Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.06.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(27) Půjčeno:27x 
BK
Praha : Paseka, 1995

objednat
ISBN 80-7185-010-1
000019959
Rekat.
OBSAH // hlava první // antický starověk // I. POČÁTKY EVROPSKÉ CIVILIZACE // 1/1 Předřecká Egeis ... 15 // 1/2 Mykénská kultura ... 16 // IL TEMNÁ STALETÍ A ŘECKÝ ZÁZRAK V ARCHAICKÉ DOBĚ // II/l Tzv. geometrické období(1000—800/700 př. Kr.) ... 16 // H/2 Celkový ráz archaického období (8. —6. století př. Kr.) .. 17 // II/3 Řecká polis... 17 // II/4 Archaická Sparta ... 18 // II/5 Archaické Athény ... 19 // II/6 Velká řecká kolonizace ... 23 // ?. KLASICKÉ ŘECKO // III/1 Řecko-perské války a jejich důsledky... 25 // III/2 Období klasické demokracie v Athénách... 28 // III/3 Správní systém a sociální složení athénského státu. 28 // III/4 Peloponéská válka... 30 // III /5 Krize městských států a vzestup Makedonie ... 31 // IV. HELÉNISMUS // IV/l Vláda a smrt Alexandra Makedonského... 33 // IV/2 Rozpad Alexandrovy říše a osudy helénistického světa .. 35 // ?. ITÁLIE V PŘEDŘÍMSKÉM OBDOBÍ // V/l Etruskové — původ a hospodářství... 37 // ?/2 Rozmach etruské moci... 38 // VI. DOBA ŘÍMSKÝCH KRÁLŮ // VI/1 Vznik Říma... 38 // VI/2 Konec etruské vlády nad Římem ... 39 // VIL ŘÍMSKÁ REPUBLIKA VII /1 Sjednoco vání italských oblastí pod římskou // nadvládou ... 40 // VII/2 Zápasplebejů spatriciji... 41 // VII /3 Správní systém římské republiky... 41 // VII/4 Punské války ... 42 // VII/5 Üzemní výboje římské republiky a její přeměna // v mocnost... 44 // VII/6 Ekonomické
a sociální poměry v éře republiky... // VII/7 Krize republiky... // VII/8 První triumvirát a činnost Gaia Mia Caesara... // Vili. PRINCIPÁT // VIIl/1 Druhý triumvirát ... // Vin/2 Počátky principátu za vlády Octaviana-Augusta ... // VIII /3 Římská říše v prvním století císařství... // VIII/4 Impérium na vrcholu moci... // VIII/5 Konec principátu ... // VIII/6 Zrod křesťanství, jeho zásady a počátky... // IX. ŘÍMSKÁ ŘÍŠE V POSLEDNÍ FÁZI EXISTENCE // IX/1 Vznik dominátu a Diokletianovy reformy ... // IX/2 Přesun centra impéria na Východ za Konstantinova // panování ... // IX/3 Rozdělení říše a útoky barbarů... // IX/4 Zánik Západořímské říše... // IX/5 Romanizace Evropy a barbarizace Římské říše... // X. ANTICKÁ KULTURA // X/l Náboženství a mytologie... // X/2 Literatura... // X/3 Filosofie... // X/4 Přírodní naukové obory... // X/5 Dějepisectví... // X/6 Řečnictví... // X/7 Právo... // X/8 Architektura... // X/9 Sochařství... // X/10 Malířství... // 44 // 47 // 48 // 50 // 52 // 54 // 54 // 56 // 59 // 62 // 63 // 64 // 65 65 // 67 // 67 // 70 // 72 // 74 // 75 // 75 // 76 // 77 // 78 // hlava druhá // RANÝ STŘEDOVĚK // I. TVÁŘNOST RANĚ STŘEDOVĚKÉ EVROPY // 1/1 Vymezení pojmu raný středověk ... // 1/2 Antické dědictví a nerovnoměrnost vývoje... // 1/3 fVpády barbarů, a jejich soužití s původním // obyvatelstvem ... // 1/4 Význam křesťanství pro raně středověkou
vzdělanost — 1/5 Vznik papežství a jeho vývoj do 8. století; mnišstvi. // 79 // 79 // 80 81 82 // IL FRANCKÁ ŘÍŠE (482-843) // II/1 Hlavní rysy státu... 84 // H/2 Počátky říše... 86 // II/3 Úpadek Merovejců a moc majordomů... 86 // II/4 Vláda Karla Velikého (768—814) a obnovení // západního císařství... 88 // II/5 Rozdělení říše... 90 // II/6 Správní a hospodářský systém Francké říše... 91 // II/7 Karolínská renesance... 92 // III. FRANCIE A PRVNÍ STALETÍ JEJÍ EXISTENCE // III/l Vztah panovníka a šlechty... 93 // III/2 Boje s Normany a nástup Kapetovců... 94 // III/3 Francouzská společnost a církev v 9.—11. století... 95 // III/4 Kulturní poměry v raně středověké Francii... 95 // IV. STŘEDNÍ EVROPA // IV/l Východofrancká říše... 96 // rV/2, České země v 9. století a rozmach i pád Velké Moravy... 98 // rV/3 Poslední východofrančtíKarlovci a vzestup Saska... 99 // rV/4 Obnova římského impéria za vlády Otonů... 101 // rV/5- Zformování českého státu a jeho osudy // v 9. —11. století... 104 // IV/6 Vláda sálské dynastie v Říši a zápas o investituru. 106 // IV/? Hospodářské poměry v střední Evropě... 107 // IV/8 Shody a odlišnosti v systému správy... 108 // jyj9 Literatura a vzdělanost... 110 // rv/10 Výtvarné umění... 111 // V. STŘEDOVÝCHODNÍ EVROPA // V/l Počátky středověkého Polska ... 111 // V/2 Zrod a vývoj uherského státu ... 114 // V/3 Správa uherského
státu ... 115 // VI. PŘÍČINY ITALSKÉ ÚZEMNÍ ROZDROBENOSTI VI/1 Ostrogoti, Byzanc a Langobardi v zápase // o Apeninský poloostrov... 116 // VI/2 Dědictví Francké říše a vzestup Benátek... 117 // VI/3 Papežství a velké schizma... 117 // VI/4 Zrod normanského království na Sicílii... 118 // VI/5 Život v italských oblastech... 118 // VI/6_ Kultura raně středověké Itálie... 119 // VIL BYZANC, BALKÁN A KYJEVSKÁ RUS // VII/1 Byzantská říše za vlády Justiniánovy... 119 // VII/2 Boje Byzance s A vary, Slovany, Peršany a muslimy. 120 // VII/3 Spor o uctívám obrazů... 122 // VII/4 Otřesení byzantských pozic a jejich obnova // v 9.—11. století... 122 // VII/5 Společnost raně středověké Byzance... 124 // VII/6 Slovanské státy v sousedství Byzance... 125 // VII/7 Kyjevská Rus... 126 // VII/8 Kultura Kyjevské Rusi... 127 // ti Vlil. SEVERNÍ EVROPA // VIII/1 Krajina a lidé v historickém přítmí... 128 // VIII/2 Švédsko, Norsko a Dánsko na počátku svých dějin... 128 // VIII/3 Normanské útoky na evropskou pevninu... 130 // VIII/4 Život v raně středověké Skandinávii... 132 // IX. BRITSKÉ OSTROVY // IX/1 Charakter oblasti po rozpadu Západořímské říše... 134 // IX/2 Anglie a Wales v počátcích křesťanské éry... 136 // IX/3 Anglie v době válek s Vikingy... 136 // IX/4 Christianizace Skotska a jeho sjednocení... 138 // IX/5 Počátky Irska... 139 // IX/6 Hospodářské a sociální poměry // na britských
ostrovech... 139 // IX/7 Kultura britských ostrovů... 140 // X. ISLÁMSKÁ EXPANZE // I X/l Zrod islámského náboženství... 141 // I X/2 Spory mezi muslimy po Muhammadově smrti... 142 // I X/3 Vláda Abbásovců... 142 // X/4 Důsledky vítězstvíSeldžuků... 144 // X/5 Hospodářství muslimského světa... 144 // X/6 Islámská kultura... 145 // XI. PYRENEJSKÝ POLOOSTROV V BOJI S ISLÁMSKOU EXPANZÍ // ) XI/l Visigótské království a jeho zánik... 146 // I XI/2 Pod arabskou vládou ... 148 // XI/3 Každodennost visigótského a muslimského období... 149 // XII. ŽIDÉ A ŽIDOVSKÁ CIVILIZACE V RANÉM STŘEDOVĚKU // XII/1 Rozptýlení židovského obyvatelstva... 150 // XII/2 Evropští Židé... 150 // hlava třetí // VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK L DOBA A LIDÉ // 1/1 Zvýšení výkonnosti evropské ekonomiky a její příčiny... 152 // 1/2 Nové rozvrstvení společnosti a jeho důsledky... 153 // 1/3 Duchovní rozměr epochy ... 155 // 1/4 Světovládné ambice papežství a reakce na ně... 156 // 1/5 Opětovný vliv antiky na křesťanské myšlení... 161 // 1/6 Gotika jako výraz dobového myšlení a cítění... 161 // 1/7 Internacionální ráz gotické kultury // a hranice jejího universalismu... 162 // 1/8 Význam vrcholně středo věkých přeměn // pro evropskou civilizaci... 165 // II. VELKÉ KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY // II/l Příčiny křížových tažení... 166 // II/2 První a druhá křížová výprava... 167 // II/3 Třetí křížové tažení...
168 // II/4 Smutné události čtvrté výpravy... 170 // II/5 Průběh páté až osmé křížové výpravy ... 170 // II/6 Pád křesťanských držav na Předním východě ... 171 // II /7 Význam křižáckých tažení pro soužití // rozdílných kultur ... 171 // II/8 Ustavení rytířských řádů... 172 // II/9 Předpoklady a hranice vzájemného poznání // křesťanského a islámského světa... 173 // III. FRANCIE V ROLI MOCNOSTI // III/1 Příčiny francouzsko-anglického soupeření... 173 // III/2 Tažení proti albigenským ... 175 // III/3 Vláda Ludvíka IX... 176 // III/4 Vrchol středověké Francie za vlády // Filipa IV. Sličného... 176 // III/5 Francouzské hospodářství... 176 // III/6 Správa francouzského království... 178 // III/7 Úroveň vzdělanosti a literatury... 179 // III/8 Francie jako kolébka gotického umění... 180 // IV. BRITSKÉ OSTROVY IV/l Vláda Plantagenetů a vznik // anglického parlamentarismu... 180 // IV/2 Skotsko v bojích s Anglií... 184 // rV/3 Angličtí osadníci v Irsku a jejich soužití // s místními obyvateli... 185 // IY/4 Kultura britských ostrovů ve vrcholném středověku.. 185 // ?. STŘEDNÍ EVROPA // V OBDOBÍ VRCHOLU CÍSAŘSKÉ MOCI // V/l Postavení říšských panovníků... 186 // V/2 Vláda Lothara HI. a nástup štaufské dynastie... 188 // V/3 Cíle a skutky Fridricha I. Barbarossy ... 188 // V/4 Barbarossova politika vůči českým zemím a jeho smrt... 190 // V/5 Zápas o říšský
trůn v letech 1197—1208 ... 190 // V/6 Imperiálni touhy Fridricha II... 191 // V/7 Počátky kurfiřtského sboru ... 193 // V/8 Soupeření o babenberské dědictví a mocenské zájmy // českého státu... 194 // V/9 Další série zápasů o vládu v Říši (1291—1308)... 196 // V/10 Vzestup Lucemburků... 197 // V/11 Ludvík Bavor a počátky wittelsbašsko-lucemburského // soupeření... 198 // V/12 Kolonizační proces ve střední Evropě ... 199 // V/13 Rozvoj měst... 200 // V/14 Správní poměry na území Říše... 201 // V/15 Kulturní situace v říšských oblastech... 201 // VI. STŘEDOVÝCHOD EVROPY V LETECH 1100-1350 // VI/1 Oslabení polského státu... 202 // VI/2 Polská společnost... 204 // VI/3 Uherský stát na prahu rozvoje... 205 // VI/4 Společenské a ekonomické poměry v Uhrách... 206 // VIL PYRENEJSKÝ POLOOSTROV // VE VÍTĚZNÉ VÁLCE S ISLÁMEM // VII/1 Úspěšný průběh reconquisty a její důsledky ... 207 // VII/2 Kulturní situace v pyrenejských státech... 208 // VIII. APENINSKÝ POLOOSTROV VE 12. A 13. STOLETÍ // VIII/1 Politický vývoj jihoitalských oblastí... 209 // VIII/2 Prosperita severoitalských městských středisek... 210 // VIII/3 Význam Itálie pro soudobou evropskou kulturu... 212 // IX. OBLASTI VÝCHODNÍHO KŘESŤANSTVÍ // IX/1 Konsolidace Byzantské říše ve 12. —13. století... 213 // ??/2 Byzantská kultura v posledních stoletích existence. 214 // IX/3 Sousedé Byzance na Balkánském polostrově
// (Bulharsko a Srbsko)... 215 // IX/4 Boj o severoruský prostor... 216 // IX/5 Mongolské vpády na Rus a postavení Zlaté hordy... 216 // X. STÁTY A SPOLEČNOST EVROPSKÉHO SEVERU // X/l Mocenské zájmy Dánska, Švédska a Norska ... 217 // X/2 Náboženství a kultura středověkého Severu ... 218 // XI. ŽIDÉ V EVROPĚ VRCHOLNÉHO STŘEDOVĚKU XI/1 První projevy protižidovských nálad... 219 // hlava čtvrtá // POZDNÍ STŘEDOVĚK // I. SKLONEK STŘEDOVĚKU // 1/1 Celkový ráz doby...— 220 // 1/2 Meze hospodářských možností... 221 // 1/3 Morové epidemie a jejich důsledky... 221 // 1/4 Postavení Židů... 221 // 1/5 Vliv neúrod, válek a epidemií na každodenní život. 225 // 1/6 Změny v počtu evropských obyvatel... 226 // 1/7 Zvyšování daní a nedostatek drahých kovů... 226 // 1/8 Společnost a politika, panovník a stavy... 227 // 1/9 Postavení římskokatolické církve a papežské schizma ... 228 1/10 Krize universalismu... 229 // II. STOLETÁ VÁLKA A JEJÍ DŮSLEDKY V ANGLII A FRANCII (1337-1500) // II/l Příčiny konfliktu... 229 // II/2 První fáze války (1337—1360)... 230 // II/3 Sociálně politický dosah vojenských porážek na Francii // (povstání Ettiena Marcela a jacquerie) ... 233 // II/4 Druhá fáze stoleté války (1360—1415) a její následky // v Anglii... 234 // II/5 Závěrečné období stoleté války (1415—1453)... 238 // II/6 Francie v druhé polovině 15. a na počátku 16. století — 239 // II/7 Anglie
na cestě ? centralizované monarchii... 240 // II/8 Nizozemské oblasti na konci středověku ... 242 // III. PROMĚNY STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY // III/1 Počátky vlády Karla IV. ... 243 // III / 2 Hlavní principy Karlovy politické koncepce... 243 // ?/3 Postavení českých zemí v Karlově říšské politice .. 245 // ?/4 Karel Lucemburský jako panovník Svaté říše římské — 247 ?/5 Oslabení panovnické moci v Říši a v českých zemích — 250 // Ill /6 Nástup jagellonské dynastie v Polsku, // polsko-litevská unie a situace v Pobaltí... 252 // III/7 Balkán v prvním střetnutís osmanskou expanzí... 253 // III/8 Uherský stát na cestě ? mocenské roli... 254 // IV. POKUSY O ŘEŠENÍ KRIZE // V STŘEDOEVROPSKÉM PROSTORU // 1?/1 Zikmund Lucemburský v čele Svaté říše římské... 257 // 1?/2 Situace církve a možnosti její nápravy... 257 // IY/3 Koncilní hnutí a církevní sněm v Kostnici... 259 // IY/4 Husitství, Říše a koncily ... 262 // IV/5 Zrození střední E vropy a rozpad konciliarismu... 265 // IV/6 Zánik Byzantské říše... 267 // IY/7 Boj o převahu ve střední Evropě (Polsko, Uhry // a české soustátí)... 269 // V. OD STŘEDOVĚKU ? NOVOVĚKU: DOZNÍVÁNÍ GOTIKY—RENESANCE—ZÁMOŘSKÉ OBJEVY-VELMOCENSKÝ NÁSTUP HABSBURKŮ // V/l Životní styl na sklonku středověku... 270 // V/2 Pozdně gotické umění... 272 // V/3 Itálie od poloviny 14. do poloviny 15. století.. 275 // V/4 Předpoklady italské renesance
a humanismu... 278 // V/5 Počátky italské renesance: 14. století... 279 // V/6 Humanismus a renesance ve Florencii 15. století. 281 // V/7 Síření výtvarné renesance v Itálii a zaalpské Evropě // 15. a počátku 16. století... 286 // V/8 Renesanční humanismus v italských oblastech // (1450-1527) ... 293 // V/9 Vliv humanismu a renesance na životní styl... 297 // V/10 Portugalsko a cesta do Indie ... 298 // V/11 Španělsko a objevení Nového světa... 300 // V/12 Politická ofenzíva Habsburků na přelomu // 15. a 16. století... 305 // hlava pátá // PRVNÍCH STO LET NOVOVĚKU I. VELKÉ REFORMACE // 1/1 Luterská reformace... 309 // 1/2 Vystoupení Ulricha Zwingliho a hnutínovokřtěnců. 313 // 1/3 Kalvínská reformace... 314 // 1/4 Reformace na britských ostrovech... 315 // 1/5 Katolická reformace... 316 // I /6 Reformační církve a obrozený katolicismus... 319 // IL JIŽNÍ EVROPA A PYRENEJSKÝ POLOOSTROV // V 16. A NA POČÁTKU 17. STOLETÍ // II/l Upadající význam Itálie v raném novověku ... 320 // II/2 Evropská expanze a její zpětný vliv na starý kontinent... 321 II/3 Dovoz stříbra, tzv. cenová revoluce // a přesun obchodních center... 323 // II/4 Vývoj Španělska a Portugalska ... 324 // III. PŘESUN MOCENSKO-HOSPODÁŘSKÉHO TĚŽIŠTĚ NA EVROPSKÝ ZÁPAD // III/l Rozkvět Nizozemí a boj za jeho samostatnost . 326 // III/2 Anglie v době prosazování reformace ... 328 // III/3 Francie za náboženských válek ... 330
IV. STŘEDNÍ EVROPA A OSMANSKÁ MOC // V LETECH 1526-1618 // IV/l Německé oblasti Říše v době reformace... 333 // IV/2 Habsburské državy ve střední Evropě... 335 // rV/3 Boj proti tureckému nebezpečí... 338 // V. POČÁTEK NOVOVĚKU // V SEVERNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ // V/l Skandinávské země v době reformace... 339 // V/2 Baltský obchod a boj o jeho ovládnutí... 341 // V/3 Polsko a Litva v prvním století novověku ... 342 // V/4 Oblast mezi polsko-litevským státem // a Moskevskou Rusí... 344 // V/5 Vzestup Moskevské Rusi... 344 // V/6 Náboženské poměry v Polsku a ve východní E vropě. 345 // VI. VĚDECKÉ A UMĚLECKÉ PROUDY // VRCHOLNÉHO A POZDNÍHO 16. STOLETÍ // VI/1 Věda a vzdělanost... 346 // VI/2 Literatura 16. století... 349 // VI /3 Výtvarné umění pozdní renesance a manýrismu // v Itálii a Zaalpí... 352 // VI/4 Hudební kultura... 359

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC