Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
VYRAZENO
Praha : Paseka, 1995

ISBN 80-7185-011-X
000019830
Rekat.
OBSAH // hlava první // OD HABSBURSKÉHO HEGEMONISMU K EVROPSKÉ ROVNOVÁZE SIL // O /Kђ TŘICETILETÁ VÁLKA //  Kořeny konfliktu ... 11 // 1/2 Česko falcká a dánská válka... 12 // I/K Válka švédská... 14 // 1/4 Válka švédsko francouzská a vestfálský mír... 15 // 1/5 Následky konfliktu... 18 // II. BAROKNÍ KULTURA // II/l Vznik a obsah pojmu baroko ... 19 // II/2 Výtvarné umění... 20 // II/3 Literatura, divadlo, hudba ... 25 // II/4 Francouzské a nizozemské baroko... 28 // II/5 Vztah víry a vědy v baroku... 30 // III. MOCENSKÝ VZESTUP ZÁPADOEVROPSKÝCH STÁTŮ // III/l Spojené nizozemské provincie... 33 // III/2 Anglie za prvních Stuartovců... 34 // III/3 Občanská válka a puritánská revoluce... 36 // III/4 „Slavná" revoluce... C32>4. // III/5 Dvorský absolutismus ve Francii... 38 // III/6 Hegemonismus Ludvíka XIV. ... 40 // IV. ODVRÁCENÍ OSMANSKÉ EXPANZE // IV/1 Definitivní zastavení tureckých výbojů... // KѴ/2 „Barokní velmoc"rakouských Habsburků... 44 // ZÁPAS O POBALTÍ A UKRAJINU // / V/í Polsko-litevská unie v 17. století... 46 // V/2 Švédsko na vrcholu moci... 47 // V/3 Rusko za prvních Romanovců ... 48 // V/4 Druhá severská válka... 50 // V/5 Reformní politika Petra I... 51 // hlava druhá // BOJ O SUVERÉNNÍ POSTAVENÍ NA SVĚTOVÝCH MOŘÍCH // . (0 O DĚDICTVÍ HABSBURSKÉ // K/Ґ Válka o dědictví španělských Habsburků // 1/2 Pragmatická sankce 53 // 1/3 Üpadek „barokní velmoci“
55 // 1/4 Válka o dědictví rakouských Habsburků 57 // II. POZNÁVÁNÍ A OSIDLOVÁNÍ MIMOEVROPSKÝCH // OBLASTÍ V 17. A 18. STOLETÍ // II/l Vrchol první vlny koloniální expanze ’KK // II/2 Cesty ve znamení kříže (£2> // II/3 Zápas o Indii a osvícenská znalost světa 64 // III. KULTURA 18. STOLETÍ // III/1 Rokoko 66 // III/2 Klasicismus 68 // III/3 Anglické umění 69 // III/4 Evropská hudba 71 // III/5 Osvícenství 71 // IV. POČÁTKY EVROPSKÉ PENTARCHIE // A VZNIK USA // IV/1 Kritsko-francouzský zápas o světovéprvenství 75 // IV/2 Soupeření Hohenzollernů s Habsburky 76 // IV/3 Zahraniční politika císaře J osefK II. 78 // —oj.IV/4 Územní expanze Ruska ve druhé půli 18. století 80 // KѴ/5 Boj britských kolonií v Severní Americe za nezávislost .. 82 // IV/6 Mezinárodní uznání Spojených států amerických 83 // hlava třeli // VZNIK OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI // I. REFORMA A REVOLUCE // 1/1 Osvícenské pojetí státu 85 // 1/2 Osvícenský absolutismus 86 // 1/3 Neúspěch reforem ve Francii 90, // —> 1/4 Francouzská revoluce // II. NAPOLEONSKÝ HEGEMONISMUS // A OBNOVENÍ PENTARCHIE // II/l Vzestup Napoleona Bonaparta 93 // II/2 První francouzské císařství 96 // _-ч II/3 Evropa po vídeňském kongresu... // ’ II/4 Krize Svaté aliance... // III. POČÁTKY A VÍTĚZSTVÍ ROMANTISMU // III/l Duchovní zdroje romantismu ... 101 // III/2 Filosofie a literatura epochy vrcholného romantismu — 106 // III/3 Romantická
hudba ... 108 // IV. PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE // IV/1 Kořeny průmyslové revoluce... 110 // IV/2 Nerovnoměrnost industrializace... 112 // IV/3 Konec světa „malých struktur"... 114 // KѴ/4 Sociální darwinismus ... 117 // K V. KRIZE EVROPSKÉ PENTARCHIE // A OBČANSKÁ VÁLKA V USA // V/1 „ Jaro národů “... 118 // s / V/2 Revoluce 1848—1849 ... 120 // - ’ V/3 Rozpad Svaté aliance a vznik nových mocností... 122 // V/4 Občanská válka v USA ... 126 // hlava čtvrtá // CIVILIZACE VOLNÉ SOUTĚŽE // I. KULTURA DRUHÉ POLOVINY 19. STOLETÍ // 1/1 Výtvarné umění... 129 // 1/2 Rozklad romantismu... 133 // I/K Tušeníosudové krize... 134 // II. TECHNICKO VĚDECKÁ REVOLUCE // II/l Nové energetické zdroje a technologie... 137 // II/2 Dovršení revoluce v dopravě a vojenství... 145 // II/3 Vývoj obyvatelstva... 148 // III. DĚDICTVÍ BÍLÉHO MUŽE // III/l Vyvrcholení světové kolonizace.../fđ53 // III /2 Tradiční koloniální mocnosti .../. j 054 // III /3 Nové koloniální mocnosti...A. C1S9 // III/4 Velmoci v úpadku ...K{ 4 // IV. VNITŘNÍ VÝVOJ VELMOCÍ // KѴ/1 Epocha liberalismu ... 166 // KѴ/2 Tradiční demokracie... 167 // IV/3 Mezi konzervatismem a liberalismem ... 170 // IV/4 Zachování tradičního systému ... 175 // V. NA CESTĚ KE SVĚTOVÉ VÁLCE // V/l Evropa do berlínského kongresu... (178 // V/2 Vznik znepřátelených koalic ... K79 // V/3 Počátky britsko-německé rivality ... 180 // V/4 Růst válečného napětí...
(18£ // hlava pátá // KRIZE EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI // I. PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA ... (184) // 1/1 Cesta k válce // 1/2 Vojska na pochodu 187 // 1/3 Zákopová válka ... 189 // 3- 1/4 Zhroucení Ruska ... 190 // 1/5 Poslední válečný rok ... 193 // 1/6 Neúprosný mír ... 194 // II. POKUS O OBNOVU EVROPY // II/l Obnova civilizace? ... 197 // L H/2 Vítězové a poražení ... 200 // ® II/3 Boj o reparace ... 204 // II/4 Idea trvalého míru ... 205 // III. EVROPSKÁ KULTURA MEZI SVĚTOVÝMI VÁLKAMI // III/l Nové umělecké proudy a jejich centra ... 208 // III/2 Literatura a film ... 210 // III/3 Hudba a filosofie ... 214 // IV. EXPANZE TOTALITNÍCH REŽIMŮ // IV/1 Ekonomický pád ... 216 // K. KѴ/2 Destrukce integrační politiky ... 220 // KѴ/3 Evropa znovu rozdělená ... 221 // KѴ/4 Krize a válka ... 222 // V. DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA // V/l Rozdělení Evropy mezi totalitní státy ... 224 // *• v/2 Střetnutí dvou totalitních režimů ... 230 // V/3 Globální válka ... 233 // V/4 Ztracené vítězství ... 234 // hlava šestá // EVROPA V BIPOLÁRNÍM SVĚTĚ // I. OD POSTUPIMI K HELSINKÁM (1945-1975) // 1/1 Základy poválečného uspořádání... 237 // 1/2 Mírové smlouvy s bývalými spojenci Německa... 239 // I/K Počátky bipolárního rozdělení světa... 240 // 1/4 Cesta ke studené válce ... 241 // 1/5 První zkoušky síly ... 243 // 1/6 Trumanova doktrína... 244 // 1/7 Marshallůvplán ... 245 // 1/8 Rada vzájemné hospodářské
pomoci... 246 // 1/9 Kominforma... 247 // 1/10 Blokáda Berlína a vznik Spolkové republiky Německo .. 248 // 1/11 Počátky západoevropské integrace... 250 // 1/12 Severoatlantická obranná aliance... 251 // 1/13 Počátky diskuse o obranném příspěvku SRN a Montánní // unie... 252 // 1/14 E vropské obranné společenství a jeho krach... 254 // 1/15 Pařížské dohody... 255 // 1/16 Komunistický blok po Stalinově smrti... 256 // 1/17 Berlínská krize a berlínská zeď ... 258 // 1/18 Prohlubování procesu západoevropské integrace 259 // 1/19 Rozhovory o omezení strategických jaderných zbraní ... 261 I/20 Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě... 264 // II. KONEC TOTALITARISMU V EVROPĚ (1975-1994) // II/l Vítězství demokracie v Portugalsku a Španělsku ...C264 // II/2 Thatcherismus... 266 // II/3 Pokračování rozhovorů o omezení strategických zbraní . 268 // II /4 D voji rozhodnutí rady NA TO... 269 // II/5 Mírové hnutí v Evropě... 271 // II/6 Glasnosť a perestrojka... 272 // II/7 Černobyl ... 273 // II /8 Dohoda o likvidaci jaderných zbraní středního doletu ... 274 II/9 Polsko — od nezávislých odborů k výjimečnému stavu .. 275 II/10 Reformy v SSSR a zánik „prvního státu dělníků // a rolníků“... 276 // II /11 Konec totalitních režimů ve střední a jihovýchodní // Evropě; rozpad sovětského bloku ... 278 // II/12 Krach komunismu v NDR a pád berlínské zdi... 282 // 11/13 Sjednocení Německa...
283 // H/14 Konec studené války a zánik Varšavského paktu 285 // 11/15 Rozpad Jugoslávie... 287 // II/16 Cesty evropské integrace... 291 // III. VĚDA A KULTURA DVACÁTÉHO STOLETÍ NA ROZCESTÍ // III/l Vědecko technická revoluce... 295 // III /2 Kultura po druhé světové válce... 301

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC