Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.04.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Jinočany : H & H, 2005
625 s.

objednat
ISBN 80-7319-031-1 (váz.)
francouzština
Přeloženo z francouzštiny
Obsahuje rejstřík
Bibliografie na s. 561-565
Literatura česká - dějiny - pojednání
000019847
OBSAH // ÚVODNÍ SLOVO K PŘEKLADU / 7 PŘEDMLUVA / 9 PRVNÍ ČÁST: // NA ÚSVITU DUCHOVNÍHO ŽIVOTA A ESTETICKÉHO VĚDOMÍ ČECH / 13 // První kapitola: // Pokřesťanštění, politické a ideologické změny, kulturní příslušnost / 15 // Slovanská mise / 15 // Texty přeložené a texty vzdělávací 16 // Kniha - počátek duchovní a politické existence / 16 // Meze slovanské mise / 17 // Latina / 18 // Koexistence s živlem německým / 19 Setkání s jinými kulturami / 19 // Češi a Slováci / 20 // Poznámky / 21 // Druhá kapitola: Od slovanské mise k husitství / 23 // Díla historického zájmu / 23 // Kosmas a pokračovatelé / 24 // Dalimil a vlastenecká protiněmecká orientace / 26 // Zájem o dějiny v době Karla IV. /27 // Legendy a životy svátých / 29 // Staroslověnské a latinské legendy / 30 // Kázání / 31 // České skladby / 32 // Čeští světci / 32 // Světci s mezinárodní pověstí / 33 // Apokryfy a jiné náboženské spisy / 34 // Lyrická poezie - básně náboženské a básně světské / 35 // První stopy poezie v domácím jazyce / 35 // Náboženská píseň latinská a česká ve 14. století / 37 // Mezi poselstvím posvátným a profánním / 39 // Milostné básně / 40 // Poezie satirická a didaktická / 41 // Od dialogu k divadlu / 46 // Od rozpustilých žertů k mravnímu naučení / 47 // Monolog jako divadlo / 48 // Posvátně a obscénní v biblických scénách / 50 // Výpravná fikce ve verších / 53 // Alexandreida / 54 // Mezi literaturou naučnou a zábavně zázračnou / 56 // Románová fikce v próze / 57 // Zábavné spisy rytířské a exotické / 57 // Záliba v dalekých krajích / 59 // Zbožné zábavné spisy / 60 // Filosofická reflexe v románové fikci / 61 // Zájem o jazyk - kulturní informace / 63 // Překlady / 63 // Od jazykových mnemotechnických příruček ke slovníkům / 64 //
Výklady textů a pojednání o sociálních otázkách / 65 // Ke vzniku českého právního vědomí (jurisprudence) / 66 // Češi a ti druzí / 68 // Závěr / 73 // Poznámky / 73 // DRUHÁ ČÁST: // OD HUSITSTVÍ k OSVÍCENSTVÍ / 75 // První’ kapitola: // Od náboženského zaníceni k teologickému didaktismu / 77 // Morálka a víra / 77 // Kazatelé / 78 // Postily a teologické spisy / 79 // Tomáš ze Štítného / 82 // Jan Hus / 85 // Osobnost její mýtus / 86 // Teologie jako základ filosofické reflexe / 88 // Teologie jako zdroj polemických prací / 90 // Vzdělávací a didaktické spisy / 92 // Listy / 94 // Spisy politicky aktuální a spisy duchovně hledačské / 97 // Výzvy a polemiky / 97 // Petr Chelčický / 105 // Náboženská píseň / 109 // Poučení a zábava / 112 // Zájem o historický dokument / 113 // Cestopisy / 116 // Rady a aforismy / 119 // Epistolární umění / 121 // Pohádkové a idylické zábavné spisy / 123 // Poznámky / 124 // Druhá kapitola: Od humanismu k manýrismu / 27 // Ve stopách antiky ke kosmopolitnímu humanismu / /27 // Dialogus Jana z Rabštejna / 133 // Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic / 134 // Kruh Jana Hodějovského z Hodějova / 137 // Rozpustilý styl renesance / 142 // Hynek z Poděbrad (1452-1492) / 143 // Lidové čtení / 144 // Mezi zábavou, poučením a výchovou / 147 // Ozvěny a proměny dědictví minulosti / 147 // Vzory počestného a šťastného života / 148 // Alegorie lidského osudu / 150 // Dramatické skladby / 152 // Spisy učené a nabádavé / 153 // Od kosmologie ke spisům historickým a dokumentárním / 155 // Čas a prostor v cestopisech / 158 // Překlady / 163 // Jednota bratrská ve vřavě náboženských sporů / 164 // Jan Blahoslav / 166 // Bible kralická / 166 // Kosmopolitismus na dvoře Rudolfa II. a česká kultura / 167 // Latinská poezie / 169 // Učené a lidové epigonství / 173 //
Jan Amos Komenský / 174 // Pedagogický a filosofický program / 176 // Od humanistického naučení k barokním vizím / 180 // Labyrint světa a ráj srdce / 183 // Poznámky / 185 // Třetí kapitola: // Od baroka k osvícenství / 187 // „Protestantské“ baroko / 188 // Historiografie a náboženské zaujetí / 189 // „Katolické“ baroko / 190 // Historiografie a vlastenecké zanícení / 190 // Kázání a rozpravy / 194 // Různé formy divadla / 197 // Náboženská píseň / 199 // Proměny gotického odkazu / 201 // Lidová idyla / 202 // Metafory úzkosti, extáze a pokory / 203 // k vlasteneckému racionalismu / 204 // Historie revidovaná a komentovaná / 206 // Jazykovědné práce a jazykové obrany / 207 // k „moderní" poezii / 210 Dramatické pokusy a loutkové divadlo / 213 // Počátky novinářství / 215 // Od kolportážní literatury k moderní próze / 216 // Závěr // 218 // Poznámky / 219 // TŘETÍ ČÁST: // OD ROMANTISMU k EXPRESIONISMU / 221 // První kapitola: Od vlasteneckého a humanitního poselství k POEZII EXISTENCIÁLNI HO NEKLIDU / 223 // Mezi učeností a básnickým snažením / 224 // Jazyk, literární teorie a překlad / 225 // Ve stopách klasicizujícího sentimentalismu / 227 // Rukopis královédvorský a zelenohorský / 228 // České vlastenecké muzeum / 230 // Studium a vize minulosti / 231 // Od poezie k vědeckému zkoumání k politické aktivitě / 231 // Historické povídky a črty / 234 // Minulost na divadle / 235 // Slovanské ideály a lidová inspirace / 238 // Ján Kollár / 239 // Ohlasy lidových písní / 241 // Pohádka jako literární žánr a jako zdroj inspirace / 248 // K. H. Mácha a romantismus subjektivního neklidu / 250 // Máchův život a vzory / 250 // Tradiční inspirace a filosofické tázání / 252 // Básnický výraz, nové vidění světa / 256 // Ve stopách Máchových / 257 //
Popisy všedního života a publicistická angažovanost / 259 // Etnografické črty a venkovské povídky Boženy Němcové / 259 // Obrazy ze soudobého života / 263 // Lidový život na scéně / 265 // Novinářský komentář a politicko-filosofické úvahy / 267 // Němčina a čeští autoři. // Čechy viděné německými spisovateli / 269 // Poznámky / 271 // Druhá kapitola: Vlastenectví a kosmopolitismus / 273 // Literatura jako akt sdělení a projev myšlenky / 274 // Almanachy a časopisy / 275 // Jan Neruda / 276 // Od byronismu k idylické poezii / 279 // Od vesnické idyly k etické angažovanosti / 283 // Tradiční historické náměty a jejich vývoj / 286 // Novinářství a záliba ve fantastice / 287 // Literární hrdinové a hrdinky hledající své poslání / 289 // Divadlo a dramatická díla / 290 // Kritika a estetika / 292 // Kosmopolitní inspirace a odrazy sociálního ruchu / 292 // Literární skupiny a tendence / 293 // Svatopluk Čech a „národní škola“ / 295 // Josef Václav Sládek / 298 // Jaroslav Vrchlický / 300 // Umírněný eklekticismus / 306 // Julius Zeyer / 307 // Okolo Národního divadla / 312 // Historické náměty v románech, povídkách a divadelních hrách / 313 // Venkovská tematika v románu a na divadle / 319 // Obrazy ze soudobého života / 326 // Estetika a etika. Čeština: výzva nebo překážka? / 329 // Poznámky / 332 // Třetí kapitola: Duchovni hledání a ironický zmatek / 333 // Nostalgie, splín, nadšení a sen / 335 // Moderní revue / 336 // Smyslový a duchovní impresionismus / 337 // Melancholie a revolta / 340 // Mystická vize a symbolistní extáze Otokara Březiny / 344 // Karikatury a skeptická vyznání / 347 // Realismus splínu a ironie u J. S. Machara a jeho současníků / 348 // Eklekticismus v žánrech a postupech / 35 // Petr Bezruč / 352 // Prohlédavé ironické zklamání / 354 //
Tragická a groteskní desiluze v povídkách a románech / 358 // Motivy viny a zkaženosti v prózách a dramatech / 362 // Od básnického tuláctví k anarchismu a ke snu / 364 // Mezi symbolismem a klasicizujícími tendencemi / 364 // Revolta a snění v básnických dílech / 366 // Věk dospívání a pohádkové prvky v románové a dramatické fikci. Osud ženy a poslání umělce / 370 // Na prahu absurdity a smíchu / 376 // Na prahu absurdity a smíchu / 376 // Jaroslav Hašek a absurdní svět loutek / 377 // Rozpadlý, umělý, veselý a zneklidňující svět / 380 // Autoři stojící stranou / 382 // Literární eseje a kritiky / 386 // Němečtí vzdělanci v Čechách / 390 // Závěr / 392 // Poznámky / 393 // ČTVRTÁ ČÁST: MEZI DVĚMA VÁLKAMI / 395 // Literatura v samostatném státé / 397 // Poezie fantazijní a reflexivní / 399 // Překladatelské objevy / 400 // Od poetismu k surrealismu / 402 // Proletárska poezie a socializující tendence / 405 // Od imaginatívni hry k snovým vizím / 407 // Avantgarda a inspirace lidovou tvorbou / 411 // Poetismus v próze / 418 // Satira, Osvobozené divadlo a scénické experimenty / 419 // Poezie filosofické reflexe a existenciálních otázek / 423 // Inovace a tradice v próze / 434 // Bratři Čapkové / 435 // Obrazy všedního a jedinečného života / 439 // Analýza sociálního kontextu a status osobnosti / 442 // Venkovská tematika / 445 // Vzpomínky na válku / 448 // Uplatnění hlediska psychologického / 451 // Výjimečný hrdina v labyrintu historických i soudobých událostí / 453 // Expresionistické tendence a fantaskní motivy / 462 // Vize exotických krajin / 464 Estetická zkušenost ve výpravné fikci / 464 // Mezi scénickými formami, divadelními hrami a výpravnou fikcí / 466 // Literární kritika a teorie / 468 // Jiné kultury a jiné jazyky v Čechách / 471 // Závěr / 472 // Poznámky / 472 //
PÁTÁ ČÁST: LITERATURA PO ROCE 1945 / 475 // První kapitola: Iluze, krize svědomí a krize hodnot / 477 // Poezie: kontinuita a obnova / 479 // Poezie a literární skupiny, které se formovaly v době nacistické okupace / 480 // Nová vlna poezie / 488 // Popisná a výchovná prozaická fikce ve stínu socialistického realismu / 492 // Tradiční a nové náměty a postupy / 492 // Různé příznaky ideologické „oblevy“ v románu a na scéně / 496 // Zpochybněné hrdinství / 497 // Různé přístupy k lidskému vědomí / 500 // Bohumil Hrabal: chvála absurdity a obraz každodennosti / 505 // Od románové publicistiky k filosofickým a etickým reflexím / 508 // Různé typy „svědectví“ / 513 // k tematickým a uměleckým inovacím / 515 // Meze mimetického podání / 518 // Estetická zkušenost v próze / 519 // Historické náměty / 520 // Od divadla zmatku k absurdní podívané / 524 // O divadlo etických otázek / 525 // Cesta Václava Havla od divadelní hry k politické angažovanosti / 526 // Ironické a hravé podívané / 529 // Od publicistiky k filosofické a etické esejistice / 530 // Poznámky / 531 // Druha kapitola: Cesta k literature bez ideologických omezen! / 535 // Publikace v zahraničí a doma / 555 // Poezie na rozcestí různých tendencí / 536 // Existenciálni reflexe a verbální agresivita ve veršovaných skladbách / 557 // Mezi poezií a prózou / 541 // Próza jako svědectví a próza reflexivní / 541 Paměti, vzpomínky, fikce / 542 // Snové vize, surrealistické žerty, pohádkové motivy v próze / 546 Formy podívané / 552 Literatura v jiném jazyce / 554 Závěr / 556 Poznámky / 557 // PŘÍLOHA / 559 // Výběrová bibliografie / 561 RejstRIk osob / 566 Rejstřík děl / 583

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC