Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
Biografie
2. vyd.
Praha : C.H. Beck, 2001
xxv,541 s.

ISBN 80-7179-631-X (brož.)
Beckovy ekonomické učebnice
Obsahuje slovníček pojmů, rejstříky
Obsahuje tabulky, grafy
Obsahuje bibliografické odkazy
Teorie ekonomické - dějiny - učebnice vysokošk.
000019946
Proč máme studovat dějiny ekonomického myšlení ...VII // Předmluva ke druhému vydání ...XIII // 1. Starořečtí filosofové a scholastikové ...1 // 1.1 Úvod ...1 // 1.2 Platón ...2 // 1.3 Aristoteles ...3 // 1.3.1 Stát a vlastnictví ...3 // 1.3.2 Směna a ceny ...3 // 1.3.3 Peníze a lichva ...4 // 1.4 Středověcí scholastikové ...5 // 1.4.1 Tomáš Akvinský ...5 // 1.5 Závěr ...7 // 2. Merkantilisté a kameralisté ...10 // 2.1 Úvod ...10 // 2.2 Doktrína obchodní bilance ...11 // 2.2.1 Národní bohatství a zahraniční obchod ...11 // 2.2.2 Obchodní ochranářství a exportní monopoly ...12 // 2.2.3 Struktura vývozu a dovozu ...13 // 2.2.4 Mzdy, populace a spotřeba ...13 // 2.2.5 Bohatství a peníze ...14 // 2.3 Vývoj merkantilistického myšlení ...15 // 2.3.1 Raný merkantilismus ...15 // 2.3.2 Thomas Mun ...16 // 2.3.3 Pozdější vývoj merkantilismu ...17 // 2.4 Předchůdci klasické ekonomie ...19 // 2.4.1 William Petty ...19 // 2.4.2 Richard Cantillon ...21 // XV // Dějiny ekonomického myšlení // 2.5 Kameralisté ...22 // 2.5.1 Populační růst a obchodní bilance ...23 // 2.5.2 Vývoj kameralistického myšlení ...24 // 2.6 Závěr ...25 // 3. Filosofové přirozených zákonů a fyziokraté ...28 // 3.1 Úvod ...28 // 3.2 Filosofové přirozených zákonů ...29 // 3.2.1 John Locke ...29 // 3.2.2 David Hume ...30 // 3.3 Fyziokraté ...33 // 3.3.1 Přirozený řád a laissez faire ...33 // 3.3.2 Čistý produkt ...35 // 3.3.3 Ekonomická tabulka ...36 // 3.3.4 Problém poptávky ...38 // 3.3.5 Koncepce .jediné daně“ ...39 // 3.4 Anne Robert Turgot ...40 // 3.5 Závěr ...40 // 4. Klasická politická ekonomie ...43 // 4.1 Úvod ...43 // 4.2 Adam Smith ...44 // 4.2.1 Život a dílo ...44 // 4.2.2 Laissez faire a neviditelná ruka trhu ...46 // 4.2.3 Národní bohatství a dělba práce ...49 // 4.2.4 Teorie kapitálu ...51 // 4.2.5 Teorie hodnoty ...52 //
4.2.6 Teorie rozdělování ....56 // 4.2.7 Hledání měřítka hodnoty ...58 // 4.2.8 Význam Bohatství národů ...59 // 4.3 Thomas R. Malthus ...62 // 4.3.1 Populační teorie ...63 // 4.3.2 Zákon klesajících výnosů ...65 // 4.3.3 Teorie pozemkové renty ...67 // 4.3.4 Teorie „podspotřeby“ ...67 // 4.3.5 Spor o obilné zákony ...68 // 4.3.6 Malthusův odkaz ...69 // 4.4 Jean B. Say ...20 // 4.4.1 Sayův zákon trhů ...71 // 4.4.2 Sayův zákon a peněžní teorie ...72 // 4.5 David Ricardo ...75 // 4.5.1 Život a dílo ...75 // XVI // Obsah // 4.5.2 Vize stagnace ...77 // 4.5.3 Teorie pozemkové renty ...78 // 4.5.4 Mzda - existenční minimum ...80 // 4.5.5 Rozdělování mezi mzdy a zisky - obilnářský model ...81 // 4.5.6 Rozdělování mezi mzdy a zisky - peněžní model ...85 // 4.5.7 Pracovní teorie hodnoty ...87 // 4.5.8 Invariantní měřítko hodnoty ...91 // 4.5.9 Teorie mezinárodního obchodu ...91 // 4.5.10 Nezaměstnanost ...94 // 4.5.11 Teorie peněz ...95 // 4.5.12 Bullionistický spor ...96 // 4.5.13 Ricardovi pokračovatelé ...97 // 4.6 Nassau W. Senior ...101 // 4.6.1 Politická ekonomie - axiomatická věda ...101 // 4.6.2 Teorie kapitálu a úroku ...102 // 4.6.3 Teorie hodnoty a renty ...104 // 4.7 John Stuart Mill ...105 // 4.7.1 Zákony výroby a rozdělování ...106 // 4.7.2 Kapitál a zaměstnanost ...107 // 4.7.3 Rozdělování mezi mzdy a zisky ...108 // 4.7.4 Teorie ceny a hodnoty ...109 // 4.7.5 Teorie mezinárodní hodnoty ...110 // 4.7.6 Millův význam pro klasickou ekonomii ...112 // 4.8 Závěr ...113 // 5. Francouzský socialismus ...117 // 5.1 Úvod ...117 // 5.1.1 Asociacionismus a anarchismus ...117 // 5.2 Henri de Saint-Simon ...118 // 5.2.1 Sociální inženýrství a plánování ...118 // 5.2.2 Nové náboženství ...120 // 5.3 Závěr ...121 //
6. Německá historická škola ...123 // 6.1 Úvod ...123 // 6.2 Friedrich List ...124 // 6.2.1 Stadia ekonomického vývoje ...124 // 6.2.2 Teorie nezralého průmyslu ...125 // 6.3 Historismus ...126 // 6.4 Starší historická škola ...127 // 6.5 Mladší historická škola ...127 // 6.6 Nejmladší historická škola ...128 // 6.7 Závěr ...129 // Dějiny ekonomického myšlení // 7. Karl Marx ...132 // 7.1 Úvod ...132 // 7.2 Historický materialismus ...133 // 7.3 Vlastnictví a vykořisťování ...135 // 7.4 Pracovní teorie hodnoty a teorie nadhodnoty ...136 // 7.4.1 Současná a minulá práce ...137 // 7.4.2 Hodnota pracovní síly ...137 // 7.4.3 Nadhodnota ...138 // 7.4.4 Míra nadhodnoty ...139 // 7.5 Rezervní armáda nezaměstnaných ...140 // 7.6 Zisk, kapitál a klesající míra zisku ...142 // 7.6.1 Zisk jako přebytek ...142 // 7.6.2 Organická skladba kapitálu a klesající míra zisku ...143 // 7.7 Transformační problém v pracovní teorii ...144 // 7.8 Teorie krizí ...147 // 7.8.1 Hospodářský cyklus ...147 // 7.8.2 Schémata reprodukce ...148 // 7.9 Závěr ...149 // 8. Marginalistická revoluce ...153 // 8.1 Úvod ...153 // 8.2 Předchůdci marginalistické revoluce ...154 // 8.2.1 Ferdinando Galiani ...154 // 8.2.2 Daniel Bernoulli ...155 // 8.2.3 Johann H. von Thünen ...157 // 8.2.4 Augustin A. Coumot ...157 // 8.2.5 Jules Dupuit ...159 // 8.2.6 Wilhelm H. Gossen ...161 // 8.3 William Jevons ...163 // 8.3.1 Teorie hodnoty ...165 // 8.3.2 Teorie směny ...166 // 8.3.3 Teorie mzdy ...169 // 8.4 Závěr ...170 // 9. Lausannská škola ...174 // 9.1 Úvod ...174 // 9.2 Léon Walras ...175 // 9.2.1 Život a dílo ...175 // 9.2.2 Ekonomická rovnováha ...176 // 9.2.3 Teorie mezní užitečnosti, poptávky a nabídky ...179 // 9.2.4 Nájemní trhy výrobních faktorů ...181 // 9.2.5 Trhy spotřebních statků ...182 // 9.2.6 Trhy kapitálových statků ...183 //
9.2.6 Trhy kapitálových statků ...183 // 9.2.7 Teorie kapitálu ...184 // 9.2.8 Podmínky všeobecné rovnováhy ...186 // 9.2.9 Walrasův zákon ...188 // 9.2.10 Teorie peněz ...189 // 9.2.11 Dosahování rovnováhy - proces tápání ...190 // 9.3 Vilfredo Pareto ...192 // 9.3.1 Teorie hodnoty ...193 // 9.3.2 Teorie blahobytu ...195 // 9.3.3 Ekonomická rovnováha a Paretovo optimum ...198 // 9.3.4 Kompenzační platby ...199 // 9.4 John Hicks ...200 // 9.4.1 Teorie hodnoty ...201 // 9.4.2 Teorie blahobytu ...205 // 9.5 Závěr ...208 // 10. Cambridgeská škola ...212 // 10.1 Úvod ...212 // 10.2 Alfred Marshall ...213 // 10.2.1 Život a dílo ...213 // 10.2.2 Metoda dílčí rovnováhy ...215 // 10.2.3 Užitečnost a poptávka ...216 // 10.2.4 Elasticita poptávky ...218 // 10.2.5 Spotřebitelův přebytek ...219 // 10.2.6 Teorie nákladů ...220 // 10.2.7 Firma v krátkém období ...221 // 10.2.8 Firma v dlouhém období ...223 // 10.2.9 Tržní nabídka ...224 // 10.2.10 Rovnováha trhu a rovnovážná cena ...226 // 10.3 Arthur C. Pigou ...228 // 10.3.1 Teorie blahobytu - spotřebitelův a výrobcův přebytek ...229 // 10.3.2 Teorie blahobytu a externality ...230 // 10.4 Cambridgeská teorie peněz ...233 // 10.4.1 Cambridgeská rovnice ...233 // 10.4.2 Neutralita peněz ...234 // 10.4.3 Pigouův efekt ...235 // 10.5 Teorie nedokonalé konkurence ...236 // 10.5.1 Teorie nedokonalé konkurence Joan Robinsonové ...236 // 10.5.2 Teorie monopolistické konkurence Edwarda Chamberlina ...238 // 10.6 Závěr ...240 // XIX // r // Dějiny ekonomického myšlení // 11. Rakouská škola ...244 // 11.1 Úvod ...244 // 11.2 Metodologie Rakouské školy ...246 // 11.3 Caři Menger ...247 // 11.3.1 Život a dílo ...247 // 11.3.2 Teorie hodnoty - statky prvního řádu ...248 // 11.3.3 Teorie hodnoty - statky vyšších řádů ...250 // 11.3.4 Teorie směny ...251 // 11.3.5 Teorie peněz ...254 //
// 11.3.6 Spor o metodu s německou historickou školou ...254 // 11.4 Eugen von Böhm-Bawerk ...256 // 11.4.1 Teorie ceny ...257 // 11.4.2 Teorie kapitálu a úroku ...259 // 11.5 Friedrich von Wieser ...261 // 11.5.1 Teorie nákladů obětované příležitosti ...262 // 11.5.2 Teorie imputace ...262 // 11.6 Ludwig von Mises ...264 // 11.6.1 Praxeologie ...265 // 11.6.2 Teorie peněz a hospodářského cyklu ...267 // 11.6.3 Liberalismus ...268 // 11.7 Friedrich A. von Hayek ...269 // 11.7.1 Společenská koordinace a rozptýlená znalost ...270 // 11.7.2 Teorie hospodářského cyklu ...271 // 11.7.3 Hayekova kritika keynesiánství ...272 // 11.7.4 Hayekova kritika socialismu ...273 // 11.8 Spor o ekonomickou racionalitu socialismu ...275 // 11.8.1 Ekonomická kalkulace ...275 // 11.8.2 Tržní socialismus ... 276 // 11.9 Ludwig M. Lachmann ...277 // 11.9.1 Strukturální teorie kapitálu ...278 // 11.9.2 Teorie divergentních očekávání ...279 // 11.10 Joseph A. Schumpeter ...280 // 11.10.1 Odlišnost od rakouské školy ...280 // 11.10.2 Teorie podnikatele ...281 // 11.10.3 Konkurence, monopol a zisk podnikatele ...281 // 11.10.4 Teorie hospodářského cyklu ...282 // 11.10.5 Vize zániku kapitalismu ...283 // 11.11 Oskar Morgenstern a Johan von Neumann ...284 // 11.11.1 Teorie her ...284 // 11.12 Israel M. Kirzner ...285 // 11.12.1 Tržní proces a teorie podnikatelského objevování ...286 //11.13 Murray N. Rothbard ...288 // 11.13.1 Etika laissez faire ...289 // 11.13.2 Teorie peněz a hospodářského cyklu ...290 // 11.14 Závěr ...290 // 12. Američtí marginalisté ...294 // 12.1 Úvod ...294 // 12.2 John Bates Clark ...294 // 12.2.1 Teorie mezní produktivity jako součást teorie hodnoty ...295 // 12.2.2 Teorie mezní produktivity jako teorie rozdělování ...296 // 12.2.3 Problém vyčerpání produktu ...298 // 12.2.4 Clarkovi kritikové ...299 //
12.2.5 Rozdělování a spravedlnost ...301 // 12.3 Irwing Fisher ...303 // 12.3.1 Teorie úroku ...303 // 12.3.2 Teorie peněz ...305 // 12.4 Závěr ...307 // 13. Švédští marginalisté ...309 // 13.1 Úvod ...309 // 13.2 Knut Wicksell ...309 // 13.2.1 Život a dílo ...309 // 13.2.2 Teorie kapitálu ...311 // 13.2.3 Teorie peněz a hospodářského cyklu ...314 // 13.3 Gustav Cassel ...316 // 13.3.1 Teorie parity kupní síly ...317 // 13.3.2 Teorie hospodářského cyklu ...317 // 13.4 Závěr ...318 // 14. Institucionalismus a nová institucionální ekonomie ...321 // 14.1 Úvod ...321 // 14.2 Institucionalismus ...322 // 14.2.1 Okolnosti vzniku a obecná charakteristika ...322 // 14.2.2 Instituce a jejich evoluce ...323 // 14.2.3 Kritika neoklasické ekonomie ...324 // 14.2.4 Thorstein B. Veblen ...325 // 14.2.5 John R. Commons ...327 // 14.2.6 Wesley C. Mitchell ...329 // 14.2.7 Gardiner C. Means ...330 // 14.2.8 John M. Clark ...331 // 14.2.9 Clarence E. Ayers ...332 // 14.2.10 John K. Galbraith ...333 // 14.3 Nová institucionální ekonomie ...335 // 14.3.1 Okolnosti vzniku a obecná charakteristika ...335 // 14.3.2 Transakční náklady ...337 // 14.3.3 Ronald H. Coase ...338 // 14.3.4 Douglas С. North ...341 // 14.3.5 Armen A. Alchian ...343 // 14.4 Závěr ...344 // 15. Německý ordoliberalismus (freiburská škola) ...347 // 15.1 Úvod ...347 // 15.2 Hlavní představitelé ...347 // 15.2.1 Walter Eucken ...348 // 15.2.2 Wilhelm Röpke ...348 // 15.2.3 Ludwig Erhard ...348 // 15.3 Ordoliberalismus ...348 // 15.3.1 Liberalismus a řád ...348 // 15.3.2 „Nové feudality“ ...349 // 15.3.3 Hospodářská politika ...350 // 15.4 Sociálně tržní hospodářství ...351 // 15.4.1 Spory o pojem „sociálně tržní hospodářství“ ...351 // 15.4.2 Hodnotová základna sociálně tržního hospodářství ...352 // 15.4.3 Výstavba a fungování sociálně tržního hospodářství ...352 //
15.4.3 Výstavba a fungování sociálně tržního hospodářství ...352 // 15.5 Závěr ...354 // 16. Keynesiánství ...356 // 16.1 Úvod ...356 // 16.2 John Maynard Keynes ...358 // 16.2.1 Život a dílo ...358 // 16.2.2 Keynesův přínos k rozvoji ekonomie ...359 // 16.2.3 Pojednání o penězích ...360 // 16.2.4 Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz ...362 // 16.2.5 Keynesova kritika klasické a neoklasické ekonomie ...365 // 16.2.6 Teorie efektivní poptávky - spotřební funkce ...367 // 16.2.7 Teorie efektivní poptávky - investiční funkce ...368 // 16.2.8 Investiční multiplikátor ...369 // 16.2.9 Teorie peněz a úroku na bázi preference likvidity ...370 // 16.2.10 Past na likviditu ...371 // 16.2.11 Obecná teorie a hospodářská politika ...372 // 16.3 Další vývoj keynesiánství ...373 // 16.3.1. Některé spory o Obecnou teorii ...374 // 16.4 Roy F. Harrod ...376 // 16.5 Hicksova interpretace Keynese ...378 // 16.6 Neokeynesiánství ...380 // 16.6.1 Tržní strnulosti ...380 // 16.6.2 Alvin Hansen ...381 // 16.6.3 Franco Modigliani ...382 // 16.6.4 Paul A. Samuelson ...385 // 16.6.5 James Tobin ...387 // 16.6.6 Robert M. Solow ...390 // 16.6.7 Newalrasovská teorie rovnováhy // a nerovnovážné keynesiánství ...392 // 16.6.8 Krize neokeynesiánství v 70. letech ...394 // 16.6.9 Hledání nových východisek ...395 // 16.6.10 James E. Meade ...396 // 16.6.11 Nová keynesiánská ekonomie ...397 // 16.7 Postkeynesiánství ...400 // 16.7.1 Okolnosti vzniku a obecná charakteristika ...400 // 16.7.2 Metodologie postkeynesiánství ...400 // 16.7.3 Italsko-cambridgeská škola ...402 // 16.7.4 Vliv Michala Kaleckého ...403 // 16.7.5 Vliv díla Piera Sraffy ...404 // 16.7.6 Joan Robinsonová ...405 // 16.7.7 Nicholas Kaldor ...407 // 16.7.8 Mladší větev postkeynesiánství ...409 // 16.7.9 Sidney Weintraub ...411 // 16.7.10 Hyman Minsky ...413 //
16.7.11 Hospodářsko-politická doporučení ...415 // 16.8 Závěr ...415 // 17. Chicagská škola ...423 // 17.1 Úvod ...423 // 17.2 Vznik a vývoj chicagské školy ...423 // 17.2.1 Zakladatelé školy ...423 // 17.2.2 Knightova skupina ...424 // 17.2.3 „Imperiálni období“ chicagské školy ...426 // 17.2.4 Laissez faire chicagské školy ...427 // 17.3 Frank Knight ...427 // 17.3.1 Teorie podnikatelského zisku ...428 // 17.4 Milton Friedman ...429 // 17.4.1 Metodologický pozitivismus ...431 // 17.4.2 Spotřební funkce a hypotéza permanentního důchodu ...432 // 17.4.3 Nová kvantitativní teorie peněz ...433 // 17.4.4 Kritika Phillipsovy křivky a přirozená míra nezaměstnanosti . . 435 // 17.4.5 Friedmanovy názory na rozpočtovou a měnovou politiku ...437 // XXIII // Dějiny ekonomického myšlení // 17.4.6 Vysvětlení hospodářské deprese 1929-1933 ...438 // 17.4.7 Friedmanův liberalismus ...440 // 17.5 George J. Stigler ...441 // 17.5.1 Teorie tržních struktur ...442 // 17.5.2 Teorie informací ...443 // 17.5.3 Teorie veřejné regulace ...444 // 17.6 Theodore W. Schultz ...444 // 17.6.1 Problém chudoby ...445 // 17.6.2 Chudoba a lidský kapitál ...446 // 17.7 Gary Becker ...447 // 17.7.1 Ekonomie - imperiálni věda ...447 // 17.7.2 Teorie lidského kapitálu ...448 // 17.7.3 Teorie diskriminace ...449 // 17.7.4 Ekonomická analýza kriminality ...450 // 17.7.5 Ekonomie rodiny ...451 // 17.8 Závěr ...452 // 18. Protikeynesiánská revoluce ...457 // 18.1 Úvod ...457 // 18.2 Don Patinkin ...458 // 18.2.1 Patinkinův spor ...458 // 18.2.2 Model CC-BB ...461 // 18.3 Monetarismus ...464 // 18.3.1 Monetaristická kontrarevoluce ...464 // 18.3.2 Friedmanovský monetarismus ...466 // 18.4 Škola racionálních očekávání ...468 // 18.4.1 Vznik školy racionálních očekávání ...468 // 18.4.2 Robert E. Lucas ...469 //
18.4.3 Extrapolační, adaptivní a racionální očekávání ...470 // 18.4.4 Aplikace racionálních očekávání ...471 // 18.4.5 Neúčinnost hospodářské politiky ...472 // 18.4.6 Politika stabilních pravidel ...473 // 18.5 Škola strany nabídky ...474 // 18.5.1 Vznik školy strany nabídky ...474 // 18.5.2 Podněty na straně nabídky ...475 // 18.5.3 Podzemní ekonomika ...476 // 18.5.4 Lafferova křivka ...476 // 18.6 Závěr ...478 // 19. Škola veřejné volby ...482 // 19.1 Úvod ...482 // 19.2 Arrowův teorém ...483 // XXIV // Obsah // 19.3 Vznik školy veřejné volby ...485 // 19.3.1 James Buchanan a Gordon Tullock ...485 // 19.4 Hlavní teoretické přínosy ...487 // 19.4.1 Racionální ignorance ...487 // 19.4.2 Politický cyklus ...489 // 19.4.3 Teorie byrokracie ...489 // 19.4.4 Parciální zájmy a zájmové skupiny ...492 // 19.4.5 .Jánabráchismus“ (logrolling) ...492 // 19.4.6 Dobývání renty (rent-seeking) ...492 // 19.4.7 Model středového voliče ...494 // 19.4.8 Konštituční ekonomie ...496 // 19.5 Závěr ...497 // 20. České ekonomické myšlení ...501 // 20.1 Úvod ...501 // 20.2 Předchůdci českého ekonomického myšlení ...502 // 20.3 První čeští národohospodáři ...503 // 20.4 Albín Bráf ...504 // 20.5 Ekonomie první republiky ...505 // 20.6 Alois Rašín ...507 // 20.7 Karel Engliš ...508 // 20.8 Josef Macek ...509 // 20.9 Ekonomické myšlení čtyřicátých až šedesátých let ...511 // 20.9.1 Na cestě k centrálnímu plánování ...511 // 20.9.2 Reformní doba - 60. leta ...512 // 20.10 Od normalizace k ekonomické reformě ...513 // 20.10.1 Předreformní období - 80. leta ...514 // 20.10.2 Ekonomická reforma - 90. leta ...515 // 20.11 Závěr ...516 // Slovníček pojmů ...519 // Jmenný rejstřík ...531 // Věcný rejstřík ...537

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC