozicemi sémanticky nezávislými 261 // 7.9.1.2 Struktury s propozicemi sémanticky závislými 262 // 7.9.2 Zapojování propozic 263 // 7.10 Seznam používaných zkratek a značek 265 // 8. STYLISTIKA 266 // 8.1 Obecně 266 // 8.2 Slohotvorní činitelé 269 // 8.2.1 Objektivní činitelé 269 // 8.2.2 Subjektivní činitelé 270 // 8.3 Stylové oblasti 271 // 8.4 Funkční styly 274 // 8.4.1 Funkční styl hovorový 274 // 8.4.2 Funkční styl odborný 276 // 8.4.3 Funkční styl publicistický 278 // 8.4.4 Funkční styl umělecký 281 // 8.5 Stylistika jazykových prostředků 283 // 8.5.1 Stylistika prostředků lexikálních 283 // 8.5.1.1 Podle příslušnosti k funkčním styl. oblastem 284 // 8.5.1.2 Podle příslušnosti k různým útvarům národního jazyka 284 // 8.5.1.3 Podle příznaku expresivity nebo emocionality 285 // 8.5.1.4 Podle dobové platnosti 285 // 8.5.1.5 Podle frekvence, původu a vnitřní struktury 286 // 8.5.2 Stylistika prostředků gramatických 286 //
8.5.3 Stylistické prostředky kompoziční 287 // g.5.4 Slohové postupy a útvary 288 // 8.5.4.1 Slohový postup informační 289 // 8.5.4.2 Slohový postup popisný 289 // 8.5.4.3 Slohový postup vyprávěcí 289 // 8.5.4.4 Slohový postup výkladový 290 // 8.5.4.5 Slohový postup řečnický 291 // 9. ZÁKLADNÍ ODBORNÁ LITERATURA 291 // 10. REJSTŘÍK 294

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC