Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(35.5) Půjčeno:71x 
BK
Příručka
Vyd. 2.
[Opava] : Vade Mecum, 1998
303 s. : il.

objednat
ISBN 80-86041-30-1 (brož.)
Obsahuje tabulky, mapku, grafy, rejstřík
Bibliografie: s. 291-293
Čeština - mluvnice - přehledy
000018637
1. JAZYK, JEHO PODSTATA A FUNKCE. // 1.1 Obecně o jazyce 13 // 1.2 Znakový (sémiotický) charakter jazyka 14 // 1.3 Systémový charakter jazyka 14 // 1.4 Společenský charakter jazyka 15 // 2. JAZYKOVEDA, JEJÍ ROZVRSTVENÍ A ÚKOLY TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ // 2.1 Obecné 17 // 2.2 Jazykové roviny 18 // 2.3 Jazyková norma, úzus a kodifikace 19 // 2.4 Jazyková správnost a jazyková kultura 20 // / 3. ČESKÝ NÁRODNÍ JAZYK A JEHO ÚTVARY // 3.1 Vývoj .23 // 3.2 Jazyk spisovný 24 // 3.3 Dialekty 25 // 3.4 Sociolekty 27 // 4. ZVUKOVÁ A GRAFIČKA REALIZACE // JAZYKOVÉ KOMUNIKACE // 4.1 Obecně // 4.2 Fonetika 30 // 4.2.1 Délení fonetiky 1 30 // 4.3 Mluvení - fyziologie a analýza 31 // 4.3.1 Mluvní orgány a jejich činnost 31 // 4.3.2 Ústrojí dýchací (respirální) 33 // 4.3.3 Ústrojí hlasové (fonačni) 34 // 4.3.4 Ústrojí hláskovací (modifikaéni) 35 // 5 // 4.3.5 Slyšení řeči 37 // 4.4 Hlásky - jejich artikulace a klasifikace 38 // 4.4.1 Obecné 38 // 4.4.2 Samohlásky . 39 // 4.4.3 Souhlásky 42 // 4.5 Fonologie 47 // 4.5.1 Pomčr fonetiky a fonologie 47 // 4.6 Základní fenologické pojmy 48 // 4.7 Distribuce fonémů (fenologická kombinatorika, fonotaktika) 49 // 4.8 Střídání hlásek 51 // 4.9 Zmény hlásek ’ 52 // 4.10 Zvukové prostředky souvislé řeči 52 // 4.10.1 Obecně 52 // 4.10.2 Členění řeči 53 // 4.10.3 Modulace 54 // 4.11 Spisovná výslovnost 56 // 4.1 l.l Výslovnost slov domácich 56 // 4.11.2 Výslovnost slov přejatých 57 // 4.12 Grafický systém deštiny (grafémika) 58 // 4.12.1 Písmo 58 // 4.12.2 Pravopis 58 // 5. SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV // 5.1 Obecné .60 // 5.2 Slovo a pojmenování „61 // 5.3 Slovní zásoba a její složení 62 // 5.4 Systém ve slovní zásobé 62 // 5.5 Slovní význam a jeho struktura 64 // 5.5.1 Obecné 64 // 5.5.2 Polysémie, Homonymie 65 // 5.5.3 Synonymie - 66 // 5.5.4 Antonymie 67 //
5.6 Slovníky a jejich druhy 67 // 5.7 Tvoření slov 68 // 5.7.1 Slovotvorné a neslovotvomé pojmenovávací postupy 68 // 5.7.2 Slovotvorné procesy 69 // 5.7.3 Struktura motivovaných slov 70 // 5.7.4 Slovotvorné hnízdo 71 // 5.7.5 Mutace, transpozicc, modifikace 72 // 5.8 Odvozování 73 // 5.8.1 Odvozování podstatných jmen 73 // 5.8.1.1 Slovolvomé kategorie mutační, názvy: činitelské, // konatelské, prostředků, nástrojů a materiálů, výsled ků déje, nositelů vlastnosti, obyvatelské, příslušenské, míst 74 // 5.8.1.2 Slovotvorné kategorie transpoziční, // názvy: déjů, vlastností a stavů 75 // 5.8.1.3 Slovotvorné kategorie modifikační, názvy: přechýlené. zdrobnélé, zveličelé, hromadné, mláďat 76 // 5.8.1.4 Předponové odvozeniny podstatných jmen 77 // 5.8.2 Odvozování přídavných jmen 77 // 5.8.2.1 Kategorie mutační, přídavná jména: přivlastňovací, vztahová 77 // 5.5.2.2 Kategorie transpoziční 78 // 5.8.2.3 Kategorie modifikační 79 // 5.8.3 Odvozování sloves 79 // 5.8.3.1 Kategorie mutační 80 // 5.8.3.2 Kategorie transpoziční 80 // 5.8.3.3 Kategorie modifikační 80 // 5.8.4 Tvoření příslovcí 81 // 5.9 Tvoření slov skládáním (kompozice) 82 // 6. MORFOLOGIE // 6.1 Místo morfologie v jazykovém systému 84 // 6.2 Morf a morfém 84 // 6.2.1 Členéní slovního tvaru 84 // 6.2.2 Typy morfů 85 // 6.2.3 Pojem kmene 86 // 6.3 Vztah morfologie k jiným jazykovédným disciplínám 86 // 6.3.1 Vztah morfologie k syntaxi 86 // 6.3.2 Vztah morfologie k tvoření slov 87 // 6.3.3 Vztah morfologie k fonologii, morfonologie 87 // 6.3.3.1 Typy morfonologických alternací 87 // 6.4 Formální morfologie 88 // 6.4.1 Vzorové paradigma 88 // 6.4.2 Vývojové tendence ve formální morfologii 88 // 6.5 Funkční tvarosloví 1.89 // 6.5.1 Gramatické kategorie vyššího řádu 89 // 6.5.1.1 Kritérium formální 90 //
6.5.1.2 Kritérium obsahově-sémantické 91 // 6.5.1.3 Kritérium syntaktickofunkční 91 // 6.5.1.4 Slovní druhy 92 // 6.5.2 Gramatické kategorie nižšího řádu 92 // 6.5.2.1 Gramatické kategorie jmenné 92 // 6.5.2.1.1 Gramatická kategorie pádu 92 // 6.5.2.1.2 Gramatická kategorie čísla 94 // 7 // 6.5.2.1.3 Gramatická kategorie jmenného rodu 95 // 6.5.2.1.4 Kategorie životnosti 96 // 6.5.2.2 Gramatické kategorie slovesné 96 // 6.5.2.2.1 Kategorie osoby 96 // 6.5.2.2.2 Kategorie čísla 97 // 6.5.2.2.3 Kategorie způsobu 97 // 6.5.2.2.4 Kategorie času 97 // 6.5.2.2.5 Kategorie slovesného rodu 98 // 6.5.2.2.6 Kategorie vidu 98 // 6.6 Substantiva (podstatná jména) 99 // 6.6.1 Zvláštnosti ve vyjadřování mluvnických významů 100 // 6.6.1.1 Gramatická kategorie čísla 100 // 6.6.1.2 Gramatická kategorie rodu 100 // 6.6.1.3 Gramatická kategorie životnosti 101 // 6.6.2 Tvarová soustava substantiv obecných - domácích // a začlenitelných přejatých 102 // 6.6.2.1 Maskulina životná 102 // 6.6.2.1.1 Distribuce variantních a polymorfnich formantů 104 // 6.6.2.1.2 Poznámky ? jednotlivým substantivům 105 // 6.6.2.2 Maskulina neživotná 106 // 6.6.2.2.1 Distribuce polymorfnich a variantních formantů 107 // 6.6.2.2.2 Zdvojené paradigma u neživotných maskulin 108 // 6.6.2.2.3 Poznámky k některým jednotlivým substantivům 108 // 6.6.2.3 Feminina 109 // 6.6.2.3.1 Distribuce variantních a polymorfních formantů 110 // 6.6.2.3.2 Poznámky k jednotlivým substantivům 113 // 6.6.2.4 Neutra 113 // 6.6.2.4.1 Distribuce polymorfních a variantních formantů 115 // 6.6.2.4.2 Poznámky k jednotlivým substantivům 116 // 6.6.3 Tvarová soustava substantiv přejatých 116 // 6.6.3.1 Poznámky k některým skupinám přejatých jmen 118 // 6.6.3.1.1 Maskulina 118 //
6.6.3.1.2 Feminina 119 // 6.6.3.1.3 Neutra 119 // 6.6.4 Tvarová soustava vlastních jmen 120 // 6.6.4.1 Skloňování vlastních jmen neživých objektů 121 // 6.6.4.2 Skloňování vlastních jmen živých bytostí, // především jmen osobních 121 // 6.7 Adjektiva (přídavná jména) 123 // 6.7.1 Zvláštnosti ve vyjadřování mluvnických významů 124 // 6.7.1.1 Rod. číslo a pád adjektiv 124 // 6.7.1.2 Stupňování přídavných jmen ’ 124 // 6.7.2 Tvarová soustava adjektiv 124 // 6.7.2.1 Základní adjektivní (složená) deklinace 125 // // 8 // ?.1.1 Krátké (jmenné) tvary adjektiv 126 // 6.7.2.3 Adjektiva přivlastňovací 127 // 6.8 Pronomina (zájmena) 128 // 6.8.1 Zvláštnosti ve vyjadřování mluvnických významů 130 // 6.8.2 Tvarová soustava zájmen 130 // 6.8.2.1 Deklinace zájmen bezrodých 131 // 6.8.2.1.1 Poznámky ? variantním tvarům 131 // 6.8.3 Zájmcnná deklinace rodových zájmen 131 // 6.8.3.1 Poznámky k tvarům néktcrých zájmen se zájmennou deklinací 133 // 6.8.4 Adjektivní deklinace rodových zájmen 134 // 6.9 Numeralia (číslovky) 135 // 6.9.1 Zvláštnosti ve vyjadřování mluvnických významů 136 // 6.9.2 Tvarová soustava číslovek 137 // 6.9.2.1 Substantívní deklinace u číslovek 137 // 6.9.2.2 Adjektivní deklinace u číslovek 138 // 6.9.2.3 Zájmenná deklinace u číslovek 138 // 6.9.2.4 Nesklonné číslovky 138 // 6.9.3 Kombinované číslovkové výrazy 138 // 6.9.4 Pádová forma substantiva ve spojení s číslovkami základními v pozici subjektu 139 // 6.10 Verba (slovesa) 139 // 6.10.1 Zvláštnosti ve vyjadřování mluvnických významů 140 // 6.10.1.1 Mluvnické kategorie osoby a čísla 140 // 6.10.1.2 Mluvnická kategorie Času 140 // 6.10.2 Tvarová soustava sloves 141 // 6.10.2.1 Slovesné tvary určité a neurčité 141 // 6.10.2.2 Slovesné tvary jednoduché a složené 141 //
6.10.2.3 Slovesné tvary tvořené z kmene přítomného a z kmene minulého 142 // 6.10.2.3.1 Třídění sloves 142 // 6.10.2.4 Tvoření jednotlivých slovesných tvarů 143 // 6.10.2.4.1 Indikativ prézenta aktiva sloves nedokonavých a indikativ futura aktiva sloves dokonavých 143 // 6.10.2.4.2 Imperativ (rozkazovací způsob) 143 // 6.10.2.4.3 Přechodnik (transgresiv) přítomný a minulý (aktivní).144 // 6.10.2.4.4 Infinitiv (ncurčitek) aktivní 144 // 6.10.2.4.5 Příčestí činné (participium aktivní) 145 // 6.10.2.4.6 Příčestí trpné (participium pasivní) 145 // 6.10.2.4.7 Indikativ préterita (oznamovací způsob minulého času 145 // 6.10.2.4.8 Kondicionál (podmiňovací způsob) 146 // 6.10.2.4.9 Indikativ futura (oznamovací způsob budoucího času) nedokonavých sloves 147 // 6.10.2.4.10 Pasivum (trpný rod) 147 // 6.10.3 Popis konjugačnich typů 148 // 6.10.3.1 První třída slovesná 148 // 6.10.3.1.1 Poznámky k jednollivým slovesům 150 // 6.10.3.2 Druhá třída slovesná 150 // 6.10.3.2.1 Poznámky k jednotlivým slovesům 152 // 6.10.3.2 Třetí třída slovesná 153 // 6.10.3.3.1 Poznámky kjednollivým slovesům 154 // 6.10.3.3 Čtvrtá třída slovesná 154 // 6.10.3.4.1 Poznámky k jednotlivým slovesům 155 // 6.10.3.4 Pátá třída slovesná 156 // 6.10.3.5.1 Poznámky kjednollivým slovesům 157 // 6.10.3.6 Slovesa izolovaná 157 // 6.11 Adverbia (příslovce) 158 // 6.11.1 Třidění adverbií 159 // 6.12 Prepozice (předložky) 160 // 6.12.1 Klasifikace předložek 160 // 6.13 Konjunkce (spojky) 161 // 6.13.1 Typy vztahů vyjadřovaných spojkami 161 // 6.14 Partikule (iástice) 162 // 6.14.1 Klasifikace íástic 162 // 6.15 Interjekce (citoslovce) 163 // 6.15.1 Klasifikace citoslovci 163 // 7. SKLADBA // 7.1 Pojetí skladby 164 // 7.2 Věta a výpověď 165 // 7.3 Gramatický větný vzorec 166 // 7.4 Vlastnosti výpovědi 171 //
7.4.1 Propozični akt 172 // 7.4.1.1 Akt predikace 173 // 7.4.2 Akt komunikačního záměru mluvčího 176 // 7.4.2.1 Komunikační aspekty ve výukovém dialogu 182 // 7.4.3 Subjektivní postoje mluvčího 185 // 7.5 Syntaktické vztahy 186 // 7.5.1 Koordinační skupina 187 // 7.5.1.1 Slučovací poměr 189 // 7.5.1.2 Stupňovací poměr 189 // 7.5.1.3 Odporovací poměr 190 // 7.5.1.4 Vylučovací poměr 190 // 7.5.1.5 Důsledkový poměr 191 // 7.5.2 Adordinační skupina 191 // 7.5.3 Syntaktický vztah dominace 194 // 7.5.3.1 Shoda (kongruence) 195 // 7.5.3.2 Řízenost (rekce) 195 // 7.5.3.3 Přimykání (adjunkce) 195 // 7.6 Větné členy 196 // 7.6.1 Základové a nezákladové větné členy 198 // 7.6.1.1 Subjekt (podmět) 200 // 7.6.1.1.1 Bezpodmětné struktury 203 // 7.6.1.2 Predikát (přísudek) 205 // 7.6.1.2.1 Slovesný přísudek 206 // 7.6.1.2.2 Slovesnč-jmenný přísudek. 207 // 7.6.1.2.3 Přísudek v neslovesnč včté (tzv. včtné ekvivalenty) 212 // 7.6.1.3 Objekt (předmčt) 214 // 7.6.1.4 Adverbiále (příslovečné určeni) 220 // 7.6.1.4.1 Příslovečné určení mista 222 // 7.6.1.4.2 Příslovečné určení času 223 // 7.6.1.4.3 Příslovečné určení způsobu 224 // 7.6.1.4.4 Příslovečné určení zřetele 227 // 7.6.1.4.5 Příslovečné určení příčinného charakteru .229 // 7.6.1.5 Doplnčk 232 // 7.6.1.6 Atribut (přívlastek) 235 // 7.6.1.6.1 Shodný přívlastek 235 // 7.6.1.6.2 Neshodný přívlastek 239 // 7.7 Zvláštnosti a nepravidelnosti ve větných celcích 241 // 7.7.1 Elipsa (výpustka) 242 // 7.7.2 Polovčtné útvary 243 // 7.7.3 Volně vytčené vétné členy 247 // 7.7.4 Parentéze (vsuvka) 249 // 7.7.5 Nedostatky ve výstavbé výpovědi 250 // 7.8 Souvětí 252 // 7.8.1 Parataxe a paralaktické (souřadné) souvětí 253 // 7.8.2 Hypotaxe a hypotaktické (podřadné) souvětí 257 // 7.8.2.1 Způsoby klasifikace vedlejších vět 260 //
7.8.3 Složité souvětí 261 // 7.8.3.1 Základni typy složitého souvětí v češtiné 262 // 7.8.4 Sémantická klasifikace souvětí 270 // 7.8.4.1 Spojováni propozic (konekce) 270 // 7.8.4.1.1 Struktury s propozicemi sémanticky nezávislými 272 // 7.8.4.1.2 Struktury s propozicemi sémanticky závislými 273 // 7.8.5 Zapojování propozic (inkorporace) 274 // 7.9 Seznam používaných zkratek a značek 277 // 8. STYLISTIKA // 8.1 Obecné 278 // 8.2 Slohotvorní činitelé .281 // 8.2.1 Objektivní činitelé 281 //8.2.2 Subjektivní činitelé 282 // 8.3 Stylové oblasti 283 // 8.4 Funkční styly 286 // 8.4.1 Funkini styl hovorový 286 // 8.4.2 Funkční styl odborný 288 // 8.4.3 Funkční styl publicistický // 8.4.4 Funkční styl umělecký 293 // 8.5 Stylistika jazykových prostředků 295 // 8.5.1 Stylistika prostředků lexikálních 296 // 8.5.1.1 Podle příslušnosti k funkčním styl. oblastem 296 // 8.5.1.2 Podle přislušnosti k různým útvarům národního jazyka 296 // 8.5.1.3 Podle přiznaku expresivity nebo emocionality 297 // 8.5.1.4 Podle dobové platnosti 298 // 8.5.1.5 Podle frekvence, původu a vnitřní struktury 298 // 8.5.2 Stylistika prostředků gramatických 298 // 8.5.3 Stylistické prostředky kompoziční 300 // 8.5.4 Slohové postupy a útvary 301 // 8.5.4.1 Slohový postup informační 301 // 8.5.4.2 Slohový postup popisný 302 // 8.5.4.3 Slohový postup vyprávěcé 304 // 8.5.4.4 Slohový postup výkladový 305 // 5.5.4.5 Slohový postup řečnický 306 // 8.5.4.6 Další (tradični) slohové útvary veřejné komunikace 307 // 9. ZÁKLADNÍ ODBORNÁ LITERATURA // 10. REJSTŘÍK 313

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC