Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Praha : Epocha, 2007
343 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-87027-54-7 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 331-343 a rejstřík
000019258
Obsah // 1. Úvod ... 9 // 1.1 Statistika v současném fonetickém výzkumu... 9 // 1.2 ? obsahu a poslání knihy... 13 // 2. Základní pojmy... 18 // 2.1 Základní a výběrový soubor... 18 // 2.2 Typy proměnných... 23 // 2.2.1 Proměnné podle matematických // vlastností... 23 // 2.2.2 Proměnné podle role ve zkoumaných // vztazích... 27 // 2.3 Typy chyb... 30 // 2.4 Pravděpodobnost... 34 // 3. Základní pojmy a konvence deskriptívni statistiky ... 39 // 3.1 Statistická deskripce ve fonetické literatuře. 39 // 3.2 Histogram a číslicový dendrogram... 44 // 3.3 Souborné míry - ukazatele variability... 47 // 3.3.1 Ukazatele střední hodnoty... 48 // 3.3.2 Ukazatele variability... 55 // 3.4 Stabilizace deskriptivních charakteristik F0 // v souvislém textu... 64 // 4. Některé typy rozdělení... 71 // 4.1 O rozdělení obecně... 71 // 4.2 Binomické rozdělení... 72 // 4.3 Poissonovo rozdělení... 79 // 4.4 Tvary rozdělení... 87 // 4.5 Normální rozdělení a z-skóre... 90 // 5. Studentovy t-testy...103 // -5- // 5.1 Směrodatná chyba a interval spolehlivosti.103 // 5.2 Základní rysy t-testů...106 // 5.3 Podmínky pro užití t-testů...113 // 5.4 Příklady použití t-testů...116 // 6. Porovnávání četností...124 // 6.1 Test chí-kvadrát...124 // 6.2 Výpočet hodnoty f a další matematické // aspekty testu...127 // 6.3 Příklady použití testu chí-kvadrát...134 // 6.4 McNemarův ...143 // 7. Neparametrické varianty t-testů...150
// 7.1 Úvodní poznámky...150 // 12 Mann-Whitneyův U test pro nezávislá // měření...1 1 // 7.3 Wilcoxonův test pro korelované vzorky...155 // 8. Analýza rozptylu...161 // 8.1 Základní vlastnosti a určení...161 // 8.2 Matematické pozadí analýzy rozptylu...167 // 8.3 Příklady použití analýzy rozptylu...171 // 8.3.1 Relativní výšková pozice první slabiky // v taktu...171 // 8.3.2 Percepce u dětí s kochleámím // implantátem...178 // 8.4 Neparametrické analýzy...181 // 9. Korelační a regresní analýzy...185 // 9.1 Jednoduché korelace...185 // 9.2 Matematické pozadí korelačních výpočtů...187 // 9.3 Příklady použití jednoduchých korelací...196 // 9.4 Determinační koeficient...202 // 9.5 Regresní přímka...208 // 9.6 Příklady použití regresní přímky...209 // 9.6.1 Regresní přímka j ako prostá // vizualizace korelace...209 // -6- // 9.6.2 Použití regresní přímky pro popis // gravitačního trendu v intonaci...211 // 9.7 Nelineární korelace a nelineární // regresní trendy...216 // 9.8 Parciální korelace...225 // 10. Vícenásobná regresní analýza...229 // 10.1 Základní výstupy...229 // 10.2 Proměnné ve vícenásobné regresní analýze...234 // 10.3 Příklady použití vícenásobné regresní analýzy .238 // 10.4 Závěrečné poznámky a shrnutí...244 // 11. Shluková analýza...249 // 11.1 Obecné poznámky...249 // 11.2 Vzdálenosti mezi případy...252 // 11.3 Shlukovací postupy...257 // 11.4 Příklady
použití shlukové analýzy...264 // 11.4.1 Shluková analýza a intonační rozpětí.264 // 11.4.2 Shluková analýza a melodické kontury.. 266 // 11.5. Shrnutí...273 // 12. Diskriminační analýza...275 // 12.1 Obecné poznámky...275 // 12.2 Diskriminační a klasifikační funkce...278 // 12.3 Interpretace ukazatelů při // diskriminační analýze...279 // 12.4 Příklady použití diskriminační analýzy...282 // 12.4.1 Diskriminační analýza a neznělé // obstruenty...282 // 12.4.2 Diskriminační analýza a normalizovaná // formantová struktura vokálů...285 // 12.5 Shrnutí...294 // 13. Faktorová analýza a analýza hlavních komponentů .. 295 // 13.1 Účel a hlavní typy analýz...295 // 13.2 Analýza hlavních komponentů...299 // 13.3 Analýza obecných faktorů...307 // 13.3.1 Rotování faktorů...308 // - 7 - // 13.3.2 Hlavní výstupy analýzy // obecných faktom...310 // 13.4 Příklady použití faktorových analýz...311 // 13.4.1 Dynamické průběhy // souhlásek [s, t, v, z]...311 // 13.4.2 Artikulační data...315 // 13.5 Závěrečné poznámky...319 // 14. Rejstřík odborných termínů...322 // 15. Použitá literatura...331 // -8-

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC