Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3.0 (hodnocen2 x )
(31.3) Půjčeno:94x 
BK
Vyd. 3.
[Opava] : Vade Mecum, 2002
323 s. : il. ; 20 cm

ISBN 80-86041-33-6 (v knize neuvedeno ; brož.) ISBN !80-86041-30-1 (chyb.)
Obsahuje bibliografii na s. 310-312 a rejstřík
000018646
OBSAH // 1. JAZYK, JEHO PODSTATA A FUNKCE. // 1.1 Obecně o jazyce...13 // 1.2 Znakový (sémiotický) charakter jazyka...14 // 1.3 Systémový charakter jazyka...14 // 1.4 Společenský charakter jazyka...15 // 2. JAZYKOVĚDA, JEJÍ ROZVRSTVENÍ A ÚKOLY TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ // 2.1 Obecne...17 // 2.2 Jazykové roviny... 18 // 2.3 Jazyková norma, úzus a kodifikace...19 // 2.4 Jazyková správnost a jazyková kultura...20 // 3. ČESKÝ NÁRODNÍ JAZYK A JEHO ÚTVARY // 3.1 Vývoj...23 // 3.2 Jazyk spisovný ...24 // 3.3 Dialekty...25 // 3.4 Sociole’kty...27 // 4. ZVUKOVÁ A GRAFICKÁ REALIZACE JAZYKOVÉ KOMUNIKACE // 4.1 Obecné...28 // 4.2 Fonetika...30 // 4.2.1 Dělení fonetiky...30 // 4.3 Mluvení - fyziologie a analýza...31 // 4.3.1 Mluvní orgány a jejich činnost...31 // 4.3.2 Ustrojí dýchací (respirační)...33 // 4.3.3 Ústrojí hlasové (fonační)...34 // 4.3.4 Ústrojí hláskovací (modifikační)...35 // 5 // 4.3.5 Slyšení řeči...37 // 4.4 Hlásky - jejich artikulace a klasifikace...38 // 4.4.1 Obecně...38 // 4.4.2 Samohlásky...39 // 4.4.3 Souhlásky...42 // 4.5 Fonologie...47 // 4.5.1 Poměr fonetiky a fonologie...47 // 4.6 Základní fonologické pojmy...48 // 4.7 Distribuce fonémů (fenologická kombinatorika, fonotaktika)...49 // 4.8 Střídání hlásek...51 // 4.9 Změny hlásek...52 // 4.10 Zvukové prostředky souvislé řeči...52 // 4.10.1 Obecně...52 // 4.10.2 Členění řeči...53 // 4.10.3 Modulace...54 // 4.11 Spisovná výslovnost...56
// 4.11.1 Výslovnost slov domácích...56 // 4.11.2 Výslovnost slov přejatých...57 // 4.12 Grafický systém češtiny (grafémika)...58 // 4.12.1 Písmo...58 // 4.12.2 Pravopis...58 // 5. SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV // 5.1 Obecně...60 // 5.2 Slovo a pojmenování...61 // 5.3 Slovní zásoba a její složení...62 // 5.4 Systém ve slovní zásobě...62 // 5.5 Slovní význam a jeho struktura...64 // 5.5.1 Obecně...64 // 5.5.2 Polysémie, homonymie...65 // 5.5.3 Synonymie...66 // 5.5.4 Antonymie...67 // 5.6 Slovníky a jejich druhy...67 // 5.7 Tvoření slov...68 // 5.7.1 Slovotvorné a neslovotvorné pojmenovávací postupy ...68 // 5.7.2 Slovotvorné procesy...69 // 5.7.3 Struktura motivovaných slov...70 // 5.7.4 Slovotvorné hnízdo...71 // 5.7.5 Mutace, transpozice, modifikace...72 // 5.8 Odvozování... 73 // 5.8.1 Odvozování podstatných jmen...73 // 6 // 5.8.1.1 Slovotvorné kategorie mutační, názvy: činitelské, konatelské, prostředků, nástrojů a materiálů, výsled ků děje, nositelů vlastnosti, obyvatelské, příslušenské, míst...74 // 5.8.1.2 Slovotvorné kategorie transpoziční, // názvy: dějů, vlastností a stavů...75 // 5.8.1.3 Slovotvorné kategorie modifikační, // názvy: přechýlené, zdrobnělé, zveličelé, hromadné, mláďat...76 // 5.8.1.4 Předponové odvozeniny podstatných jmen...77 // 5.8.2 Odvozování přídavných jmen...77 // 5.8.2.1 Kategorie mutační, přídavná jména: přivlastňovací, vztahová. 77
5.8.2.2 Kategorie transpoziční...78 // 5.8.2.3 Kategorie modifikační...79 // 5.8.3 Odvozování sloves...79 // 5.8.3.1 Kategorie mutační...80 // 5.8.3.2 Kategorie transpoziční...80 // 5.8.3.3 Kategorie modifikační...80 // 5.8.4 Tvoření příslovcí...81 // 5.9 Tvoření slov skládáním (kompozice)...82 // 6. MORFOLOGIE // 6.1 Místo morfologie v jazykovém systému...84 // 6.2 Morf a morfém...84 // 6.2.1 Členění slovního tvaru...84 // 6.2.2 Typy morfů...85 // 6.2.3 Pojem kmene...86 // 6.3 Vztah morfologie k jiným jazykovědným disciplínám...86 // 6.3.1 Vztah morfologie k syntaxi...86 // 6.3.2 Vztah morfologie k tvoření slov...87 // 6.3.3 Vztah morfologie k fonologii, morfonologie...87 // 6.3.3.1 Typy morfonologických alternací...87 // 6.4 Formální morfologie...88 // 6.4.1 Vzorové paradigma...88 // 6.4.2 Vývojové tendence ve formální morfologii...88 // 6.5 Funkční tvarosloví...89 // 6.5.1 Gramatické kategorie vyššího řádu...89 // 6.5.1.1 Kritérium formální...90 // 6.5.1.2 Kritérium obsahově-sémantické...91 // 6.5.1.3 Kritérium syntaktickofunkční...91 // 6.5.1.4 Slovní druhy...92 // 6.5.2 Gramatické kategorie nižšího řádu...92 // 6.5.2.1 Gramatické kategorie jmenné...92 // 6.5.2.1.1 Gramatická kategorie pádu...92 // 6.5.2.1.2 Gramatická kategorie čísla...94 // 7 // 6.5.2.1.3 Gramatická kategoriejmenného rodu...95 // 6.5.2.1.4 Kategorie životnosti ...96 // 6.5.2.2 Gramatické kategorie slovesné...96 // 6.5.2.2.1
Kategorie osoby...96 // 6.5.2.2.2 Kategorie čísla...97 // 6.5.2.2.3 Kategorie způsobu...97 // 6.5.2.2.4 Kategorie času...97 // 6.5.2.2.5 Kategorie slovesného rodu...98 // 6.5.2.2.6 Kategorie vidu...98 // 6.6 Substantiva (podstatná jména)...99 // 6.6.1 Zvláštnosti ve vyjadřování mluvnických významů...100 // 6.6.1.1 Gramatická kategorie čísla...100 // 6.6.1.2 Gramatická kategorie rodu...100 // 6.6.1.3 Gramatická kategorie životnosti ...101 // 6.6.2 Tvarová soustava substantiv obecných - domácích // a začlenitelných přejatých ... 102 // 6.6.2.1 Maskulina životná ...K2 // 6.6.2.1.1 Distribuce variantních a polymorfních formantů ...104 // 6.6.2.1.2 Poznámky k jednotlivým substantivům...105 // 6.6.2.2 Maskulina neživotná...K6 // 6.6.2.2.1 Distribuce polymorfních a variantních formantů...107 // 6.6.2.2.2 Zdvojené paradigma u neživotných maskulin...108 // 6.6.2.2.3 Poznámky k některým jednotlivým substantivům...108 // 6.6.2.3 Feminina...K9 // 6.6.2.3.1 Distribuce variantních a polymorfních formantů...110 // 6.6.2.3.2 Poznámky kjednotlivým substantivům...113 // 6.6.2.4 Neutra...1’ 5 // 6.6.2.4.1 Distribuce polymorfních a variantních formantů...115 // 6.6.2.4.2 Poznámky kjednotlivým substantivům...116 // 6.6.3 Tvarová soustava substantiv přejatých...116 // 6.6.3.1 Poznámky k některým skupinám přejatých jmen...118 // 6.6.3.1.1 Maskulina...1,8 // 6.6.3.1.2 Feminina...1 ’9 // 6.7.2.2 Krátké (jmenné) tvary adjektiv...126
// 6.7.2.3 Adjektiva přivlastňovací ...127 // 6.8 Pronomina (zájmena)...128 // 6.8.1 Zvláštnosti ve vyjadřováni mluvnických významů ...130 // 6.8.2 Tvarová soustava zájmen...130 // 6.8.2.1 Deklinace zájmen bezrodých...*...131 // 6.8.2.1.1 Poznámky k variantním tvarům ...131 // 6.8.3 Zájmenná deklinace rodových zájmen...131 // 6.8.3.1 Poznámky k tvarům některých zájmen se zájmennou deklinací 133 // 6.8.4 Adjektivní deklinace rodových zájmen...134 // 6.9 Numeralia (číslovky)...135 // 6.9.1 Zvláštnosti ve vyjadřování mluvnických významů ...136 // 6.9.2 Tvarová soustava číslovek...137 // 6.9.2.1 Substantívni deklinace u číslovek...137 // 6.9.2.2 Adjektivní deklinace u číslovek...138 // 6.9.2.3 Zájmenná deklinace u číslovek...138 // 6.9.2.4 Nesklonné číslovky...138 // 6.9.3 Kombinované číslovkové výrazy...138 // 6.9.4 Pádová forma substantiva ve spojení s číslovkami základními // v pozici subjektu... 139 // 6.10 Verba (slovesa)...139 // 6.10.1 Zvláštnosti ve vyjadřování mluvnických významů...140 // 6.10.1.1 Mluvnické kategorie osoby a čísla...140 // 6.10.1.2 Mluvnická kategorie času...140 // 6.10.2 Tvarová soustava sloves...141 // 6.10.2.1 Slovesné tvary určité a neurčité...141 // 6.10.2.2 Slovesné tvary jednoduché a složené...141 // 6.10.2.3 Slovesné tvary tvořené z kmene přítomného // a z kmene minulého...142 // 6.10.2.3.1 Třídční sloves...142 // 6.10.2.4 Tvoření jednotlivých
slovesných tvarů...143 // 6.10.2.4.1 Indikativ prézenta aktiva sloves nedokonavých // a indikativ futura aktiva sloves dokonavých...143 // 6.10.2.4.2 Imperativ (rozkazovací způsob)...143 // 6.10.2.4.3 Přechodník (transgresiv) přítomný a minulý (aktivní)...144 // 6.10.2.4.4 Infinitiv (neurčitek) aktivní...144 // 6.10.2.4.5 Příčestí činné (participium aktivní)...145 // 6.10.2.4.6 Příčestí trpné (participium pasivní)...145 // 6.10.2.4.7 Indikativ préterita (oznamovací způsob minulého času 145 // 6.10.2.4.8 Kondicionál (podmiňovací způsob)...146 // 6.10.2.4.9 Indikativ futura (oznamovací způsob budoucího času) nedokonavých sloves...147 // 6.10.2.4.10 Pasivum (trpný rod)...147 // 6.10.3 Popis konjugačních typů...148 // 6.10.3.1 První třída slovesná...148 // 6.10.3.1.1 Poznámky kjednotlivým slovesům...150 // 6.10.3.2 Druhá třída slovesná...150 // 6.10.3.2.1 Poznámky kjednotlivým slovesům...152 // 6.10.3.2 Třetí třída slovesná...153 // 6.10.3.3.1 Poznámky k jednotlivým slovesům...154 // 6.10.3.3 Čtvrtá třída slovesná...154 // 6.10.3.4.1 Poznámky k jednotlivým slovesům...155 // 6.10.3.4 Pátá třída slovesná...156 // 6.10.3.5.1 Poznámky kjednotlivým slovesům...157 // 6.10.3.6 Slovesa izolovaná...157 // 6.11 Adverbia (příslovce)...158 // 6.11.1 Třídění adverbií...159 // 6.12 Prepozice (předložky)...160 // 6.12.1 Klasifikace předložek...160 // 6.13 Konjunkce (spojky)...’61 // 6.13.1 Typy vztahů
vyjadřovaných spojkami...161 // 6.14 Partikule (částice)...162 // 6.14.1 Klasifikace částic...162 // 6.15 Interjekce (citoslovce)...163 // 6.15.1 Klasifikace citoslovcí...163 // 7. SKLADBA // 7.1 Pojetí skladby ...164 // 7.2 Věta a výpověď ...165 // 7.3 Gramatický větný vzorec ...166 // 7.4 Vlastnosti výpovědi ...171 // 7.4.1 Propoziční akt ... 172 // 7.4.1.1 Akt predikace ...173 // 7.4.2 Akt komunikačního záměru mluvčího 176 // 7.4.2.1 Komunikační aspekty ve výukovém dialogu 182 // 7.4.3 Subjektivní postoje mluvčího 185 // 7.5 Syntaktické vztahy ...186 // 7.5.1 Koordinační skupina ...187 // 7.5.1.1 Slučovací poměr ...189 // 7.5.1.2 Stupňovací poměr ...189 // 7.5.1.3 Odporovací poměr ...190 // 7.5.1.4 Vylučovací poměr ...190 // 7.5.1.5 Důsledkový poměr...191 // 7.5.2 Adordinačni skupina ...191 // 7.5.3 Syntaktický vztah dominace ...194 // 7.5.3.1 Shoda (kongruence) ...195 // 7.5.3.2 Řízenost (rekce) ...195 // 10 // 7.5.3.3 Přimykání (adjunkce) ...195 // 7.6 Větné členy ...196 // 7.6.1 Základové a nezákladové větné Členy ...198 // 7.6.1.1 Subjekt (podmět) ...200 // 7.6.1.1.1 Bezpodmětné struktury ...203 // 7.6.1.2 Predikát (přísudek) ...205 // 7.6.1.2.1 Slovesný přísudek ...206 // 7.6.1.2.2 Slovesně-jmenný přísudek ...207 // 7.6.1.2.3 Přísudek v neslovesné větě (tzv. větné ekvivalenty)...212 // 7.6.1.3 Objekt (předmět) ...214 // 7.6.1.4 Adverbiále (příslovečné určení) ...220 // 7.6.1.4.1
Příslovečné určení místa ...222 // 7.6.1.4.2 Příslovečné určení času ... 223 // 7.6.1.4.3 Příslovečné určení způsobu ...224 // 7.6.1.4.4 Příslovečné určení zřetele ...227 // 7.6.1.4.5 Příslovečné určení příčinného charakteru ...229 // 7.6.1.5 Doplněk ...232 // 7.6.1.6 Atribut (přívlastek) ...235 // 7.6.1.6.1 Shodný přívlastek ...235 // 7.6.1.6.2 Neshodný přívlastek ...239 // 7.7 Zvláštnosti a nepravidelnosti ve větných celcích ...241 // 7.7.1 Elipsa (výpustka) ...242 // 7.7.2 Polovětné útvary ...243 // 7.7.3 Volně vytčené větné členy ...247 // 7.7.4 Parenteze (vsuvka) ...249 // 7.7.5 Nedostatky ve výstavbě výpovědi ...250 // 7.8 Souvětí ...252 // 7.8.1 Parataxe a parataktické (souřadné) souvětí ...253 // 7.8.2 Hypotaxe a hypotaktické (podřadné) souvětí ...257 // 7.8.2.1 Způsoby klasifikace vedlejších vět ...260 // 7.8.3 Složité souvětí ...261 // 7.8.3.1 Základní typy složitého souvětí v češtině...262 // 7.8.4 Sémantická klasifikace souvětí ...270 // 7.8.4.1 Spojování propozic (konekce)...270 // 7.8.4.1.1 Struktury s propozicemi sémanticky nezávislými ...272 // 7.8.4.1.2 Struktury s propozicemi sémanticky závislými ...273 // 7.8.5 Zapojování propozic (inkorporace)...274 // 7.9 Seznam používaných zkratek a značek ...277 // 8. STYLISTIKA // 8.1 Obecně ...278 // 8.2 Slohotvorní činitelé...281 // 8.2.1 Objektivní činitelé...281 // 8.2.2 Subjektivní činitelé...282
// 8.3 Stylové oblasti...283 // 8.4 Funkční styly...286 // 8.4.1 Funkční styl hovorový...286 // 8.4.2 Funkční styl odborný...288 // 8.4.3 Funkční styl publicistický...290 // 8.4.4 Funkční styl umělecký...293 // 8.5 Stylistika jazykových prostředků...295 // 8.5.1 Stylistika prostředků lexikálních...296 // 8.5.1.1 Podle příslušnosti k funkčním styl. oblastem...296 // 8.5.1.2 Podle příslušnosti k různým útvarům národního jazyka...296 // 8.5.1.3 Podle příznaku expresivity nebo emocionality...297 // 8.5.1.4 Podle dobové platnosti...298 // 8.5.1.5 Podle frekvence, původu a vnitřní struktury...298 // 8.5.2 Stylistika prostředků gramatických...298 // 8.5.3 Stylistické prostředky kompoziční...300 // 8.5.4 Slohové postupy a útvary...301 // 8.5.4.1 Slohový postup informační...301 // 8.5.4.2 Slohový postup popisný ...302 // 8.5.4.3 Slohový postup vyprávěcí...304 // 8.5.4.4 Slohový postup výkladový...305 // 8.5.4.5 Slohový postup řečnický...306 // 8.5.4.6 Další (tradiční) slohové útvary veřejné komunikace...307 // 9. ZÁKLADNÍ ODBORNÁ LITERATURA Kю // 10. REJSTŘÍK...313 // 12
(OCoLC)56871712
cnb001308865

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC