Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.01.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, c2001
xxvii,329 s. : il. + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 80-7226-577-6 (brož.)
Databáze
Rychle a jistě
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje tabulky, grafy, předmluvu, úvod,, údaje o autorce a spoluautorech, dodatek, rejstřík, přiložené CD obsahuje vzorové databáze a demoverze programů JMP a DataFlux pro analýzu a efektivní čištění dat
Bibliografie: s. 323
Data - dolování - příručky
000019300
PODĚKOVÁNÍ XV // PŘEDMLUVA xvii // ÚVOD xix // Co je data mining? xix // Jaké je zaměření této knihy? xix // Kdo by měl tuto knihu číst? xx // Jak je kniha uspořádána xx // Nástroje, které budete potřebovat xxi // Doprovodné CD xxi // Čím se kniha nezabývá? xxi // Shrnutí xxii // O AUTORCE xxiii // O SPOLUAUTORECH xxv // ČÁST I Plánujeme menu I // kapitola i Stanovení cíle 3 // Definování cíle 4 // Analýza profilů 6 // Segmentace 6 // Odezva 7 // Rizika 7 // Aktivace 8 // Křížový a následný prodej 8 // Odliv zákazníků 8 // Čistá současná hodnota 9 // Hodnota po dobu existence 9 // Výběr techniky modelování 9 // Lineární regrese 10 // Logistická regrese 12 // Neuronové sítě 13 // Genetické algoritmy 14 // Klasifikační stromy 14 // Adaptivní firma 16 // Najímání odborníků a týmová práce 17 // Orientace na produkt versus orientace na zákazníka 18 // Shrnutí 18 // kapitol 2 Výběr zdrojů dat 19 // Typy dat 19 // Zdroje dat 20 // Interní zdroje 21 // Zákaznické databáze 21 // Transakční databáze 22 // Databáze historie nabídek 22 // Oslovování poštou a telefonicky 23 // Datový sklad 23 // Externí zdroje 27 // Výběr dat pro modelování 27 // Data pro získávání zákazníků 28 // Modely pro získávání nových zákazníků 28 // Data pro zákaznické modely 30 // Modelování křížového prodeje, následného prodeje, retence a obnovy 31 // Data pro modely rizika 32 // Modelování rizika 32 // Vytváření datových sad pro modelování 33 // Jak velký má být můj vzorek? 33 // Vzorkovací metody 34 // Vytváření modelů z modelovaných dat 36 // Kombinace dat z mnoha nabídek 36 // Shrnutí 36 // ČÁST 2 Přehlídka vaření 37 // kapitola 3 Příprava dat pro modelování 39 // Přístup ? datům 39 // Klasifikace dat 41 // Čtení zdrojových dat 42 //
Vytvoření sady dat pro modelování 44 // Vzorkování 45 // Vyčištění dat 46 // Spojité proměnné 47 // Odlehlé hodnoty a chyby dat 48 // Chybějící hodnoty SO // Kategoriální proměnné 54 // Chyby v datech 55 // Chybějící hodnoty 55 // Shrnutí 56 // kapitola 4 Výběr a transformace proměnných 57 // Definování cílové funkce 58 // Pravděpodobnost aktivace 58 // Index rizika 59 // Ziskovost produktu 59 // Marketingové výdaje 59 // Odvozené proměnné 59 // Sumarizace 60 // Podíly 60 // Kalendářní data 61 // Redukce počtu proměnných 61 // Spojité proměnné 61 // Metoda I : Jeden model 61 // Metoda 2: Dva modely 63 // Kategoriální proměnné 63 // Metoda I: Jeden model 63 // Metoda 2: Dva modely 67 // Vytvoření lineárních prediktorů 68 // Spojité proměnné 68 // Segmentace 72 // Transformace 73 // Kategoriální proměnné 78 // Nalezení interakcí 81 // Shrnutí 82 // kapitola s Zpracování a vyhodnocení modelu 83 // Zpracování modelu 83 // Rozdělení dat 85 // Metoda I: Jeden model 88 // Předběžné vyhodnocení 96 // Metoda 2: Dva modely - Odezva 98 // Metoda 2: Dva modely - Aktivace 99 // Porovnání metody I a metody 2 100 // Shrnutí 103 // kapitola ? Ověření modelu 105 // Tabulky navýšení a grafy navýšení 105 // Metoda I: Jeden model 105 // Metoda 2: Dva modely 107 // Použití modelů na alternativních data setech 107 // Převzorkování 113 // Jackknifing 114 // Bootstrapping 118 // Analýza klíčových proměnných podle decilů 125 // Shrnutí 129 // kapitola 7 Implementace a údržba modelu 13 I // Hodnocení nového souboru 131 // Hodnocení ve firmě 131 // Ověření dat 132 // Hodnocení a audit u externí firmy 134 // Implementace modelu 140 // Výpočty finančního efektu 140 // Určení zákazníků, kterým má být zaslána nabídka 144 // Champion versus Challenger 145 // Matice dvou modelů 146 //
Sledování modelu 148 // Závěrečné ověření 153 // Údržba modelu 154 // Životnost modelu 154 // Benchmarking 154 // Přestavění nebo obnovení? 154 // Protokol modelu 155 // Shrnutí 156 // ČÁST 3 Recepty pro každou příležitost 157 // kapitola 8 Porozumění zákazníkovi: // profilace a segmentace 159 // Je důležité porozumět zákazníkovi? 159 // Typy profilace a segmentace 160 // RFM: doba, četnost, hodnota 160 // Demografická analýza 161 // Analýza životních etap 161 // Profilace a analýza penetrace u zásilkového obchodu 164 // Analýza RFM 164 // Analýza penetrace 167 // Výpočet matice hodnoty zákazníků pro společnost nabízející kreditní karty 170 // Analýza hodnoty zákazníků 172 // Určení segmentů zákazníků pomocí shlukové analýzy 176 // Shrnutí 177 // kapitola 9 Zaměření na nové zákazníky: // modelování odezvy 181 // Definice cíle 181 // Všichni stávající zákazníci nejsou stejní 182 // Příprava proměnných 184 // Spojité proměnné 184 // Kategoriální proměnné 191 // Zpracování modelu 194 // Ověření dat metodou bootstrapping 198 // Implementace modelu 203 // Shrnutí 204 // kapitola io Vyhýbání se rizikovým zákazníkům: // modelování rizika 205 // Hodnocení úvěrů a modelování rizika 205 // Definice cíle 207 // Příprava proměnných 207 // Zpracování modelu 217 // Ověření modelu 220 // Bootstrapping 222 // Implementace modelu 224 // Změna rozsahu hodnot vypočteného rizika 225 // Podvody jako jiný typ rizika 226 // Shrnutí 228 // kapitola 11 Udržení ziskových zákazníků: modelování pravděpodobnosti odchodu zákazníků 229 // Věrnost zákazníků 229 // Definice cíle 230 // Příprava proměnných 233 // Spojité proměnné 233 // Kategoriální proměnné 236 // Zpracování modelu 240 // Ověření modelu 241 // Bootstrapping 242 // Implementace modelu 245 // Vytoření profilů 245 //
Optimalizace ziskovosti zákazníků 247 // Aktivní metody udržování zákazníků 249 // Shrnutí 250 // kapitola i2 Směrování na ziskové zákazníky: modelování hodnoty produktu po dobu jeho existence 251 // Co je hodnota po dobu existence? 252 // Využití hodnoty po dobu existence 252 // Složky hodnoty po dobu existence 253 // Využití hodnoty po dobu existence 255 // Případové studie pro výpočet hodnoty po dobu existence 255 // Marketing v prostředí business-to-business 255 // Je-li doba mezi opakovanými nákupy delší než rok 257 // Analýza pravidelných návštěvníků restaurace 258 // Výpočet hodnoty po dobu existence // pro obnovovaný produkt či službu 258 // Případová studie: výpočet hodnoty po dobu existence 259 // Případová studie: čisté příjmy v roce I 260 // Výpočet hodnoty po dobu existence 267 // Shrnutí 272 // kapitola i3 Rychlé občerstvení: modelování na webu 275 // Získávání dat z webu a modelování 275 // Definice cíle 276 // Případová studie pro prodej úvěrových karet 276 // Zdroje dat na webu 277 // Příprava dat získaných z webu 278 // Výběr metodiky 279 // Značky na webu 284 // Získávání přehledu o zákaznících v reálném čase 285 // Získávání dat o využití webu - případová studie 286 // Shrnutí 290 // dodatek a Analýza spojitých proměnných 291 // Čistá hodnota domu 291 // Odhadnutý věk 293 // Celkový počet účtů 295 // Počet účtů otevřených za posledních 6 měsíců 297 // Vyhodnocení proměnné actopl6 299 // Celková výše zůstatků 299 // Počet žádostí o úvěr za posledních 6 měsíců 301 // Celkový počet otevřených účtů 303 // Celkový počet záznamů úvěrové historie 305 // Stáří souboru úvěrové historie 307 // Počet případů, ve kterých byla splátka zaslána 30 dnů po splatnosti 309 // Náhrada chybějících hodnot pro příjem 311 // dodatek Analýza kategoriálních proměnných 315

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC